Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja 01.24
  2021-01-23 22:54:24, szombat
 
   
  OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: ,,Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!" Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!"
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
Ez az Isten igéje. Jón 3,1-5.10

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.
Ez az Isten igéje. 1Kor 7,29-31

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi. Mk 1,14-20
...... ..........- Liturgia.hu oldalon Link

- Ferenc pápa Motu proprióval megalapította Isten Szava vasárnapját Link

- C. Horváth István Sándor atya elmélkedése
Új tenger, új halászháló
Az ószövetségben és az evangéliumokban nagyon jellegzetesek a meghívás történetek, amelyek először ismertetik az Isten által megszólított, meghívott személy életének állapotát, amelyet jelképes szavakkal vagy cselekedetekkel maga a meghívás követ, s végül az illető eddigi élethelyzetének feladása, elhagyása zár le.
Az ószövetségből, a Királyok első könyvéből érdemes felidéznünk, amikor Illés próféta meghívja Elizeust. Elizeus éppen szántott, amikor Illés odalépett hozzá és ráterítette a köntösét. Ekkor az ökröket feláldozza, az ekét elégeti, annak tüzén süti meg az ökröket, aztán pedig elindul, Illés nyomába szegődik és a szolgája lesz (vö. 1Kir 19,19-21). Ámosz próféta pedig így mondja el meghívását: ,,Pásztor voltam és vadfügét gyűjtögettem. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr: Menj, jövendölj népemnek, Izraelnek!" (Ám 7,14-15).
Ezeket az ószövetségi meghívásokat követi az a leírás, amit a mai napon olvasunk az evangéliumban, Jézus meghívja az első tanítványokat. Először Pétert és Andrást, majd pedig egy másik testvérpárt, Jakabot és Jánost. A történetek itt is a meghívottak életállapotát ismertetik először: halászok voltak, akik a Galileai-tó partján élnek. Nem tanult emberek, nem írástudók, hanem egyszerű munkások, akiknek a halászat a mestersége, ebből biztosítják maguk és családjuk megélhetését. A második mozzanat az, amikor Jézus hozzájuk lép és megszólítja őket: ,,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Ez az első találkozásuk, az Úr nem ismerte őket korábban, mégis meglátott bennük valamit, ami alapján úgy gondolta, hogy jó tanítványai lesznek. A meghívottak nem is tudják, ki szólította meg őket, és valószínűleg azt sem értik, mit jelenthet a nagyon talányos emberhalászat, mégsem kérdeznek vissza, nem tiltakoznak és nem aggódnak, hanem meglátnak Jézusban valamit, ami alapján rögtön döntenek, hogy ezt az embert érdemes követniük, érdemes Mesterüknek elfogadni. A harmadik mozzanat pedig az indulás, a halászháló, a bárka, a család elhagyása. A meghívásnál Jézus a kezdeményező, a meghívottak pedig engedelmeskednek és késlekedés nélkül nyomába indulnak, s ezzel azonnal megváltozik az életük.
Jézus megszólítása olyannyira erőteljes, hogy nem is meghívásnak tűnik, hanem szinte parancsnak. Ez természetesen nem veszi el emberi szabadságukat, nem szünteti meg személyes felelősségüket, hanem arra ösztönzi őket, hogy azonnal válaszoljanak a hívásra, amelyet nem kényszerből, hanem szabadon fogadnak el.
Mi a jelentősége ezeknek a meghívásoknak? Keresztelő Jánost elfogják, börtönbe vetik és hamarosan kivégzik. Az ő küldetése befejeződött, most kezdődik Jézus tevékenysége. Az Úr hirdeti az evangéliumot, az örömhírt és tanítványokat gyűjt maga köré, közösséget szervez. Tanítványai vele élnek három éven keresztül, aztán pedig az ő halálát és feltámadását követően tanúságot tesznek mindarról, amit Mesterüktől hallottak és mellette átéltek. Most elindulnak, hogy új tengert, új halászhálót és új halakat találjanak. Kihajózzanak a világ tengerére, kivessék az igehirdetés hálóját és a krisztusi hitre térőket az Egyház közösségébe vezessék. Csodálatos feladat, egy új küldetés, ami teljes odaadottságot kíván a meghívott személytől.
Az Úr hívása nekem is szól. Engem is meghív, hogy kövessem és emberhalász legyek.

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk teljesítéséhez, az emberhalászathoz!

