Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szűz Mária születése Kis_Boldogasszony
  2020-09-08 08:01:12, kedd
 
   
  OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből
Eljön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás.
Ezt mondja az Úr:
Te, efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének, fenséges nevében.
Akkor biztonságban élnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig: és ez lesz a béke.
Ez az Isten igéje. Mik 5,1-4a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Isten arra rendelt minket, hogy Fiának képmását öltsük magunkra.
Testvéreim!
Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.
Ez az Isten igéje. Róm 8,28-30

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.
Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája:
Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
*
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől."
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten."
Ezek az evangélium igéi.
Vagy rövidebb forma: a *-tól Mt 1,1-16.18-23
...... ........... .....


Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

- Magyar kurír oldalon
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.
A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg I. Sergius pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd IV. Ince pápa a 13. században nyolcadot csatolt hozzá, mely 1955-ig élt.
Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújárónap. A Stella puerpera Solis ('hajnali szép csillag') tiszteletére szokás volt szeptember 8. hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek ,,érdeme van rá", meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék Kisasszonykor indulnak útnak. Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt. Ebből a szimbolikából nőtt az a 19-20. század fordulóján még élő Balaton-vidéki és göcseji szokás, hogy a vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy ne üszkösödjék meg. A nép nyelvén a két nagy Mária-ünnep (augusztus 15. és szeptember 8.) közti időszak neve a kétasszonyköze.
Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, s ezek kódexirodalmunkba is bekerültek. A 16. századi Teleki-kódex Anna-legendájában olvasható: ,,Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek néminemű keddin szüle. Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltul megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosojtója és asszonya és tengörnek csillaga."
Képen: Domenico Ghirlandaio: Mária születése (1486-90)
...... .....Elmélkedés
A liturgikus év rendje szerint a mai napon Jézus édesanyjának, Szűz Máriának a születését ünnepeljük, amit a magyar hagyomány Kisboldogasszony napjának nevez. Az evangélistáknak az volt a szándéka, hogy Jézus életét, tanítását és cselekedeteit mutassák be, ezért műveikben nyilvánvalóan hiába is keresnénk Mária születésének elbeszélését.
Az ünnep evangéliuma Jézus születésének körülményeiről szól és beavat minket Mária anyaságának titkába. Isten azt kéri tőle, hogy szolgálja azzal a megváltás művét, hogy Isten Fiának anyja lesz. Amikor a názáreti leány az angyali üdvözletkor megismeri Isten rá vonatkozó személyes tervét, akkor hittel és örömmel mond igent. A születendő gyermeknek, Jézusnak ő lesz az édesanyja. A gyermeknek viszont nincs földi édesapja, mert a mennyei Atya az ő atyja. A történelemben sem korábban, sem ezt követően nem fordult elő, hogy valakinek ne lenne apja, ez a természet törvénye. Isten azt kéri Máriától, hogy egy természetfeletti dologban higgyen, azt fogadja el, mint életének részét. Ekkor Mária és József jegyességben éltek, még nem voltak összeházasodva. József jól tudta, hogy Mária születendő gyermeke nem tőle származik, ezért el akarja őt bocsátani. Ekkor látomásban Isten vele is megismerteti Mária anyaságának a titkát és utasítást kap, hogy vegye feleségül őt és nevelje majd fel a gyermeket. József hitt Isten szavának és engedelmesen teljesítette, amit Isten kért tőle. Mária és József hite és engedelmessége példa számomra, hogy miként érdemes fogadnom Isten velem kapcsolatos szándékát.
C. Horváth István Sándor

Imádság
Add Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen! Hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe! Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, és lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek! Add, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, értelmem éber és friss legyen az igazság csak az igazság befogadására, és akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel!

