Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szűz Mária, Isten anyja 2020.01.01
  2020-01-01 15:31:24, szerda
 
   
  ...... .........


- Útravaló
Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! A megindító papi áldást maga Isten sugallja népe számára. Szükségünk van Isten áldására! Megindítóan szép ez az áldás. ,,Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos..." Istent látni azt jelenti: arcának ragyogását szemlélni. Erre vágyott az ember az első bűn elkövetése óta, mert teremtésekor még szemlélhette Isten arcát, de elfordította tekintetét, és elvesztette ezt a belső fényt. Sőt, félt ettől a tekintettől, ezért takarta be arcát, ha Istennel beszélt. Ott, a betlehemi barlangistállóban pedig a maga gyermeki tisztaságában fölragyogott ez az istenarc és kiáradt a jóság. A Teremtő teremtménnyé lett, hogy közel jöjjön hozzánk. Annyira közel, hogy arcát szemlélhessük. Mi pedig nem ismerjük fel, ahogy a tanítványok sem. Gondoljunk csak Fülöp kérdésére: ,,Mutasd meg nekünk az Atyát." Naponta találkozol vele, jelen van életedben és áldása elkísér mindennap! Arcát szemlélheted mindenkiben, akivel csak találkozol. Fölismered-e őt? Jézus, oly régóta velem vagy, és mégsem ismerlek föl.
Az Úr egykor csak Izraelnek adott áldása Jézus Krisztusban kiterjed minden népre. Benne áld meg Isten minden embert ,,minden lelki áldással", mindazokat, akik őszinte szívvel keresik őt. Az ő nevében és áldásával kezdjük az újesztendőt, és ő ránk sugározza a béke drága ajándékát.
Nem gondolhatunk a nyolcnapos Jézusra anélkül, hogy ne gondolnánk édesanyjára is. A liturgia ma a Szűzanya felé fordul, aki észrevétlenül jelen van mindenütt, ahol ott van isteni Fia. Mária égi közbenjárását kérjük az újév első napján. Szent Pál a szentleckében arról beszélt, hogy ,,Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született", hogy kiváltson minket a Törvény rabszolgaságából, és Isten fiává lehessünk. Isten Fiának megtestesülése szűzi módon, de az emberi természet rendes útján történt. Máriától, egy asszonytól született. Teste Mária testéből és vére a véréből lett. Isten az ő tejével táplálkozott, és az ő ajka Isten ajkát érintette. Ez a tény emberként állítja be az emberek közé. Jézusnak ezért vagyunk testvérei, ezért vált meg minket, és így részesít az istengyermekké fogadás kegyelmében, mivel test szerint a testvérei vagyunk. Az örökbefogadás kegyelmét Márián keresztül kaptuk meg, aki Krisztus anyjaként anyja lett mindazoknak, akik Krisztusban Isten gyermekei lettek.
Az evangélium ugyancsak Máriát mutatja be, anyai hivatásának teljesítése közben. Lukács evangélista szerint Mária Jézus születése után fogadja a pásztorokat, boldogan mutatja meg nekik a Gyermeket, és figyelmesen hallgatja, amit azok elmondanak az angyal által hírül adott nagy dolgokról. Azután eltávoznak a pásztorok. Mária ott marad Fia mellett, és, emlékezetébe vésve a pásztorok szavait, gyakran elgondolkodik rajtuk. Mária nemcsak azért anyja Jézusnak, mert testet és vért adott neki, hanem azért is, mert behatolt misztériumába, és ahhoz a legbensőségesebb módon csatlakozott. Áldott az asszonyok között, mert maga az Áldás született tőle. Általa teljesedett be Isten ősi terve: az Ige megtestesülése és a mi megistenülésünk. Mária meghív minket, hogy kövessük a hitben és Isten akaratának elfogadásában, hogy áldása bennünk is áldássá váljék mindazok számára, akikkel találkozunk ebben az új esztendőben.
/Magyar Kurír/

