Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Bertalan apostol vértanu
  2019-08-24 09:38:03, szombat
 
   
  ...... ........... ..............


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét.
János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egyházról: Szólt hozzám az angyal és ezt mondta: ,,Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét."
A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis.
A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten három kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.
Ez az Isten igéje. Jel 21,9b-14

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság.
Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: ,,Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát." ,,Jöhetne valami jó Názáretből?" - kérdezte Nátánáel. ,,Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: ,,Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!"
Nátánáel megkérdezte: ,,Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: ,,Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt."
Nátánáel erre elismerte: ,,Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya."
Jézus így szólt: ,,Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Ezek az evangélium igéi. Jn 1,45-51

Egyetemes könyörgés az apostolokhoz
Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent N. (és N.) és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Imádság
Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni kegyelemként!

Elmélkedés
Szent Bertalan apostolt ünnepeljük, akit a keresztény hagyomány azzal a személlyel azonosít, aki az evangéliumban Nátánáel néven szerepel. Az ő Jézussal való első találkozásáról, első élményéről és első hitvallásáról olvasunk az ünnep evangéliumában. Nem magától indul Jézushoz, hanem Fülöp apostol tanúságtétele indítja el őt. Könnyen magunk előtt látjuk Fülöpöt, aki nagy lelkesedéssel mondja el Nátánáelnek, hogy megtalálta Jézust, akiben felismerte a Messiást, akiről a prófétai jövendölések szóltak. Nátánáel elcsodálkozik azon, hogy a Megváltó Názáretből származik, de Fülöp nem akar vele vitatkozni, nem akarja őt szavaival meggyőzni, hanem arra kéri, hogy jöjjön, találkozzon személyesen Jézussal, és majd eldöntheti, hogy valóban igaz-e, amit mond. És ez az egyszerű hívás elindítja őt, s ennek két oka lehet. Egyrészt kortársaihoz hasonlóan az isteni ígéretek alapján ő is várja a Messiást, másrészt nyitott és nem zárkózik be a saját elképzeléseibe. Indul, hogy személyesen találkozzon azzal, akiről Fülöp beszélt neki. És az első találkozás élménye rögtön arra készteti őt, hogy Jézust Isten Fiának és Izrael Királyának nevezze.
Mennyi emberrel találkozunk, akik eltávolodtak Istentől és Jézus szeretetétől. Szívük mélyén ott él a boldogabb élet vágya, az Istennel való lelki közösség vágya, csak éppen nincs, aki megszólítsa és elindítsa őket Jézus felé. Ha ismerünk ilyen személyeket, mondjuk nekik egyszerűen: Indulj Jézushoz, találkozz vele!
C. Horváth István Sándor

*
- Magyar kurír oldalon
...... ........... .......


...... ........... .......


A tizenkét apostol egyikére, a bőrmunkások, csizmadiák, kesztyűsök, könyvkötők, mészárosok, szűrszabók, vargák védőszentjére, akinek oltalmát idegesség ellen is kérik, emlékezünk liturgikus ünnepén, augusztus 24-én.
Szent Bertalanról keveset tudunk. Az Újszövetség csak az apostolnévsorokban említi. Már a neve körül is nehézségek vannak, mert négy névsorban (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) Fülöp mellett szerepel Bertalanként; Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natanael néven (Jn 1,45-50). Ő az ,,igaz izraelita", akit az Úr a fügefa alatt látott. Valószínűnek látszik, hogy a Bertalan - a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia magyarosított formája - a családi, a Natanael pedig a személyneve volt az apostolnak.
Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték.
...... ......


A Sixtusi-kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az Utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja. Michelangelo erre a bőrre talán önarcképét festette rá.
Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. E szigeten a pogány Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában ezért Bertalan lett a gyógyítások égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.
Ünnepét 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-ére.
A legenda szerint Bertalan Indiába vagy Örményországba ment. Itt talált egy templomot, amelyben egy gyógyító bálvány volt. Ez a bálvány beszélt és minden hozzá folyamodó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba, nagyon sok beteg tartózkodott ott, és áldozatot akartak bemutatni a bálvány előtt. Ám a bálvány egyszer csak felkiáltott: ,,Ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és ne ajánljátok fel nekem, nehogy az én szenvedésemből is részt kapjatok, mivel Bertalan lánca megkötöz engem!" E szavak után a bálvány ezer darabra tört. Az apostol pedig imádságával meggyógyította az összes jelen lévő beteget.
Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott Fiadhoz. Közbenjárására add, hogy Egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Bővebben Link

