Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Húsvétvasárnap 04.12
  2020-04-12 13:29:51, vasárnap
 
   
  OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.
Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: ,,Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.
És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát."
Ez az Isten igéje. ApCsel 10,34a.37-43

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
Azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.
Testvéreim!
Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.
Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.
Ez az Isten igéje.

Vagy tetszés szerint:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek!
Testvéreim!
Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták! (1Kor 5,6b-8) Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével!
Ez az Isten igéje. Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!"
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
...... ........


EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Amikor a kenyeret megtörte, felismerték.
Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?" Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?"
Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?" Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták."
Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek!
Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap." Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük.
Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?"
Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!" Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
Ezek az evangélium igéi. Jn 20,1-9 este: Lk 24,13-35

Imádság
Urunk, feltámadt Üdvözítőnk! Az élet utáni ösztön, az örök élet vágya, a feltámadás reménye erősen él bennünk. A mai napon az életet, a feltámadást ünnepeljük. A veled való találkozásokról szóló híradások és a húsvéti jelek erősítik a mi hitünket és bátorságot adnak ahhoz, hogy mi is feltámadásod hirdetői legyünk. Húsvét titka, a feltámadás titka megosztható. Olyan örömhír ez, amelyet nem zárhatunk szívünk mélyébe, hanem tovább kell adnunk másoknak, mindazoknak, akik az örök életre vágyakoznak. Segíts minket, hogy éljen bennünk a remény, hogy mi is találkozhatunk veled, a mi feltámadt Urunkkal! Segíts, hogy feltámadásod tanúi legyünk!

Elmélkedés
Fényes hajnal, fényes reggel
Néhány évvel ezelőtt egy 71 éves, Bécsben élő asszony elhatározta, hogy gyalog körbejárja a várost. Az önmaga számára felállított feladat azért volt különleges, mert gyógyíthatatlan rákos betegségben szenvedett, s csupán hónapok voltak hátra az életéből. Úgy gondolta, hogy életében még ezt a dolgot megvalósítja. A családja inkább csak szóban támogatta elképzelését, ezért a helyi karitász munkatársai álltak mellé, hogy a körülbelül 120 kilométeres távot, ha nem is egyhuzamban, de néhány alkalommal, szakaszonként meg tudja tenni. Nem az volt a szándéka, hogy felkeltse a világ figyelmét, hanem csak egyszerűen nem akart bezárkózni a betegség világába, nem szeretett volna elvonulni az emberektől, hanem egyszerűen csak élni akart, meg akarta mutatni legalább önmagának, hogy az életnek az utolsó percig van értelme.
Ma, húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának ünnepén azért említem meg ezt a példát, mert véleményem szerint, aki így szereti az életet és annak utolsó pillanatáig megtalálja az élet örömét, az biztosan hisz a túlvilágban, hisz a feltámadásban, hisz abban, hogy a halállal nem ér minden véget, hanem a földi élet a mennyben fog kiteljesedni. A túlvilágon ránk váró boldogság reménye erőt ad ahhoz, hogy még a betegségek és a szenvedések közepette is találjunk magunknak életcélt.
A húsvét ünneplése este kezdődik és fényes hajnalt, fényes reggelt hoz. A feltámadás eseménye végső pont, amely lezárja az eseményeket. Lezár egy olyan történetet, amit a halál akart írni, és amikor azt hitte, hogy már mindent leírt, akkor Isten átvette kezéből a tollat és folytatta a történetet, megírta annak igazán nagyszerű befejezését. Isten olyan befejezést gondolt ki Jézus számára, amely távlatot, az örök élet távlatát nyitja meg az ember számára. Jézus keresztre feszítésekor úgy tűnik, hogy a végső győzelem a halálé, ő zárja le Jézus küldetését. De Isten ekkor közbelép és mindenki számára váratlanul újabb jelenetet kapcsol az eseményekhez, az Úr feltámadását a halálból. Ezzel elkezdődik egy új történet, a feltámadásban hívők és a feltámadást hirdetők története. Ennek a mai időkig és az idők végéig tartó történetnek első szereplője Mária Magdolna, akiről az evangéliumban olvasunk. Életének korábbi szakaszát, bűnös életformáját és annak elhagyását ismerve elmondhatjuk róla, hogy ő aztán igazán tudja, hogy mit jelent az ember számára az új élet, a Jézustól kapott új élet. Mária Magdolna Krisztus személyében talált rá az irgalmasságra, a megbocsátásra, a lelki újjászületésre. Ő, aki Krisztustól kapott új életet, lesz az első tanúja annak, hogy az Úr új életet kapott az Atyától, de ez természetesen egészen más jellegű, mint az ő új élete. Mária Magdolna a lelki újjászületést kapta, Jézus pedig testileg támadt fel a halálból, a teste részesült megdicsőülésben, nem a földi életre, hanem az örök életre támadt fel. Mária Magdolna lesz az események első hirdetője, a sírtól azonnal fut az apostolokhoz és elmondja nekik, hogy a sír üres. Péter és János azonnal a sírhoz futnak és mindent úgy találnak, ahogyan azt Mária Magdolna elmondta nekik.
Ha valaki napfelkeltét szeretne látni, korán kell kelnie. Ha valaki a feltámadás jeleit szeretné látni, el kell indulni a sír felé. Ha hinni akarunk Jézus feltámadásában, akkor várnunk kell arra, hogy megjelenjen nekünk. Induljunk, mert Isten történetében mi is szereplők vagyunk!
C. Horváth István Sándor

