Belépés
sanci81.blog.xfree.hu
-Minden ember, minden apró mozzanat, Életedbe úgy került, hogy magad vontad oda... Az pedig, hogy mit kezdesz velük, csakis rajtad áll! ... Czifra Sándor
2007.12.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nimród, a hunok és a magyarok őse
  2016-07-02 15:13:48, szombat
 
   
  Marton Veronika
Sumerológia - magyar előidők, őstörténet - ékírás

Nimród, a hunok és a magyarok őse, avagy nincs új a nap alatt (1. rész)

Minden nemzet létének alapja az eredetéig visszanyúló, vallásos kegyelettel őrzött és ápolt nemzeti öntudat. A hagyományok lekicsinylése és az intézményesen sugallt primitív gyökértelenség a nemzet pusztulásához vezet. Ennek egyik szomorú megnyilvánulása, hogy a hivatalosított történetírás a magyar krónikákat a mesék világába sorolja, a krónikaírók fantáziájának tudja be, hiszen nem egyezik nagyjából a kiegyezés óta tanított akadémista ismeretekkel.
A latin nyelvű magyar krónikák és az ókori írások meglepő módon azt sugallják, hogy a magyarság nagyon-nagyon régi nép. A régiséget igazolja a Képes Krónika leszármazási táblája, Álmos és Árpád őseinek felsorolása. Népünk eredete a szkítákon, a pártusokon és a sumirokon keresztül a Vízözönig nyúlik vissza, s az ősapák sorában van Nimród, Noé leszármazottja.
Link
Nimród (mészkő dombormű, királyi palota, Kr. e. 2800-2600 körül, Tello, Mezopotámia)
A krónikás Kézai szerint Nimród, a vízözöni bárkaépítő Noé dédunokája ,,volt a hunok, a magyarok ősapja", aki ,,a nyelvek összezavarodása után Havilah[1] földjére költözött, amit most Perzsiának neveznek, és itt két fiat nemzett Enéh nevű feleségének, az egyiket Hunornak, a másikat pedig Magornak nevezték..." Hasonlóképp vélekedik a magyarok eredetéről a török szultán sztambuli könyvtárából regényes módon Magyarországra került török nyelvű krónika, a Tarihi Üngürüsz (A magyarok története). Egyúttal utal a magyarság pártus kapcsolataira: Megnevezi a Nimródfiaknak, Hunornak és Magornak, a magyarok és a hunok ősének perzsiai lakhelyét, Adzsem tartományt, amely valójában azonos az ókori Parthava és Ária tartománnyal, a pártusok őshazájával. A sors iróniája, hogy a magyarság sokkal inkább árjább, mit más, magát árjának tartó nép.
A fentiekkel ellentétben a bécsi Képes-, és nyomában Thuróczy-krónika nem Kusfia Nimródot, hanem Jáfetot, Noé harmadik fiát tartja a magyarok és a hunok ősének.
E két különböző vélemény nem okvetlenül jelenti a magyarok eredetét illetően a krónikaírók bizonytalanságát, hiszen még a rendelkezésükre állhatott a pontos ismereteket tartalmazó ősgeszta, hanem azt, hogy erősen csúsztattak. Bizonyára jó okuk volt, hogy a magyarság ősapjának Jáfetot tartsák.
A miértre Nimród származása adja meg a választ.
Link
A Biblia földje (Genezis 10)

Az Ószövetség első öt könyvét, a Pentateuchust, a zsidók Tóráját a keresztény és a zsidó hagyomány Mózes könyveiként említi, mivel őt tartották a szerzőnek. Az I. könyv a világ teremtését, a Vízözönt, vagyis Noé történetét írja le: Noé az özönvíz előtt 500 esztendős korában nemzé Sémet, Khámot és Jáfetet. A három fiú leszármazottjait a Szent Biblia aprólékosan, név szerint említi. A III-IV fejezettől, azaz Sém leszármazottja, Jákob felbukkanásától kezdődően a zsidók történetétéről szól, de előtte sokat elárul Khám (és Jáfet) családjáról is.
Noéfia Khámnak négy fia volt: Kus, Mizraim, Put és Kánaán. Kus visszatérvén Etiópiából[2] Shinear (Sumer) földjén telepedett le. Mizraim volt az egyiptomiak ősapja, Put az indiaiakhoz kötődött, Kánaán utódai Kánaánt[3], a Földközi-tenger termékeny keleti partvidékét népesítették be.
Link
T az O-ban - A világ felosztása Noé fiai közt (részlet az Etimologias c. karoling kéziratból, Kr.u.7.sz., Isidoro de Sevilla, Királyi Könyvtár, Brüsszel, kiadta: Günther Zainer, Augsburg, 1472.)