- Magnificat oldalon
Bertalan apostol Jézus tizenkét apostolának egyike. A hagyomány ördögűzőként tartja számon. Örményországban szenvedett mártírhalált. Ünnepe 1568-ban került a római naptárba, augusztus 24-re. Bertalan apostol, az igaz izraelita, akit az Úr a fügefa alatt látott (János 1,47). Fülöp apostol vezette őt Jézushoz, aki örömmel mesélte el, hogy: ,,Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát." Bertalan, vagy ahogyan az evangélium nevezi Natanael, kezdetben kételkedett. Találkoznia kellett a mesterrel, hogy egyik legszebb hitvallás születhessen meg az ajkán: ,,Te vagy az Isten Fia".
,,A Bertalan (Bartholomaeus) név jelentése: ... ‚a vizet fenn tartónak', azaz ‚Istennek fia', azé, aki a tanítók értelmét fölemeli, hogy a tanítások vizeit hullassák alá. Szír, nem pedig héber név. Először is háromféle 'fenn tartást' kell megjegyeznünk. Fenn tartatott, azaz fölemeltetett a világ szeretete fölé; fenn tartatott, azaz a mennyei szeretet magához vonzotta; fenn tartatott, azaz mindenestül Isten kegyelmére és segítségére támaszkodott, hogy ne saját érdemeitől, hanem Isten segedelmétől függjön egész élete" - olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.
Apokrif iratok és az Arany Legenda tudósítása szerint Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Az utóbbi helyen lett Jézus vértanúja: Krisztus után 60 körül, a hagyomány szerint, elevenen megnyúzták, majd lefejezték. Ereklyéi a VI. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó német-római császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. A keresztény Rómában ő lett a gyógyítások égi pártfogója. A régi céhvilágban a szegedi szűcsök választották védőszentjüknek; ő volt a patrónusa a bőrrel dolgozó jászberényi csizmadiacéhnek is.
A sixtusi kápolna oltárfalán Michelangelo úgy ábrázolja Szent Bertalant az Utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja.
A középkori naptárakban a IX. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-re. (A görög katolikus egyház június 11-én ünnepli.)
fc]Augusztus 24. a betakarítás, a szüretkezdet, a szántás-vetés előkészítésének napja. Bertalan a szőlőhegyek védőszentje is egyben, ugyanis ettől a naptól kezdve ,,Bertalan a késével a szőlőfürtök lemetszésére, az újbor szűrésére készülődik" - tartották a régiek. A néphit Bertalan napját a kánikula és a nyár végét jelző időpontként tartják számon, őszkezdő, gyógyító nap is egyben. Az népi megfigyelések szerint, amilyen a mai nap időjárása, olyan lesz az őszi időszak is.


