Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent Bertalan apostol vértanu
  2019-08-24 09:38:03, szombat
 
   
  ...... ........... ..............


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE a Jelenések könyvéből
Megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét.
János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egyházról: Szólt hozzám az angyal és ezt mondta: ,,Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét."
A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis.
A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten három kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.
Ez az Isten igéje. Jel 21,9b-14

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Íme, egy igaz izraelita, akiben nincs semmi álnokság.
Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: ,,Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát." ,,Jöhetne valami jó Názáretből?" - kérdezte Nátánáel. ,,Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: ,,Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!"
Nátánáel megkérdezte: ,,Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: ,,Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt."
Nátánáel erre elismerte: ,,Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya."
Jézus így szólt: ,,Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél." Majd így folytatta: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett."
Ezek az evangélium igéi. Jn 1,45-51

Egyetemes könyörgés az apostolokhoz
Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent N. (és N.) és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, N. főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon!
3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon!
4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán!
5. Végül engedd, Urunk, hogy (N. testvérünk és összes) elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk!
Pap: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Imádság
Uram, Istenem! Jól tudom, hogy te minden ember szívében elültetted a szeretetet, az én szívembe is. Taníts engem a helyes szeretetre, az önfeláldozó szeretetre, az önzetlen szeretetre. A szeretet hassa át életem és minden cselekedetem! A szeretet mindennapi gyakorlásában találjam meg életem értelmét! A szeretet törvénye érintsen meg engem isteni kegyelemként!

Elmélkedés
Szent Bertalan apostolt ünnepeljük, akit a keresztény hagyomány azzal a személlyel azonosít, aki az evangéliumban Nátánáel néven szerepel. Az ő Jézussal való első találkozásáról, első élményéről és első hitvallásáról olvasunk az ünnep evangéliumában. Nem magától indul Jézushoz, hanem Fülöp apostol tanúságtétele indítja el őt. Könnyen magunk előtt látjuk Fülöpöt, aki nagy lelkesedéssel mondja el Nátánáelnek, hogy megtalálta Jézust, akiben felismerte a Messiást, akiről a prófétai jövendölések szóltak. Nátánáel elcsodálkozik azon, hogy a Megváltó Názáretből származik, de Fülöp nem akar vele vitatkozni, nem akarja őt szavaival meggyőzni, hanem arra kéri, hogy jöjjön, találkozzon személyesen Jézussal, és majd eldöntheti, hogy valóban igaz-e, amit mond. És ez az egyszerű hívás elindítja őt, s ennek két oka lehet. Egyrészt kortársaihoz hasonlóan az isteni ígéretek alapján ő is várja a Messiást, másrészt nyitott és nem zárkózik be a saját elképzeléseibe. Indul, hogy személyesen találkozzon azzal, akiről Fülöp beszélt neki. És az első találkozás élménye rögtön arra készteti őt, hogy Jézust Isten Fiának és Izrael Királyának nevezze.
Mennyi emberrel találkozunk, akik eltávolodtak Istentől és Jézus szeretetétől. Szívük mélyén ott él a boldogabb élet vágya, az Istennel való lelki közösség vágya, csak éppen nincs, aki megszólítsa és elindítsa őket Jézus felé. Ha ismerünk ilyen személyeket, mondjuk nekik egyszerűen: Indulj Jézushoz, találkozz vele!
C. Horváth István Sándor

*
- Magyar kurír oldalon
...... ........... .......


...... ........... .......


A tizenkét apostol egyikére, a bőrmunkások, csizmadiák, kesztyűsök, könyvkötők, mészárosok, szűrszabók, vargák védőszentjére, akinek oltalmát idegesség ellen is kérik, emlékezünk liturgikus ünnepén, augusztus 24-én.
Szent Bertalanról keveset tudunk. Az Újszövetség csak az apostolnévsorokban említi. Már a neve körül is nehézségek vannak, mert négy névsorban (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; ApCsel 1,13) Fülöp mellett szerepel Bertalanként; Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natanael néven (Jn 1,45-50). Ő az ,,igaz izraelita", akit az Úr a fügefa alatt látott. Valószínűnek látszik, hogy a Bertalan - a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia magyarosított formája - a családi, a Natanael pedig a személyneve volt az apostolnak.
Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték.
...... ......


