Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Szent László
  2017-06-27 21:00:27, kedd
 
   
 SZENT LÁSZLÓ
I. Szent László (1046. június 27. - Nyitra, 1095. július 29.) magyar király 1077-től, horvát király 1091-től haláláig. I. Béla király és Richeza királyné másodszülött fia.

László 1046. június 27-én, 971 éve született a Lengyel Királyságban. Életének első éveit lengyel földön töltötte, ahonnan 1048 táján tért haza apja családjával. 1057 vagy 1058-ban részt vett I. András király fiának, az akkor még gyermek Salamon hercegnek a megkoronázásán, amelyhez atyja és bátyja mellett ő is a beleegyezését adta. 1077-ben választották az ország uralkodójává, hatalomra jutása után azonnal hozzáfogott a rendteremtéshez, a törvénykezésen keresztül megszilárdította a trónját, s helyreállította az ország belső rendjét. Nevéhez fűződik a magántulajdon védelmének megszilárdítása, Dalmácia és Horvátország elfoglalása (1091) és az első magyar szentek avatása. Őt magát 1192-ben avatták szentté.

László idején élte első virágkorát a Magyar Királyság. Uralkodása alatt az addig trónviszályoktól és külső támadásoktól zaklatott országban törvényeivel nyugalmat és rendet teremtett.

Szent László, a lovagkirály

A források szerint László erős, hatalmas termetű férfi volt, aki ,,a többi ember közül vállal kimagaslott". Nagy testi erejét még ötvenéves kora körül is megőrizte. A harcban való jártassága, a csatákban mutatott személyes bátorsága következtében a középkorban fokozatosan vált nagyon népszerűvé. a kialakuló magyar lovagi kultúra és életmód őt tekintette példaképének.

A népét győzelemre segítő László kultusza tovább élt a későbbi korokban is. A nehéz háborús időkben a nép László királytól várt és remélt segedelmet; a magyar katonák László nevét kiáltozva rohantak a törökre. Testi és lelki képességei miatt a katolikus egyház csodatévő harcos szentet is tisztel benne amellett, hogy személyében a magyar történelem sikeres országépítő uralkodójára tekintünk, aki kemény kézzel szilárdította meg a legyengült államot, másrészt pedig a német terjeszkedéstől, a pápai hűbértől és a keleti nomád népek pusztításaitól egyaránt megvédte országát és biztosította a független magyar állami létet. Minden időkre eszményképévé vált az erényekben dús és a tetteiben évszázadokra előre cselekedni tudó országvezetőnek.

A magyar kormány 2017-et Szent László-emlékévvé nyilvánította. I. László történelmi érdeme a magyar királyság önálló létének egyértelmű biztosítása volt, kultuszát a másik lovagkirály, Nagy Lajos teremtette meg.
Dr. Diószegi György Antal: Dicsőséges magyar lovagkirályunkra emlékezve


Szent László király a XI. századtól a magyar lovageszményt testesítette meg: ennek öröksége a magyar katonai hagyományban mindig is meghatározó volt. Lovagkirályunk máig ható egyetemes jelentősége tekintetében fontos kiemelten hangsúlyoznom, hogy Magyarországon a lovagi eszmevilág a lovasíjász műveltségű magyar vitézi hagyományból táplálkozott. Keresztény lovagkirályi minősége a Magyar Szent Koronán is ábrázolt katonaszentek, Szent György és Szent Demeter Magyarországon is meglévő tisztelete is komoly hatást jelentett: ezen gyökerek révén alakult ki az egyetemes kereszténység történetében kiemelkedő jelentőségű azon magyar hitvallás, mely szerint ,,Magyarország a kereszténység védőpajzsa!". A vitézi bátorság és a keresztény király eszményrendszere jegyében lett Szent László a magyar katonák védőszentje!

Szent László király értékvilága

Fontos görög vonatkozás, hogy a Képes Krónika szerint az ,,óbudai keleti szertartású prépostságot Szent István kezdte építeni és Szent László fejezte be". Az óbudai templomot Szent László király azért fejezte be, hogy beválthassa Szent István királynak azt a fogadalmát, hogy valamennyi egyházat, amelyet ő alapított, minden évben legalább háromszor meglátogat. Szent István intelmei szerint nem lehet a latinokat görög módra kormányozni, és a görögöket latin módra: ,,Hiszen melyik görög kormányozhatná a latinokat görög szokások szerint, vagy melyik latin kormányozhatná a görögöket latinszokások szerint? Semelyik. Ezért az én gyakorlatomat kövesd, hogy a tieid között kiválónak, az idegenek között pedig dicséretére méltónak tartsanak."