*
- Útravaló Link

- Wikipedia oldalonLink

- Jeles napok oldalon Link

- Hanganyag Link

- Csíksomlyó délelőtt videó Link és Link
- Csíksomlyó esti videó Link

- Buda_Tétény videó Link


- Szentírás üzenete: Lendvai Zoltán rédicsi plébános gondolatai videó Link
...... ........... .....- Dr. Szederkényi Károly videó Link
...... ........... .......- Böjte Csaba testvér gondolata:
Ezen a szép napon nemcsak Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának a születésnapjáról emlékezünk meg, hanem a Szent Adorján közbenjárását kérve a fogvatartottakról is és a fogva tartókról is. Ugyancsak ma hozzuk imádságos szeretettel a jó Isten elé mindazokat, akik nem tudnak írni, olvasni! Úgy gondolom, hogy Mária anyai szeretettel nem virágot kér tőlünk, hanem azt, hogy most a tanév kezdetén siessünk a tanulatlan, iskolába nem járó emberek segítségére! A zsúfolásig megtelt börtönök lakói nagyrészt írástudatlanok, általában 5-6 osztályt végeztek a súlyos évekre elítélt testvéreink! Mária az angyali üzenet után nem magát ünnepeltette, hanem serényen elindult Erzsébethez szolgálni, szeretni! Mária szülinapi köszöntője, a dévai templomban!!
Szép ünnep napot kívánva, Csaba t. Videó Link

*
- Balassa-strófára szedett énekünk egyaránt idézi az Énekek énekének és a magyar rokokónak világát.
Ma született e világra
Egy ékes kis_asszonyság,
Kinek kebléből bimbódzik
Fölséges nagy uraság.
Fellegek és az egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák.
Szent Dávidnak sok húrját
Bár egyenként verhetném,
Szűzanyám kis pólyácskáját
Én azzal tisztelhetném,
Kis_asszonynak, Máriának
Versét énekelhetném,
Bölcsőcskéjét vigadozva
Örömmel rengethetném.

