Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Emlékezzünk
  2019-06-04 21:15:14, kedd
 
   
 EMLÉKEZZÜNK


1920.06.04-es diktátum (ami az összes európai alapelvvel és joggal ütközik!!! Tehát jogilag támadható lenne) kimondta a magyarok kollektív felelősségét is, ami azt jelenti, hogy az első világháborút követően a csecsemőtől az aggastyánig minden magyar háborús bűnös!

A MAGYAR NÉP NEM VOLT FÜGGETLEN, az Osztrák-Magyar Monarchiának neveztetett labanc megszállás alatt Bécsben hozták a döntéseket!!!
Ezért JOGILAG FELELŐSSÉGRE NEM VONHATÓ.
Főleg nem egy egész nemzet...

Nem számítanak emberi jogok, bizottságok..de csak ha rólunk, Magyarokról van szó. (Megszoktuk már)

Később a magyar Kommunista Párt és a diktatúra későbbi vezetői, nem hogy elfogadták, de még erősítették is ezt a kollektív bűntudatot.

És mindenkori vezetőinknek sem érdeke (mivel ugyanaz a főnökük, mint akik keverték-keverik a lapokat) ezzel foglalkozni a mai napig..Holott jogilag sehol nem állná meg a helyét!!!

Beneš dekrétum a mai napig érvényben van!!!

Ez a dekrétum automatikusan megfosztva őket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járadékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta.

(Sőt 2007. szeptember 20-án a szélsőségesen a szlovák parlament összes pártja (kivéve a Magyar Koalíció Pártja) megszavazta a Beneš-dekrétumok sérthetetlenségéről szóló 1487/2007 számú határozatát..
)
A magyar nemzetiségű magánalkalmazottak elbocsátását egy júniusban kiadott rendelet írta elő. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehetővé tették és szabályozták a németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.

Tehát emlékezzünk és soha ne feledjük:
Az igazság a mi oldalunkon van.
..és az igazság szabaddá tesz..


Június 4. Trianon

LinkThe dictate of 1920.06.04 (which is in violation of all European principles and right !!!) has also voiced the collective responsibility of the Hungarians, which means that after the First World War, all Hungarian war criminals are from infant to wormber.

The Hungarian people were not independent, led by Vienna and not legally accountable..not primarily a whole nation ... No human rights, no commissions ... but only with us, Hungarians ..)

Later the later communists of the Hungarian Communist Party and the dictatorship did not accept, but even strengthened this collective guilt.

And it is not in the interest of our leaders at all times (since they have the same boss as those who have blended the pages) to deal with it today.

Beneš Decree is still in force today!

This decree automatically deprived them of their nationality, which entailed the withdrawal of pension and other state benefits, and the dismissal from the state.

(Moreover, on September 20, 2007, all the parties of the Slovak Parliament (except the Hungarian Coalition Party) voted in favor of Resolution 1487/2007 on the inviolability of the Beneš Decrees.
The dismissal of private employees of Hungarian nationality was prescribed by a decree issued in June. They banned the use of the Hungarian language in public life, excluded Hungarian students from universities, disbanded Hungarian cultural associations, and frozen the bank deposits of Hungarians. They made it possible to confiscate the lands of Germans and Hungarians, for whom Czechs and Slovaks were deployed.


A magyarellenes trianoni és a párizsi békeparancsot számtalan neves, külföldi nagyság is bírálta, felülvizsgálatát szükségesnek tartotta.

Az idegen nagyságok véleménye a trianoni békeparancsról és a magyarságról rendkivül fontos, mert ezekből egyérteműen kiderül a magyarság elleni szervezett összeesküvés..!


A TRIANONI BÉKE-PARANCSRÓL - BOLDOGASSZONY ANYÁNK

Link1. "Ha a békeszerződések hibáit nem orvosoljuk, kirobban a borzalom, amit háborúnak nevezünk." - Motta, svájci köztársasági elnök.

2. Conti, egyetemi tanár, Olaszország:
,,A háború utáni helyzet károsabb volt Magyarországra, magánál a háborúnál. Hogy ezt jóvá kell tenni, az kétségtelen."

3. "Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel,
egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszé-gyenteljesebb lapja."- Francesco Nitti, olasz miniszterelnök,1924 szept.

4. “Ezek a békeszerződések cselszövések és rablások eredményei,
megalázóak és tarthatatlanok." - Lansing, amerikai államtitkár Trianonról.