- Wikipedia oldalon Link

- Katolikus oldalon Link

- Jeles napok oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: védőszentjüknek, csizmadiacéhnek, örményországban, előkészítésének, örvendezhessünk, evangéliumában, elképzeléseibe, örményországba, kristálytiszta, közbenjárására, meggyógyította, szenvedésemből, találkozásáról, főpásztorunkat, lelkesedésével, védőszentjére, magyarosított, szentlélekkel, megfigyelések, hitvallásáról, bartholomaeus, elcsodálkozik, fölemeltetett, lelkesedéssel, evangéliumban, gyakorlásában, tanúságtétele, megjegyeznünk, ragaszkodott, tartózkodott, püspökeinket, támaszkodott, ördögűzőként, világosságát, születhessen, mártírhalált, megdicsőült Egyházról, magas hegyre, kristálytiszta jáspis, városnak széles, kapuk fölött, kapukra nevek, város falának, igaz izraelita, alkalommal Fülöp, próféták szólnak, názáreti Jézust, fügefa alatt, evangélium igéi, többi apostol, apostolok hite, evangélium világosságát, Szent Bertalan, EVANGÉLIUM Szent János, Amikor Jézus, Isten Fia, Izrael Királya, Szent, Megváltó Názáretből, Jézust Isten Fiának, Izrael Királyának, Indulj Jézushoz, Horváth István Sándor, Szent Bertalanról, Szent János, Sixtusi-kápolnában Michelangelo, Beneventóból Rómába, Bertalan Indiába, Mikor Bertalan, Jézus Krisztus, Isten Fia”, Voragine Legenda Aurea, Arany Legenda, Szent Bertalant,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tanítványként élni 01.16  Nő vagyok. Éjjelemben, nappalo...  A boldogtalan emberek, sosem s...  Mosoly- matekosoknak .........  Hiányolta az oltásregisztráció...  Nem a rossz tetteimet bánom, h...  Természetes védekezés gombák é...  Isten szeret engem :)  Fehér rózsa  Nem a rossz tetteimet bánom, h...  Isten szeret engem :)  Amelyik ajtó nem nyílik, az ne...  Téli kép  Színes madárkák  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Nő kalitkával  Havas virág  Homokba írt szerelem......  Ma csak sajnos pirítós  Kellemes napot kívánok!  Az én fantáziám  Az én fantáziám  Nő téli öltözékben  Angyali szeretet  Nő virággal  Téli este  Két cinke.......  Hóember  Korhatár nélkül  Only You.......  Tanítványként élni 01.16  Havas virág  Zokogás a sötétben  Téli este  Triduumos szentmise közvetítés...  Udvarlás madármódra gif  Gyümólcs kosár  Évközi 2. vasárnap 01.17  Naplemente........  Szentmise Gyergyószárhegyi káp...  Harmónia......  Színes madárkák  Jégvirág  Tengelic madár  A múlton merengve  A Só hegyei. Irán......  Kellemes délutáni pihenést! .....  Rózsa csokor  Havas virág  Évközi 2. vasárnap Csíksomlyó ...  Szentmise a budapesti Médiamis...  Naplemente  Kellemes délutánt ! ..........  Szép estét kedves látogatóimna...  Kellemes napot kívánok!  Színezd újra  Zuhanyzás  Törpe selyemmajom  Évközi 2. vasárnap Csíksomlyó ...  Őrangyal  Udvarlás madármódra gif  Tanítványként élni 01.16  Vízcseppes rózsák  Virágos csendélet  Kollagénpótló házi arcmaszk  Zokogás a sötétben  A természet csodái..........  Png rózsa  Ezer haszontalan szónál többet...  Cica a hóban  A madárberkenye teája vesekőké...  Helló......  Megműtöttek!  Nő téli öltözékben  Mága Zoltán Budapesti Újévi Ko...  Gondolataim !  Havas levelek  Pislogó cica  Téli kép  Szent Fábián és Sebestyén foga...  Szép napot kívánok !.......  Mága Zoltán Budapesti Újévi Ko...  Nő virággal  Tudom, hogy egy jó szó, egy jó...  Téli kép......  Herceg a hófehér lovon......  Zokogás a sötétben  Zöldike madár  Harmónia......  Vasárnaptól életbe lép hajlékt...  Havas virág  1. évközi hét csütörtök 01.14  Rózsa csokor  Szentmise a budapesti Médiamis...  Az első ifjúság idején  Ó, csodálatos jégvirág  Téli kép  Nem vagy senki második esélye  A boldogtalan emberek, sosem s...  Patiszon-csillagtök 
Bejegyzés Címkék
megdicsőült Egyházról, magas hegyre, kristálytiszta jáspis, városnak széles, kapuk fölött, kapukra nevek, város falának, igaz izraelita, alkalommal Fülöp, próféták szólnak, názáreti Jézust, fügefa alatt, evangélium igéi, többi apostol, apostolok hite, evangélium világosságát, apostolok lelkesedésével, egész világon, népek vezetőire, elemi csapásokat, apostolok boldog, helyes szeretetre, önfeláldozó szeretetre, önzetlen szeretetre, szeretet hassa, szeretet mindennapi, szeretet törvénye, keresztény hagyomány, személlyel azonosít, evangéliumban Nátánáel, ünnep evangéliumában, prófétai jövendölések, egyszerű hívás, isteni ígéretek, saját elképzeléseibe, első találkozás, boldogabb élet, tizenkét apostol, neve körül, személyneve volt, tulajdon bőrét, bőrre talán, apostol tiszteletére, pogány Rómában, gyógyítás istenségének, keresztény Rómában, apostol koponyáját, frankfurti dómban, római naptárba, legenda szerint, gyógyító bálvány, bálvány beszélt, bálvány előtt, bálvány egyszer, bálvány ezer, apostol pedig, összes jelen, hagyomány ördögűzőként, próféták írnak, evangélium nevezi, vizet fenn, tanítók értelmét, tanítások vizeit, világ szeretete, mennyei szeretet, utóbbi helyen, hagyomány szerint, régi céhvilágban, szegedi szűcsök, bőrrel dolgozó, sixtusi kápolna, középkori naptárakban, görög katolikus, szántás-vetés előkészítésének, szőlőhegyek védőszentje, naptól kezdve, szőlőfürtök lemetszésére, újbor szűrésére, néphit Bertalan, nyár végét, népi megfigyelések, őszi időszak, védőszentjüknek, csizmadiacéhnek, örményországban, előkészítésének, örvendezhessünk, evangéliumában, elképzeléseibe, örményországba, kristálytiszta, közbenjárására, meggyógyította, szenvedésemből, találkozásáról, főpásztorunkat, lelkesedésével, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 13 db bejegyzés
e hónap: 269 db bejegyzés
e év: 269 db bejegyzés
Összes: 46990 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3883
  • e Hét: 10244
  • e Hónap: 112929
  • e Év: 112929
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.