A Sixtusi-kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az Utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja. Michelangelo erre a bőrre talán önarcképét festette rá.
Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. E szigeten a pogány Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak volt a szentélye. A keresztény Rómában ezért Bertalan lett a gyógyítások égi pártfogója. Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.
Ünnepét 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-ére.
A legenda szerint Bertalan Indiába vagy Örményországba ment. Itt talált egy templomot, amelyben egy gyógyító bálvány volt. Ez a bálvány beszélt és minden hozzá folyamodó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba, nagyon sok beteg tartózkodott ott, és áldozatot akartak bemutatni a bálvány előtt. Ám a bálvány egyszer csak felkiáltott: ,,Ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és ne ajánljátok fel nekem, nehogy az én szenvedésemből is részt kapjatok, mivel Bertalan lánca megkötöz engem!" E szavak után a bálvány ezer darabra tört. Az apostol pedig imádságával meggyógyította az összes jelen lévő beteget.
Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott Fiadhoz. Közbenjárására add, hogy Egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
Bővebben Link

- Magnificat oldalon
Bertalan apostol Jézus tizenkét apostolának egyike. A hagyomány ördögűzőként tartja számon. Örményországban szenvedett mártírhalált. Ünnepe 1568-ban került a római naptárba, augusztus 24-re. Bertalan apostol, az igaz izraelita, akit az Úr a fügefa alatt látott (János 1,47). Fülöp apostol vezette őt Jézushoz, aki örömmel mesélte el, hogy: ,,Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát." Bertalan, vagy ahogyan az evangélium nevezi Natanael, kezdetben kételkedett. Találkoznia kellett a mesterrel, hogy egyik legszebb hitvallás születhessen meg az ajkán: ,,Te vagy az Isten Fia".
,,A Bertalan (Bartholomaeus) név jelentése: ... ‚a vizet fenn tartónak', azaz ‚Istennek fia', azé, aki a tanítók értelmét fölemeli, hogy a tanítások vizeit hullassák alá. Szír, nem pedig héber név. Először is háromféle 'fenn tartást' kell megjegyeznünk. Fenn tartatott, azaz fölemeltetett a világ szeretete fölé; fenn tartatott, azaz a mennyei szeretet magához vonzotta; fenn tartatott, azaz mindenestül Isten kegyelmére és segítségére támaszkodott, hogy ne saját érdemeitől, hanem Isten segedelmétől függjön egész élete" - olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.
Apokrif iratok és az Arany Legenda tudósítása szerint Bertalan előbb Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Az utóbbi helyen lett Jézus vértanúja: Krisztus után 60 körül, a hagyomány szerint, elevenen megnyúzták, majd lefejezték. Ereklyéi a VI. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó német-római császár Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. A keresztény Rómában ő lett a gyógyítások égi pártfogója. A régi céhvilágban a szegedi szűcsök választották védőszentjüknek; ő volt a patrónusa a bőrrel dolgozó jászberényi csizmadiacéhnek is.
A sixtusi kápolna oltárfalán Michelangelo úgy ábrázolja Szent Bertalant az Utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja.
A középkori naptárakban a IX. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én említik az ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-re. (A görög katolikus egyház június 11-én ünnepli.)
fc]Augusztus 24. a betakarítás, a szüretkezdet, a szántás-vetés előkészítésének napja. Bertalan a szőlőhegyek védőszentje is egyben, ugyanis ettől a naptól kezdve ,,Bertalan a késével a szőlőfürtök lemetszésére, az újbor szűrésére készülődik" - tartották a régiek. A néphit Bertalan napját a kánikula és a nyár végét jelző időpontként tartják számon, őszkezdő, gyógyító nap is egyben. Az népi megfigyelések szerint, amilyen a mai nap időjárása, olyan lesz az őszi időszak is.