5. ,,Ha nem lett volna fenséges kitartás a magyar lélekben, a faj kipusztult volna." - Herbert Hoover, az Egyesült Államok elnöke (1929-1933).

6. ,,Veszélyes dolog a történelmet úgy kiigazítani, hogy népeket és területeket cserélgetünk elvont elméletek alapján...Magyarországot oly mértékben darabolták fel és csonkították meg, hogy önálló nemzeti életet élnie igen nehéz, hacsak nem lehetetlen." - Philipp Marshal Brown, a Princeton Egyetem (USA) professzora.

7. ,,Minden rablásvágy és igazságtalanság közül...Magyarország kapta a legkönyörtelenebb részt. Ezt az országot, mely ezer éven át volt a bástyája a kultúrának és a civilizációnak, a szó szoros értelmében szétszakították, kegyetlenül feldarabolták, s végül területének kétharmad részét odaadták a szomszédos ellenséges nemzeteknek." - Roderick Mac Eachon, a washingtoni Katolikus Egyetem professzora.

8. Stanley Baldwin, angol miniszterelnök:
,,Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg."

9. Artur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: ,,A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke, hanem az új háborútól való félelem."

10. Herbert Henry Asquith, aki 8 évig volt angol miniszterelnök,
1925-ben: ,,Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye."

11. Pearce Higgins (egyetemi tanár, Cambridge): ,,..Nem kételkedek benne,
hogy eljön az alkalmas pillanat a békeszerződés revíziójára."

12. Edgar Wallace (író, London): ,,..Erélyes híve vagyok minden olyan lépésnek, amely felszabadítja Magyarországot annak az igazságtalanságnak elviselhetetlen terhe alól, amely alatt sínylődik."

13. “Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjé-nek, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el." - Lord Rothermere, 1927. június 27.

14. Lord Newton (a Lordok Házának tagja, Anglia):
,,..Romániát, Csehszlovákiát és Jugoszláviát kivéve, az egész Európa kezdi belátni a trianoni egyezmény igazságtalanságait. Legfőbb ideje volna már Magyarország sorsát bölcsen és békésen elintézni."

15. ,,A magyar nagyon önérzetes nép, erős nemzeti és hazafias érzésük van. Nem hiszem, hogy bármibe is könnyen belenyugodna, amit igazságtalannak tart."- Lord Newton, a brit Lordok Házának tagja, 1921-ben, a trianoni diktátum angol parlamenti vitájában.

16. Lord Sydemann (a Lordok Házának tagja, Anglia):
,,..Engem mindig az döbbentett meg, hogy vajon milyen befolyás következtében részesült ilyen kegyetlen eljárásban az az egyetlen fél, amely nem volt felelős a világháborúért. Talán egyszer napfényre kerül az igazság."

17.,,Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyalások alatt rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. Mi is hamis alapokon határoztunk." - Idézet Lloyd George (brit miniszterelnök a trianoni döntés idején) 1928-ban elhangzott beszédéből.

18. Sir Philip Gibbs, angol történész: ,,A békeszerződésnek elméletileg a ,,népek önrendelkezési jogára" alapított területi rendelkezései tucatnyi Elzász-Lotaringiát létesítenek Európában, holott egy is elég fekély volt Európa testén....Magyarországot a nemzetiségi elvre és a gazdasági életre való tekintet nélkül szétosztották. Elvették a gyárait, az erdeit, a bányáit. Népének nagy részét kiszolgáltatták...az ellenséges népeknek..."

19. Louis Duval Arnold (párizsi képviselő):
,,..A művelt nyugatnak nem szabad ilyen határokat megtűrnie."

20. Henri Pozzi (francia szakértő, aki jelen volt a tárgyalásokon):
,,..Pasics, Masarik és Bratianu, de különösen Wilson és Clemenceau olyan játékot játszottak, amely egykor a világtörténelem szégyene lesz."

21. André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök, a La paix című könyvében: ,,Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében."

22. Francois Mitterand, francia elnök:
,,..Ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt. Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel. Egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszégyenteljesebb lapja."

23. ,,Mikor fogjuk leróni adósságunkat az áldott magyar nemzet iránt, amely a művelt emberiséget megmentette, amikor saját testével védte Európát a tatár és a török ellen?" - Michelet, francia történész a 19. században.