Kusnak öt nagyobb fia, Széba, Havilah, Szabthah, Rahmah, Szabtékah után minden bizonnyal másik anyától hatodikként született Nimród, a Kárpát-medencei magyarság ősapja.
Link
Nimród mai rézlemez portréja (Dee Finney, greatdreams.com)

E nevek nem egyéneket, hanem népősöket, népeket jelölnek. Kivételként Nimródot szokták említeni, mondván a neve személynév, nem népet jelöl. Első látásra valóban úgy tűnik, mégis Nimród, ha nem is a saját nevén, de a hunok és a magyarok ősapja volt. A krónikáink ebbéli megállapítását a mai, hivatalosított történelemtudomány a mesék birodalmába száműzte.
Khámfia Kánaán népe és földje fontos szerepet tölt be a Bibliában: Midőn az Úr (vagyis az asszír király) kihozván az izraelitákat Egyiptomból odaígérte nekik Kánaán földjét: ,,Le is szállok, hogy megszabadítsam őt [a népet] az Egyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khiveusok és Jebuzeusok lakóhelyére"[4].
Csakhogy a tejjel-mézzel folyó Kánaán teljes terjedelmében lakott volt. A Biblia szerint e népes, gazdag, jóltermő föld, a mai nevén Palesztina már az ókorban is szabad préda volt. Józsué könyve részletesen leírja a hódító háború menetét[5], melynek során minden jólépített és népes kánaáni város (Jerichó, Ugarit, Szidon, Ebla, Biblos, Lachis, Hazor, Megiddó és Jeruzsálem) a zsidó foglalásnak esett áldozatul. (A Kr. e. 2. évezredben javarészt már zsidók lakták, s az egyiptomiak csatároztak érte.)
Link
Egyiptomi katonai szolgálatban állhatott (?) jellegzetes kanaánita arcvonású férfi sírja (Kr.e. 1200 körül /?/, Észak-Izrael, Jesreel-síkság; Jüdische Allgemeine, 2016. jún. 11.)


Mind a korabeli kánaániták mind a földfoglaló izraeliták, továbbá az utódnépeik a mai napig tartó véres harcok árán sem tudtak/tudnak megegyezni, melyikük-másikuk az ,,ígéret földjének" jogos tulajdonosa.
Egy nép földjét meg lehet szerezni

katonai foglalással. Ezt tette Józsué Jerikóval, bár a kürtök szava (valójában a városfalakat ledöntő több erős földrengés) segített neki; ezt tették a XX. században az oroszok velünk, illetve a középeurópai népekkel.)
vallási térítéssel. Ezt történt a X. századi Pannóniában: Géza, hogy nyugati mintára a német-római császár és a pápa által elismert uralkodó legyen, beengedte a gyepűk mögé, a magyarok földjére az idegen papokat és a fegyveres kalandor lovagokat.
csellel, csalárdsággal, belopakodással, segélykéréssel. A Kr.e. III-II. évezredben a szemita-amorita nomád törzsek több hullámban vándoroltak Mezopotámiába, és foglalták el a sumirok földjét.

A hódítás akkor a legeredményesebb, ha e három módszer ötvöződik: Korunkban a közel-keleti népségek a pénzvilág urai és az európai vezetők tudtával, támogatásával nyíltan érkeznek, sokan mások titokban lopakodnak. S ha Nyugat-Európa telítődik, bizonnyal tülekednek hozzánk is. Nemzeti hadseregünk volt, nincs, hogy megvédjen bennünket. A több évtizedes agymosás és a sok szekta által megnyirbált hitünk nem ad lelki erőt az ellenálláshoz.
Kánaán termékeny földje sűrűn lakott volt. Vajon, hogyan lehet szabaddá tenni azt a földet, amit az Úrral odaígértettek a zsidóságnak? Népet miként lehet elűzni, eltávolítani a szülőföldjéről, hogy ne lógjon ki a lóláb, ne önkényességnek, hanem jogos foglalásnak tűnjék?
A leghatásosabb az átok. Egyházi átokkal, Isten átkával kell sújtani a kiszemeltet!
Nép vagy személy megátkozása minden időben azt jelentette, hogy a megátkozottat minden következmény nélkül, büntetlenül ki lehet semmizni, meg lehet ölni, el lehet űzni lakhelyéről, földjéről. (A II. vh. után a németek és a magyarok felvidéki elűzését szalonképessé tevő un. benesi dekrétum is efféle modern, ma is érvényben levő átok![6])
Link
Egyiptomi fogságban levő kanaaniták és hettiták (Hiteles kananita ábrázolások a kanaáni-egyiptomi háborúk idejéből maradtak fenn, Kr.e. 1400, sír-dombormű Théba, bible-history.com)

