Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mai evangélium: Szent Simon és Szent Júdás apostolok
  2019-10-28 08:50:07, hétfő
 
   
  Szent Simon és Szent Júdás apostolok
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Apostolokra alapozott épület vagytok.
Testvéreim!
Nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe.
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Őbenne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává.
Ez az Isten igéje. Ef 2,19-22

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Tanítványai közül Jézus kiválasztott tizenkettőt, s elnevezte őket apostoloknak.
Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.
Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tirusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Ezek az evangélium igéi.
A szent apostolokról mondott votív misében is a fenti olvasmányokat vesszük. Lk 6,12-19
...... .........Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Belátom, hogy egyedül a krisztusi út, a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!

Elmélkedés
Szent Simon és Szent Júdás Tádé személyében, akikről szinte semmit sem tudunk meg az evangéliumokból. Mindkettőjük említése csupán az apostolok kiválasztásakor, nevük felsorolásakor fordul elő.
A tizenkét apostol kiválasztásának jelentőségét kiemeli az a tény, hogy Jézus egész éjszaka imádkozik. Csak miután megismerte az Atya akaratát, dönt arról, hogy kik legyenek a választottak. A kiválasztással létrehozza az apostoli testületet, amelyre majd közösségét, az Egyházat bízza. Az apostoloknak az Úr mennybemenetele után az lesz a feladata, küldetése, hogy tanúságot tegyenek a feltámadt Jézusról és hirdessék tanítását, örömhírét. Ezt a küldetést folytatja aztán a későbbi korokban az Egyház. Jézus nem tanult és bölcs embereket keresett, hanem olyanokat, akik egyszerűen éltek, de szívükben meglátta az őszinteséget. Nem tökéletes személyeket választott, hiszen a későbbiekben találkozunk emberi gyengeségeikkel és hibáikkal. Péter többször kételkedik benne és meg is tagadja háromszor. Jakabot és Jánost a saját karrierje érdekelte. Tamás hitetlensége a feltámadás után nem éppen dicsérendő. Máté, a vámos sem bűnös foglalkozása miatt lett apostol, az áruló Júdást pedig említenünk is felesleges.
Az Úr nem is az ő hibáikra alapozza az Egyházat, hanem arra, hogy készek voltak neki adni életüket.
C. Horváth István Sándor

*
- Magyar kurír oldalon
.....


Arra a két apostolra emlékezünk október 28-án, akikről a tizenkettő közül a legkevesebbet tudunk az Újszövetségi Szentírásból.
Simon és Júdás szerepelnek az apostolnévsorokban (Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; ApCsel 1,13). Lukács Simont ,,Zelótá"-nak nevezi, ebből arra következtethetünk, hogy Simon korábban a fanatikusan Róma-ellenes párthoz tartozott. Máté és Márk a buzgó melléknévvel említik őt, ez szintén a zelóták harcos pártjához való tartozására utalhat. Júdást Máté és Márk Tádénak nevezik, amely azt jelenti: bátor. Simonról négyszer tesz említést a Szentírás, mindannyiszor az ifjabb Jakab és Júdás Tádé társaságában, akik Jézus rokonai voltak. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy Simont is rokoni szálak fűzhették Jézushoz. A hagyomány azt is tudni véli, hogy idősebb és ifjabb Jakab után Simon volt Jeruzsálem harmadik püspöke, aki sok térítő útja után magas kort ért meg.
Szent Jánosnál olvassuk, hogy ,,Júdás, nem a karióti", felteszi Jézusnak a kérdést: ,,Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat és nem a világnak?" (14,22). A válasz látszólag megkerüli a kérdést, de lényegében érinti a tanítványok hivatását és Jézushoz való kapcsolatát: ,,Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni."
- Legendájuk szerint a két apostol együtt lett vértanú Perzsiában. Simon ereklyéi Rómában, a Szent Péter-bazilikában és a franciaországi Toulouse-ban találhatók. A kelmefestők és a tímárok, valamint a favágók védőszentje, mivel a hagyomány szerint kettéfűrészelték.
Júdás Tádét agyonverték. Ereklyéi szintén a Szent Péter-bazilikában, valamint Franciaországban, Reimsben és Toulouse-ban találhatók. A kőművesek, tímárok, vésnökök védőszentje, és oltalmát kérik reménytelennek látszó ügyekben, tanácstalanság idején, valamint elveszett dolgok megtalálásához.
Szent Simon szobra
...... ........... .....