Ennek a Magyar Szent Korona-tannak a jegyében járt el Szent László király is, amikor ,,Erdélyben a székelyeket határőrré" tette: biztosította ,,ősi szokásaikat" és ,,szabadalmakkal" látta el őket a katonai szolgálatuk ellenértékeként. A nemzetközi színtér tekintetében pedig az kiemelendő, hogy Szent László leánya, Piroska görög császárné, majd pedig a görög egyház szentje lett.

Lovagkirályunk csatatéri vitézsége közismert! A fekete kunok más néven úzok nomád török nép voltak: 1086-ban törtek be az erdélyi hágókon. A felettük aratott magyar győzelem Kerlésnél igen jelenős volt. A kerlési csata előzményeiről a Képes Krónika ezt rögzítette: a ,,kunok a Meszes kapu felső vidéke felől, áttörve a gyepűket, betörtek Magyarországra, és a Nyírség egész területét egész Bihar városáig kegyetlenül kifosztották", ezért ,,Salamon király és Géza herceg a fivérével, Lászlóval együtt seregüket összegyűjtve, roppant sietséggel siettek, s mielőtt még a kunok áthágtak volna a hegyeken, a Meszes kapun átkeltek Doboka városába". A kerlési győzelem után a magyarok ,,himnuszokkal és imákkal áldották az Istent, aki győzelmet adott nekik".Hóman Bálint: SZENT LÁSZLÓ


A nagy emberek nem mindig nagy alakjai a történelemnek. Zsenialitás, bölcsesség, műveltség, hősiesség mind oly tulajdonságok, melyek az embert - mint egyént - naggyá tehetik, de nem emelik a nagy történeti alakok sorába. Sokan teljesen kétségbe vonják az egyének döntő szerepét a történelemben, ezért kétszeresen fontos annak megállapítása, mik a történeti nagyság kritériumai. A nagy ember azáltal lesz a történelem nagy alakjává, ha működése a felállítandó kritériumoknak, feltételeknek megfelel. Ilyen szükséges feltételek koruk szellemének megértése, a korszerű haladás követelményeinek helyes felismerése és az adott viszonyok teljes kihasználása. Az emberiség mindig halad. Az emberi élet megnyilvánulásai, a társadalmi, jogi, gazdasági felfogások folytonosan változnak és fejlődnek. Egy ember - bármily nagy hatalom vagy tehetség legyen is birtokában - a kor áramlataival szembehelyezkedve csak káros történeti szerephez juthat. Viszont megértve a kor szellemét s a megfelelő haladás kívánalmait, mélyreható változásokat idézhet elő az emberiség vagy egy nemzet történetében. A közfelfogás többnyire megfelel a korszellemnek, de azért korszellem és közfelfogás nem azonos fogalmak. A nagyság gyakorta éppen abban nyilvánul, hogyha valaki a kortársaktól meg nem értve ismeri fel kora követelményeit. A történelem nagy reformátorai nem mindig népszerűek. Ha a hatalom birtokukban van, a nép konzervatív része zúgolódik ellenük, ha a népből emelkednek fel, a hatalom tör rájuk. Jézus Krisztust a hatalom megfeszítette, pedig az emberiség korszerű haladása csak a krisztusi tanok alapján volt lehetséges. Szent Istvánt a magyarság nagy tömege, Nagy Ottót a német feudális urak, VII. Gergelyt a főpapok nagy része zsarnoknak, elnyomónak tartotta, pedig ők koruk szellemét teljesen megértve fogtak reformjaik kiviteléhez.

