Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nem a zászló a lényeg, hanem az új szelek, amik lobogtatják
  2019-03-22 21:45:11, péntek
 
   
 NEM A ZÁSZLÓ A LÉNYEG, HANEM AZ ÚJ SZELEK, AMIK LOBOGTATJÁK


Egy román tudós vallomása


I. P. Bratianu írása, mely először angol nyelven a "Transylvania and the Hungarian-Romanian problem" című amerikai kiadványban (Danubian Press) jelent meg


I. P. Bratianu írása, mely először angol nyelven a "Transylvania and the Hungarian-Romanian problem" című amerikai kiadványban (Danubian Press) jelent meg, majd a torontói Magyar Élet 1980. március 1-i számában magyarul is napvilágot látott, egy nagyon tisztességes, európai műveltségű, humanista román tudós álláspontját tükrözi. Szükségesnek tartottuk, hogy a hazai olvasóközönség is tudomást szerezzen róla. Ezekkel a jóérzésű, emberséges románokkal kell összefognunk, e szomorú sorsú tündérország valamennyi lakója javára.

Büszkén vallom magamat románnak, de még büszkébb vagyok erdélyi román voltomra. Őseim oláhok voltak, ami annyit jelent, "pásztorok", akik több mint ezer évvel ezelőtt elindultak északra valahonnan a mai Albánia közeléből nyájaikat legeltetve és maguknak békés, biztonságos életet keresve.

Helytelen és történelmileg megalapozatlan hogy román tudósaink politikai okokból olyan származási elméletet találtak ki, mely szerint Erdély földjén őshonosok volnánk. Mi csak körülbelül hat évszázada élünk e földön, és büszkék vagyunk rá, hogy a már régebben itt élt magyarokkal, németekkel együtt átvettük a nyugati kultúrát és az európai népek közösségének tagjai lettünk, így alakult ki az a sajátos erdélyi kultúra, mely egyedülálló a világon. Az itt élő népek adták ebbe a kultúrközösségbe a maguk sajátos értékeit, s így jött létre az erdélyi kultúra. Mindig azt reméltem, hogy egyszer a három nép véglegesen egymásra találásából megvalósul az álom: Erdély, mint a keleti Svájc. Sajnos, ez a remény eddig nem teljesült be. A II. világháború előtt a hitleri Németország tüzelte egymás ellen az erdélyi nemzetiségeket, hogy azután így megosztva őket, kihasználhassa a nemzeti gyűlöletet. A háború után - habár az un. "szocialista alkotmány" a nemzetiségeknek a legszélesebb egyenjogúságot biztosította - a rendszer fokozatosan rátért a legkegyetlenebb elnyomási politikára. Ez különösen 1956 után kezdődött el Erdélyben a legdrasztikusabb eszközökkel, amikor az erdélyi magyarságot az 1956-os magyar forradalommal való szimpatizálással vádolták. Ez volt az ürügy, melynek leple alatt megindult az erdélyi magyarság elnyomási folyamata. Az első lépés a kolozsvári önálló Bolyai Egyetem megszüntetése volt, melyet beolvasztottak a román Babes Egyetembe. A beolvasztásnál én is ott voltam és együtt szenvedtem magyar egyetemi kollégáimmal amikor Ceausescu brutálisan elvágott minden vitát, mely a Bolyai Egyetem önállóságát próbálta megvédeni Akkor lett kollégám és jó barátom, Szabédi László költő öngyilkos, mert nem bírta lelkileg azt a meghurcoltatást, amellyel azért sújtották, mert védte a Bolyai Egyetem önállóságát. Azóta sok száz magyar tanárt és diákot juttatott Ceausescu börtönbe kergetett öngyilkosságba, olyanokat, akik fel merték emelni szavukat a kegyetlen nemzetiségi elnyomás ellen.

1959-1962 között több mint 2000 magyar iskolát olvasztottak be román iskolákba mint azok tagozatait. 1955-ben a X. pátkongresszuson már nyíltan kimondta, "Románia nemzeti állam, melynek egész területét az egységes román nemzet foglalja el." Ezzel az un. "szocialista" Románia nyíltan nemzetiszocialista állammá vált Ceausescu diktátorral az élén. A soviniszta diktatúra módszerei is hasonlóak a hitlerizmuséhoz. A légből kapott dákoromán elmélet alapján csak románoknak, "az uralkodó fajnak" van joga ehhez a földhöz, a többi nemzetiség (több mint 5 millió) csak jövevények, betolakodók, akik örülhetnek, hogy egyáltalán megtűrik őket.

