Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap 06.04
  2020-06-04 08:07:27, csütörtök
 
   
  ...... ...........


OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
A mi bűneinkért szúrták át.
Így szól az Úr: Íme, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.
Amint sokan elborzadtak láttán - hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt.
Mert olyasmit fognak látni, amilyet még sohasem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak.
Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?
Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből.
Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, a külsejére nézve nem volt vonzó.
Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.
Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.
Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást!
Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját.
Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele.
Ugyan ki törődik ügyével?
Igen, kitépték az élők földjéről, és népem bűnei miatt halállal sújtották.
A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt szájában.
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel.
Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.
Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel.
Sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta.
Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek zsákmányai, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott.
Ez az Isten igéje. Iz 52,13-53,12

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből
Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a választottakat.
Testvéreim!
Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt.
Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól (Jeremiás próféta által):
Ez az a szövetség, amelyet ama napok után kötök velük, mondja az Úr. Törvényemet szívükbe írom és elméjükbe vésem, bűneikre és engedetlenségükre nem gondolok többé.
Ahol pedig ezek a bűnök már bocsánatot nyertek, ott nincs többé szükség a bűnért való áldozatra.
Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk.
Főpapunk is van, akit Isten az ő népe fölé rendelt. Járuljunk hát hozzá őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette.
Ez az Isten igéje. Zsid 10,12-18

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Ezt tegyétek az én emlékezetemre!
Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt.
Így szólt hozzájuk: ,,Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában." Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: ,,Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa."
Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ,,Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre." Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is és azt mondta: ,,Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik."
Ezek az evangélium igéi. Lk 22,14-20

Könyörgés
Pap: Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől!
Lektor: 1. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget: add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált: add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit!
Hívek: Kérünk téged...
3. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk: áraszd ki Szentlelkedet minden emberre!
Hívek: Kérünk téged...
4. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét: add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére!
Hívek: Kérünk téged...
5. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket: add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása!
Hívek: Kérünk téged...
(6. Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget: add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését!
Hívek: Kérünk téged...)
Pap: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te az alázatos, bizakodó, gyermeki lelkületet állítod elénk példaként, s ezzel megmutatod számunkra az utat, a lehetőséget, amely az üdvösségre vezet. Nem másokhoz akarjuk magunkat hasonlítani, hanem arra törekszünk, hogy Isten szemében növekedjünk, az ő akarata szerint éljünk. Az Atya által számunkra kijelölt úton szeretnénk járni, miként te is neki engedelmeskedtél keresztutadon. Isten dicsőségét szeretnék szolgálni szavainkkal, tetteinkkel és egész életünkkel. Taníts bennünket a gyermeki bizalomra! Taníts minket keresztünk hordozására!

Elmélkedés
A társadalmi életet, az emberek egymással való kapcsolatait minden korban törvények szabályozzák, amelyeket emberek hoznak, s amelyek megtartása mindenki számára kötelező. A vallási életet, az ember Istennel való kapcsolatát szintén törvények szabályozzák, amelyek egyrészt Istentől származnak, másrészt emberi parancsok. Isten parancsa a lelkiismeret hangján szólal meg az ember szívében, mintegy belülről irányítva őt a rossz elkerülésére és a jó megtételére. Az emberi törvények nem belülről, hanem kívülről irányítják az ember életét, ismerni és alkalmazni kell őket a mindennapokban.
Az ószövetségi időkben és Jézus korában is sok száz törvény szabályozta a vallási életet. Az írástudók különböző csoportjai nap mint nap vitatkozhattak azon, hogy a rengeteg parancs közül melyik a legfontosabb és melyek a kisebb jelentőségűek. Vitáikban, beszélgetéseikben megpróbáltak valamiféle fontossági sorrendet felállítani a törvények között, Jézust is egy ilyen beszélgetésbe akarják bevonni, ahogyan erről a mai evangéliumban olvasunk.
Jézus az Isten és az embertársak iránti szeretetet nevezi a legfontosabbnak. A mózesi törvények mindkettőt tartalmazták. Az előbbi a Második Törvénykönyvben (vö. MTörv 6,4-5), az utóbbi a Leviták könyvében (vö. Lev 19,18) található.
A szeretet gyakorlásához szívünk szándéka, lelkünk beleegyezése, értelmünk belátása és akaratunk szükséges.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link

*
- Útravaló 06.04.
...... ........... .........