A történeti nagyság e föltételeinek teljesítésével jár az eredményes működés. Eredménynek kell tekintenünk minden változást, mely az emberiség vagy egy nemzet történetében gazdasági, politikai, jogi, társadalmi vagy kulturális téren az addigi állapothoz viszonyítva haladást jelent. Az eredmény tartós vagy múló volta a nagyságot nem érinti. Az utóbbi csak annak következménye, hogyha a közfelfogás és korszellem nem fedik egymást. Ilyenkor az újító halála után rendesen visszahatás következik be. A konzervatív néprétegeken többnyire győz a korszellem. Előfordul azonban - más szerencsétlen körülmények, külső hatások következtében - az is, hogy a nagy alkotások megsemmisülnek. Szomorú példa erre a 16. századi magyar történelem, mely elsöpörte a két Hunyadi működésének eredményeit.

Természetes, hogy mind e feltételek csak akkor vezethetnek eredményre, ha az illető egyénnek vezető szerepe van a nemzet vagy az emberiség életében. A vezető szerep ismét kétféle lehet, vagy pozitív hatalmon nyugvó, vagy a tömegre, a kortársakra gyakorolt irányító hatásban nyilvánuló. Az utóbbihoz nagyobb zsenialitás és energia, az előbbihez nagyobb bölcsesség és fegyelmezettség szükséges.

Nagy történeti alak az a vezető szerepet vivő ember, aki kora szellemét és követelményeit megértve, helyzetét kihasználva, oly eredményes működést fejt ki, mellyel az emberiség vagy nemzete haladását elősegíti.

A magyar történetírás mind ez ideig adósunk Szent László életrajzával s működésének, történelmi szerepének helyes méltatásával. Akár mint hős és hadvezér, akár mint törvényhozó vagy egyházalapító - ami a 11. században a nyugati kultúra terjesztésével azonos - jeles királyaink közé tartozik. Középkori forrásaink főként hősiességét, vallásosságát, a modern írók emellett a keresztény egyházi és magyar nemzeti felfogásnak saját személyében első egyesítőjét, a nemzeti keresztény művelődés előharcosát tisztelik Lászlóban.

(1910)Wass Albert: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY (1077-1095)


Árpád-házi László, magyarok királya nem csak testi erejével, szálfa termetével tűnt ki kortársai közül, de tudásával, művészi érzékével és lelki jóságával is. Isten kegyeltje volt. Nevéhez csodák főződnek és a mondák végtelen sora. Az ő kívánságára avatták szentté István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt. Halála után szentté avatták őt magát is. Egy alkalommal László király és serege napokig nem leltek vizet a sziklás, kietlen karszti tájon. Szomjúság gyötörte a hadat, az emberek kiszáradt torokkal, elgyöngülve vánszorogtak, és a végpusztulás árnyéka nehezedett reájok. Végül is aléltan megállt a menet a sziklás, száraz pusztaság közepén, az emberek eldőltek, halálukra vártak.

László király félrevonult a katonáitól, s térdre borulva hosszasan imádkozott Istenhez segítségért. Majd lábra állt megint, megmarkolta súlyos harci dárdáját, s minden erejét összeszedve beleütötte a fegyver acél hegyét a sziklába.

- Isten nevében vizet fakassz! - kiáltotta.

Abban a pillanatban, ahol a dárda hegye a sziklára ütött, tiszta vizű, bugyogó forrás eredt, gazdagon öntve Isten áldását az elcsigázott emberek számára.

Egy másik alkalommal betegség tizedelte seregét. Hulltak az emberek, akár a legyek. A királyi sereg tábora haláltáborrá változott. László király sátrában imádkozott, majd fogta íját, kiment a tábor szélére, s nyilát kilőtte a mező irányába. Az őszi napfényben csillogva szállt a királyi nyílvessző, majd széles ívben földet ért megint, egy jelentéktelennek tetsző, kis növényke levelét szúrva keresztül. A király parancsára zsákokba gyűjtötték annak a növénynek a leveleit, amennyit csak leltek belőle a környékbeli mezőkön, megfőzték vízben, s a vizét megitatták a betegekkel. A járvány azonnal megszűnt. Ezt a kis növényt a nép ma is Szent László füvének nevezi.

Kelet felől a kunok nyugtalanították abban az időben a megtelepedett magyarokat. Újra meg újra betörtek a keleti gyepűn, és hiába mért rájok a királyi sereg véres vereséget Cserhalomnál, továbbra is portyázták Erdély földjét, dúlták, rabolták a népet. László király többször is kiverte őket az országból.