Hogy az erdélyi magyarság ezeréves történelmének és kultúrájának nyoma se maradjon, Ceausescu rendszere elrendelte az összes egyházi és magánkézben lévő irattár államosítását. A pótolhatatlan történelmi értékű levéltári anyagot összeszedték és ismeretlen helyre szállították. A soviniszta düh kiterjedt a magyar temetőkre is, melyeket felszámoltak nehogy kopjafák és sírkövek hirdessék Erdély múltját.

Mindezt mint humanista román írom le, akinek fáj a mai román rendszer népgyilkosságot súroló magatartása. Mint olyan erdélyi román írom a fentieket, akit mélyen megrendített Szikszai Jenő és Kuthi Lajos brassói tanárok tragédiája, akiket meggyilkoltak a titkosrendőrség pincéiben, mert védték az erdélyi magyarság jogait. Minden tiszteletem Király Károlyé, aki vállalva minden áldozatot kiállt az erdélyi magyarság védelmére és segélykiáltását eljuttatta nyugatra.

Végül: hiszek Erdély jövőjében, hiszem, hogy egyszer a három nemzet, a magyar, a román és német megtalálja egymás kezét, és vállvetve megteremtik az önálló Erdélyt, mely a nagy európai rendezés után a Közép-európai Egyesült Államok méltó tagja lesz.

Szánalmas, ha egy állam fenyegetve érzi magát egy zászló miatt. Ráadásul egy olyan zászló miatt, ami nem jelképez semmiféle idegen szuverenitást. Nem egy másik ország jelképe, nem egy valamikori megszálló hatalom lobogója, hanem egy népcsoport mai identitásának, önmeghatározásának része. Annyiban köthető csupán a történelmi múlthoz, amennyiben minden nép identitása köthető a saját történelméhez.

Természetesen nem az oroszországi tatárok, norvégiai számik vagy az egyesült királyságbeli walesiek zászlajáról van szó, hanem az erdélyi székelyekéről. Egy olyan népről, ami a fentiekhez - többé vagy kevésbé - hasonlóan nem tartozik annak az országnak a többségi népéhez, amelyikben él. Ez érzékenyen érintheti azokat, akik ,,román nemzetállamról" fantáziálnak, de nekik is ideje szembenézniük a realitásokkal.

Magyarország számtalanszor megtette ezt a szembenézést, amikor leszögezte, hogy nincsenek területi követelései Romániával szemben. Ez a realitás. Magyarországnak sem a demográfiai mutatói, sem a gazdasági ereje, sem a katonai potenciálja, sem a szövetségi politikája, sem az európai helyzete nem teszik reálissá bármiféle területi követelés fenntartását. Ahogyan nem teszi ezt lehetővé a közgondolkodás változása és a társadalmi támogatottság hiánya sem.

Aki ennek ellenkezőjével kecsegtet vagy éppen riogat, az a saját képzeletének foglya.

Románia uniós csatlakozása előtt Magyarország, a nagy jóindulat jegyében, még a vétó lehetőségét sem vetette fel - amit viszont Románia tavaly minden szégyenlősség nélkül ,,belengetett" Szerbiával szemben, az ott élő vlach kisebbség sérelmezett helyzete miatt. Úgy tűnik, Magyarország annyira mereven nézett szembe a realitásokkal, hogy kicsit már el is homályosult tőle a látása.

A realitásokkal való szembenézés azonban kétoldalú követelmény. A székely zászló körüli vita csak ennek a hiányát jelzi. Európa számos államában eszébe sem jutna egy politikusnak, hogy tiltani próbálja bármelyik kisebbség jelképének a használatát. Minimum értetlenkedés vagy nevetség lenne az osztályrésze.

A román államnak, az ország politikai elitjének és természetesen a többségi társadalmának is szembe kell néznie azzal, hogy élnek az ország területén számosan, akik nem románok és eszük ágában sincs azzá válni. Ukránok, németek, tatárok és főként magyarok. (Valamint nagy létszámban romák, de az ő esetükben gyakran nem ennyire egyértelmű a saját és a román identitás között húzott választóvonal átjárhatatlansága.)

A magyarság Románia lakosságának 6,5%-át, Erdély lakosságának 19%-át, Székelyföld lakosságának, földrajzi meghatározástól függően, 60-80%-át alkotja. Más civilizált országokban az ennél jóval csekélyebb számarányú kisebbségek is kiterjedt autonómiával rendelkeznek. Oroszország nem érzi magát fenyegetve a Tatár Köztársaság léte által. A norvég alkotmány az állam kifejezett kötelességévé teszi a számik nyelvének és kultúrájának védelme érdekében hozandó intézkedéseket. A Walesi Nemzetgyűlés joga dönteni a központi költségvetésből oda érkező pénzek felosztásáról (és akkor a skótok sokkal szélesebb jogkörű helyi törvényhozását még nem is említettük).