Hanganyag Link

- Részlet a Dei Verbum zsinati konstitúció 21. pontjából:
Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, az élet kenyerét ugyanis, főleg a szent liturgiában, mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek. Az isteni írásokat a Szent Hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba foglalva, s változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét, és a prófétáknak és az apostoloknak szavaiban a Szentlélek hangját szólaltatják meg. A Szentírásnak kell tehát táplálnia és irányítania az egész egyházi igehirdetést és magát a keresztény vallást is. A szent könyvekben ugyanis a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé és beszélget velük; s akkora erő és hatékonyság van Isten igéjében, hogy az Egyháznak támasz és életerő, az Egyház gyermekei hitének erő, lelkének táplálék, lelki életének tiszta és el nem apadó forrása. Ezért a Szentírásról kiváltképp érvényes: "Isten szava eleven és átható" (Zsid 4,12), "hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja az összes szenttel közös örökséget" (ApCsel 20,32; vö. 1Tesz 2,13).

- Bagyinszki Ágoston OFM: Miben több ,,Isten Igéjének vasárnapja", mint a ,,Szentírás vasárnapja" volt Link
...... ........... ......- Útravaló
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz - így kezdődik a szentmise olvasmánya. Nem jó jel, ha valakinek valamit kétszer kell mondani. Gyerekkorunkban volt az a szülői felmordulás, ha nem akaródzott valamit megtennünk, hogy ,,Ne mondjam még egyszer!" Ebből lehetett tudni, hogy nem is fogja még egyszer mondani, a következő hang már az elcsattanó pofon hangja lesz. Vagy valami más. Jónás már utána van ennek. A cet gyomrából éppen csak kicsusszant (Jón 2,11). Meg is jegyzi Babits Mihály: ,,nincs mód nem menni ahova te küldtél." Simon és András, Jakab és János Babits versét nem ismerhették, de mint vízen járók és halászdinasztia tagjai, Jónás prófétát annál inkább ismerniük kellett. Talán mégsem Jónás sorsa játszott közre abban, hogy ezek a fiúk egyből követték Jézust, hanem valami más. Erre pedig az evangélium első mondatából következtethetünk: ,,Miután (Keresztelő) Jánost elfogták." Tudjuk, hogy a halászfiúk közül legalább kettő Keresztelő János tanítványa volt. Attól a traumától pedig, ami a szárazföldön éri az embert, egy halász csak a vízen tud valamennyire szabadulni. Bár még korai, de gondoljunk rá, hogy később, Jézus keresztre feszítése után is a tavon találjuk tanítványait. Most is hasonló az elénk táruló kép, az egyik bárkából éppen hálót vetnek a vízre, a másik bárkában a hálókat javítgatják. Ekkor érkezik Jézus azzal: Betelt az idő! Ismerünk ilyet: Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Jézus mégsem forradalmárként érkezik. Nem azzal kezdi, hogy betelt a pohár!
Érdemes megfigyelnünk, nyilvános működése során kiktől tart távolságot, és kikhez megy közel. Távol marad mindenféle hatalomtól, hogy mindenkihez szólhasson. Nem tart kapcsolatot a politikailag befolyásos szadduceusok pártjával. Tanításában nincs semmi fanatizmus. Bár Isten melletti teljes elköteleződésre hív, mégsem forradalmár, mint a zelóták, távol marad tőlük is. Korának apokaliptikus prédikátorait sem követi. Nem használ a megtérés felhívására ijesztő képeket, mint akár Keresztelő János. Beteljesedésről, Isten bizalmas közelségéről beszél, megtérésre bátorítva a bűnösöket is. Nem csatlakozik a kumráni szerzetességhez, akik a romlott társadalmat elhagyva, a sivatag barlangjaiba húzódnak. A farizeusok kritikus körén is kívül marad, ők a kor iparos és paraszti eredetű laikus rétege, akik a Tóra szerinti életet alapvető tisztességnek tartják, és kritikusan értékelnek minden megalkuvást. Közel van viszont az egyszerű néphez, mely jogaitól megfosztva él. Közel van az asszonyokhoz - szakít az ókor férfi központúságával -, és kíséretébe fogadja őket. Kezdetben az apostolok erről kínosan hallgatnak, nyilvánvalóan zavarta őket is, de miután Jézus halálakor a tanítványok elmenekültek, Márk szükségesnek érzi megjegyezni, hogy Jézust asszonyok is követték.
Megkezdi nyilvános működését, tanítványokat gyűjt az egyszerű emberek közül. A meghívás radikalitásáról Szent Pálnak a Korinthusiakhoz írt első leveléből a szentleckében olvasunk: akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem lenne; aki sír, mintha nem sírna; aki örül, mintha nem örülne; aki vásárol, mintha meg sem tartaná, mert ez a világ elmúlik - és nem biztos, hogy az Úr másodszor is szól, mint Jónáshoz.
Magyar Kurír