Egy ilyen alkalommal a fosztogató kunok, hogy életüket mentsék, kiszórták futás közben a rabolt arany tallérokat, arra számítva, hogy kapzsiságukban a királyi vitézek abbahagyják az üldözést, és rávetik magukat az aranypénzre. De László király imája kaviccsá változtatta nyomban az aranyat, és a menekülő kunokat egytől egyig fogságba ejtették vitézei. Erdélynek azon a részén ma is találni lehet kis, lapos, kerek, sima kavicsokat, amit a nép kun talléroknak nevez.

Egy másik alkalommal az erdélyi KERLÉS község közelében csapott le László király a fosztogató kunokra, akik nyomban futásnak eredtek a közeli hegyek felé. Üldözés közben a király megpillantott egy kun lovast, aki sikoltozó magyar leányt cipelt magával a nyeregben. A király üldözőbe vette a leányrablót, de nehéz páncélos lova hamar fáradni kezdett, és látni lehetett, hogy nem bírta a versenyt a könnyűlábú kun lóval.

- Szép húgom! - kiáltott oda a király a leánynak. - Százszorta jobb a halál, mint a rabszolgaság! Rántsd le a gonoszt magaddal együtt a lóról, s a többit bízd az Úr-Istenre!

A leány megfogadta a tanácsot, s megkapaszkodva elrablójába, oldalra vetette magát egész súlyával. A ló kiszaladt alóluk, s mindketten a földre zuhantak. Leugorva lováról, a király párviadalban megölte a kunt, és megmentette a szépséges hajadont.

Egyszer Torda közelében, kunokat üldözve megint, László király elszakadt csapatától és egymagában kergetett a dombokon át egy menekülő portyát. Azok azonban hamar észrevették, hogy csak egy magányos lovas üldözi őket, és szembe fordultak vele. Mikor felismerték benne a magyarok királyát, nyomban üldözőbe vették, hogy élve kerítsék kézre. Már majdnem el is érték célukat, amikor a menekülő László király hangosan felkiáltott:

- Isten, segíts!

Abban a pillanatban megremegett az üldöző kunok alatt a föld, hatalmas dördüléssel megnyílt a hegy, és mélységes szakadék támadt üldözött és üldözők között, melyen ló nem ugorhatott át, s melynek meredek falait ember nem mászhatta meg. László király megmenekült. Így keletkezett a nevezetes TORDAI HASADÉK. Szikláin ma Erdély legszebb vadvirágai nőnek, s lent a mélyben, ahova csak délidőben süt be a napfény, sűrű páfrányok rengetegében kicsike csermely csobog. Néha csontokat mos ki viharok után a szakadék aljából. A királyt üldöző kunoknak és lovaiknak a csontjait, akik halálukat lelték a földindulásban. Halála után Nagyváradon temették el Árpád-házi Lászlót, s a róla elnevezett templom előtt, ahol bebalzsamozott teste nyugszik, lovas szobrot
állított emlékezetére a nemzet.

Erről a szoborról mondják, hogy amikor a törökök ellen harcolt Nagyvárad alatt egy maroknyi magyar sereg, s már a törökök javára fordult a csata sorsa, egyszerre csak megjelent valahonnan hatalmas lovon egy sisakos, páncélos óriás, és mázsás buzogányával, rettenetes kardjával rávetette magát a pogányra. Tucatjával kaszabolta le a törököt. Lepattant róla a nyílvessző, megcsorbult rajta a kard, s még az ágyúgolyó sem tehetett kárt benne.

Esze nélkül menekült előle az ellenség, százával adta meg magát. Mikor a győzelmes magyar sereg bevonult Nagyváradra, döbbenve látták, hogy a templom előtt Szent László érc-lovát hab takarta tetőtől talpig. Rohantak a városi urak a templomba, s lám, a szent király testét is izzadtság borította az üvegbúra alatt. Az éjjeli őr pedig eskü alatt vallotta, hogy a templom előtt a szobor alapzata egész éjszaka üresen állt, a szobor nem volt sehol.