A sumirok agyagtáblára írt szövegeit mind a babiloniak, mind az asszírok, sőt a káldeusok is megőrizték, könyv-, illetve levéltáraikban tárolták. Kr. e. 500 táján, a zsidók II. babiloni fogsága idején a zsidó írástudók e levéltárak anyagából hozták össze a saját szent irataikat, szerkesztették meg a keresztények nagy becsben tartott Ószövetségét. Így sikerült ideológiailag alátámasztani, mi jogon illette meg a korabeli izraelitákat a Földközi-tenger keleti partvidéke, a termékeny Kánaán. Nem tettek mást, mint Kánaánon keresztül a népet Isten átkával, atyai átokkal illették. Az elméletüket alátámasztó bibliai történetet szinte készen találták, csak kissé át kellett mázolni, a neveket felcserélni, kissé összezavarni..., s máris megvolt az istenátok indoka:
,,Noé szőlőt ültete..., ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén. Khám..., Kanaánnak az apja meglátá az ő atyjának meztelenségét, és hírül adá künnlevő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván... háttal menve takarák be atyjok meztelenségét..."[7] A bibliai régiségben a gyermeknek atyja meztelenségét látni főbenjáró bűn volt. Ez rendben is van. Csakhogy Noé nem Khámot, aki kitárulkozva látta őt, hanem annak kisebbik fiát Kanaánt átkozta meg: ,,...felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kissebbik fia cselekedett vala: Monda: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt."[8] Így nem Khám, a bűn elkövetőjének, hanem Kánaán utódjait tette Sém leszármazottjainak szolgáivá.
Link
A lerészegedett Noé és a fiai (könyv-illusztráció, Világkrónika, 1463, Österreichische Nationalbibliothek, Wien, austriaforum.org)

A Biblia figyelmen kívül hagyja, hogy Noé ,,kissebbik fia" megnevezés valójában Khámra, s nem Kánaánra vonatkozott. Így esett, hogy Noé Khám helyett Kánaánt, az unokáját átkozta meg, pedig a szöveg szerint, midőn Khám ,,meglátá az ő atyjának a mezítelenségét", jelen sem volt. A bibliaírók átsiklottak Khám bűnössége felett, s a fiára, Kánaánra testálták.[9]
A névcsere oka az lehetett, hogy az Ószövetség zsidó összeállítóinak valami indokot kellett találnia, hogy a népük megszállhassa, bitorolhassa Kánaánt, az ígéret földjét. Noé átkának Kánaánra kellett szállnia, hogy szalonképessé tegyék az szemiták földfoglalását. E finom csúsztatás erkölcsileg alapozta meg a Kánaán elleni izraelita agressziót. Kánaán népe szorgalmas, békés, a földje jó, termékeny, "tejjel mézzel folyó", amelyet a nehéz sivatagi körülmények között élő, könnyebb megélhetésért ácsingózó nép irigyelt; s arról álmodozott, hogy egyszer az övé lesz, és lőn.
(Véletlen, avagy nem, ki tudja, de a Kr. u. 1046-ban Vata megátkozását tartalmazó Imákban Pannónia, azaz Magyarország is tej-méz folyó Kánaánnak említtetik. Mintha az Imák megrendelője, I. András király érezte volna, mi sors várhat a magyarságra, ha nem eszmél.) (10.a)
Bizonyára már az ókorban feltűnt a Khám-Kánaán névkeveredés, mert Noé fiairól szóló másik történetben Kánaán már nem Khám fia, hanem Noé másodszülöttje; s így valóban a kisebbik fiút illette az átok.
Akár így, akár úgy, Kánaán megátkoztatott, s az átok az utódokra is átszármazott.
Egyiptom, Mezopotámia és a Közép (itt: Földközi)-tenger határolta nagy és igen termékeny földre ,,széledének [el] a Kananeusok nemzetségei"[10]. Kánaán fiai, Czidon, Khét, Jebuzeus, Emorreus, Girgazeus, Khivveus, Harkeus, Szineus, Arvadeus, Czemareus, Hamatheus városait, várait az Úr utasítására[11] valóban elfoglalta, bekebelezte a sémi nép, a a kanaanita népet kiirtotta, a földet birtokba vette. A lakóit az izraeliták asszír segédlettel, az asszír király jóváhagyásával, erőszakkal, kegyetlenséggel, csalással és árulással űzték el... (Mózes IV. könyve leírja az izraeliták hadi készületeit; továbbá azt, miként vették el a kánaaniták országát, s tették őket földönfutóvá!)
Link
Kanaanita törzsek Józsué hódítása előtt (believersmagazine.com)

