Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jézus egyetlen vigasza a kereszt tövében álló Édesanyja
  2020-03-31 19:27:18, kedd
 
   
  P. Cantalamessa 3. nagyböjti beszéde:
,,Mária az egyház tükörképe és előképe" - ezt a vezérelvet követte ez alkalommal is péntek délelőtti elmélkedésében a Pápai Ház szónoka, rámutatva, hogy életünk minden napján Jézus keresztje mellett kell állnunk, mint ahogy Mária és a szeretett tanítvány tette ezt.
Vertse Márta - Vatikán

Mária a Kálvárián
Cantalamessa atya harmadik elmélkedését János evangéliumából vett szakaszhoz fűzte, amely Jézus végső rendelkezését beszéli el (Jn 19,25-27). ,,Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ,,Asszony, nézd, ő a te fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult: ,,Nézd, ő a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány". A Pápai Ház szónoka a szakasznak csak az első sorait elemezte, követve Máriát a húsvéti titokban, ez alkalommal a Kálvárián betöltött szerepéről elmélkedve.

Máriától azt kérte az Úr a kereszt tövében, hogy bocsásson meg
Ha a Kálvárián, Jézus keresztje mellett ott volt Anyja, akkor ez azt jelenti, hogy Mária Jeruzsálemben volt azokban a napokban és jelen volt minden eseményen: ott volt, amikor azt kiáltozták, hogy ,,Barabást, ne ezt!", jelen volt az Ecce homo kijelentésnél, látta, amint a húsából való húst megkorbácsolták, amint vérzett Fia teste, amikor töviskoszorút helyeztek rá, látta őt félmeztelenül a tömeg előtt, látta vonaglását, a haláltusáját a kereszten. Hallotta a kalapácsütéseket és a gyalázásokat, látta, amikor a katonák megosztották Jézus ruháit és tunikáját, amelyet talán éppen ő, az Anyja szőtt. Jézus keresztje mellett anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna is, tehát Mária nem volt egyedül, de ő Jézus anyja volt, és ez teljesen más helyzet elé állította a többi asszonyéhoz képest. Tőle az Úr valami nagyon nehezet kért, mégpedig azt, hogy bocsásson meg. Amikor hallotta, hogy Fia fölkiáltott: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek" (Lk 23,34), megértette, hogy mit várt tőle a mennyei Atya: hogy ő is ezt mondja szívében, ugyanezekkel a szavakkal, és Mária megbocsátott.

A keresztnél Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában
Ha Máriát is érhette kísértés, mint Jézust a pusztában, akkor ez a kereszt tövében történhetett meg. Mélységes és fájdalmas kísértés volt, éppen Jézus miatt. Mária hitt az ígéreteknek, hitte, hogy Jézus volt a Messiás, Isten Fia; tudta, hogy ha Jézus kérte volna, akkor az Atya ,,rögtön tizenkét ezred angyalnál is többet" bocsátott volna rendelkezésére (vö. Mt 26,53). De Mária látja, hogy Jézus nem tesz semmit. Ha megszabadítaná magát a keresztről, akkor Máriát is megszabadítaná a rettenetes fájdalomtól. Mária azonban nem kiáltja, hogy ,,szállj le a keresztről; szabadítsd meg magad és engem!", vagy: ,,Fiam, te, aki olyan sok embert megmentettél, most miért nem mented meg magad?". Emberileg minden oka meglenne Máriának, hogy ezt kiáltsa Istennek, Jeremiás prófétához hasonlóan: ,,Rászedtél, Uram! S én hagytam, hogy rászedj" (vö. Jer 20,7) és elmeneküljön. Mária azonban ott maradt a keresztnél, csöndben állva és ezáltal egészen különleges módon a hit vértanújává, Fia révén az Istenbe vetett bizalom legmagasabb rendű tanújává vált.

,,Mária eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével"
A Fia áldozatával egyesülő Máriáról alkotott képet lényegre törően és ünnepélyesen fejezi ki egy zsinati dokumentum - idézett a Lumen gentium k. dogmatikus konstitúcióból P. Cantalamessa: ,,Így maga a Boldogságos Szűz is a hit zarándokútját járta, Fiával való egybetartozását hűségesen vállalta egészen a keresztig, mely alatt az isteni terv szerint ott állt (vö. Jn 19,25), meggyötört szíve eggyé forrt a szenvedésben Egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született áldozati Bárány föláldozásába" (58.)