- Katolikus oldalon Link

- Böjte Csaba testvér gondolatai
A mai evangéliumban így szól hozzánk Jézus Krisztus: ,,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Mk 1,14-20 Együtt, közösségben a Mesterrel, az oldott kéveként szétszóródó értékes kalászokat szálanként összegyűjteni, ez a mi hivatásunk!
Ezért is választottam papi jelmondatomul a II. Vatikáni Zsinat egyik szép üzenetét: "Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, s mindannyian egymásnak jó testvérei legyünk!"
Testemben a több mint száz trillió sejt és az ennél is tízszer több mikroorganizmus, bacilus, vírus, gomba, mindaz mi én vagyok, békében együtt él! Igazából mindenik sejt, mikroorganizmus egy önálló entitás, és mégis együtt, egymást kölcsönösen szolgálva, békében, szimbiózisban élik a maguk életét! A szív ellátja éltető vérrel a szerveimet, a májam az ajándékba kapott éltető vért szépen megszűri, és tisztán adja vissza a szívnek az ajándékot! Így oda -vissza, egymást megajándékozva élik a szerveimet alkotó sejtek a maguk kiegyensúlyozott életüket hosszú évtizedekig, betegség nélkül! Csodálatos ez, hogy az öntudatlan kis sejtek oly szépen élnek, ezt kellene mi öntudatra ébredt emberek megéljük a társadalmunkban! Ajándékba kapott létünk, napról-napra váljon ajándékká testvéreink számára! A legnagyobb ajándék mivel gyermekeink, kollégáim megajándékozhatnak, az az, ha látom, hogy békében, jó testvérekként együtt építik, szépítik a maguk és mindannyiunk örömére otthonaikat, drága szülőföldünket! Így épül boldog percekből, örömteli házakból, mint mozaik kövekből Isten Országa is ezen a földön! Testem sejtjei, ha képesek együtt, közösen önmaguk életterét fenntartva az öntudatra ébredt embert megszülni bennem, akkor hiszem, hogy a nyolcmilliárd ember együtt, összefogva, becsületes munkával képes világunkat a lét egy magasabb, emberhez méltóbb szintjére emelni. Ezt a közösséget építő munkát kéri Mesterünk, mikor arra buzdít, hogy emberhalászokká váljunk az Ő nagycsaládjában! Csaba t.

- Debrecen - Szent Anna-székesegyházból
Videó Link

- Ferenc pápa Szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt, s amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez.