- Wikipedia oldalon Link

- Katolikus oldalon Link

- Jeles napok oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Címkék: védőszentjüknek, csizmadiacéhnek, örményországban, előkészítésének, örvendezhessünk, evangéliumában, elképzeléseibe, örményországba, kristálytiszta, közbenjárására, meggyógyította, szenvedésemből, találkozásáról, főpásztorunkat, lelkesedésével, védőszentjére, magyarosított, szentlélekkel, megfigyelések, hitvallásáról, bartholomaeus, elcsodálkozik, fölemeltetett, lelkesedéssel, evangéliumban, gyakorlásában, tanúságtétele, megjegyeznünk, ragaszkodott, tartózkodott, püspökeinket, támaszkodott, ördögűzőként, világosságát, születhessen, mártírhalált, megdicsőült Egyházról, magas hegyre, kristálytiszta jáspis, városnak széles, kapuk fölött, kapukra nevek, város falának, igaz izraelita, alkalommal Fülöp, próféták szólnak, názáreti Jézust, fügefa alatt, evangélium igéi, többi apostol, apostolok hite, evangélium világosságát, Szent Bertalan, EVANGÉLIUM Szent János, Amikor Jézus, Isten Fia, Izrael Királya, Szent, Megváltó Názáretből, Jézust Isten Fiának, Izrael Királyának, Indulj Jézushoz, Horváth István Sándor, Szent Bertalanról, Szent János, Sixtusi-kápolnában Michelangelo, Beneventóból Rómába, Bertalan Indiába, Mikor Bertalan, Jézus Krisztus, Isten Fia”, Voragine Legenda Aurea, Arany Legenda, Szent Bertalant,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.05. 23:22 A civil hajók tevékenységét szabályozó európai megállapodást javasol az ola...
12.05. 22:42 Hillary Clinton volt demokrata elnökjelölt úgy véli, jó elnöke lett volna a...
12.05. 22:32 Ökölvívó ob - Nem lesz Harcsa-Cservenka döntő
12.05. 21:32 Premier League - Menesztették az Everton edzőjét
12.05. 21:23 Női kosárlabda EK - Csoportelső lett a Szekszárd
12.05. 21:23 Jégkorong Erste Liga - Debrecenben győzött a Csíkszereda
12.05. 21:22 Rövidpályás úszó Európa-bajnokság - Késely ezüstérmes, Holló negyedik, Bohu...
12.05. 20:42 Rövidpályás úszó-Eb - A csütörtöki eredmények
12.05. 20:32 Putyin: Moszkva kész előfeltételek nélkül meghosszabbítani az Új START egye...
12.05. 20:32 Új médiaszabályozási rendszer készül Németországban
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt kívánok  Téli kép  Reményik Sándor: A karácsonyfa...  Bornemisza Endre - Mikulás  Akit szeretnek, az van  Kollagénerősítő táplálékok  Jó éjszakát  Szép estét  Villogó virágok  Meg kell értetni a magyarokkal...  Legfontosabb tények a zsírról  Kellemes délutánt kívánok  Tévhitek és a valóság  A december egy nagy, vörös bár...  Csütörtöki üdvözlet  A gluténérzékenység jelei  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok  Jó éjszakát  Jack Kornfield: A bölcs szív  Egy angyal  Laurának  Facebookon kaptam  Olyan jó néha angyalt lesni  Hegyi tó  Stressz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Adventi fények  Jó reggelt , szép napot  Fényesek a csizmák?  Téli kép  Kiváló csütörtököt  Télapó szán  Facebookon kaptam  Angyalok  Png virág  Ekcémára - természetes gyógy...  Hello, csinos nő  Png virág  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok  Szép estét  Nagyszerű napot  Dsida Jenő: Kicsi rózsa  Romantikus szép estét  Télapó zsák  ...a szelídek  Laurának  Imádság  Boldog Télapó Ünnepet!  