Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
576 éve született Mátyás király
  2019-02-23 22:30:17, szombat
 
   
 576 ÉVE SZÜLETETT MÁTYÁS KIRÁLY


Hunyady Mátyás (Kolozsvár, 1443. február 23. - Bécs, 1490. április 6.) Magyarország királya 1458 és 1490 között. Hivatalos uralkodói címe eredetileg Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya volt, ehhez csatlakozott 1469 után, cseh királlyá választásától a Csehország királya cím is. Nemzetközileg ismert Corvinus, azaz Hollós melléknevét a Hunyadi-család hollót ábrázoló címeréről kapta.

Ma 576 éve született Hunyadi Mátyás, akire a magyar történelemben Igazságos Mátyás királyként emlékezünk. 1981 és 1983 között készült a róla szóló mondákból és mesékből egy 13 részes rajzfilmsorozat. Ma is nagy szükség volna ilyenekre!

Kolozsvárott született 1443.február 23-án, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként. Nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen, mint Mátyás királyt emlegeti.

Neve latinul és németül Mathias Corvinus. Aláírásában a Mathias Rex (Mátyás király) tűnik fel. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen-)király, 1486-tól Ausztria hercege.

Még gyermek volt, amikor már gazdag tapasztalatokat szerzett a társadalmi és politikai életben. Az ország legműveltebb emberének apja belső munkatársának, Vitéz János váradi püspöknek az irányításával elsajátította korának humanista színezetű általános műveltséget.

Megtanult magyar mellett latinul, csehül és németül. Apja tolmácsa fontos politikai tárgyalásokon. Mindössze 11 éves volt, amikor az apa Erdély vajdájának kardjával személyesen ütötte lovaggá Nándorfehérvárott. Nemcsak a Hunyadi-ház embereivel ismerkedett meg, hanem világhíres Kapisztránnal és másokkal is. Tíz évvel idősebb bátyjának kivégzését rabként élte át, majd V. László király Bécsbe, azután pedig Prágába vitette.

Mivel 1457 őszén V. László pestisben meghalt, következő év január 24-én a korábban apját támogató köznemesi rétegek segítségével Mátyást királlyá választották, de nagybátyja, Szilágyi Mihály személyében kormányzót állítottak mellé. A fiatal királynak nehéz elvárásoknak kellett megfelelnie. A főurak azt szerették volna, ha engedelmes és jámbor lesz, a köznemesek támogatását várták a nagyurakkal szemben, a városok a külső garázdálkodók megfékezését, a pénzromlás megakadályozását, a pápa pedig "Isten emberét" kívánta látni benne, aki majd kiírtja az eretnekek és a mohamedánok maradékát. Mátyás azonban gyorsan a sarkára állt, és megmutatta, hogy ezeket a korlátokat nem hajlandó elismerni, és csorbítatlan királyi hatalomra törekszik.

Meglepő erélyességgel fogott hozzá az erős központi hatalom megszervezéséhez. Garát leváltotta, Szilágyit lemondatta és elfogatta, az ellenségeskedő főurakat pedig legyőzte.1463-ban feleségül veszi a cseh király lányát, Podjebrád Katalint, aki hamarosan gyermekszülésben meghalt. Ekkor a cseh király ellen fordul, s keresztes hadjáratot hirdet.10 évig tartó harc után elfoglalta Morvaországot és Sziléziát, de a cseh királyi címen osztoznia kellett a lengyel Jagellókkal.

1464-ben pedig megkoronáztatta magát a III. Frigyestől nagy nehezen visszaszerzett Szent Koronával. V. László halálakor a csehek király jelöltjének egyenrangú partnere lett. Mit vártak kortársak az ifjú királyról? Alighanem lehetetlent. Például földesurak jámbor engedelmességet reméltek, a köznemesek támogatást a nagyurakkal szemben. Városok - mindenekelőtt Felvidéken - a garázdálkodó huszita hadak megfékezését, a pénzrontás megakadályozásához, az élethez, munkához... szükséges rendet. Pápa “Isten emberét" aki kiírtja huszitákat és a mohamedánokat!