- Magyar kurír oldalon
Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket, addig a Boldogságos Szűz ugyanebből a Forrásból megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a ,,kegyelemmel teljes". Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idők teljessége, megtörtént az, ami a természet rendjében sem azelőtt, sem azóta nem fordult elő: anya lett a szűz, és fia született: Jézus, a mi Megváltónk.
*
Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy alapigazságot el kell fogadnia Máriáról:
1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk magyarul a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztériumban gyökerezik. Ezt ünnepeljük ma, január elsején.
2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már az apostoli hitvallás mondja: ,,Születék szűz Máriától".
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8-a.
4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e.
Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. Mindezzel együtt Mária, a Boldogságos Szűz valóságos ember, akinek története, sorsa, életrajza, élete van. Élete, amely teljesen Istenből ered, Őérte van, és Őbenne van-
*
Az ószövetségi szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:
- Kígyótipró asszony lesz: A bűnbeesés után a kígyó vereségét jelzi előre az isteni szó: ,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba" (Ter 3,15). - Ez a kígyótipró asszony Mária.
- Szűz anya lesz: Ácház király kapta a jövendölést, ami a szabadulás jele: ,,Íme, anya lesz a szűz és fia születik, és Emmánuelnek fogják hívni" (Iz 7,14- 16). - Mária ez a szűz anya, akinek fiában Velünk az Isten (ez az Emmanuel szó jelentése).
- Betlehemben fogja szülni a fiát: ,,És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék" (Mik 5,1-5). - Mária az a Szűz, akinek Betlehemben kell majd világra hoznia Őt, akinek származása, mert Isten Fia, az örökkévalóságból való.
- A Megváltó anyja egy lesz az Úr szegényei közül: a Messiás országa ugyanis a kicsinyeké, a szegényeké lesz, akik nem hadakozással, hanem engedelmes szolgálatukkal nyerik el részüket ebben az országban (vö. Szof 3,12; Zsolt 149). Mária, a Messiás édesanyja, ,,az Úr szolgáló leánya" az első a kicsinyek között, akinek alázatos szolgálata megnyitotta az utat a megváltás előtt.
- Ujjongani fog a boldogságtól: Jövendölések szólnak Sion leányának, Jeruzsálem leányának boldogságáról, ami abból fakad, hogy benne lakik az Úr (vö. Szof 3,14-15; Mik 4,8,10; Jer 31,22). Ez a Szűz anyaságában vált valóra, akit ezért mond boldognak minden nemzedék, s hívjuk így mi is: Boldogságos.
*
Az újszövetségi szentírás a következőket mondja el:
Születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják el. Az evangéliumokban először élete nagy fordulópontján tűnik fel a názáreti szűz, kinek neve Mária.
Az első, akit Máriának, héberül Mirjamnak hívnak az Ószövetségben, Mózes nővére. Később kedvelt női név, Mária kortársai közül is sokan viselték. A név jelentést hordoz, de ma már nehéz pontosan meghatározni, mert közel 60 lehetőség kínálkozik. A legvalószínűbb jelentések a következők:

Mária = szép (a héber márá = kövér szóból. Keleten, pl. az araboknál a női szépség egyik feltétele);

Mária = lázadás (a héber máráh szóból, Mária a Sátán ellenlábasa);

Mária = keserves (a héber márar = keserű, fájdalmas szóból);

Mária = Istentől szeretett (az egyiptomi mri = szeretett és a héber iam = Isten szavakból) - Ez nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül, mert a legszebb, s épp ezért a legszebb.
Az evangélium tanúsága szerint Mária jegyese volt már a Dávid házából való Józsefnek, amikor Isten elküldte hozzá Gábor angyalt a Megtestesülés örömhírével.
Az angyali üdvözlet után Mária sietve útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet. Három hónapig maradt ott, majd visszatért Názáretbe.
József az álmában kapott angyali intés szerint magához vette őt, majd hamarosan útra keltek Betlehembe, hogy a népszámlálás császári parancsa szerint a származási helyükön írják össze őket. Miközben ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai és megszülte a Fiút. Így teljesedett az Úr szava: a Megváltó Betlehemben, Dávid városában született.
Nyolc nap múlva körülmetélték a Gyermeket és miként Mária is, József is hallotta az angyaltól, Jézusnak nevezték el.
Amikor Jézus hathetes lett, a törvény előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe, ahol Mária a tisztulásáért, József az elsőszülött fiú megváltásáért áldozatot ajánlott fel. Mária ekkor hallotta Simeon ajkáról a jövendölést Fiáról és a maga sorsáról.
Az Úr megmutatta az ő üdvösségét, nemcsak a pásztoroknak, nemcsak Simeonnak és Annának, hanem a pogányságot képviselő napkeleti bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve látták meg a csillagot, mely elvezette őket Betlehembe, a házba, ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E látogatás következménye lett a betlehemi gyermekgyilkosság, amelyben Heródes megölette a 2 év alatti fiúgyermekeket Betlehemben és környékén (lásd december 28-án, Aprószentek ünnepén).
Józsefet azonban az Úr angyala időben figyelmeztette: ,,Fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba..."
Mikor pedig Heródes meghalt, a Szent Család visszaköltözött, de nem Betlehemben, hanem Názáretben telepedtek meg. Amikor Jézus 12 éves lett, szülei fölvitték magukkal Jeruzsálembe, ahol a Gyermek elveszett. Hosszasan keresték, mert nem tudták, hogy Jézus ,,Atyja dolgaiban van", végül megtalálták a templomban. Hazatért Máriával és Józseffel Názáretbe és engedelmes volt nekik.
Ezután eltelt közel húsz év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt. József halála után Mária Jézussal együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus 30 éves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét (lásd június 24-én), Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését. Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:
- Mária ott van az első csodánál: a kánai menyegzőn;
- az emberek tudnak róla: ,,Boldog a méh.....";
- a háttérben kíséri Jézust: ,,...anyád és rokonaid beszélni akarnak veled...";
- ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett;
- ott van a pünkösd várásában;
- ő a Napba öltözött asszony (Jel 12), kinek mennybevétele a bűn és a halál fölötti győzelem teljessége (lásd augusztus 15-én).
A Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és nagyszerűségével példaképünk és reménységünk. Példaképünk a hitben, reménységünk abban, hogy ami vele történt, az velünk is - az Egyházzal és az Egyház minden tagjával - megtörténik: részünk lehet a bűn és a halál fölötti teljes győzelemben.
A legősibb időktől fogva a Boldogságos Szüzet mint Istenszülőt tisztelik, különösen előtérbe kerül ez a gondolat a karácsonyi ünnepkörben.
Az ünnepet az Egyház a II. vatikáni zsinat után vezette be. Máriát régtől fogva ,,Isten anyja", ,,Istenszülő" névvel illetjük. A keleti egyházban az Istenszülő Szűz Mária ünnepe karácsony másnapján, december 26-án van.
Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében kell látnunk. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés - ahogy ezt az Efezusi Zsinat (431) leszögezte.
Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk.
Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
/Forrás Diós István: A szentek élete/