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: gyógyíthatatlan, találkozásokról, kiszolgáltatták, megdicsőülésben, cselekedeteiből, húsvétvasárnap, feltámadásának, feltámadásában, megparancsolta, kolosszeiekhez, beszélgettetek, találkozhatunk, feltámasztotta, korintusiakhoz, újjászületésre, kenyértörésben, jeruzsálemben, megszállottat, meggyógyított, feltámadásban, szentlélekkel, kovásztalanok, megbocsátásra, evangéliumban, feltámadtatok, természetesen, irgalmasságra, újjászületést, szakaszonként, elmozdították, megmagyarázta, jeruzsálemtől, feltámadását, történetében, elszenvednie, kiteljesedni, időben Péter, názáreti Jézust, egész népnek, égiekre irányuljon, régi kovásszal, kevés kovász, egész tésztát, igazság kovásztalan, követ elmozdították, másik tanítványhoz, másik tanítvány, sírhoz sietett, otthagyott gyolcsleplet, otthagyott lepleket, kenyeret megtörte, tanítványok közül, Apostolok Cselekedeteiből, Jézust Szentlélekkel, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent János, Mária Magdolna, Simon Péterhez, Simon Péter, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Aztán Mózesen, Mária Magdolna Krisztus, Horváth István Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kék fluoritkristály  A lélek imája......  Png kislány  Mindent, amit adtál.....  Kellemes kávézást  Jó éjszakát!  Pécs tavasszal  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Jó éjszakát!  Árvácska csokor  Elmélkedés  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Elmélyedni Jézus életében  Megváltó  Napsugár.......  Sziklaszív........  Az önsajnálat  Egy csésze kávét?  Tavaszi csokor  Mindent, amit adtál.....  Szép jó éjszakát kívánok !  Az élet értelme  Mindazt...  Facebookon kaptam  Alvó baby  Köszönöm a látogatást  Aranyosi Ervintől idézet  Tulipànok  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Hortenzia  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az önsajnálat  Tüneményes baby  Jó éjszakát!  Png virág  Barna drágakő kristály  Rózsaszin rózsa  Hosszú időn át volt jégmentes ...  Egy csésze kávét?  Png virág  Facebookon kaptam  Egészség - szeretet  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Kislány virágzó fával  Kellemes ébredést mindenkinek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Neked tudnod kell  csak ha kedvem van  Kislány virágzó fával  Tavaszi kép  Kellemes délutánt kívánok  Mai harmónia kártyám  Látogatóimnak szeretettel........  Ábrándozás.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Micsoda tavasz van  Png csokor  Nagyon szép.......  Jézus  Szép estét kedves látogatóimna...  Mai napi mosoly Nektek .........  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Zöld drágakőkristály  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus  Aranyosi Ervin: Mosolyka  Tavaszi kép  Kellemes ébredést mindenkinek  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Megváltó  A sors kegyes volt velem  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Tóth Árpád: Április  Mesés pillanat.....  Jézus  Jézus  Aki először kér bocsánatot, az...  Facebookon kaptam  Szép mai napot.........  Kellemes délutánt kívánok  Szép délutánt ! ........  Tulipànok  Nagyon szép.......  Kellemes délutánt kívánok  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Kellemes délutánt 
Bejegyzés Címkék
időben Péter, názáreti Jézust, egész népnek, égiekre irányuljon, régi kovásszal, kevés kovász, egész tésztát, igazság kovásztalan, követ elmozdították, másik tanítványhoz, másik tanítvány, sírhoz sietett, otthagyott gyolcsleplet, otthagyott lepleket, kenyeret megtörte, tanítványok közül, egyetlen idegen, názáreti Jézus, sírnál voltak, hírrel tértek, asszonyok mondták, próféták jövendöltek, órában útra, evangélium igéi, élet utáni, örök élet, feltámadás reménye, feltámadást ünnepeljük, veled való, húsvéti jelek, feltámadás titka, örök életre, önmaga számára, dolgot megvalósítja, családja inkább, helyi karitász, világ figyelmét, betegség világába, utolsó percig, élet örömét, biztosan hisz, földi élet, túlvilágon ránk, szenvedések közepette, húsvét ünneplése, feltámadás eseménye, olyan történetet, halál akart, ember számára, végső győzelem, feltámadásban hívők, feltámadást hirdetők, idők végéig, evangéliumban olvasunk, lelki újjászületésre, első tanúja, lelki újjászületést, teste részesült, földi életre, események első, sírtól azonnal, sírhoz futnak, feltámadás jeleit, gyógyíthatatlan, találkozásokról, kiszolgáltatták, megdicsőülésben, cselekedeteiből, húsvétvasárnap, feltámadásának, feltámadásában, megparancsolta, kolosszeiekhez, beszélgettetek, találkozhatunk, feltámasztotta, korintusiakhoz, újjászületésre, kenyértörésben, jeruzsálemben, megszállottat, meggyógyított, feltámadásban, szentlélekkel, kovásztalanok, megbocsátásra, evangéliumban, feltámadtatok, természetesen, irgalmasságra, újjászületést, szakaszonként, elmozdították, megmagyarázta, jeruzsálemtől, feltámadását, történetében, elszenvednie, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2655
  • e Hét: 11912
  • e Hónap: 21805
  • e Év: 316367
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.