Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szűz Mária, Isten anyja 2021.01.01
  2021-01-01 10:38:37, péntek
 
   
  ...... ........... .......


A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik.
Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna.

Útravaló:
Majd este lett, és reggel, Krisztus születése után a 232 971. nap. Ennyiszer lett este és reggel a Gergely-naptár szerint. Ennyiszer lehetett új napot kezdeni, és 2021-edszer kezdünk új évet. Vannak más naptárak is, a zsidó, iszlám, perzsa, julián, kopt, etióp, örmény, hindu, kínai naptárak, mind ősi időszámítást használnak, máskor kezdik az évet, attól függően, hogy az ő kultúrájukban hány nap egy esztendő, mikor és mire mondják: majd este lett, és reggel.
Szerencsések vagyunk, hogy a világ bevett naptára keresztény időszámítást használ, ugyanakkor tapasztaljuk, hogy ebből a keresztény naptárból sok mindent töröltek az elmúlt évtizedekben. Éppen azokat az ünnepeket és bejegyzéseket, melyek a kereszténységhez köthetők. Sok naptárból ugyancsak eltűnt a nőnap, az anyák napja - mondván, hogy anya bárki lehet, nő pedig az, aki annak érzi magát.
Mi, katolikusok tehát ezen a napon: kezdjük az új esztendőt, a béke világnapját tartjuk és Szűz Mária istenanyaságát ünnepeljük. Zavarba ejtő gazdagság, mintha nem egészen tudnánk eldönteni, hogy most akkor mit is ünnepeljünk? Ám ez a tétovaság csak addig tart, amíg el nem olvastuk a mai szentmise olvasmányait, azokból ugyanis egyértelművé válik, miként kell ezt a napot megszentelnünk.
Az olvasmányban az Ároni áldást halljuk. Azt az áldást, amelyet az Úr Mózesen keresztül Áron főpap szájába ad. Ez az áldás az ószövetségi Miatyánk. Így áldották meg az Ószövetségben a népet, valahányszor az istentiszteletre összegyűltek. Az új esztendő első napjának szentmiséje sem lehet más, mint ez az Ároni áldás. Az újévi jókívánságok első szava az kell hogy legyen: Áldjon meg téged az Úr...
A szentlecke kivezet az Ószövetségből, a szolgaság alól, és fogadott fiúságot ad. A hangsúly és a fordulópont azon van, amit Istennek az idők teljességében világra jött Fiáról állít: asszonytól született. Több esetben is szóvá teszik Pál apostollal kapcsolatban, hogy férfi és nő között az utóbbi hátrányára tesz különbséget. Valójában ez a megjegyzés, hogy az Isten Fia asszonytól született, minden ez irányú elmarasztaló szándék cáfolata.
Az evangélium adja meg igazából az ünnep tónusát: a pásztorok vették az égi jelet, az angyalok üzenetét, és a maguk nyelvén elbeszélték. Aki hallott már pásztorembert beszélni, el tudja képzelni a jelenetet. Naphosszat az állatok között tartózkodik, egyszerű beszéde a legszükségesebbre korlátozódik, szikár vezényszavak és nyers utasítások nyelvtanába zárva közli, amit szükségesnek tart. De belül a gondolat és képzelet varázsában él. Álmok, mesék és babonák történetei át- meg átszövik világát, ezzel kel és ezzel fekszik; átjárja egymást álom és ébrenlét, ábránd és valóság. Náluk az, hogy este lett, és reggel, nem ott húzódik, ahol lemegy a nap, és fölkel. Őket hallgatja Mária, szavaikat szívébe vési, és gyakran elgondolkodik rajtuk. Miként József Attila mondja: ,,Amit szivedbe rejtesz, / szemednek tárd ki azt; / amit szemeddel sejtesz, / sziveddel várd ki azt." Jézus körülmetélésével folytatódik az evangélium. A néphez tartozás külső jele, mely nem szorul belső megerősítésre. És a béke világnapja is ma van - vajon lesz-e valamikor ebből a világbéke napja?
Magyar Kurír 2021.01.01

Szűz Mária, Isten anyja
...... ........... ........