- Üdvözítőnk Anyja, védelmezd fiaidat - Kovács Zoltán rektor írása
Itt olvasható Link

Igenaptár oldalon Link

- C. Horváth István Sándor írása
Isten Anyja és gyermeke tekint ránk
Róma északi részén található a Priscilla-katakomba, amely a II. századtól szolgált temetkezési helyül a keresztények számára, s amely az ókeresztény kori művészet egyik legfontosabb lelőhelye. A katakombák földalatti folyosórendszerek, amelynek oldalfalába vájták a sírokat. A folyosók nagyobb terekben találkoztak, ahol egykor a keresztény közösség a szentmiséket tartotta. A katakombák abból az időből származnak, amikor a keresztények még nem építhettek templomokat. A Priscilla-katakombában található a Capella Greca, a görög kápolna, amely görög nyelvű feliratairól kapta nevét. Itt található a legrégebbi Mária ábrázolás, egy freskó. Szűz Mária egy trónuson ül és az ölében tartja gyermekét, a kis Jézust. A kép bármelyik római édesanyát és gyermekét is ábrázolhatná, de egészen biztos, hogy Máriáról és Jézusról van szó, mert mellettük egy férfialak áll, egy próféta, aki jobb kezével a Mária feje fölött lévő csillagra mutat, a Megváltó csillagára.
Egyházunk ma, a karácsony utáni nyolcadik napon Szűz Máriát, Isten Anyját ünnepli. Mária karjában tartja és megmutatja nekünk a betlehemi Gyermeket, akiről hittel valljuk, hogy ő az Isten Fia, a világ Üdvözítője, minden ember Megváltója. A mai ünnepen égi édesanyánk és az ő gyermeke tekint ránk. Tekintetükből jóság és szeretet sugárzik, amely elkísér bennünket a most kezdődő esztendőben. Az új évet jókívánságokkal szoktuk kezdeni, amelyet egymásnak mondunk ezekben a napokban. Ha valakivel felszínes a kapcsolatunk, akkor az újévi jókívánságunk is csak felszínes lesz. De ha valaki közel áll a szívünkhöz és ismerjük az ő vágyait és terveit, akkor ezeknek az elképzeléseknek a megvalósulását kívánjuk neki és Isten áldását kérjük számára, hogy terveit meg tudja valósítani. Az ő áldása és kegyelmi segítsége nélkül minden küzdelmünk hiábavaló próbálkozás maradna. Isten áldása ad igazi tartalmat a jókívánságainknak és az ő áldása szenteli meg minden emberi tevékenységünket.
A mai ünnep evangéliuma felidézi a betlehemi pásztorok látogatását. A pásztorokkal együtt gondolatban, lélekben mi is Betlehembe érkezünk, arra a helyre, ahol Jézus születésének eseménye fordulatot hozott az emberiség történetébe. Az életet és az újjászületést ajándékozó Isten nagy meglepetése számunkra, hogy a betlehemi Gyermekben Isten önmagát ajándékozza nekünk és a benne való újjászületés lehetőségét kínálja fel számunkra. A karácsony a születés ünnepe, az élet ünnepe. Hitünk szerint Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, s benne elválaszthatatlan egységet alkot az isteni és emberi természet. Istenként öröktől fogva létezik, ugyanakkor emberként Máriától született, tőle kapta az életet. Jézus anyjának szólította Máriát, ő pedig fiának nevezte Jézust.
Amikor az angyali üdvözletkor, Jézus születésének hírüladásakor a názáreti leány igent mondott Isten tervére és a Szentlélek erejével megfogant méhében Jézus, akkor Mária egyesült az Istennel. Ha mi megnyitjuk szívünket és életünket Istennek, akkor ő velünk is egyesül, önmaga gazdagságával tölt el bennünket. Isten nem elvenni akar tőlünk, hanem ajándékot ad nekünk, mégpedig önmagát. Azt várjuk, azt reméljük, hogy az új esztendő jobb életet hoz számunkra? Ezt egyedül Isten jelenléte hozhatja meg. Kísérjen bennünket az év minden napján Mária tekintete és gyermekének, Jézusnak áldása!