Nagy híre és dicsősége volt László királynak az egész világ előtt. A középkori lovag mintaképeként tisztelték mindenütt. Mikor Európa lovagrendei összefogtak, hogy visszafoglalják a szent földet a pogánytól, és a pápa meghirdette az első keresztes hadjáratot, László királynak ajánlották fel a fővezérséget, amit ő el is fogadott. De mielőtt a keresztes hadak egybegyűltek volna, meghalt László király és ez az oka annak, hogy nem az ő vezérlete alatt indult el a szent föld felszabadítására az első keresztes hadjárat.

Az első világháború után az Erdélybe becsődülő és az őslakó magyarságot gyilkoló oláhok megcsúfolták Nagyváradon a szent király szobrát is. De a feljegyzések szerint mindazok, akik kezet emeltek a szoborra, különös és titokzatos halállal haltak meg, rendre és egyenként, s tíz év
teltével már egyetlenegy sem volt közülök életben.

Magyar Irodalmi Lap

Link
DR. KARÁCSON IMRE: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉLETE /1895/

LinkSzent László-emlékév

LinkMegáldották a felújított agyagosszergényi templomot a Szent László-búcsún

Link


 
 
0 komment , kategória:  Híres emberek-jeles napok-évfo  
Címkék: megnyilvánulásai, követelményeinek, felszabadítására, nyugtalanították, trónviszályoktól, jelentéktelennek, megszilárdította, lovagkirályunkra, eszményrendszere, agyagosszergényi, megszilárdítása, terjeszkedéstől, helyreállította, ellenértékeként, rendteremtéshez, fegyelmezettség, visszafoglalják, országvezetőnek, követelményeit, teljesítésével, terjesztésével, kapzsiságukban, pusztításaitól, megkapaszkodva, törvénykezésen, megkoronázásán, bebalzsamozott, magyarországra, földindulásban, lovagkirályunk, kormányozhatná, magyarországon, megsemmisülnek, szabadalmakkal, kritériumoknak, feltételeknek, beleegyezését adta, ország uralkodójává, törvénykezésen keresztül, ország belső, magántulajdon védelmének, első magyar, addig trónviszályoktól, források szerint, többi ember, harcban való, csatákban mutatott, középkorban fokozatosan, kialakuló magyar, népét győzelemre, későbbi korokban, nehéz háborús, Szent László, SZENT LÁSZLÓ, Lengyel Királyságban, Magyar Királyság, Szent László-emlékévvé, Nagy Lajos, Diószegi György Antal, Magyar Szent Koronán, Szent György, Szent Demeter Magyarországon, Képes Krónika, Szent István, Magyar Szent Korona-tannak, Hóman Bálint, Jézus Krisztust, Szent Istvánt, Nagy Ottót, Wass Albert, SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, Árpád-házi László, Egyszer Torda, TORDAI HASADÉK, Árpád-házi Lászlót, Mikor Európa, Magyar Irodalmi Lap, KARÁCSON IMRE, SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉLETE, Szent László-emlékév, Szent László-búcsún,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.18. 23:12 Illegális bevándorlás - Szakértő: egyre több migráns érkezik
01.18. 22:32 Férfi kézilabda Eb - Csak percekig vezettek, mégis nyertek a horvátok
01.18. 22:12 UDMR şi-a sărbătorit 30 de ani de existenţă la Cluj-Napoca
01.18. 22:02 Vízilabda Eb - Szerb siker
01.18. 21:32 Jégkorong Magyar Kupa - Az FTC legyőzte a MAC-ot az elődöntőben
01.18. 21:02 Harry herceg és Meghan hercegnő lemond királyi titulusáról és nem vesz rész...
01.18. 20:52 Női kézilabda EHF Kupa - Először nyert az Érd
01.18. 20:42 Adunarea delegaţilor Partidului Popular Maghiar din Transilvania şi Partidu...
01.18. 20:22 Férfi röplabda Extraliga - Öt szettben nyert a MAFC
01.18. 20:22 Vízilabda Eb - Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar férfi válogatott