Hunyadi Mátyás hamarosan bebizonyította, hogy nem apja érdemei, hanem saját képességei teszik méltóvá a királyságra. A kormányzóvá kinevezett Szilágyit hamar eltávolította Budáról. A török elleni harc vezetésével bízta meg, majd a kormányzóságról is lemondatta. A rablóbandává züllött felvidéki huszitákat szétverte, illetőleg egy részünket hadseregbe olvasztotta. Százötven akasztófa jelezte, hogy a belső rend megteremtésében és fenntartásában nem tréfál. Végső céljának az ország biztonságának, függetlenségének megőrzését tekintette. Ennek föltétele volt a belső rend megteremtése.

Hatalmas vagyonára építve és a Hunyadi-párt tekintélyét fölhasználva, tehetségét latba vetve látott neki legnehezebb feladatnak: a bárók megfékezésének. A bárók hatalmának visszaszorítása érdekében Mátyás arra törekedett, hogy a rendi fejlődés eddigi eredményeire támaszkodva megszilárdítsa rendi monarchiát. Köznemesi többségű országgyűléssel kívánta korlátozni a bárók hatalmát. Mindenek gazdasági föltételit az árutermelés és a pénzgazdálkodás teremtette meg. A jómódú parasztok mellett a szegényebbek is mind sűrűbben vitték a piacra terményeiket. A földesurak szintén kezdtek bekapcsolódni a piaci forgalomba. Az ipari termelés általában céhes keretek közt történt. A gazdasági fejlődés következményeként a lakosság száma jelentősen megnőtt. A XV.Sz. végén 3,5-4 millióra emelkedett. A fejlődés ellenére a magyarországi ipari termelés még mindig elmaradt a nyugati országokétól. Ezt bizonyítja, hogy hazánk külkereskedelmében a behozott iparcikkek, textil, fém, és a fűszeráruk értéke még mindig jóval nagyobb volt, mint a rézből, élőállatból, borból álló magyar kivitel. Magyarországon tehát az állami adók terhét, a központosítás anyagi terhének jelentős részét az ipar és a városi polgárság fejletlensége miatt a jobbágyságnak kellett elviselnie. Mátyás nyugati céljainak elérésének végett, a cseh király ellen fordult. Erre ösztönözte a pápa is, aki keresztes hadjáratot hirdetett az eretnekség ellen. Tíz évig tartó harc után Mátyás elfoglalta ugyan Morvaországot és Sziléziát, de a cseh királyi címen osztoznia kellett a lengyel Jagellókkal. Ugyanakkor az államszervezett továbbfejlesztésével, a közigazgatás, az uralkodótól függö állandó zsoldoshadsereg megteremtésével a hatalom erőteljes központosítást akarta elérni. Ennek érdekében újjászervezte az államháztartást. Az új adót éppúgy 20 dénárt tett ki, mint a régi, már nem telkenként, hanem háztartásokként. A legfontosabb adófajta azonban a rendkívüli hadiadó lett.Mátyás a hatalom összpontosításának érdekében eltörölt minden adót és adómentességet. Bevezette a füst és a rendkívüli hadiadót.A köznemesek politikai támogatására ugyan szüksége volt Mátyásnak, de azt már nem engedte meg, hogy beleszóljanak a kormányzásba. Az adó megszavaztatásának joga az országgyűlést illette, ezért kénytelen volt tanácskozásra hívni a rendeket. Ekkor megígérte, hogy orvosolja a nemesek panaszait, s cserébe megszavaztatta az adót. Eleinte még kikötötték, hogy a pénzt a török elleni háború költségeire kell fordítani, később azonban már feltételeket sem kötöttek. Az 1480-as években több évre előre megszavazták az adót, csak a király ne emelje az összeget. Az államkincstár bevételei lehetővé tették, hogy Mátyás állandó zsoldossereget állítson föl. Az állandó zsoldossereg megteremtésével függetlenítette magát a bárók bandériumától. Mátyás király híres fekete serege, amely 1459-60-ban-ban jött létre, így a korabeli Európában a maga nemében páratlan hadseregnek bizonyult.