- Ferenc pápa: Isten igéje az Isten igéje! Az ige liturgiájának szerepéről elmélkedve hangsúlyozta, hogy a misén hallott olvasmányokon keresztül maga Isten szól hozzánk, s ezért odafigyelve, nyitott szívvel kell hallgatnunk, hogy aztán gyümölcsöt hozzon mindennapi életünkben.
Szentatya katekézisének fordítását teljes terjedelmében közöljük. Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: üdvösségtörténet, engedelmeskednek, emberhalászathoz, kiegyensúlyozott, mikroorganizmus, társadalmunkban, evangéliumokban, cselekedetekkel, élethelyzetének, gyerekkorunkban, szerzetességhez, halászdinasztia, nagycsaládjában, központúságával, radikalitásáról, beteljesedésről, korinthusiakhoz, forradalmárként, elköteleződésre, emberhalászokká, székesegyházból, napszámosokkal, szülőföldünket, felelősségüket, korintusiakhoz, teljesítéséhez, megajándékozva, eljöveteleddel, meghívásoknak, olvasmányokon, evangéliumban, apokaliptikus, odaadottságot, prédikátorait, terjedelmében, testvérekként, nagy városba, ember végigment, világ dolgait, világ elmúlik, hálókat javították, napszámosokkal együtt, evangélium igéi, evangéliumokban nagyon, meghívás történetek, meghívás követ, illető eddigi, ökröket feláldozza, ekét elégeti, szolgája lesz, nyáj mellől, ószövetségi meghívásokat, OLVASMÁNY Jónás, Amikor Isten, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Márk, Miután Jánost, Jézus Galileába, Isten Szava, Horváth István Sándor, Először Pétert, Keresztelő Jánost, Jézus Krisztus, Szent Hagyománnyal, Mennyei Atya, Bagyinszki Ágoston OFM, Isten Igéjének, Babits Mihály, János Babits, Keresztelő János, Szent Pálnak, Magyar Kurír, Böjte Csaba, Vatikáni Zsinat, Isten Országa, Szent Anna-székesegyházból, Szent Jeromos, Vatikánban Ferenc,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Üdvözlet Szegedről.....  2361 az új fertőzött, elhunyt ...  Az imáról  Megfázás, influenza és a bél e...  Kvarc kristály  Vándor .  Apám síremlékére  Őszi idézetek  Test  A szükség nagy úr.......  A szeretet hosszútűrő  Születésnapomra  Az ülő életmód hátrányai  Csiszolt gyémántok  Magával raadó örvény .  Jó éjszakát!  Cseh Katalin: Csöndvirág  Őszi levelek  Szeretettel Mindenkinek !  Harmonia.......  Napraforgók  Facebookon kaptam  Napraforgók  Lépcső  Kívánok neked  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Budapest........  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Köszi Ágica  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vallásos külsőségek  Üdvözlet Szegedről.....  Nő rózsa csokorral  A megbocsátás, mindent meg tud...  Diófélék gyógyhatásai  Szép estét kívánok !  Fájdalom  Facebookon kaptam  Romantikus este  Október dereka  Születésnapomra  Facebookon kaptam  Az imáról  Tudod, kisfiam, a világon nagy...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őszi kép  Istennek egész szívünkre szüks...  Facebookon kaptam  A Blue Ridge Parkway ősszel ....  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Őszi kép  Ezt az utat nem lehet lerövidí...  A szükség nagy úr.......  Füzérradvány, Károlyi kastély....  Test  Facebookon kaptam  Utassy József : Szélkakas  Istennek egész szívünkre szüks...  Test  Téged átölelve  Szép estét kedves látogatóimna...  Png virág  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Facebookon kaptam  Téli gyógyszer – fokhagy...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Juhász Ferenc : Húsz éves volt...  Az ülő életmód hátrányai  Png rózsák  Ez volt Szulejmán szultán utol...  Csodálatos Erdély........  Köszi Ágica  Szép napot kívánok!  Az élet alkonyán  Olyan nő vagyok, aki kevesekn...  Test  Őszi kép  Facebookon kaptam  Grízes mézes HOZZÁVALÓK: 50 dk...  Az élet alkonyán  Kőszeg....  Utassy József : Szép lassan  Isten igéje nem igényel díszít...  Facebookon kaptam  Az élet alkonyán  Ezt az utat nem lehet lerövidí...  Ezzel a csodás képpel kivánok ...  Facebookon kaptam Krisztinától  Hegyi beszéd. Kik a boldogok.  Facebookon kaptam  Őszi kép  Budapest........  Fájdalom 
Bejegyzés Címkék
nagy városba, ember végigment, világ dolgait, világ elmúlik, hálókat javították, napszámosokkal együtt, evangélium igéi, evangéliumokban nagyon, meghívás történetek, meghívás követ, illető eddigi, ökröket feláldozza, ekét elégeti, szolgája lesz, nyáj mellől, ószövetségi meghívásokat, első tanítványokat, másik testvérpárt, meghívottak életállapotát, második mozzanat, első találkozásuk, nagyon talányos, embert érdemes, harmadik mozzanat, család elhagyása, meghívásnál Jézus, meghívottak pedig, jelentősége ezeknek, világ tengerére, igehirdetés hálóját, krisztusi hitre, meghívott személytől, megváltás művét, kereszten teljesedett, önzés világa, élet kenyerét, szent liturgiában, isteni írásokat, apostoloknak szavaiban, egész egyházi, keresztény vallást, szent könyvekben, összes szenttel, szentmise olvasmánya, következő hang, elcsattanó pofon, fiúk egyből, evangélium első, halászfiúk közül, traumától pedig, halász csak, tavon találjuk, elénk táruló, egyik bárkából, másik bárkában, hálókat javítgatják, politikailag befolyásos, megtérés felhívására, kumráni szerzetességhez, romlott társadalmat, sivatag barlangjaiba, farizeusok kritikus, egyszerű néphez, asszonyokhoz &#8211, ókor férfi, apostolok erről, tanítványok elmenekültek, egyszerű emberek, meghívás radikalitásáról, szentleckében olvasunk, oldott kéveként, nagy családot, több mint, önálló entitás, maguk életét, szív ellátja, ajándékba kapott, szerveimet alkotó, maguk kiegyensúlyozott, legnagyobb ajándék, öntudatra ébredt, nyolcmilliárd ember, közösséget építő, egyházi évközi, misén hallott, üdvösségtörténet, engedelmeskednek, emberhalászathoz, kiegyensúlyozott, mikroorganizmus, társadalmunkban, evangéliumokban, cselekedetekkel, élethelyzetének, gyerekkorunkban, szerzetességhez, halászdinasztia, nagycsaládjában, központúságával, radikalitásáról, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2034
  • e Hét: 12442
  • e Hónap: 53699
  • e Év: 665767
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.