Szent Júdás Tádé szobra
...... ........... ..........


Ugolino di Nerio: Szent Simon és Szent Júdás Tádé (1325-28)
...... .......


Ünnepüket a Jeromos-féle Martirológium október 28-ra teszi. Rómában a 9. századtól ünneplik őket.
- A legenda szerint Júdás Tádé gyógyította meg az edesszai istenfélő királyt, Abgárt. Mikor az apostol megjelent a király előtt, mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, Júdás pedig fogta a magával hozott kendőt, Veronika kendőjét, amelyen Jézus arca volt látható,
Abgár király a kendővel
...... ........... ...........


betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét. A király halála után, 57 körül, a kendőt befalazták a városfalba a nyugati kapunál, elrejtve fia elől, aki üldözte a városban a keresztényeket. Ezt Caesareai Euszebiosz püspök írta meg a 4. században, de a legenda többféle változatban is fennmaradt.
Perzsiában a béke hírnökeivé vált a két apostol, Simon és Júdás, miután megjövendölték, hogy a pogány papok által megjósolt hosszú háború nem fog bekövetkezni. Miután a béke bizonyossá vált, a herceg máglyára akarta vettetni a pogány papokat a hazugságuk miatt, Jézus tanítványai azonban így könyörögtek: ,,Mi nem azért küldettünk, hogy élőket megöljünk, hanem hogy holtakat életre keltsünk!" E magatartás híre eljutott a király fülébe is, és elrendelte, hogy a két apostol szabadon működhet országa területén.
Ők miután bejárták már az egész országot, eljutottak egy városba, melynek népét ellenségeik feltüzelték ellenük. Elfogták és a pogány templomba hurcolták őket. Akkor megjelent nekik az Úr angyala, és mindkettőjüket választásra szólította fel: vagy azonnal meghalnak mind, akik ellenük támadtak, vagy ők lesznek vértanúk. Mindketten a vértanúságot választották, de csodajelet kértek, hogy megtérjenek az emberek. Azt kérték, hogy csillapodjon le a tömeg dühe, és mindegyik gonosz lélek zúzza szét a saját bálványát. Mikor a bálványképek mindenki szeme láttára darabokra törtek, a pogány papok rárohantak az apostolokra, és megölték őket.
Istenünk, te úgy akartad, hogy apostolaid által jussunk el neved ismeretére. Szent Simon és Szent Júdás Tádé közbenjárására add jóságosan kegyelmedet, hogy Egyházad szüntelenül gyarapodjék, és egyre több nép fogadjon el hívő lélekkel téged. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Lukács evangélista Simont buzgónak nevezi, mert zsidó öntudatának, vagyis Istennek, az Ő népének és az Ő törvényének buzgó ápolásával tűnt ki. Simon tehát Máté ellentéte volt, aki mindezeket semmibe véve adószedőként tisztátalan foglalkozást űzött. Kézzelfogható jele ez annak, hogy Jézus a legkülönbözőbb társadalmi és vallási rétegekből hívja meg tanítványait, minden előítélet nélkül. Őt az ember érdekli, nem a társadalmi helyzet. Jézus tanítványi körében mindannyian - még ha ennyire különbözőek is - együtt éltek, mivel a Mester személye egyesítette őket. Lecke ez számunkra is, akik gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy a különbségeket és az ellentéteket hangsúlyozzuk, megfeledkezve arról, hogy Jézus Krisztusban megadatott nekünk a konfliktusok elkerüléséhez szükséges erő.
Júdás Tádénak tulajdonítható az Újszövetség egyik levelének szerzősége. Levele arra figyelmeztet, hogy a korunkban felbukkanó kísértések és szellemi áramlatok között megőrizzük hitbeli öntudatunkat. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy ehhez erőre, érthetőségre és bátorságra van szükségünk a világ ellenállása közepette.
Szent Simon, a buzgó és Szent Júdás, a bátor korunk hősei a vallási gyakorlatokban megmutatkozó langyosság és a hit megvallásában tapasztalható félelem időszakában. Miért tudunk róluk ilyen keveset? ,,Az a leghelyesebb - válaszol Le Nain de Tillemont francia történész -, ha kíváncsiságunkat ebben az esetben alárendeljük az isteni bölcsességnek, amely »elrejti« előlünk a legnagyobb szenteket azért, hogy mi magunk is megtanuljunk »elrejtettségben« maradni, hogy annál jobban »megismertessük« másokkal Istent."
(Részletek XVI. Benedek pápa 2006. október 11-ei katekéziséből)