Ehelyett a romániai magyarság lassan száz éve folyamatos jogsértésekkel néz szembe. A román állam évről évre semmibe veszi mind a saját maga által Trianon óta vállalt kötelezettségeit, mind a vállalatlan, de nemzetközileg mégis elvárható normákat. Ezek a jogsértések nagy vonalakban közismertek, bár bizonyára vannak Magyarországon is olyanok, akiknek ehhez a Wikipédia kell.

Nem szükséges nagyon messzire tekinteni, elég felidézni a Székely Mikó Kollégium tavaly kezdődött ügyét, ami tökéletes példája a román állam rendszerfüggetlen, ,,egy lépés előre, kettő hátra" nemzetiségi politikájának. Nem elég, hogy az egyházaktól elkobzott javak visszaszolgáltatása a rendszerváltás óta csigatempóban halad - kivételt képez persze a román ortodox egyházi vagyon -, az állam időnként a már elért eredményeket is visszafordítja. A visszafordított eredmények (avagy megszegett megállapodások) tekintetében említsük meg - csak úgy futólag - a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen zajló etnikai diszkriminációt is.

A román állam minden szintjének elveit - és főként a gyakorlatát - átszövi a magyarellenesség finom, de erős hálója. Ha az egyik helyen nagyvonalúan és jól kommunikálhatóan eresztenek rajta, három másik pontján rögtön meghúzzák. Szánalmas és egyben ijesztő, hogy a jelek szerint a rendszer még mindig valamiféle eltörlendő, ideiglenes anomáliaként tekint az ott élő magyarokra.

A realitásokkal való szembenézés természetesen ennek a gyakorlatnak a feladását is jelentené.

Ugyan a modern demokráciákban a bennszülött népek kollektív jogait rendszerint kiemeltebb védelem szokta megilletni, mint a rátelepítettekét, azonban ebben a vitában nagyrészt mellékes, hogy ki volt ott hamarabb - a magyarok és a székelyek vagy a románok. A realitás az, hogy itt van egy kisebbségi népcsoport, amelyik egységes identitással, kultúrával, nyelviséggel rendelkezik - és autonómiát követel. Ideje lenne az államnak nem kockázati tényezőként, hanem a többségi társadalom számára is kiaknázható előnyként tekintenie rájuk.

Ennek érdekében a legokosabb lépés az autonómia mihamarabbi megadása lenne, megalapozva az ehhez szükséges alkotmányos és intézményi változtatásokkal, hiszen a konfliktusok nagyrésze éppen az autonómia hiányából fakad. Hacsak nem pont a konfliktusok fenntartása a román politikai elit és a többségi társadalom érdeke.

Valami okból azonban ez az európai lépés nehézséget okoz a román politikusoknak. Talán attól tartanak, hogy nem lesz változatlan formában folytatható az eddigi kultúrkampf. Nehezebb lesz az állam és az ortodox egyház közös vállalkozásában folytatott ,,hagymakupolás honfoglalás" véghezvitele. Esetleg kisebb lesz a központi törvényhozás beleszólása bizonyos költségvetési összegek elosztásába, vagy éppen nem lesz minden választáskor előrántható a ,,magyar kártya".

De az ezzel szembeállítható előnyöket oldalakon keresztül lehetne sorolni. Vajon miért ,,fáj" az Romániának, ha bármelyik régiója nagyfokú autonómiát élvez? Van ennek bármilyen ésszerű - például gazdasági - oka, vagy csupán nacionalista indulat és a rövidtávú szavazatszerzés vágya fűti a politikai elitet? Az összképet pedig nyilván tovább bonyolítja a rendszerszintű korrupció: a közösből való lopás igénye és szokása a központosítottab, hierarchikusabb rendszerek fenntartásában teszi érdekeltté politikai és gazdasági elit korrupt tagjait.

Az elmúlt 93 év világosan megmutatta, hogy az erdélyi magyarok sokkal szívesebben nyúlnak békés, tárgyalásos eszközökhöz az érdekeik érvényesítéséért, mint bármi máshoz. Az erdélyi magyarok nem koszovói albánok. Köreikben nincs erdélyi ETA, nincs székelyföldi IRA. Ez egy olyan erkölcsi, politikai tőke, amire bátran lehet építeni. Ahogyan a jogsértések alapos dokumentálására és szisztematikus, a széles európai közvélemény előtt történő megjelenítésére is építeni kell.