24. ,,A trianoni béke, amely tudatlan, sőt talán rosszindulatú politikusok csináltak, valóságos szégyen ránk nézve. Igazságtalan és képtelen intézkedéseket tartalmaz. Magyarország története századokon át tele van dicsőséggel s tudjuk, hogy védőbástyája volt a kereszténységnek a törökök ellen és ezért megérdemelte volna, hogy ne csonkítsák meg.
Ezt a békeszerződést meg kell, és meg fogják változtatni."
- Cherfis, tábornok, író, Franciaország.

25. ,,Jóvátehetetlen az, amit Közép-Európával szemben elkövettünk... Magyarországot szigorúbban büntették, mint a fő ellenséget, megcsonkították, feldarabolták, tönkretették, kirekesztették a Népszövetségből, zsákmányul dobták oda a Kisantantnak. ... Milyen szellemi eltévelyedés lett úrrá azokon az államférfiakon, akik - miután telebeszélték a világot a faji és nemzetiségi jogokkal - olyan városokat szakítottak el Magyarországtól, amelyekben... az egész lakosság magyarul beszélt, magyar származású volt és magyar volt érzelmeiben és kultúrájában? Miért? Miért?" - de Monzie, francia szenátor, későbbi külügyi államtitkár.

26. ,,Ha Magyarország erőszakos beolvasztó politikát akart volna folytatni kisebbségeivel szemben - ez volt mellesleg a francia királyok politikája - erre évszázadokon keresztül bőségesen lett volna ideje....Franciaország különösképpen ezeréves egyesítési politikájának köszönheti, hogy politikai bukásai után 1815-ben és 1871-ben fennmaradhatott. Magyarországot ezzel szemben 1920-ban megbüntették azért, mert elhanyagolta az egyesítést és hagyta nemzetiségeit saját területén szabadon fejlődni...
Ha valóban elnyomta volna őket, ma nem lennének trianoni határok."
- Aldo Dami, francia történész, a nemzetiségek beolvasztásáról.

27. Vladimir Iljics Lenin: ,,Trianonban útonálló gyilkosok diktálták a békét."
,,Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke, gyilkosok és mészárosok békéje...hallatlan béke, rabló béke...ez nem béke, ezek olyan feltételek, amelyeket útonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatoknak."

28. Tomás Garrigue Masaryk, Csehszlovákia alapító atyja: ,,Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között."

29. Tomás G. Masaryk, Csehszlovákia első elnöke: (1927. október 28.)
,,Közép-Európa mai állapota természetellenes, és józanésszel nem tekinthető véglegesnek. A jövőben, mihelyt eljön rá a kedvező pillanat, elengedhetetlenül szükséges lesz, hogy ott a természeti törvényeknek megfelelő egyensúlyt helyreállítsák, ami Európa szempontjából is nélkülözhetetlenül fontos..."

30. Andrej Hlinka páter, a legnagyobb tót nacionalista párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én: ,,Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt."

31. Maniu, román miniszterelnök, az erdélyi románok vezére 1920-ban:
“Az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk, erdélyi románoknak jobb dolgunk volt, mint most."

32. Stipics, a magyarországi szerbek vezére 1925-ben röpiratban tette közhírré: “Az elmúlt hat esztendős jugoszláv uralom a mi szerbjeinkben kiváltotta a régi magyar uralom utáni vágyakozást."

A trianoni "béke"-szerződés megváltoztatható:

--Neville Chamberlain levele Horthy kormányzóhoz:
,,..A túlnyomóan magyarlakta területek visszaadásáról, igenis lehet tárgyalni, de természetesen csak megfelelő feltételek mellett..."

--Lord Halifax angol külügyminiszter 1938(?) október 24-én Edinburghban tartott beszédében kijelentette: "...kormánya elismeri, hogy Magyarországnak jogos követelései vannak, és reméli, hogy békés tárgyalások útján lesznek kielégíthetők..."

--,,..a határok megváltoztathatók a nemzetközi törvények figyelembe vételé-vel, békés úton, szerződések által..." (a Helsinki Szerződés,1976 aug.1.)