Kánaán megátkozásának volt egy másik oka is: Ha Noé Khámot átkozta volna meg, akkor az átok nemcsak rá, hanem a még meg sem született unokáját, Kusfia Nimródra is szállt volna. Khámon, Kuson keresztül Nimródot, az Úr kegyeltjét átok nem érhette hiszen ,,hatalmas vadász vala az Úr előtt".
A krónikaíró szerzetesek a magyarság lehetséges őseként említik ugyan Nimródot, de sietve hozzáteszik, hogy inkább Jafet két fia, Gomer vagy Magóg, vagyis Góg és Magóg valamelyike a magyarság őse. Észrevehették, hogy Nimród, a ,,hatalmas vadász az Úr előtt" elátkozott család tagja, s ez nemigen vetne jó fényt a magyarságra, ezért változtathatták meg a történetét, és Gomert és Magógot, Jáfet fiait tették meg a hunok és a magyarok ősapjának.
Hazánkat, a Kárpátok övezte földet a középkorban ,,tejjel mézzel folyó Pannóniá"-nak hívták. Minden van itt, ami szem-szájnak ingere: gazdag a földje, könnyen védhető a határa, kellemes az éghajlata, népe törvénytisztelő és szorgalmas. Vajon utoléri a kánaániták sorsa?
Noé átka Kánaánt és a népét nem sújtotta. Nimródot kikerülte az átok, nem volt rovott múltú, méltán említik a magyar krónikák Nemrótként. E név jelentése nem rótt.
Ám Nimródra némi kedvezőtlen fényt vethetett, hogy elátkozott család rokona volt. Így őt is utólérte a sorsa. Bűne a toronyépítés és a nyelvek összezavarodása volt.
A Biblia a történelemelőtti és az ókori közel-keleti népek hagyományait, megmaradt történeteit erősen szűri. Meg sem említi, hogy némely nép Nimródot istenként tisztelte, arról sem szól, mi történt vele a nyelvek összezavarodása után, s voltak-e utódai...? Az sem került bele az Ószövetségbe, miként lett koronás uralkodó.
Még a nyelvek összezavarodása előtt Khám fiai ,,Nembrothot (Nimródot) fejedelmüknek választották"[12]. Kusfia Nimród a Kaukázustól délre, és az afrikai Etiópiában élt toldalékoló nyelven beszélő kusita nép sarja volt. Ismereteink szerint Etiópia Afrikában van, de a régiségben etiópoknak nevezték Medea és Elam hegyeiben, továbbá a Babilóniában lakó kassukat[13] v. kossaiakat, azaz a kusitákat. Berossos szerint a kusita eredetű arábiainak nevezett V. dinasztiának[14], ugyanaz volt a felségterülete, mint Nimródé. A Biblia az ázsiai és az afrikai kusokat nem különbözteti meg, de némely magyar krónika igen.
A kassuk Elam őslakói a kőemlékeken etióp típusúak. Nimród származására is, kinézetére is kusita. A róla készült ábrázolásokon sem tűnik sémitának. A káld-sumir ékiratok s a Biblia szerint élő, történelmi személy, nagy király és hadvezér volt. Az általa alapított városok Mezopotámiában a legrégebbiek. ,,Az ő birodalmának kezdete volt Bábel. Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földjén, a mezopotámiai Sumerben. E földről ment aztán Assíriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát és Kalaht."[15] Talmud szerint ez utóbbi (Kalneh) azonos Nippurral[16], a sumirok vallási központjával.
Link
Nimród fejszobra (Nimrud-hegy, Délkelet Anatólia, Törökország, whc.unesco.org)
A szíriai eredetű, ó-héber sagákat, legendákat tartalmazó Kincsesbarlang leírja, miként lett Nimródnak koronája: ,,Nimród, az óriás hatvankilenc évig uralkodott, birodalmának fővárosa Bábel volt. Valami koronához hasonlót pillantott meg az égen; hívta Sifant, a takácsot, aki hasonlót szőtt neki, és a fejére illesztette. Ezért mondják, hogy a korona leszállt hozzá az égből."[17] A népek hitték, hogy a királyság [jelképe] az égből szállt alá, s Nimródnak égi jelre lett koronája, így lett ő és az utódai, a magyar Árpád-házi királyok szentséges uralkodók.