A Boldogságos Szűz - akit nyelvünk szentségesnek mond - a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Már a 4. században megtalálható az ,,Isten Anyja" (Theotokosz) cím, amit az efezusi zsinat (431) tett dogmává. Ezt a hitigazságot ünnepeljük január 1-jén.
Január 1-je Caius Iulius Caesar rendeletétől kezdődően az év első napja (Kr. e. 45/46). (Korábban március 1-je volt.) A kereszténység főleg bűnbánati gyakorlatokkal kívánta felváltani a rómaiak tobzódásba merülő ünnepléseit, karácsony nyolcadának utolsó napjára és így a római naptári év első napjára helyezve az Istenszülőről való megemlékezést a görög szynaxisz mintájára.
Róma városának liturgiája az ősi időktől (már az efezusi zsinat előtt is) megemlékezett Szűz Máriáról mint Isten anyjáról, mégpedig a keleti kereszténységgel egyetemben. A 7. századtól kezdődően főleg a spanyol és gall liturgikus hagyományok hatására az ünnep háttérbe szorult, és átadta helyét az Urunk körülmetéléséről való megemlékezésnek, mely a 13. századtól következetesen kimutatható a római liturgiában. Mária anyasága liturgikus ünneplésének legkorábbi újkori nyomait Dél-Amerikában találjuk (1751). A 19. század folyamán több egyházmegyében is megünnepelték, más-más napon. Végül az efezusi zsinat 1500. évfordulója alkalmából Szent XI. Piusz pápa a Lux veritatis enciklikában elrendelte (1931. december 24.) a Boldogságos Szûz Mária anyaságának évenkénti ünneplését október hónap 11. napján. Szent VI. Pál pápa aztán a keleti szynaxiszünnepek mintájára helyezte az ünnepet január 1-jére 1969-ben, visszatérve ezzel a római Egyház kezdeti, ősi hagyományához. (A keleti szertartású katolikusok december 26-án ünneplik az Istenszülő Szűz Máriát, a koptok január 16-án.)
Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés - ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte.
Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk.
Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról:
1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk magyarul a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztériumban gyökerezik. Ezt ünnepeljük ma, január elsején.
2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már az apostoli hitvallás mondja: ,,Születék szűz Máriától".
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Piusz pápa. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe: december 8.
4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Piusz pápa. Ünnepe: Nagyboldogasszony napja, augusztus 15.

Az ószövetségi szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:
- Kígyótipró asszony lesz: A bűnbeesés után a kígyó vereségét jelzi előre az isteni szó: ,,Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba" (Ter 3,15).
- Szűz anya lesz: Ácház király kapta a jövendölést, ami a szabadulás jele: ,,Íme, anya lesz a szűz és fia születik, és Emmánuelnek fogják hívni" (Iz 7,14-16).
- Betlehemben fogja szülni a fiát: ,,És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék" (Mik 5,1-5).
- A Megváltó anyja egy lesz az Úr szegényei közül: a Messiás országa ugyanis a kicsinyeké, a szegényeké lesz, akik nem hadakozással, hanem engedelmes szolgálatukkal nyerik el részüket ebben az országban (vö. Szof 3,12; Zsolt 149). Mária, a Messiás édesanyja, ,,az Úr szolgáló leánya" az első a kicsinyek között, akinek alázatos szolgálata megnyitotta az utat a megváltás előtt.
- Ujjongani fog a boldogságtól: Jövendölések szólnak Sion leányának, Jeruzsálem leányának boldogságáról, ami abból fakad, hogy benne lakik az Úr (vö. Szof 3,14-15; Mik 4,8,10; Jer 31,22). Ez a Szűz anyaságában vált valóra, akit ezért mond boldognak minden nemzedék, s hívjuk így mi is: boldogságos.