Állományának nagy részét szétszóródott husziták és Giskra morva zsoldosvezér felvidéki seregének maradványai tették ki. Szolgáltak még a seregben lengyelek, németek és az 1480-as évektől kezdve egyre több magyar is. Rendkívül jól szervezett, korszerű hadászati elveken alapuló hadsereg volt, megfelelt Mátyás király központosító politikájának és hódító szándékainak. Állandó létszáma 8-10 ezer fő volt, de hadjáratok idején ennek kétszeresére duzzadt fel. Főbb alakulatai a támadásra is alkalmas gyalogság, a tüzérség, a nehéz páncélzatú lovasság és a könnyűlovasság voltak. A mozgékony könnyűlovasság balkáni eredetű, nagy részük szerb származású. Hírneves vezérek voltak például Kinizsi Pál,Magyar Balázs, Báthory István, a szerb Jaksics és Brankovics, a török trónkövetelő Bajezid Collixtus Ottomanus, vagy a román Vlad Tepes - Dracula is.Mátyás királynak az idegen zsoldosokon kívül hatalmas magyar hadserege is volt, melynek száma megközelítette a 90 000 főt, csak a székelyekből 16 000 könnyű lovasa és 16 000 gyalogos katonája volt.

A központosított államhatalom megteremtésében Mátyás fontos szerepet szánt a hivatalszervezetnek. A bárói befolyás alatt álló királyi tanács háttérbe szorult. A legfontosabb államügyeket a nagy kancellária intézte. A legfelsőbb szintű igazságszolgáltatást a “király személyes jelenlétének bírósága" végezte, amely folyamatosan működött. 1471-töl kezdve Mátyás arra törekedett, hogy a rendektől függetlenül kormányozzon. Az országgyűlést egyre ritkábban hívta össze. Az állam irányítását hivatalnokaira bízta, törvények helyett rendeletekkel kormányzott.1471-ben Vitéz János és Janus Pannonius összeesküvést szerveztek, de Mátyás leszámolt velük.

Híres volt művészet- és tudományszeretetéről. Híres tudósokat és reneszánsz alkotókat hívott udvarába. Várakat, kastélyokat építtetett, hatalmas kódexekből álló könyvtára (Bibliotheca Corviniana) máig híres maradt. Mátyás a nyolcvanas évek első felében a déli végek, elsősorban Bosznia megerősítésen fáradozott.1476-ban feleségül vette Aragóniai Beatrixot, a nápolyi király leányát, gyermekük azonban nem született. Ezért élete utolsó éveiben megpróbálta házasságon kívül született fia, Corvin János számára biztosítani a trónt.

Életének utolsó évében a trónöröklés kérdésére fordította figyelmét.1485-ben Bécset elfoglalta, s felvette az “Ausztria hercege" címet. Ekkor udvarát Bécsbe helyezte át. Német-Római császárrá azonban nem választották meg.Nem volt még ötven éves, amikor egy nagyszabású török elleni háború előkészítése közben váratlanul meghalt Bécsben, 1490. április 6-án. Székesfehérvárott temették el.

Magyarország utolsó igazán nagy vezetője, Mátyás király. Ő még népmesék és mondák alakja lett, az utóbbi évtizedek vezetői már csak viccekbe fértek be. Az ő idejében a nyugati építőmesterek jöttek hazánkba, nem úgy, mint mostanában szokás lett, amikor a mieink mennek nyugatra. Az ő idejében Magyarország Angliával volt egy szinten, még a lakosságunk is ugyanannyi volt. Gyarapodtunk, és nem fogytunk. Mátyás idején tőlünk tartott a világ, és nem mi féltünk mindenkitől.
Mathias Rex, Mátyás király emléke a szívünkben él tovább.