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Orchidea  Facebookon kaptam  Harmónia......  Facebookon kaptam  Posertube  Orchidea  Facebookon kaptam  Női vízilabda E.B. mérkőzések...  Visegrádi vár......  Taps  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Mézmaszk pattanásra  Nők téli öltözékben  Hóember  Sárga rózsa csokor  Jákób kútjánál  Téli kép  Facebookon kaptam  Várlak, hogy elmondhassam  Mennyasszony  Gulácsi Péter: Próbáltam úgy f...  A szeretetre nem várni kell, h...  Amikor valaki autóbaleset áldo...  Vízcseppes rózsa  Halál  Isten már mindent elintézett  Facebookon kaptam  Aranytorta  Mai harmónia kártyám  Acadia Nemzeti Park, Maine -Eg...  Nő téli öltözékben  A szeretetre nem várni kell, h...  Mancs őrjárat........  Hóember  Kellemes teázást  Marcellus Hesperus A BÖLCS  Kislány virággal  Az élő Isten  Facebookon kaptam  Posertube  Békaszáj  Téli kép  Gyertyástorta  Rákos betegségek megelőzése  A karalábé gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vajda Pál: Az alázatosság útja  Kellemes kávézást!  Derűvel viselni az öregedést  Fekete István író megvakíttatá...  Téli képek  Halál  Pénztorta  Png nő  Szép téli napokat az erdőben  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Téli kép  Kellemes hétvégét  Ékszertorta  Isten győzelmi útja  Csak egy igekötő  Facebookon kaptam  Kaktusztorta  Ferenczi Csilla versei  Korpacibere  Jákób kútjánál  Posertube  Az Atlanti-óceáni út Norvégiáb...  Facebookon kaptam  Ejnye , anyu ! ........  Kellemes kávézást!  Mancs őrjárat........  Hálával áldozzunk Istennek  Facebookon kaptam  Derűvel viselni az öregedést  Szèp estét kedves látogat...  Isten győzelmi útja  Facebookon kaptam  Csend kell ahhoz  Profi munka........  Csend kell ahhoz  Cica kérés.........  Még várok rád  Png virág  Szívemben él!  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Kellemes délutáni pihenést  Facebookon kaptam  Marcellus Hesperus A BÖLCS  Tudom a célomat..............  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Halló Január!  Facebookon kaptam  Tudom a célomat.............. 
Bejegyzés Címkék
beleegyezését adta, ország uralkodójává, törvénykezésen keresztül, ország belső, magántulajdon védelmének, első magyar, addig trónviszályoktól, források szerint, többi ember, harcban való, csatákban mutatott, középkorban fokozatosan, kialakuló magyar, népét győzelemre, későbbi korokban, nehéz háborús, magyar katonák, katolikus egyház, magyar történelem, legyengült államot, német terjeszkedéstől, pápai hűbértől, keleti nomád, független magyar, tetteiben évszázadokra, magyar kormány, magyar királyság, másik lovagkirály, magyar lovageszményt, magyar katonai, lovagi eszmevilág, lovasíjász műveltségű, egyetemes kereszténység, kereszténység védőpajzsa, vitézi bátorság, keresztény király, óbudai templomot, latinokat görög, görögöket latin, görögöket latinszokások, tieid között, idegenek között, jegyében járt, székelyeket határőrré&#8221, katonai szolgálatuk, nemzetközi színtér, görög egyház, fekete kunok, erdélyi hágókon, felettük aratott, kerlési csata, kunok áthágtak, kerlési győzelem, magyarok &#8222, nagy emberek, embert &#8211, nagy történeti, egyének döntő, történeti nagyság, nagy ember, történelem nagy, felállítandó kritériumoknak, korszerű haladás, adott viszonyok, emberiség mindig, emberi élet, ember &#8211, megfelelő haladás, emberiség vagy, nemzet történetében, közfelfogás többnyire, nagyság gyakorta, hatalom birtokukban, népből emelkednek, hatalom megfeszítette, emberiség korszerű, krisztusi tanok, magyarság nagy, német feudális, főpapok nagy, eredményes működés, addigi állapothoz, eredmény tartós, utóbbi csak, újító halála, konzervatív néprétegeken, nagy alkotások, illető egyénnek, nemzet vagy, emberiség életében, vezető szerep, kortársakra gyakorolt, utóbbihoz nagyobb, előbbihez nagyobb, magyar történetírás, nyugati kultúra, modern írók, keresztény egyházi, nemzeti keresztény, mondák végtelen, alkalommal László, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 15 db bejegyzés
Összes: 3877 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 372
  • e Hét: 372
  • e Hónap: 47612
  • e Év: 47612
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.