Forrás: Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Vatikáni Rádió

*
- Útravaló - 2019. október 28.
Fiatalkorában a buzgó Simon apostol a rómaiak ellen tiltakozó zelótákhoz húzott. Jézus meghívta őt apostolai közé, de az evangéliumok alig tesznek említést róla. Annyi azonban bizonyos, hogy neve mellett ott maradt a zelóta (buzgó) jelző, és tudjuk azt is, hogy vértanúságot szenvedett Krisztusért. Tádé az ifjabb Jakab apostol testvére volt. Apostoli működéséről alig tudunk valamit, de ő is vértanúja lett az evangélium ügyének. Tádétól, akit más néven Júdásnak, Júdás Taddeusnak is hívtak, buzdító levelet olvasunk az újszövetségi Szentírásban. A terjedő tévtanokkal és hirdetőikkel szemben óvatosságra int, és a Krisztus iránti hűségre szólítja fel a híveket. Szavai napjaikban is megfontolandók. Szent Simon és Tádé ünnepén e két apostol pártfogását kérjük minden mai apostolra, és a mi apostoli szolgálatunkra is, hogy növekedjék Isten országa.

*
- Wikipedia oldalon Link

- Jeles napok oldalon Link

- ktp oldlaon Link

- Katolikus rádió oldalon Link

- Katolikus válasz oldalon Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kíváncsiságunkat, kettéfűrészelték, franciaországban, közreműködésével, kinyilatkoztatni, gyengeségeikkel, kiválasztásának, kiválasztásakor, elrejtettségben, mennybemenetele, evangéliumokból, megjövendölték, mindkettőjüket, legkülönbözőbb, közbenjárására, tulajdonítható, gyakorlatokban, kiválasztással, tudatosítanunk, megismertessük, felsorolásakor, keresztényeket, reménytelennek, következtetést, franciaországi, megfontolandók, megtalálásához, tanácstalanság, szolgálatunkra, tapasztalható, olvasmányokat, megvallásában, legkevesebbet, mindannyiszor, tiszteletének, hangsúlyozzuk, szentek polgártársai, egész épület, hegyre imádkozni, egész éjszakát, buzgó Simont, egész tömeg, evangélium igéi, szent apostolokról, fenti olvasmányokat, mennyei Atya, szeretet útja, remény útja, megbocsátás útja, öröm útja, igazi szabadság, élet tiszteletének, Szent Simon, Szent Júdás, SZENTLECKE Szent Pál, Jézus Krisztus, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Szent Júdás Tádé, Horváth István Sándor, Újszövetségi Szentírásból, Lukács Simont, Júdást Máté, Márk Tádénak, Júdás Tádé, Szent Jánosnál, Szent Péter-bazilikában, Júdás Tádét, Jeromos-féle Martirológium, Isten Fiában, Caesareai Euszebiosz, Urunk Jézus Krisztus, Jézus Krisztusban, Júdás Tádénak, Részletek XVI, Diós István, Vatikáni Rádió, Júdás Taddeusnak,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Október 23: A szabadság napja  Ne ítéljetek....  A szeretet....  Sokoldalú gyógynövény a szúrós...  1956 Emlékére Letörölnéd a sar...  29. évközi hét csütörtök 10.21  Png nő  Stop  Természetes antibiotikumok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Márai Sándor: Mennyből az angy...  Facebookon kaptam  Heltai Jenő: Öregúr  Corvin - zászló titka.  Őszi kép  Szép estét kedves látogatóimna...  Én veletek vagyok...  Így Mindenszentek előtt...Egy ...  Süni szoptatja a kicsinyeit  A világon páratlan szabadságha...  Pio atya védőangyala  Madárkák ringó ágakon  Engedd meg magadnak  Aranyosi Ervin: Október 23.  Péter-Pál katedrális Szentpéte...  Szép estét kívánok !  Aranyosi Ervin: Október 23.  Mókus és csemegéi  Pio atya védőangyala  Őszi kép  Aranyosi Ervin: Október 23.  Szilágyi Domokos: Ősz  Süni szoptatja a kicsinyeit  A harmadik napon....  Danboo az esőben  Demokratikus kommunisták - Ava...  Balatonfüred Október 23  Szív levél  Két fajta ember létezik. Az eg...  64. Évforduló  Facebookon kaptam  Így Mindenszentek előtt...Egy ...  