--1984 január 12-én II. János Pál pápa létrehozta az Institutum Pro Hominus Juribus nevű intézetet. Ez az intézet 2001 februárban kérelmet nyújtott be az ENSz emberi jogok bizottságához. Kérték a trianoni és az azt kiegészítő 1947-es párizsi békeszerződés felülvizsgálatát és érvénytelenítését.
A hirszolgálatok ezt a fontos eseményt teljesen elhallgatták!
A kérelem története és indoklási szövege az alábbi videón tekinthető meg:


Eltitkolt trianoni anyagok I / III [Jason]

LinkA trianoni és a párizsi békeparancsról vélekedő idegenek jegyzéke korántsem teljes. Csak az általunk ismert forrásokat tartalmazza.

Hálás köszönetünk és tiszteletünk a fent idézett idegen nagyságok bölcseletéért és Magyarország melletti, bátor, lelkiismeretes kiállásukért !!!

A magyarságra oktalanul kiszabott büntetések és szabadrablás ideje lejárt !
Az illetékesek mérjenek egyenlő mértékkel ! Rendezzék Magyarország határait is, úgy, mint a többi érintett országét.-- Igazságot Magyarországnak !

A Magyarok Istene vezérelje nemzetünket ennek megvalósitásában.
Úgy legyen! - Hajdú Nimród.


Harangok szólnak...