- Nota: Mennyországnak Királynéja Link

- Dicséret Boldog Asszony születéséről Link

- Rendhagyó búcsút tartottak Máriapócson Link
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Címkék: természetfeletti, kisboldogasszony, megvilágosojtója, istenanyaságában, születésnapjáról, evangélistáknak, elhatározásából, megszégyeníteni, születésnapját, engedelmessége, írástudatlanok, kétasszonyköze, összeházasodva, körülményeiről, mennyországnak, beteljesedjék, manasszesznek, bölcsőcskéjét, cselekedeteit, szentlélektől, megfigyelések, szentlélekkel, elkövetkezvén, megtanítottak, szimbolikából, tisztelhetném, kisasszonykor, nyilvánvalóan, közbenjárását, felszentelési, gondolataimat, történelemben, teljesítette, édesanyjának, megismerteti, határozottak, legkisebb vagy, régmúlt időkre, föld határáig, javukra válik, babiloni fogság, férje Máriának, benne fogant, népét bűneitől, próféta által, szűz gyermeket, evangélium igéi, üdvösség hajnala, jeruzsálemi hagyomány, nyugati egyházba, ünnep magyar, szabadban várni, Szűz Mária, OLVASMÁNY Mikeás, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Máté, Jézus Krisztusnak, Ábrahámnak Izsák, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda, Júdának Fáresz, Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Dávidnak Salamon, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Jekoniásnak Szálátiél, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jézus Krisztus, Boldogságos Szűz, Egyházunk Szűz Mária, Nativitas Beatae Mariae Virginis, Szent Anna, Szűz Máriát, Mária Isten, Teleki-kódex Anna-legendájában, Szent Annának, Domenico Ghirlandaio, Szűz Máriának, Isten Fiának, Ekkor Mária, Horváth István Sándor, Lendvai Zoltán, Szederkényi Károly, Böjte Csaba, Szent Adorján, Szent Dávidnak, Mennyországnak Királynéja, Dicséret Boldog Asszony,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Szárnyaló szív  Utassy József : Szép lassan  Szép estét  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Érzem, az élet elpereg  Füzérradvány, Károlyi kastély....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeretettel Mindenkinek !  Bécs-Botanikus kert........  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Őszi dekoráció  Megfázás, influenza és a bél e...  Szeretettel Mindenkinek !  Téged átölelve  Facebookon kaptam  Mosoly mára........  Ez volt Szulejmán szultán utol...  Facebookon kaptam  Png rózsák  Test  Az örök Óceán  Vándor .  Utassy József : Szép lassan  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Isten nem akarja megijeszteni ...  Szép estét kedves látogatóimna...  Harmonia.......  Kívánok neked  Kellemes meglepetés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Füzérradvány, Károlyi kastély....  A Biblia olvasása emberi eszkö...  Harmonia.......  Facebookon kaptam  2361 az új fertőzött, elhunyt ...  Citrin  Szép estét  Ritkaság......  Az élet alkonyán  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Gyémántok  Mi a múló pillanat?  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi este  Diófélék gyógyhatásai  Romantikus este  Juhász Ferenc : Húsz éves volt...  Mai napi mosoly.....  Ételek magasvérnyomásra  A mottómhoz- kiegészítés.........  Az inzulinrezisztencia szív-ér...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Krisztinától  Hegyi beszéd. Kik a boldogok.  A lényeg......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Köszi Ágica  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Szép mai napot !........  Szép estét  Velence......  Évszakok.....  Születésnapomra  A megbocsátás, mindent meg tud...  Facebookon kaptam  Az örök Óceán  Facebookon kaptam  Ez volt Szulejmán szultán utol...  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fény útján  Szárnyaló szív  Citrin  Facebookon kaptam  Az élet alkonyán  Szép estét kedves látogatóimna...  A manipulációról  Juhász Ferenc : Húsz éves volt...  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  A fáradhatatlan szív . . .  Citrin 
Bejegyzés Címkék
legkisebb vagy, régmúlt időkre, föld határáig, javukra válik, babiloni fogság, férje Máriának, benne fogant, népét bűneitől, próféta által, szűz gyermeket, evangélium igéi, üdvösség hajnala, jeruzsálemi hagyomány, nyugati egyházba, ünnep magyar, szabadban várni, kelő napban, népi megfigyelések, fecskék Kisasszonykor, szimbolikából nőtt, ünnepre virradó, hétnek néminemű, igaz Dávidnak, édes Szűz, angyaltul megtanítottak, születését ünnepeljük, magyar hagyomány, ünnep evangéliuma, megváltás művét, názáreti leány, angyali üdvözletkor, születendő gyermeknek, gyermeknek viszont, mennyei Atya, természet törvénye, természetfeletti dologban, emberek szemébe, emberek szükségét, igazság csak, igazság befogadására, szép napon, születésnapjáról emlékezünk, fogva tartókról, tanév kezdetén, zsúfolásig megtelt, súlyos évekre, angyali üzenet, dévai templomban, magyar rokokónak, egek közt, angyalok énekelnek, természetfeletti, kisboldogasszony, megvilágosojtója, istenanyaságában, születésnapjáról, evangélistáknak, elhatározásából, megszégyeníteni, születésnapját, engedelmessége, írástudatlanok, kétasszonyköze, összeházasodva, körülményeiről, mennyországnak, beteljesedjék, manasszesznek, bölcsőcskéjét, cselekedeteit, szentlélektől, megfigyelések, szentlélekkel, elkövetkezvén, megtanítottak, szimbolikából, tisztelhetném, kisasszonykor, nyilvánvalóan, közbenjárását, felszentelési, gondolataimat, történelemben, teljesítette, édesanyjának, megismerteti, határozottak, legendájában, jegyességben, elbeszélését, születésének, ünnepeltette, engedelmesen, biztonságban, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2034
  • e Hét: 12442
  • e Hónap: 53699
  • e Év: 665767
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.