Balatonfüred Október 23  Madárkák ringó ágakon  Mindenkinek szeretettel  Kutya rózsákkal  Egyensúlyozó mókus  A szeretet....  Júdás és a Világ  Faludy György - Nem értjük őke...  Esti szentmise Csaba testvérre...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Szép estét kedves látogatóimna...  Ernesto Pinto: Dal azokról, ak...  Gyönyörködjél az Úrban...  Piros a vér a Pesti utcán  Png virág  József Attila: KÉSZ A LELTÁR  A szabadság napja  Facebookon kaptam  Hol a legmagasabb a koronavíru...  Pápává választják Karol Wojtyl...  Természetes antibiotikumok  Harmónia......  2032 fővel emelkedett a beazon...  Ősz Hollókőn  Márai Sándor - Mennyből az ang...  Egyházi személyeket tüntettek ...  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Békés, szép ünnepet!  John Paul II (October 16, 1978...  Katica  Jézus  Nincs szebb virág...  Nincs a világon...  Png cica cipőben  Pelikán és a kutyabari  Jó reggelt szép napot  Madárkák ringó ágakon  29. évközi hét csütörtök 10.21  József Attila: KÉSZ A LELTÁR  Ősz Hollókőn  Útravaló – 2020. október...  Ősz Hollókőn  Őszi levelek  Róka és a cicabari  Facebookon kaptam  Harmónia......  Balatonfüred Október 23  Szép estét, jó éjt!  Ne ítéljetek....  Jó éjszakát!  Felső vezeték  Poser tube  Varázspolc  Harmónia......  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Október 23. 
Bejegyzés Címkék
szentek polgártársai, egész épület, hegyre imádkozni, egész éjszakát, buzgó Simont, egész tömeg, evangélium igéi, szent apostolokról, fenti olvasmányokat, mennyei Atya, szeretet útja, remény útja, megbocsátás útja, öröm útja, igazi szabadság, élet tiszteletének, örök üdvösségre, helyes utat, utat soha, szeretet útján, apostolok kiválasztásakor, tizenkét apostol, kiválasztással létrehozza, apostoli testületet, feltámadt Jézusról, küldetést folytatja, későbbi korokban, későbbiekben találkozunk, saját karrierje, feltámadás után, áruló Júdást, tizenkettő közül, legkevesebbet tudunk, fanatikusan Róma-ellenes, buzgó melléknévvel, zelóták harcos, ifjabb Jakab, következtetést vonták, válasz látszólag, tanítványok hivatását, megtartja tanításomat, franciaországi Toulouse-ban, favágók védőszentje, hagyomány szerint, legenda szerint, edesszai istenfélő, apostol megjelent, király előtt, király azonnal, magával hozott, leprában szenvedő, mindjárt visszanyerte, király halála, kendőt befalazták, nyugati kapunál, legenda többféle, béke hírnökeivé, pogány papok, béke bizonyossá, herceg máglyára, pogány papokat, hazugságuk miatt, király fülébe, egész országot, pogány templomba, vértanúságot választották, tömeg dühe, saját bálványát, bálványképek mindenki, legkülönbözőbb társadalmi, ember érdekli, társadalmi helyzet, ellentéteket hangsúlyozzuk, konfliktusok elkerüléséhez, korunkban felbukkanó, világ ellenállása, bátor korunk, vallási gyakorlatokban, esetben alárendeljük, isteni bölcsességnek, legnagyobb szenteket, szentek élete, buzgó Simon, rómaiak ellen, evangéliumok alig, evangélium ügyének, újszövetségi Szentírásban, terjedő tévtanokkal, kíváncsiságunkat, kettéfűrészelték, franciaországban, közreműködésével, kinyilatkoztatni, gyengeségeikkel, kiválasztásának, kiválasztásakor, elrejtettségben, mennybemenetele, evangéliumokból, megjövendölték, mindkettőjüket, , ,
2020.09 2020. Október 2020.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 303 db bejegyzés
e év: 5043 db bejegyzés
Összes: 45536 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1700
  • e Hét: 62329
  • e Hónap: 182907
  • e Év: 1741331
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.