Az újszövetségi szentírás a következőket mondja el:
Születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják el. Az evangéliumokban először élete nagy fordulópontján tűnik fel a názáreti szűz, kinek neve Mária.
Az evangélium tanúsága szerint Mária jegyese volt már a Dávid házából való Józsefnek, amikor Isten elküldte hozzá Gábor angyalt a megtestesülés örömhírével. Az angyali üdvözlet után Mária sietve útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet. Három hónapig maradt ott, majd visszatért Názáretbe.
József az álmában kapott angyali intés szerint magához vette őt, majd hamarosan útra keltek Betlehembe, hogy a népszámlálás császári parancsa szerint a származási helyükön írják össze őket. Miközben ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai és megszülte a Fiút. Így teljesedett az Úr szava: a Megváltó Betlehemben, Dávid városában született.
Nyolc nap múlva körülmetélték a Gyermeket és miként Mária is, József is hallotta az angyaltól, Jézusnak nevezték el. Amikor Jézus hathetes lett, a törvény előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe, ahol Mária a tisztulásáért, József az elsőszülött fiú megváltásáért áldozatot ajánlott fel. Mária ekkor hallotta Simeon ajkáról a jövendölést Fiáról és a maga sorsáról.
Az Úr megmutatta az ő üdvösségét, nemcsak a pásztoroknak, nemcsak Simeonnak és Annának, hanem a pogányságot képviselő napkeleti bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve látták meg a csillagot, mely elvezette őket Betlehembe, a házba, ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E látogatás következménye lett a betlehemi gyermekgyilkosság, amely során Heródes megölette a két év alatti fiúgyermekeket Betlehemben és környékén. Józsefet azonban az Úr angyala időben figyelmeztette: - Fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba..
Mikor pedig Heródes meghalt, a Szent Család visszaköltözött, de nem Betlehemben, hanem Názáretben telepedtek meg. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szülei fölvitték magukkal Jeruzsálembe, ahol a Gyermek elveszett. Hosszasan keresték, mert nem tudták, hogy Jézus ,,Atyja dolgaiban van", végül megtalálták a templomban. Hazatért Máriával és Józseffel Názáretbe és engedelmes volt nekik.
Ezután eltelt közel húsz év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt. József halála után Mária Jézussal együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus harmincéves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét, Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését.
...... ...........


Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:
- Mária ott van az első csodánál, a kánai menyegzőn;
- az emberek tudnak róla: ,,Boldog a méh.....";
- a háttérben kíséri Jézust: anyád és rokonaid beszélni akarnak veled..
- ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett;
- ott van a pünkösd várásában;
- ő a Napba öltözött asszony (Jel 12), kinek mennybevétele a bűn és a halál fölötti győzelem teljessége.
* * *
1968 óta minden év január 1-jén, a polgári év első napján ünnepeljük a béke világnapját, Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére.
Példáját követve a pápák január 1-jén évtizedek óta a békére vonatkozó gondolatokkal fordulnak a világhoz, mindenkor konkrét elmélkedési témát adva az embereknek. Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és az egész világgal.

Forrás
Adoremus Diós István: A szentek élete
Magyar Kurír 2020.12.31
*
- C. Horváth István Sándor elmélkedése
Isten megmutatja az utat