Havas téli képek  Mindent lát szemed  Jó éjszakát  Legyen MINDENKINEK meghitt, g...  ...akik éheznek és szomjaznak ...  Legfontosabb tények a zsírról  Rudnyákné Németh Csilla képei...  Laurának  Ajándék  Mosolygós - derűs reggelt kívá...  Emberi vágyak .  Nincs értelme - Kétszázhuszonh...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  József Attila: Tél Valami nag...  Facebookon kaptam  Szép virágok lepkével  Rudnyákné Németh Csilla képei...  Jó éjszakát  Hétköznapi szószékek  Nők téli öltözékben  Ajándék  Posertube  Derűs napot! Jó napot!  Facebookon kaptam  Kovács Sándor - A felnőttek Mi...  Ajándék  Ho - Ho - Ho - Ho  Png kutya  Múltbeli bűnök  Télapó zsák  Ajándék  Jó éjszakát  A mikulás hozzon-  Télapó zsák  Kiváló csütörtököt  Jó reggelt kávéval  Nincs értelme - Kétszázhuszonh...  Kellemes délutánt kívánok  Csütörtöki üdvözlet  ...a szelídek  Jó éjszakát  Hello, csinos nő  Facebookon kaptam  Téli png  Stressz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jön...jön...jön... 
Bejegyzés Címkék
megdicsőült Egyházról, magas hegyre, kristálytiszta jáspis, városnak széles, kapuk fölött, kapukra nevek, város falának, igaz izraelita, alkalommal Fülöp, próféták szólnak, názáreti Jézust, fügefa alatt, evangélium igéi, többi apostol, apostolok hite, evangélium világosságát, apostolok lelkesedésével, egész világon, népek vezetőire, elemi csapásokat, apostolok boldog, helyes szeretetre, önfeláldozó szeretetre, önzetlen szeretetre, szeretet hassa, szeretet mindennapi, szeretet törvénye, keresztény hagyomány, személlyel azonosít, evangéliumban Nátánáel, ünnep evangéliumában, prófétai jövendölések, egyszerű hívás, isteni ígéretek, saját elképzeléseibe, első találkozás, boldogabb élet, tizenkét apostol, neve körül, személyneve volt, tulajdon bőrét, bőrre talán, apostol tiszteletére, pogány Rómában, gyógyítás istenségének, keresztény Rómában, apostol koponyáját, frankfurti dómban, római naptárba, legenda szerint, gyógyító bálvány, bálvány beszélt, bálvány előtt, bálvány egyszer, bálvány ezer, apostol pedig, összes jelen, hagyomány ördögűzőként, próféták írnak, evangélium nevezi, vizet fenn, tanítók értelmét, tanítások vizeit, világ szeretete, mennyei szeretet, utóbbi helyen, hagyomány szerint, régi céhvilágban, szegedi szűcsök, bőrrel dolgozó, sixtusi kápolna, középkori naptárakban, görög katolikus, szántás-vetés előkészítésének, szőlőhegyek védőszentje, naptól kezdve, szőlőfürtök lemetszésére, újbor szűrésére, néphit Bertalan, nyár végét, népi megfigyelések, őszi időszak, védőszentjüknek, csizmadiacéhnek, örményországban, előkészítésének, örvendezhessünk, evangéliumában, elképzeléseibe, örményországba, kristálytiszta, közbenjárására, meggyógyította, szenvedésemből, találkozásáról, főpásztorunkat, lelkesedésével, , ,
2019.11 2019. December 2020.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 4277 db bejegyzés
Összes: 40980 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1583
  • e Hét: 17359
  • e Hónap: 17359
  • e Év: 991978
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.