Mesék Mátyás királyról: Egyszer volt Budán kutyavásár

Link 
 
0 komment , kategória:  Híres emberek-jeles napok-évfo  
Címkék: függetlenségének, gyermekszülésben, megszervezéséhez, megakadályozását, megteremtésében, visszaszorítása, országgyűléssel, engedelmességet, tapasztalatokat, megkoronáztatta, államszervezett, kormányzóságról, pénzgazdálkodás, háztartásokként, rajzfilmsorozat, megteremtésével, függetlenítette, államháztartást, zsoldoshadsereg, ellenségeskedő, zsoldossereget, magyarországon, hivatalnokaira, könnyűlovasság, megszavaztatta, központosított, fenntartásában, megszilárdítsa, megfékezésének, megközelítette, bebizonyította, központosítást, adómentességet, visszaszerzett, munkatársának, mohamedánokat, magyar történelemben, róla szóló, igazságos Mátyás, köznyelv egyszerűen, ország legműveltebb, irányításával elsajátította, korábban apját, fiatal királynak, köznemesek támogatását, nagyurakkal szemben, külső garázdálkodók, pénzromlás megakadályozását, pápa pedig, mohamedánok maradékát, sarkára állt, erős központi, SZÜLETETT MÁTYÁS KIRÁLY, Hunyady Mátyás, Hunyadi Mátyás, Igazságos Mátyás, Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet, Nevezik Corvin Mátyásnak, Mathias Corvinus, Mathias Rex, Vitéz János, Szilágyi Mihály, Podjebrád Katalint, Szent Koronával, Kinizsi Pál, Magyar Balázs, Báthory István, Bajezid Collixtus Ottomanus, Vlad Tepes, Janus Pannonius, Bibliotheca Corviniana, Aragóniai Beatrixot, Corvin János, Magyarország Angliával, Mesék Mátyás,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
05.27. 09:31 Őrizetbe vettek egy ügyvédet, aki saját ügyfelét zsarolta meg
05.27. 09:31 Koronavírus - Lomnici: abszurd a hitleri felhatalmazási törvényhez hasonlít...
05.27. 09:31 Koronavírus - Ökumenikus Segélyszervezet: Ukrajnában is felfigyeltek arra, ...
05.27. 09:11 BUX: 36 085,12 pont, szinte változatlan nyitáskor
05.27. 09:11 Trianon 100 - Centenáriumi emlékműsor és emlékkonferencia lesz az NKE-n
05.27. 09:01 Koronavírus - Tovább enyhítenek az intézkedéseken a nyugat-balkáni országok
05.27. 08:42 Illegális bevándorlás - Szakértő: már közvetlenül Szicíliába szállítják a m...
05.27. 08:41 Teljesítette a kitűzött célokat, megszűnhet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
05.27. 08:41 Koronavírus - ITM: júniustól visszaállnak a vezetési- és pihenőidők általán...
05.27. 08:41 A hongkongi rendőrség feloszlatta a himnusztörvény miatti megmozdulást
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Tibeti gyakorlatok az öregedé...  Kislány eperrel  Facebookon kaptam  Csíksomlyó  Tudni kell szépen idősödni  Pipacsok  Facebookon kaptam Cs ildikótól  A járvány lecsengő szakaszában...  Jézus a tengeren  Öreg ember  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tudni kell szépen idősödni  Az érelmeszesedés ellen véd: C...  Fényben  Giovanni Paolo II - I momenti ...  A datolyáról  húsvét 7. hét kedd 05.26  Posertube  Posertube  Facebookon kaptam  Ganoderma gyógyhatásairól  Lázár- Horváth Zsuzsanna: Illa...  A vörös veszedelemmel 1919-ben...  Kellemes teázást  ImSzent Miklóshoz  Kellemes délutánt kívánok  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Esti Szentmise Csaba testvérre...  Png nő  Váci Mihály - Nélküled  Kurkuma és méz gyógyhatásairól  Facebookon kaptam Maroka barát...  húsvét 7. hét kedd 05.26  ImSzent Miklóshoz  Miért pünkösd az Egyház szület...  Aki győz, örökségül nyer minde...  Kislány eperrel  A tudatlan  Png kislány  Pillangó  Néri Szent Fülöp áldozópap 05....  