A kereszthalál pillanatában az Anya Jézus egyetlen vigasza
Mária tehát nem pusztán fizikai és földrajzi értelemben állt Jézus ,,keresztje mellett", hanem spirituális értelemben is. Egyesült Jézus keresztjével, vele együtt szenvedett, mint minden anya. Jézus ember is volt; és mint ember, ebben a pillanatban mindenki számára egy fiú, akit az anyja jelenlétében végeztek ki. Jézus már nem mondja azt, amit a kánai menyegzőn mondott: ,,Még nem jött el az én órám" (Jn 2,4). Most már elérkezett az ,,órája". Ezekben a végzetes pillanatokban, amelyekben az Atya is titokzatos módon elfordítja tekintetét, Jézus csak az anya tekintetében kereshet menedéket és vigaszt.
Jézus keresztje mellett állni
Követve vezérelvünket, miszerint Mária az egyház alakja és tükörképe, előképe és példaképe, fel kell tennünk a kérdést: mit akart az egyháznak mondani a Szentlélek, amikor elrendelte, hogy az Írásokban le legyen rögzítve Mária jelenléte Krisztus keresztje mellett? Ebben az esetben is, maga Isten Szava az, amely megjelöli a Máriától az Egyházhoz vezető átmenetet és megmondja, hogy mit kell tennie minden hívőnek, hogy kövesse példáját: ,,Jézus keresztje mellett állt anyja, Mária és mellette a szeretett tanítvány". A hírben benne van a buzdítás (parenesi) is. Ami azon a napon történt, megjelöli azt, aminek minden nap meg kell történnie: Mária mellett kell állnunk Jézus keresztje tövében, mint ahogy ezt a szeretett tanítvány tette. Két dolog rejtőzik ebben a mondatban: az első, hogy a ,,kereszt mellett" kell állnunk, és a második, hogy ,,Jézus" keresztje mellett kell állnunk. Két különböző, de egymástól elválaszthatatlan dologról van szó - magyarázta a Pápai Ház szónoka.

,,Jézus" keresztje mellett állni
Ezek a szavak azt mondják nekünk, hogy az első, minden másnál legfontosabb az, hogy ne csak általában álljunk a kereszt mellé, hanem ,,Jézus" keresztje mellett kell állnunk. Vagyis nem elég, hogy szenvedünk, nem az számít, hogy saját keresztünket hordozzuk, hanem az a fontos, hogy higgyünk és így Krisztus szenvedését tegyük magunkévá. Mária hite nagyobb volt a kereszt tövében szenvedésénél. Szent Pál mondja, hogy az evangélium ,,Isten ereje" ,,minden hívőnek" (vö. Róm 1,16). Minden hívőnek, nem mindenkinek, aki szenved, akkor is, ha a két dolog egymással egységben van. Az egyház ereje abból fakad, hogy hirdetjük Jézus keresztjét, vagyis olyan valamit, ami a világ szemében az ostobaság és a gyengeség jelképe. Ez azt jelenti, hogy nem akarunk a hitetlen és gondtalan világgal saját eszközeivel szembenézni, ami a szavak bölcsessége, az érvelések ereje, az irónia, mint ahogy ezt az első korinthusiakhoz írt levélben olvassuk: ,,Ámde Isten azt választotta ki, ami a világ szerint oktalan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket" (vö. 1Kor 1, 27). Le kell mondani egy emberi fennsőbb rendűségről, hogy a Krisztus keresztjébe zárt isteni erő a felszínre kerülhessen és működhessen.A hívek nagy többségét nem segítették abban, hogy belépjenek ebbe a misztériumba, ami az Újszövetség szíve, az igehirdetés, a kérigma középpontja, ami megváltoztatja az életet.

,,A kereszt mellett állni"
De mi a jele és bizonyítéka annak, aki valóban hisz Krisztus keresztjében, hogy a ,,kereszt szó" nem pusztán egy szó, egy elvont fogalom, egy szép teológia vagy ideológia, hanem valóban kereszt? - tette fel a kérdést a Pápai Ház szónoka. A jel és a bizonyíték az, ha magunkra vesszük keresztünket és követjük Jézust (vö. Mk 8,34). A jel, ha részt veszünk szenvedésében (Fil 3,10; Róm 8,17), ha részesedünk keresztre feszítésében (Ga 2,20), ha saját szenvedésünk által kiegészítjük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből (Kol 1,24). A keresztény egész élete legyen élő áldozat, mint Krisztusé (vö. Róm 12,1). Nem passzívan elfogadott szenvedésről van szó, hanem aktív, Krisztussal egységben megélt szenvedésről ,,Rabságba vetem testemet, hogy míg másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak" (1 Kor 9,27) - írja Szent Pál a korinthusiakhoz intézett első levelében.