XVI. Benedek pápa kívánságának eleget téve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció hét évvel ezelőtt elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését.
Az ünnep Krisztust mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli (vö. Zsid 7,24; 9,11), ugyanakkor rámutat arra is, hogy Ádámnak az Egyházban szolgálatot végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket.
Az ünnepet néhány éve vezették be a magyar egyházban is. ,,Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepeljük a mai napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, akinek szolgálatára szentelték életüket. Jézus a pap számára nemcsak egy példa vagy minta, hanem az élete. Egységben lenni az Úrral, az örök Főpappal. Ez a legfontosabb. Jézusként beszélgetni az Atyával az imádságban. Jézussal tenni a feladatokat, amik ránk várnak" - fogalmazott Földi István badacsonytomaji esperes-plébános az Adoremus liturgikus kiadvány elmélkedésében.
Istenünk, te Krisztus Urunkat örök Főpappá tetted, hogy téged megdicsőítsen és az embereket üdvözítse. Add, hogy a nép, amelyet vére árán neked szerzett, az ő emlékezetét ünnepelve részesedjék keresztjének és feltámadásának kegyelmében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Adoremus, Liturgia.hu
Magyar Kurír

*
- Pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Urunk, Jézus Krisztus, az Örök Főpap ünnepét. Világunkban akkor lesz béke ha Krisztus lesz mindannyiunk örök királya! Ezen a napon gyermekeinkkel tudatosan megkoronázzuk a gyermek Jézust, legyen ő egy békés jobb világba vezető királyunk! A szeretet végső győzelmébe vetett hittel, Csaba t.
 