Egyházunk a karácsony utáni nyolcadik napon, amely a polgári év kezdete, újév napja is egyben, Szűz Mária Istenanyaságát ünnepli. A szilveszteri hangos mulatozás a mai reggelre elcsitult. A világ zaja nem zavar minket az elcsendesedésben és a megtestesülés egyik lényeges titkának szemlélésében. Azzal, hogy Szűz Mária személyében Isten Anyját, az Istenszülőt tiszteljük, őt magát nem istenítjük és nem imádjuk. Mária személyében nem egy pogány istennőt látunk, hanem egy embert, akit Isten arra választott ki, hogy a Megváltó Anyja legyen. Egy embert, aki tökéletesen átadta magát Istennek, tökéletesen teljesítette azt a hivatást, amire Isten kiválasztotta.
A gondviselő Isten, aki az ősbűn, azaz a bibliai hagyomány szerint Ádámnak és Évának nevezett első emberpár vétke óta nem nézte tétlenül a vesztébe rohanó emberiséget, hanem már a bűnbeesés óta elhatározta a megváltást, az idők teljességében az ő Fiát, Jézust küldte el, aki egy asszonytól, Máriától született a világra. Máriának egyedülálló szerepe van Isten üdvözítő, megváltó tervében, ez indokolja iránta való különleges tiszteletünket. Mária istenanyaságának titkát Szent Lukács evangélista az angyali üdvözlet eseményénél, Jézus születésének hírüladásánál tudtunkra adja. Az angyal ezt mondja a názáreti leánynak: ,,A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent Isten Fia lesz" (Lk 1,35). Mária hitt az isteni üzenetnek és megtapasztalta annak megvalósulását. Mi is fogadjuk el igazságként, hitünk szent igazságaként, hogy Istennek az volt az akarata, hogy egy közülünk való embertől szülessen meg a világ Megváltója. Amikor a mai napon Isten Anyjára tekintünk, újra elcsodálkozunk Isten emberszerető jóságán, hiszen Jézus Krisztus ugyanúgy embertől született, miként mi, földi emberek, akiknek az a hivatásunk, hogy Isten gyermekeiként éljünk.
Van egy másik szempont is, amit ma, az új esztendő első napján megláthatunk Mária személyében. Az ő életútja tetszésre lelt Isten szemében, ezért mi, üdvösségre törekvő emberek eligazítást kapunk tőle, hogy az év minden napján méltók legyünk Isten áldására. Jézus anyját azért hirdeti boldognak és áldottnak minden nemzedék, mert igazságnak fogadta el Isten szavát és tökéletesen rábízta magát Istenre. Ő nem akart semmi mást, csak azt, hogy az Úr engedelmes szolgálója legyen, és ne történjen semmi egyéb az életében, mint amit Isten jónak lát. Az új év első napjai sokakat aggodalommal töltenek el. Mit hoz számunkra az előttünk álló év? Mire számíthatunk? Kérdéseink elárulják félelmeinket és bizonytalanságunkat. Milyen jó volna, ha a Szűzanya lelkületével tekintenénk a jövő felé! Milyen jó volna tőle megtanulni az Isten iránti tökéletes bizalmat! Milyen jó volna hozzá hasonlóan rábízni magunkat Isten szándékára! Az Isten által teremtett világban ugyanis senki ember nem tud sem a maga, sem mások számára jobbat és üdvösebbet kitalálni, mint amit az üdvözítő Isten megad nekünk a földi élet és az örök élet boldogságához. Isten mindenki számára megmutatja azt az utat, amely az üdvösségre vezet, és mindenkinek ezen a számára kijelölt úton kell haladnia. Ezt tette Szűz Mária is. Nem keresett más utat, nem kért Istentől egy könnyebb lehetőséget, hanem elfogadta és megtette az ő saját feladatát. Isten úgy akarta végrehajtani a megváltás művét, hogy ahhoz egy asszony közreműködését kérte, Máriáét, aki a Megváltó édesanyja. És Isten úgy akarja jobbá tenni ezt a teremtett világot, hogy emberek, a mi közreműködésünket kéri ehhez.
Tanítson minket Isten Anyja arra, hogy készségesen együttműködjünk Istennel az esztendő és életünk minden napján!