A romániai rendszerváltás óta eltelt 23 év - egy egész nemzedéknyi idő! - azt is megmutatta, hogy a demokrácia sem jelenti a kisebbségi jogok automatikus érvényesülését, főleg ha ez teljes mértékben hiányzik egy ország politikai kultúrájából. Sőt, ha ennek pont az ellentéte jellemezte korábban. Szerencsére felnőttek ezalatt számosan, akik már sokkal kevésbé félnek konfrontálódni az érdekeikért. Akik értik, hogy egy demokráciában (akár egy tökéletlen demokráciában is) olykor bizony nyíltan konfrontálódni kell - és ráadásul szabad is!

Talán a romániai magyar politikusok rendszerváltó nemzedékének tagjai is növekvő számban fogják belátni, hogy nem halogatható tovább annak az adósságnak a behajtása, amivel a román állam majdnem száz éve tartozik az ott élő magyarok felé.

Nem a zászló a lényeg, hanem az új szelek, amik lobogtatják.

(Békefi Miklós - Oroszország Hangja)


Elegem van Romániából, Erdélyemet akarom!

Link*EGY IGAZ* ROMÁN ÓHAJA

Link

 
 
0 komment , kategória:  Média  
Címkék: pátkongresszuson, kultúrközösségbe, magyarellenesség, rátelepítettekét, kommunikálhatóan, kötelezettségeit, legdrasztikusabb, változtatásokkal, érvényesítéséért, szimpatizálással, központosítottab, hierarchikusabb, költségvetésből, meghatározástól, nemzetiségeknek, szavazatszerzés, segélykiáltását, népgyilkosságot, magyarországnak, titkosrendőrség, dokumentálására, hitlerizmuséhoz, szembeállítható, vállalkozásában, meghurcoltatást, megjelenítésére, diszkriminációt, marosvásárhelyi, gyógyszerészeti, visszafordított, legkegyetlenebb, nemzetállamról, rendszerszintű, magyarországon, egyenjogúságot, rendszerváltás, román tudós, torontói Magyar, nagyon tisztességes, hazai olvasóközönség, nyugati kultúrát, európai népek, maguk sajátos, erdélyi kultúra, keleti Svájc, remény eddig, hitleri Németország, erdélyi nemzetiségeket, nemzeti gyűlöletet, háború után, legszélesebb egyenjogúságot, rendszer fokozatosan, ZÁSZLÓ LÉNYEG, HANEM AZ ÚJ SZELEK, AMIK LOBOGTATJÁK, Danubian Press, Magyar Élet, Bolyai Egyetem, Babes Egyetembe, Szabédi László, Szikszai Jenő, Kuthi Lajos, Király Károlyé, Közép-európai Egyesült Államok, Tatár Köztársaság, Walesi Nemzetgyűlés, Székely Mikó Kollégium, Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti Egyetemen, Békefi Miklós, Oroszország Hangja, IGAZ* ROMÁN ÓHAJA,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
05.26. 15:03 Az Egyesült Államokat támadó, álhíreket terjesztő kínai internetes fiókot t...
05.26. 15:03 Jagr 48 évesen is folytatja
05.26. 15:02 Koronavírus - Az EU és Japán szorosan együttműködik a járvány elleni harcba...
05.26. 14:52 Újra várja a vendégeket a világörökségi Hollókő
05.26. 14:52 Sassoli: Németország Európa megújulásának motorja lesz
05.26. 14:42 Koronavírus - Varga Judit az Általános Ügyek Tanácsán: politikai alapon vád...
05.26. 14:42 Zuhant a svájci óraexport áprilisban
05.26. 14:32 Potápi: a kettős állampolgárságról szóló törvény elfogadása az elmúlt tíz é...
05.26. 14:32 Novák: kétszer annyian kötöttek házasságot az idei év első negyedévében, mi...
05.26. 14:22 Koronavírus - ITM: már csaknem 126 ezren kértek bértámogatást
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ki a legszebb a világon?  Sós házi sörkifli  Betty Boop  Papír munka  Facebookon kaptam  Aki el akar érni valamit  Új kezdet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Petőfi Sándor: A hegyek közt  Ne akarj....  Aki el akar érni valamit  Hegyi Éva: A hitoktató imája -...  Lassan járni  Morse kód  Ne akarj....  Facebookon kaptam  Bellovics Gábor homíliája - Ur...  Szèp estét  Csúfolódó majom  Minden léleknek szüksége van  Facebookon kaptam  Kun Magdolna Minden verse csod...  Képes üzenet !  A fejfájás okozói  Imádkozzunk együtt délben Urun...  Ébreszteni!  II. János Pál pápa gondolatai ...  