Hitünk és tetteink álljanak összhangban egymással
Természetesen nem arról van szó, hogy saját tetteinket egy szintre helyezzük Krisztus működésével, hanem arról, hogy befogadjuk a Szentírás szavát. Ez azt mondja, hogy mind a hit, mind a művek egymás nélkül holtak ,,Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek?" (vö. Jak 2,14). A Krisztus keresztjébe vetett hitnek át kell haladnia a szenvedésen ahhoz, hogy hiteles legyen. Péter apostol első levelében azt mondja, hogy a szenvedés a hit ,,olvasztótégelye", a hitnek szüksége van a szenvedésre, hogy megtisztuljon, mint a tűzben az arany (vö. 1 Pét 1,6-7).

Keresztünk csak akkor üdvözít, ha egyesít Krisztus keresztjével
A mi keresztünk önmagában véve nem üdvösség, nem hatalom, nem bölcsesség. Önmagában véve pusztán emberi mű, vagy egyenesen büntetés. Istenben válik hatalommá és bölcsességgé, amennyiben hit kíséri és Isten rendelése szerint Krisztus keresztjével egyesít bennünket. Szent II. János Pál írta kórházi ágyán, az ellene elkövetett merénylet után: ,,Szenvedni annyit jelent, mint kiváltképpen alkalmassá válni a felemeltetésre, kiváltképpen nyitottá lenni Isten üdvözítő erői előtt, amelyeket Krisztusban kínál fel az emberiségnek" (Salvifici doloris, 23).

,,Reménykedett minden remény ellenére"
Azonban ki kell tágítanunk látóhatárunkat - folytatta elmélkedésében Cantalamessa kapucinus atya. János evangélista számára Krisztus keresztje nem pusztán a halál pillanata, hanem Krisztus ,,megdicsőülésének" és győzelmének pillanata is. A feltámadás már működik a kiáradó Lélek jelében (vö. Jn 37-39; 19,34). A Kálvárián Mária nem csak Fia halálában, hanem a feltámadás előképeiben is részesedett. A Kálvárián Mária nem csak a Fájdalmas anya, hanem a remény Anyja is, ,,Mater spei".

Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében Ábrahámról azt állítja, hogy ,,a reménytelenség ellenére is reménykedve hitt". Ugyanezt el kell mondanunk a kereszt tövében álló Máriáról. Mária hitt, reménykedett minden remény ellenére, vagyis egy olyan helyzetben, amely emberileg szólva nem adott semmi okot a reményre. Mária, mint Ábrahám, hitt abban, hogy Isten képes volt feltámasztani Fiát ,,a halottak közül is" (vö. Zsid 11,19).

Mária egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével
A II. Vatikáni Zsinat egy szövege megemlíti, hogy a kereszt tövében álló Máriának ez a reménye meghatározó eleme volt anyai hivatásának. A kereszt tövében ,,a kereszten haldokló Fiával együtt szenvedve - engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével - egyedülálló módon együttműködött az Üdvözítő művével" (Lumen gentium, 61) - idéz ismét a Lumen gentium k. dogmatikai konstitúcióból P. Cantalamessa. Harmadik nagyböjti elmélkedésében utal rá, hogy a húsvéti szent Háromnap idején az egyház Urunk keresztre feszítésére, temetésére és feltámadására emlékezik. Az egyház is, mint Mária, ,,reménységben" éli meg a feltámadást.

Az egyház, Mária példáját követve, hirdesse a reménységet
Mint ahogy Mária keresztre feszített Fia mellett állt, így az egyház is arra kapott meghívást, hogy napjaink keresztre feszítettjei, vagyis a szegények, a szenvedők, a megalázottak és a megsértettek mellé álljon, reménységgel. Nem elég sajnálni őket vagy törekedni szenvedéseik enyhítésére. Ez túl kevés. Ezt mindenki megteheti, azok is, akik nem ismerik a feltámadást. Az egyház feladata, hogy reménységet adjon, hirdetve, hogy a szenvedés nem egy abszurd dolog, hanem van értelme, mert a halál után lesz feltámadás. Az egyház feleljen meg mindenkinek, akik a reménységéről ,,kérdőre" vonják - ahogy Péter apostol írja első levelében (vö. 1Pét 3,15).

A megpróbáltatásnak ezt az idejét is reménnyel éljük meg
Az embereknek szükségük van a reménységre az élethez, mint ahogy szükség van az oxigénre, hogy lélegezzünk. Az egyháznak is szüksége van a reményre, hogy folytathassa útját a történelemben és ne érezze magát összetörtnek a mostoha körülmények közepette - folytatta harmadik nagyböjti elmélkedésében a Pápai Ház szónoka, majd idézte Ferenc pápa buzdítását, amelyet március 11-én, az általános kihallgatáson intézett a hívekhez: a megpróbáltatásnak ezt az idejét ,,erősen, felelősségteljesen és reménnyel" éljük meg.