*
- Szűz Mária, Isten Anyja_ Nyissuk meg szívünket a bizalomra és a reményre.! A Szűz anya kegyelemmel és áldásokkal eltelve érkezik hozzánk. Nekünk is áldozatot és kitartóan kell szeretnünk. Ha ígéretet teszünk erre, Anyánk attól a pillanattól fogva nem hagyja, hogy fájdalmaktól szenvedjünk,,Pio atya
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
Címkék: kereszténységhez, körülmetélésével, istenanyaságának, körülmetéléséről, kereszténységgel, ellenségeskedést, szynaxiszünnepek, elcsendesedésben, istentiszteletre, kezdeményezésére, együttműködjünk, visszaköltözött, megemlékezésnek, evangéliumokban, elcsodálkozunk, gyakorlatokkal, megvalósulását, istenanyaságát, megtapasztalta, elgondolkodott, egyházmegyében, gondoskodásába, közreműködését, szolgálatukkal, tiszteletünket, következetesen, fordulópontján, megszentelnünk, fiúgyermekeket, figyelmeztette, teljességében, hagyományához, természetének, megünnepelték, mennybevétele, boldogságáról, pásztorok sietve, jászolban fekvő, pásztorok elbeszélésén, pásztorok ezután, világ bevett, keresztény naptárból, elmúlt évtizedekben, kereszténységhez köthetők, anyák napja, béke világnapját, tétovaság csak, napot megszentelnünk, ószövetségi Miatyánk, istentiszteletre összegyűltek, újévi jókívánságok, kell hogy, Szűz Mária, Isten Fia, Miként József Attila, Magyar Kurír, Boldogságos Szűz, Isten Anyja”, Caius Iulius Caesar, Szűz Máriáról, Szent XI, Boldogságos Szû, Szent VI, Istenszülő Szűz Máriát, Születése Máriától, Második Isteni Személy, Jézus Krisztus, Boldogságos Szüzet, Isten Anyjának, Isten Anyjáról, Mária Theotokosz, Mater Dei, Isten Anyja, Szent Fiát, Szeplőtelen Fogantatás, Megváltó Betlehemben, Amikor Jézus, Szent Család, Hazatért Máriával, Józseffel Názáretbe, Mária Jézussal, Jézus Krisztusról, Adoremus Diós István, Horváth István Sándor, Szűz Mária Istenanyaságát, Isten Anyját, Megváltó Anyja, Szent Lukács, Isten Anyjára,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Gondolat.....  Vidám szüretet!  Pihend ki a másokkal való kapc...  Facebookon kaptam  Albert Camus szavaival kívánok...  Gondolat  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Mezei virágok  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Isten ítélete és szuverenitása  Facebookon kaptam  Vidám szüretet!  Mezei virágok  Szőlőhegyen  Szőlőhegyen  Harmonia.......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Gazdagásg és világi társaságok  Facebookon kaptam  Őszi kép  Kellemes kávézást  Fejlődés  Mai napi mosoly.....  Szép estét kedves látogatóimna...  Kavicskaktusz  Búzavirágok  Fölösleg  Jó reggelt!  Facebookon kaptam  Búzavirágok  Harmonia.......  Isten ítélete és szuverenitása  Kellemes kávézást  Budapest, Hősök tere, Gábriel ...  Bünti van.......  Facebookon kaptam  A legnagyobb örökség  Bortermelő vidéken  Pipacs  Nő őszi levelekkel  Ház  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  A bizalom törékeny kincs  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Megérett a szőlő  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jaroslav Hasek tollából  Szép estét  Imádság  Pipacs  Röjtökmuzsaj  Gondolat.....  Twitterről hoztam  Facebookon kaptam  A szép ember  Ön, Mr. Einstein... Hisz Isten...  Őszi kép  Facebookon kaptam  Pihend ki a másokkal való kapc...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Nő őszi levelekkel  Facebookon kaptam  Gondolat.....  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  Életem során  Facebookon kaptam  Isten terápiája  Facebookon kaptam  Isten terápiája  Facebookon kaptam  A hiányzó rész......  A szép ember  Reggeli kép  49 perces felvétel -Havas egy ...  Őszi folyópart  E világ "istenei"  Szeptember végétől, októberig  Hinni kellene  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Anyagi javak  Szabolcsi Zsóka verséből idéze...  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam Krisztinától  Röjtökmuzsaj  Isten kezéből elfogadni  Boldog születésnapot a ma ünne...  Miért nem jó, ha magas a koles...  Szép hétvégét ! ......  Szép napot kívánok!  A kurkuma és fekete bors ereje  Nő őszi levelekkel  Facebookon kaptam  Pihend ki a másokkal való kapc...  Facebookon kaptam  Virágszirmok 
Bejegyzés Címkék
pásztorok sietve, jászolban fekvő, pásztorok elbeszélésén, pásztorok ezután, világ bevett, keresztény naptárból, elmúlt évtizedekben, kereszténységhez köthetők, anyák napja, béke világnapját, tétovaság csak, napot megszentelnünk, ószövetségi Miatyánk, istentiszteletre összegyűltek, újévi jókívánságok, kell hogy, szentlecke kivezet, szolgaság alól, fordulópont azon, idők teljességében, utóbbi hátrányára, evangélium adja, ünnep tónusát, pásztorok vették, angyalok üzenetét, maguk nyelvén, állatok között, legszükségesebbre korlátozódik, néphez tartozás, béke világnapja, világbéke napja, szentek között, megtestesült Igének, efezusi zsinat, hitigazságot ünnepeljük, kereszténység főleg, rómaiak tobzódásba, római naptári, görög szynaxisz, keleti kereszténységgel, ünnep háttérbe, római liturgiában, keleti szynaxiszünnepek, ünnepet január, római Egyház, keleti szertartású, koptok január, egész esztendőt, élet szerzőjét, apostoli hitvallás, ószövetségi szentírásban, bűnbeesés után, kígyó vereségét, asszony közé, sarkát veszed, szabadulás jele, régmúlt időkre, szegényeké lesz, kicsinyek között, megváltás előtt, újszövetségi szentírás, következőket mondja, evangéliumokban először, názáreti szűz, evangélium tanúsága, megtestesülés örömhírével, angyali üdvözlet, álmában kapott, népszámlálás császári, származási helyükön, törvény előírása, jövendölést Fiáról, maga sorsáról, pogányságot képviselő, betlehemi gyermekgyilkosság, názáreti ácsot, bűnbánat keresztségét, első csodánál, kánai menyegzőn, emberek tudnak, háttérben kíséri, kereszt alatt, pünkösd várásában, halál fölötti, pápák január, békére vonatkozó, előttünk álló, egész világgal, szentek élete, karácsony utáni, szilveszteri hangos, világ zaja, megtestesülés egyik, pogány istennőt, gondviselő Isten, bibliai hagyomány, vesztébe rohanó, názáreti leánynak, születendő szent, isteni üzenetnek, közülünk való, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1003
  • e Hét: 4324
  • e Hónap: 50435
  • e Év: 606664
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.