Facebookon kaptam  Imádkozzunk együtt délben Urun...  Cica a táskában  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tovább a visszaúton  Maci  Kosztolányi Dezső - A magyar r...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  II. János Pál pápa gondolatai ...  Ferenc pápa: Jézus egy új létm...  Hegyi Éva: A hitoktató imája -...  Hajnali ébredés . . .  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Mai ünnep több szentet  Esti kép  Facebookon kaptam  II. János Pál pápa gondolatai ...  Mi van  Hegyi Éva: A hitoktató imája -...  Útravaló – 2020. május 2...  Facebookon kaptam  Ki a legszebb a világon?  Facebookon kaptam  Arany szív  Facebookon kaptam  Civita Bagnoregio Olaszország  Morse kód  Hegyi Éva: A hitoktató imája -...  Facebookon kaptam  Lassan járni  Facebookon kaptam  Kun Magdolna Minden verse csod...  Ördög cica  Szűz Mária, a keresztények seg...  Betty Boop  Mai harmónia kártyám  Maci  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bellovics Gábor homíliája - Ur...  Facebookon kaptam  Hogy a világ szép?  Mi van  Facebookon kaptam  Palack  Vírus idején  Ambrus és társa  Heltai Jenő : Dal  Facebookon kaptam Cs ildikótól  Most nem lármás magyarázatra v...  Facebookon kaptam  Evangélium  Facebookon kaptam  Evangélium  Hogy a világ szép?  Heltai Jenő : Dal  Az ember jellene legjobban a s...  Új kezdet  Hegyi Éva: A hitoktató imája -...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép napot kívánok mindenkinek...  Az élet  Sárga rózsa  Facebookon kaptam  Kosztolányi Dezső - A magyar r... 
Bejegyzés Címkék
román tudós, torontói Magyar, nagyon tisztességes, hazai olvasóközönség, nyugati kultúrát, európai népek, maguk sajátos, erdélyi kultúra, keleti Svájc, remény eddig, hitleri Németország, erdélyi nemzetiségeket, nemzeti gyűlöletet, háború után, legszélesebb egyenjogúságot, rendszer fokozatosan, legkegyetlenebb elnyomási, legdrasztikusabb eszközökkel, erdélyi magyarságot, 1956-os magyar, erdélyi magyarság, első lépés, kolozsvári önálló, román Babes, kegyetlen nemzetiségi, egységes román, soviniszta diktatúra, légből kapott, uralkodó fajnak, többi nemzetiség, összes egyházi, pótolhatatlan történelmi, magyar temetőkre, titkosrendőrség pincéiben, három nemzet, önálló Erdélyt, nagy európai, állam fenyegetve, zászló miatt, olyan zászló, másik ország, valamikori megszálló, történelmi múlthoz, saját történelméhez, oroszországi tatárok, egyesült királyságbeli, erdélyi székelyekéről, olyan népről, fentiekhez &#8211, többségi népéhez, demográfiai mutatói, gazdasági ereje, katonai potenciálja, szövetségi politikája, európai helyzete, közgondolkodás változása, társadalmi támogatottság, nagy jóindulat, vétó lehetőségét, realitásokkal való, székely zászló, hiányát jelzi, román államnak, ország politikai, többségi társadalmának, ország területén, román identitás, magyarság Románia, ennél jóval, norvég alkotmány, állam kifejezett, számik nyelvének, központi költségvetésből, skótok sokkal, romániai magyarság, román állam, saját maga, jogsértések nagy, lépés előre, egyházaktól elkobzott, román ortodox, állam időnként, visszafordított eredmények, gyakorlatát &#8211, magyarellenesség finom, egyik helyen, jelek szerint, modern demokráciákban, bennszülött népek, vitában nagyrészt, székelyek vagy, kisebbségi népcsoport, többségi társadalom, legokosabb lépés, autonómia mihamarabbi, ehhez szükséges, konfliktusok nagyrésze, autonómia hiányából, konfliktusok fenntartása, román politikai, európai lépés, , ,
2020.04 2020. Május 2020.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 22 db bejegyzés
e év: 120 db bejegyzés
Összes: 3941 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 757
  • e Hét: 3591
  • e Hónap: 46598
  • e Év: 261776
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.