LinkLink

 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: igazságtalansága, kereszténységnek, természetellenes, megváltoztatható, békeszerződésnek, rendelkezésünkre, felülvizsgálatát, megvalósitásában, szövetségeseink, befagyasztották, fennmaradhatott, magyarországtól, igazságtalannak, népszövetségből, békeszerződések, beolvasztásáról, kiszolgáltatták, igazságtalanság, külügyminiszter, magyarországnak, megcsonkították, világtörténelem, szétszakították, béketárgyalások, elviselhetetlen, tarthatatlanok, államférfiakon, helyreállítsák, miniszterelnök, magyarországot, önrendelkezési, magyarországra, jóvátehetetlen, visszaadásáról, békeszerződést, responsibility, összes európai, magyarok kollektív, első világháborút, aggastyánig minden, egész nemzet, magyar Kommunista, diktatúra későbbi, kollektív bűntudatot, dekrétum automatikusan, állami alkalmazásból, szlovák parlament, magyar nemzetiségű, júniusban kiadott, magyar nyelv, magyar hallgatókat, magyar kulturális, MAGYAR NÉP NEM VOLT FÜGGETLEN, Osztrák-Magyar Monarchiának, Ezért JOGILAG FELELŐSSÉGRE NEM VONHATÓ, Kommunista Párt, Magyar Koalíció Pártja, First World War, Hungarian Communist Party, Beneš Decree, Slovak Parliament, Hungarian Coalition Party, Beneš Decrees, TRIANONI BÉKE-PARANCSRÓL, BOLDOGASSZONY ANYÁNK, Francesco Nitti, Herbert Hoover, Egyesült Államok, Philipp Marshal Brown, Princeton Egyetem, Roderick Mac Eachon, Katolikus Egyetem, Stanley Baldwin, Artur Neville Chamberlain, Herbert Henry Asquith, Pearce Higgins, Edgar Wallace, Lord Rothermere, Lord Newton, Lordok Házának, Lord Sydemann, Idézet Lloyd George, Philip Gibbs, Louis Duval Arnold, Henri Pozzi, André Tardieu, Francois Mitterand, Aldo Dami, Vladimir Iljics Lenin, Tomás Garrigue Masaryk, Tomás, Andrej Hlinka, Szlovák Néppárt, Helsinki Szerződés, János Pál, Institutum Pro Hominus Juribus, Rendezzék Magyarország, Igazságot Magyarországnak, Magyarok Istene, Hajdú Nimród,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Patiszon-csillagtök  1. évközi hét csütörtök 01.14  Gondolat........  Nő virággal  Vízcseppes rózsák  Nagy utazás........  Az én fantáziám  Ne mondj le még a vágyaidról.....  Jégvirág  A Só hegyei. Irán......  Évközi 2. vasárnap 01.17  Rózsa csokor  A fehér tea egészségre gyakoro...  Zokogás a sötétben  Fehér rózsa  Szép estét  Gyümólcs kosár  Te meg én........  Cantilena  A koriander gyógyhatásairól  Ökumenikus imahét: 01.17  Két cinke.......  Patiszon-csillagtök  Zokogás a sötétben  Homokba írt szerelem......  Kollagénpótló házi arcmaszk  Kellemes kávézást  Png maci  Téli kép  Korhatár nélkül  A szülőnek a gyermekkel szembe...  Cica páva- és az igazi páva......  Kollagénpótló házi arcmaszk  Je TAime.......  Nő téli öltözékben  Jégvirág  Az első ifjúság idején  Téli kép  Hóemberek  Rózsa csokor  Az én fantáziám  Nagy utazás........  Szürke légykapó  Híd a folyót.......  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Mosoly- matekosoknak .........  82 éves korában elhunyt Sas Jó...  Rózsaszín rózsák  Harmónia......  Nő téli öltözékben  Hóember  Udvarlás madármódra gif  Fehér rózsa  Ökumenikus imahét: 01.17  Aranyosi Ervin: Ébredezni kell...  Gyógyító hétköznapi szépség a ...  Mága Zoltán Budapesti Újévi Ko...  Téli játék........  Erősíti a csontokat és a bélfa...  A felkelő nap . . .  Amelyik ajtó nem nyílik, az ne...  Gondolataim !  Humbold megye - Nevada  Téli kép  1. évközi hét szombat Csíksoml...  Nő vagyok. Éjjelemben, nappalo...  Kellemes napot kívánok!  Felolvasók megszentelése - fel...  A legszebb vallomás....  Rózsa csokor  Téli este  Only You.......  Ma csak sajnos pirítós  Ölelés  SZFE oktatója lesz  Verébfüdő gif  Havas virág  Amelyik ajtó nem nyílik, az ne...  Bonbon  Vízcseppes rózsák  Útravaló – 2021. január ...  Dr Hamer - a rák okairól  Kisfiú hóemberrel  Zokogás a sötétben  Meddig még?  A madárberkenye teája vesekőké...  Dr Hamer - a rák okairól  Zuhanyzás  Hóember  82 éves korában elhunyt Sas Jó...  Havas levelek  Érzelmes dialóg  Harmónia......  Szürke légykapó  1. évközi hét szombat 01.16  Ceruza arc  Png nő  Téli este  A természet csodái..........  Nő téli öltözékben 
Bejegyzés Címkék
összes európai, magyarok kollektív, első világháborút, aggastyánig minden, egész nemzet, magyar Kommunista, diktatúra későbbi, kollektív bűntudatot, dekrétum automatikusan, állami alkalmazásból, szlovák parlament, magyar nemzetiségű, júniusban kiadott, magyar nyelv, magyar hallgatókat, magyar kulturális, magyarok bankbetétjeit, igazság szabaddá, whole nation, decree issued, magyarellenes trianoni, párizsi békeparancsot, idegen nagyságok, trianoni békeparancsról, magyarságról rendkivül, magyarság elleni, békeszerződések hibáit, háború utáni, magyar néppel, modern civilizáció, békeszerződések cselszövések, magyar lélekben, legkönyörtelenebb részt, szomszédos ellenséges, washingtoni Katolikus, trianoni békeszerződés, trianoni szerződés, alkalmas pillanat, békeszerződés revíziójára, jövő háború, egész Európa, trianoni egyezmény, magyar nagyon, brit Lordok, trianoni diktátum, egész dokumentáció, béketárgyalások alatt, trianoni döntés, békeszerződésnek elméletileg, nemzetiségi elvre, gazdasági életre, ellenséges népeknek&#8230, művelt nyugatnak, világtörténelem szégyene, magyaroktól elszakított, lakosság ellenszavazata, mocskos dolog, áldott magyar, művelt emberiséget, török ellen, trianoni béke, törökök ellen, egész lakosság, francia királyok, nemzetiségek beolvasztásáról, béke uzsorás, kezükben diktálnak, védtelen áldozatoknak, népszavazás között, kedvező pillanat, természeti törvényeknek, magyar haza, cseh uralom, erdélyi románok, úgynevezett magyar, magyarországi szerbek, régi magyar, túlnyomóan magyarlakta, határok megváltoztathatók, nemzetközi törvények, intézet 2001, fontos eseményt, kérelem története, alábbi videón, párizsi békeparancsról, általunk ismert, fent idézett, magyarságra oktalanul, illetékesek mérjenek, többi érintett, igazságtalansága, kereszténységnek, természetellenes, megváltoztatható, békeszerződésnek, rendelkezésünkre, felülvizsgálatát, megvalósitásában, szövetségeseink, befagyasztották, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 15 db bejegyzés
Összes: 4004 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 963
  • e Hét: 2435
  • e Hónap: 29178
  • e Év: 29178
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.