Amikor szerelemes vagy  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mától csak Trianon  Hittan óra Csaba testvérrel- H...  Facebookon kaptam  XVI. Benedek pápa az ünnepi sz...  Facebookon kaptam  A támadás...  Facebookon kaptam  Kassák Lajos : Boldog reggel  Harmónia......  Facebookon kaptam  „Ő kelt fel minden regge...  2. Az őszödi beszéd üzenete a ...  Esti Szentmise Csaba testvérre...  Legyen ez a nap egy csodálatos...  Szentlélek, úgy kérünk, szállj...  A "játszmák"... A családban az...  Garai István - Májusi eső (rés...  Facebookon kaptam  Heltai Jenő : Dal  húsvét 7. hét kedd 05.26  Az érelmeszesedés ellen véd: C...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kereszt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Angyalsereg  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Png rózsa  Jöjj ,Szentlélek  Szentlélek (Szent Szellem) Rúa...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus és a Föld  Facebookon kaptam  Esti Szentmise Csaba testvérre...  Facebookon kaptam  Légy kész!  Facebookon kaptam  A vörös veszedelemmel 1919-ben...  Facebookon kaptam  Kassák Lajos : Boldog reggel  Png nő  Facebookon kaptam  Pio atya földi születésnapjára...  Szent Teréz imája  Vércukorszint csökkentése term...  Dsida Jenő: Pünkösd  Facebookon kaptam  Png rózsa 
Bejegyzés Címkék
magyar történelemben, róla szóló, igazságos Mátyás, köznyelv egyszerűen, ország legműveltebb, irányításával elsajátította, korábban apját, fiatal királynak, köznemesek támogatását, nagyurakkal szemben, külső garázdálkodók, pénzromlás megakadályozását, pápa pedig, mohamedánok maradékát, sarkára állt, erős központi, ellenségeskedő főurakat, cseh király, cseh királyi, lengyel Jagellókkal, csehek király, ifjú királyról, köznemesek támogatást, garázdálkodó huszita, kormányzóvá kinevezett, török elleni, rablóbandává züllött, részünket hadseregbe, belső rend, ország biztonságának, bárók megfékezésének, bárók hatalmának, rendi fejlődés, bárók hatalmát, pénzgazdálkodás teremtette, jómódú parasztok, piacra terményeiket, földesurak szintén, piaci forgalomba, ipari termelés, gazdasági fejlődés, lakosság száma, fejlődés ellenére, magyarországi ipari, nyugati országokétól, behozott iparcikkek, fűszeráruk értéke, állami adók, központosítás anyagi, városi polgárság, jobbágyságnak kellett, eretnekség ellen, uralkodótól függö, hatalom erőteljes, legfontosabb adófajta, rendkívüli hadiadó, rendkívüli hadiadót, köznemesek politikai, országgyűlést illette, nemesek panaszait, 1480-as években, államkincstár bevételei, állandó zsoldossereg, bárók bandériumától, korabeli Európában, maga nemében, seregben lengyelek, 1480-as évektől, nehéz páncélzatú, könnyűlovasság voltak, mozgékony könnyűlovasság, szerb Jaksics, török trónkövetelő, román Vlad, idegen zsoldosokon, központosított államhatalom, bárói befolyás, legfontosabb államügyeket, nagy kancellária, legfelsőbb szintű, rendektől függetlenül, országgyűlést egyre, állam irányítását, nyolcvanas évek, déli végek, nápolyi király, trónöröklés kérdésére, nagyszabású török, utóbbi évtizedek, nyugati építőmesterek, mieink mennek, függetlenségének, gyermekszülésben, megszervezéséhez, megakadályozását, megteremtésében, visszaszorítása, országgyűléssel, engedelmességet, tapasztalatokat, megkoronáztatta, , ,
2020.04 2020. Május 2020.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 23 db bejegyzés
e év: 121 db bejegyzés
Összes: 3942 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1369
  • e Hét: 5416
  • e Hónap: 48423
  • e Év: 263601
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.