Imádság
Mária, Isten Anyja! A te életed példája tanúságtételre hív minket. Te Jézus fogantatásától és születésétől fogva a megváltás titkának tanúja voltál. Annak a titoknak, amely Isten Fiának világba lépésével kezdődött el és a kereszten teljesedett be, amely alatt te is ott álltál. Te mindvégig ott voltál fiad, Jézus mellett, ezért úgy tekinthetünk rád, mint az események hiteles tanújára. Segíts minket a mennyből, hogy mi is mindig az Úr mellett legyünk! Indíts minket, hogy tanúságot tudjunk tenni róla mindazoknak, akik meg szeretnék ismerni az üdvözítő Istent!
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: nagyszerűségével, örökkévalóságból, legbensőségesebb, tevékenységünket, ellenségeskedést, rabszolgaságából, elképzeléseknek, visszaköltözött, megistenülésünk, evangéliumokban, jókívánságokkal, fogantatásának, megtestesülése, istengyermekké, figyelmeztette, fiúgyermekeket, fordulópontján, legvalószínűbb, tanúságtételre, szolgálatukkal, gondoskodásába, fogantatásától, megvalósulását, kiváltságával, boldogságáról, természetének, észrevétlenül, közbenjárását, megtestesülés, hírüladásakor, gazdagságával, ószövetségben, szentlélekkel, örökbefogadás, misztériumába, körülmetélték, megindító papi, belső fényt, betlehemi barlangistállóban, maga gyermeki, béke drága, nyolcnapos Jézusra, újév első, szentleckében arról, emberi természet, asszonytól született, véréből lett, tény emberként, emberek közé, istengyermekké fogadás, testvérei vagyunk, örökbefogadás kegyelmét, Szűz Mária, Jézus Krisztusban, Szent Pál, Isten Fiának, Teste Mária, Krisztusban Isten, Mária Jézus, Magyar Kurír, Boldogságos Szűz, Isten Anyjáról, Mária Theotokosz, Mater Dei, Isten Anyja, Szent Fiát, Ünnepe Nagyboldogasszony, Isten Fia, Megváltó Betlehemben, Amikor Jézus, Szent Család, Hazatért Máriával, Józseffel Názáretbe, Mária Jézussal, Jézus Krisztusról, Szentséges Szűz Mária, Boldogságos Szüzet, Istenszülő Szűz Mária, Születése Máriától, Második Isteni Személy, Efezusi Zsinat, Jézus Krisztus, Isten Anyjának, Forrás Diós István, Üdvözítőnk Anyja, Kovács Zoltán, Horváth István Sándor, Capella Greca, Szűz Máriát, Isten Anyját, Gyermekben Isten,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Pablényiné Piroska: Színek  Rózsa csokor  Lélegezz mélyebben!  Szép napsütéses napom van.  Wass Albert : Új székely balla...  Mai harmónia kártyám  Házi áldás családi körben  Panír  Kellemes délutánt kívánok  Őszibarack  Facebookon kaptam  Meggy  Esti kép  Fríz ló  Szép estét kedves látogatóimna...  Lefekvés előtti ima  Szép estét kedves látogatóimna...  Damil  Csokor vázában  Delfinek  A boldogság, nem egy időpillan...  Palacsinta baba  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Jó éjszakát!  Csokor vázában  Bivalyok  Őszibarack  Fa télen  Regisztráció  Felföldi László püspök első na...  Egek ékes asszonya . . .  Tulipànok borítékban  Sárga rózsa csokor  Facebookon kaptam  Tulipànok borítékban  Mai harmónia kártyám  Babapiskótás  Facebookon kaptam Krisztinától  Sokan imádnak délutánonkét  Anyanyelv nemzetközi napja. Ö...  Kiscsibe és a nyuszi  Fa télen  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Az angyalok mindannyian . . .  Szép estét  Vadnyúl  Mai harmónia kártyám  Az ember lelke . . .  Anyanyelv nemzetközi napja. Ö...  