 
0 komment , kategória:  Száz kérdés Jézus Krisztusról   
Címkék: rendíthetetlenül, gonoszságainkért, engedelmeskedtél, legfontosabbnak, megszentelteket, törvénykönyvben, felmagasztalják, lelkiismerettől, istentiszteleti, badacsonytomaji, misztériumából, feltámadásának, választottakat, szentesítetted, gonoszságaikat, gyermekeinkkel, bölcsességedet, elmélkedésében, megszabadítson, békességünkért, megigazultakká, tanítványaidat, mindennapokban, vitatkozhattak, megelégedéssel, konferenciákra, diadalmaskodik, betegségeinket, emlékezetemre, megvallásában, kereszthalált, szentlélekkel, beszélgetésbe, osztályrészül, gyakorlásához, megkoronázzuk, szomjas földből, külsejére nézve, emberek között, fájdalmak férfia, maga útjára, bárány elnémul, élők földjéről, gonoszok között, gazdagok mellé, hatalmasok lesznek, gonosztevők közé, bűnösökért imádkozott, áldozatot mutatott, bűnért való, élethez vezető, rossz lelkiismerettől, Jézus Krisztus, OLVASMÁNY Izajás, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Imádjuk Krisztus Urunkat, Második Törvénykönyvben, Horváth István Sándor, Szentségi Kongregáció, Földi István, Krisztus Urunkat, Magyar Kurír, Örök Főpap,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Ne nyugtalankodjék a mi szívün...  1968. szeptember 26. Padre Pio...  Asperján György - Rómeó és Júl...  Őszi képek  Mai harmónia kártyám  Lábam előtt...  Nő esőben  COVID -19 fertőzöttek eloszlás...  Nyuszi az esőben :-) gif  In vino veritas  Tenisz - Fucsovics először ver...  Őszi levelek  Őszi vázlat  Shetlandi pónik  Facebookon kaptam  Letéptem a legszebb rózsaszála...  Mai harmónia kártyám  Őszi levelek  Szent Mihály, Szent Gábor és S...  Tenisz - Fucsovics először ver...  Őszi kép  Müller Cecília: jó hírnek örül...  Letéptem a legszebb rózsaszála...  Szeretlek még mindig  Harmónia......  Itt van az ősz........  Járjunk a szeretet útján!  Facebookon kaptam  Esti szentmise Csíksomlyó 09.2...  Tenisz - Fucsovics először ver...  Szentírás üzenete - 2020. szep...  Facebookon kaptam  A segítő szeretet mestere R...  Itt van az ősz........  Őszi vázlat  Szeptember 28 . Vencel napja  Feltámadás  A borivás Tízparancsolata  Kihúlt szerelem  Facebookon kaptam  1968. szeptember 26. Padre Pio...  A bor, Isten itala  A kegyelem forrása áradjon tov...  A boldogságról  Karácsonyfa  Facebookon kaptam  Egy kis mosolyt csaljak az arc...  Evangélium  Napfényes, boldog hetet!  őszi szépségek  Szentmise-közvetítés 2020. sze...  Aranyosi Ervin: A bor születés...  Jézus  Szeptember 29 . Szent Mihály n...  Mai harmónia kártyám  Őszi kép  Egy kis odafigyelés, gondoskod...  26. évközi hét hétfő esti szen...  Isten ismerete  Dr. Székely János, megyés püsp...  LGT_Presser - Adamis: Miénk it...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  1968. szeptember 26. Padre Pio...  Csaba testvér szentmisét mutat...  Facebookon kaptam  Feltámadás  Isten igazi ismerete  Férfi Vízilabda V.Kupa 09.27  Isten megsegített...  Napfényes, boldog hetet!  Szent Antal  A boldogságról  A kávé illata  Facebookon kaptam  Szent Mihály, Szent Gábor és S...  Nem mehettek be  A boldogságról  A Szentírás üzenete - 2020. sz...  Isten igazi ismerete  Kurkumás tej gyógyhatásai  Pio atya imája- felajánlás Sze...  A köszvény legyőzése és megelő...  Isten megsegített...  A magyar labdarúgó-bajnokság ...  Őszi kép  Napfényes, vidám szüretelést k...  Gerbera  Valami beérik  Szüret idején  Kihúlt szerelem  Békés - szép estét kívánok !  Szeretlek még mindig  Popper Péter halála előtt nem ...  Szeretlek még mindig  Egy kis odafigyelés, gondoskod...  Bűn  Facebookon kaptam  Szeptember aranya  Szép mai napot......... 
Bejegyzés Címkék
szomjas földből, külsejére nézve, emberek között, fájdalmak férfia, maga útjára, bárány elnémul, élők földjéről, gonoszok között, gazdagok mellé, hatalmasok lesznek, gonosztevők közé, bűnösökért imádkozott, áldozatot mutatott, bűnért való, élethez vezető, rossz lelkiismerettől, ígéretet tette, húsvéti vacsora, húsvéti vacsorát, szőlőtő terméséből, vacsora végén, evangélium igéi, mennyei Atyának, kereszt üdvözítő, örök dicsőséget, kereszt botránya, üdvösségre vezet, gyermeki bizalomra, társadalmi életet, emberek egymással, vallási életet, ember Istennel, lelkiismeret hangján, ember szívében, rossz elkerülésére, emberi törvények, ember életét, ószövetségi időkben, írástudók különböző, rengeteg parancs, kisebb jelentőségűek, törvények között, ilyen beszélgetésbe, embertársak iránti, mózesi törvények, szeretet gyakorlásához, püspöki konferenciákra, ünnep Krisztust, ünnepet néhány, magyar egyházban, példa vagy, örök Főpappal, embereket üdvözítse, napon gyermekeinkkel, gyermek Jézust, békés jobb, szeretet végső, rendíthetetlenül, gonoszságainkért, engedelmeskedtél, legfontosabbnak, megszentelteket, törvénykönyvben, felmagasztalják, lelkiismerettől, istentiszteleti, badacsonytomaji, misztériumából, feltámadásának, választottakat, szentesítetted, gonoszságaikat, gyermekeinkkel, bölcsességedet, elmélkedésében, megszabadítson, békességünkért, megigazultakká, tanítványaidat, mindennapokban, vitatkozhattak, megelégedéssel, konferenciákra, diadalmaskodik, betegségeinket, emlékezetemre, megvallásában, kereszthalált, szentlélekkel, beszélgetésbe, osztályrészül, gyakorlásához, megkoronázzuk, keresztutadon, jelentőségűek, megdicsőítsen, evangéliumban, szenvedéseink, szentlelkedet, kereszthalála, , ,
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 417 db bejegyzés
e év: 4721 db bejegyzés
Összes: 45214 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1065
  • e Hét: 13192
  • e Hónap: 140906
  • e Év: 1556425
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.