Legyünk a reménység ,,cinkosai"
A remény sokáig, és még ma is, az isteni erények között a szegény rokon, a kisebbik leánytestvér szerepét tölti be. Charles Péguy francia költő szerint a hit, remény és szeretet olyan, mint három nővér: kettő már nagylány, a harmadik még kicsi. (Charles Péguy: A második erény misztériumának tornáca) Együtt mennek az úton, fogva egymás kezét: a két nagyobb a két szélen, a kislány, a Reménység középen. Mindenki, aki látja őket ezt mondja: ,,Természetesen a kettő nagy az, akik magukkal húzzák a középen álló kislányt". Tévednek: a kislány, a Reménység az, aki magával viszi a két nővérét, mert ha leáll a reménység, minden leáll. Ahogy a költő is sugallja, legyünk cinkosai a kislánynak, a reménynek. Ez azt jelenti, hogy megengedjük Istennek, hogy csalódást okozzon nekünk. Szívünk mélyén legyünk elégedettek, hogy Isten nem hallgatott meg. Sokkal nagyobb kegyelemben részesített, abban, hogy reménykedhetünk benne. Azonban a remény nem pusztán egy szép, költői belső készség, hanem azt jelenti, hogy képesek vagyunk tenni valamit, hogy nem engedjük meg, hogy erőt vegyen rajtunk a bénító tétlenség, üresség.

Várjuk bizalommal az isteni beavatkozást
A Bibliában a remény valóságos fellobbanásainak lehetünk a tanúi. Ezek közül az egyik Jeremiás Siralmainak harmadik fejezetében található: ,,Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. A sötétségbe vitt és vezetett, nem a világosságba. Fallal vett körül, nem mehetek ki. Ha kiáltok és könyörgök, kizárja imádságomat. Elhagyott az erőm, és a reménységem is, amelyet az Úrba vetettem." Azonban jön a fordulat, a remény, amely mindent megfordít. Az imádkozó ezt mondja: ,,Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. Talán még van remény" (vö. Sir 3,1-29). Attól a pillanattól kezdve, hogy a próféta újból reménykedik, megváltozik hangneme: a siralmak helyébe lép a bizalommal teli várakozás az isteni beavatkozásra - magyarázta Cantalamessa atya, majd elmélkedését a következő szavakkal zárta: ,,Fordítsuk tekintetünket ismét őrá, aki tudott a kereszt mellett állni, reménykedve minden remény ellenére. Fohászkodjunk Máriához, mint a reménység anyjához, az egyház ősi himnuszának szavaival:

Ó Mária, irgalmasság Anyja,
Isten Anyja és a megbocsátás Anyja,
A reménység Anyja és a kegyelem Anyja,
Szent örömmel teli Anya, ó Mária.Salve Mater misericordiae,
Mater Dei, et mater veniae,
Mater Spei, et mater gratiae,
Mater plena sanctae laetitiae,
O MARIA!
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Címkék: fellobbanásainak, kalapácsütéseket, megdicsőülésének, egybetartozását, egyszülöttjével, korinthusiakhoz, olvasztótégelye, megkorbácsolták, reménykedhetünk, reménytelenség, együttműködött, konstitúcióból, megváltoztatja, megszégyenítse, evangéliumából, rendelkezésére, elmélkedésében, megszabadítaná, misztériumának, felemeltetésre, látóhatárunkat, szenvedéséből, reménységéről, szenvedésénél, feltámasztani, föláldozásába, vezérelvünket, természetesen, félmeztelenül, kijelentésnél, beavatkozásra, fohászkodjunk, töviskoszorút, pillanatokban, szenvedésében, zarándokútját, egyház tükörképe, vezérelvet követte, szeretett tanítvány, tanítványhoz fordult, órától fogva, szakasznak csak, első sorait, húsvéti titokban, kereszt tövében, húsából való, tömeg előtt, katonák megosztották, többi asszonyéhoz, mennyei Atya, keresztnél Máriát, rettenetes fájdalomtól, Pápai Ház, Vertse Márta, Mária Magdolna, Mikor Jézus, Mária Jeruzsálemben, Isten Fia, Boldogságos Szűz, Anya Jézus, Egyesült Jézus, Isten Szava, Szent Pál, Ámde Isten, Szent II, János Pál, Kálvárián Mária, Vatikáni Zsinat, Charles Péguy, Jeremiás Siralmainak, Fohászkodjunk Máriához, Isten Anyja, Salve Mater, Mater Dei, Mater Spei,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Png virág  Egy csésze kávét?  "A vendégek miatt..."  Facebookon kaptam  Helyettesítés  Elvetettség és szenvedés  Facebookon kaptam  Helyettesítés  Facebookon kaptam  Mi lesz az emberiséggel . . ...  Az élet rövid, élj!  Cukorbetegség és a vese  Az élethez bátorság kell.....  Elvetettség és szenvedés  Öröm és élet  A víz még a fogyásban is segít  Elmélkedés  Facebookon kaptam  Lehetetlen  Png nő  Kórusban  Cukorbetegség és a vese  Facebookon kaptam  Tüneményes baby  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  A kereszt nagysága  Az élet értelme  Tulipànok  Az önsajnálat  Öröm és élet  Jó reggelt kedves látogatóimn...  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Női lélek Fontos vagy. Mert v...  Naplemente  Ima a Családom védelméért  Aranyosi Ervin: Szeretni való ...  Kereszt  Kellemes délutánt kívánok  Barna drágakő kristály  Helyettesítés  Facebookon kaptam  Egy csésze kávét?  Kérek egy kulcsot a szívedhez....  Mindent, amit adtál.....  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Krisztus követése  Tihanyi Márk-Az ember ébredése  Kislány kalapban  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mesés pillanat.....  A víz még a fogyásban is segít  Lila fluoritkristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png körték  Kereszt  Mindenkinek más módja van  Tavaszi kép  Szép estét kedves látogatóimna...  Tavaszi kép  Spirálgalaxis  Lila fluoritkristály  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Lelkünk és otthonunk védelme  Csitáry - Hock Tamás idézet  Lelkünk és otthonunk védelme  Mesés pillanat.....  Kislány kalapban  Cukorbetegség és a vese  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép kép  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Pasi típusok  Az élet rövid, élj!  Krisztus levele vagy  Png nő  Facebookon kaptam  Ima a Családom védelméért  Elvetettség és szenvedés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Jó éjszakát!  A boldogság olyan, mint a tava...  Megkérdeztem az egyik  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Szép estét - jó éjt kívánok !  Facebookon kaptam  Kék fluoritkristály  Tulipànok  Facebookon kaptam  Gyertya  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Játszuk el, hogy most neked is...  Helyettesítés 
Bejegyzés Címkék
egyház tükörképe, vezérelvet követte, szeretett tanítvány, tanítványhoz fordult, órától fogva, szakasznak csak, első sorait, húsvéti titokban, kereszt tövében, húsából való, tömeg előtt, katonák megosztották, többi asszonyéhoz, mennyei Atya, keresztnél Máriát, rettenetes fájdalomtól, zsinati dokumentum, isteni terv, szenvedésben Egyszülöttjével, tőle született, kereszthalál pillanatában, pillanatban mindenki, anyja jelenlétében, kánai menyegzőn, végzetes pillanatokban, anya tekintetében, egyház alakja, egyháznak mondani, szeretett tanítvány&#8221, hírben benne, napon történt, kereszt mellé, evangélium &#8222, egyház ereje, világ szemében, gyengeség jelképe, szavak bölcsessége, érvelések ereje, első korinthusiakhoz, világ szerint, emberi fennsőbb, felszínre kerülhessen, hívek nagy, kérigma középpontja, kereszt mellett, elvont fogalom, szép teológia, keresztény egész, korinthusiakhoz intézett, szintre helyezzük, művek egymás, szenvedésen ahhoz, hitnek szüksége, ellene elkövetett, halál pillanata, kiáradó Lélek, feltámadás előképeiben, remény Anyja, reménytelenség ellenére, olyan helyzetben, halottak közül, szövege megemlíti, reménye meghatározó, kereszten haldokló, húsvéti szent, egyház Urunk, megsértettek mellé, egyház feladata, abszurd dolog, halál után, egyház feleljen, reménységéről &#8222, embereknek szükségük, mostoha körülmények, általános kihallgatáson, idejét &#8222, reménység &#8222, remény sokáig, isteni erények, szegény rokon, kisebbik leánytestvér, második erény, kettő nagy, középen álló, bénító tétlenség, isteni beavatkozást, remény valóságos, egyik Jeremiás, nyomorúságot haragjának, sötétségbe vitt, pillanattól kezdve, próféta újból, siralmak helyébe, bizalommal teli, isteni beavatkozásra, következő szavakkal, reménység anyjához, megbocsátás Anyja, reménység Anyja, kegyelem Anyja, fellobbanásainak, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2999
  • e Hét: 16498
  • e Hónap: 26391
  • e Év: 320953
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.