Esti szentmise Csaba testvérre...  Facebookon kaptam  Egek ékes asszonya . . .  Eurázsiai hód  Sárga rózsa csokor  Mi lenne  Shire lovak  Facebookon kaptam  Mi már várjuk  Naplemente  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam  Köszönöm,Isten hozott  Mai harmónia kártyám  Vízcseppes rózsa  Tetszik? Nem tetszik? Te dolgo...  Facebookon kaptam  Gipsy vanner ló  Kétféle szerelem  Szép estét  Módszerek emésztési gondok lek...  Fekete-fehér achát  Mi kerüljön az asztalra nagybö...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  A mi döntésünk  Facebookon kaptam  Oroszlán  Metszegettem  Álmos az erdő Álmos az erdő, b...  Palacsinta baba  Szép estét kedves látogatóimna...  Egek ékes asszonya . . .  Gipsy vanner ló  Fekete-fehér achát  Érkező kikelet  Palacsinta baba  Merd Isten kezét megfogni 02...  Száz juhocskám  Esti szentmise Csaba testvérre...  Köszöntelek, hóvirág, telet űz...  Fénnyel teli szép napot kíváno...  Mi lenne  A stressz csökkentése  Gyurinak telik...  Eljön az idő  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Bellendorfit  Png nő 
Bejegyzés Címkék
megindító papi, belső fényt, betlehemi barlangistállóban, maga gyermeki, béke drága, nyolcnapos Jézusra, újév első, szentleckében arról, emberi természet, asszonytól született, véréből lett, tény emberként, emberek közé, istengyermekké fogadás, testvérei vagyunk, örökbefogadás kegyelmét, evangélium ugyancsak, angyal által, pásztorok szavait, legbensőségesebb módon, asszonyok között, állapotukhoz szükséges, idők teljessége, természet rendjében, négy alapigazságot, efezusi zsinat, apostoli hitvallás, ószövetségi szentírásban, bűnbeesés után, kígyó vereségét, asszony közé, sarkát veszed, kígyótipró asszony, szabadulás jele, szűz anya, régmúlt időkre, örökkévalóságból való, szegényeké lesz, kicsinyek között, megváltás előtt, újszövetségi szentírás, következőket mondja, evangéliumokban először, názáreti szűz, legvalószínűbb jelentések, héber márá, héber máráh, héber márar, leginkább szeret, teremtmények közül, evangélium tanúsága, angyali üdvözlet, álmában kapott, népszámlálás császári, származási helyükön, törvény előírása, jövendölést Fiáról, maga sorsáról, pogányságot képviselő, betlehemi gyermekgyilkosság, názáreti ácsot, bűnbánat keresztségét, első csodánál, kánai menyegzőn, emberek tudnak, háttérben kíséri, kereszt alatt, pünkösd várásában, halál fölötti, legősibb időktől, karácsonyi ünnepkörben, keleti egyházban, egész esztendőt, élet szerzőjét, szentek élete, keresztények számára, ókeresztény kori, katakombák földalatti, folyosók nagyobb, keresztény közösség, szentmiséket tartotta, katakombák abból, időből származnak, görög kápolna, legrégebbi Mária, ölében tartja, karácsony utáni, betlehemi Gyermeket, világ Üdvözítője, most kezdődő, újévi jókívánságunk, megvalósulását kívánjuk, betlehemi pásztorok, pásztorokkal együtt, emberiség történetébe, újjászületést ajándékozó, betlehemi Gyermekben, benne való, születés ünnepe, élet ünnepe, angyali üdvözletkor, , ,
2021.01 2021. Február 2021.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 230 db bejegyzés
e év: 622 db bejegyzés
Összes: 47343 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 326
  • e Hét: 7799
  • e Hónap: 80319
  • e Év: 228123
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.