(Folytatása következik)

[1] Kus fiának Havilathnak a földje (MV)

[2] Általában elfogadott, hogy Sineárból (Sumerból) ment az afrikai Etiópiába, holott fordítva történt.

[3] Szent Biblia, Mózes, I. 10.6.

[4] Szent Biblia, Mózes, II. 3. 8.

[5] Szent Biblia, Józsué könyve,1-12

[6] A Beneš-dekrétumok [1946] a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették. [Bár a nemzetközi jog elveivel ellenkezett] a szlovák parlament 2007-ben mégis megerősítette azok sérthetetlenségét.(Új Szó, 2012. febr.3.)

[7] Szent Biblia, Móz. I. 9. 20-23.

[8] Szent Biblia, Móz. I. 9. 25.

[9] Szent biblia, Mózes I.9. 17.

[10] Szent Biblia, Mózes I.10. 15.

[11] Szent Biblia, Kivonulás, 23.20.

[12] Riessler, Paul: Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel, 742. p.

[13] Delitzsch, Friedrich: Wo lag das Paradies, Hinrichs'sche Buchhandlung, Leipzig, 1881. 127. p.

[14] Friedrich, Delitzsch: Die Sprache der Kossäer, Leipzig, 1884. 49. p.

[15] Szent Biblia, Bibliatársulat, Bp. [?] Mózes I. könyve, 10. rész, 10-11.

[16] Delitzsch i. m. Wo lag das Paradies, 225. p.

[17] Riessler i. m. 971. p.

A cikk forrása: Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyarság  
Címkék: történelemelőtti, legeredményesebb, bizonytalanságát, leszármazottjait, kegyetlenséggel, összezavarodása, törvénytisztelő, változtathatták, österreichische, felbukkanásától, megnyilvánulása, rendelkezésükre, összeállítóinak, történetétéről, földfoglalását, belopakodással, segélykéréssel, hivatalosított, mezopotámiában, megátkozásának, másodszülöttje, megszabadítsam, egyiptombeliek, megállapítását, levéltáraikban, kincsesbarlang, magyarországra, mezítelenségét, önkényességnek, szerkesztették, leszármazottja, megátkoztatott, gyökértelenség, szülőföldjéről, felségterülete, jóváhagyásával, eredetéig visszanyúló, hagyományok lekicsinylése, intézményesen sugallt, nemzet pusztulásához, hivatalosított történetírás, magyar krónikákat, mesék világába, krónikaírók fantáziájának, latin nyelvű, ókori írások, magyarság nagyon-nagyon, régiséget igazolja, sumirokon keresztül, ősapák sorában, krónikás Kézai, vízözöni bárkaépítő, Marton Veronika, Képes Krónika, Tarihi Üngürüsz, Kusfia Nimródot, Szent Biblia, Noéfia Khámnak, Királyi Könyvtár, Günther Zainer, Kivételként Nimródot, Khámfia Kánaán, Jüdische Allgemeine, Józsué Jerikóval, Akkor Sém, Átkozott Kánaán, Österreichische Nationalbibliothek, Imákban Pannónia, Mózes IV, Kusfia Nimródra, Kusfia Nimród, Etiópia Afrikában, Délkelet Anatólia, Mózes, Altjüdisches Schrifttum,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.17. 16:01 Március 15. - Ismét diákutaztatási programot hirdet a Rákóczi Szövetség
01.17. 16:01 Közösségi házat adtak át Nyíriben
01.17. 15:51 Februárban rendezik meg a Határtalan Napokat a Miskolci Nemzeti Színházban
01.17. 15:42 Tőzsde - Erős kezdés New Yorkban
01.17. 15:42 Tavaly 6 százalékkal nőtt a bukaresti nemzetközi repülőtér forgalma
01.17. 15:42 Csökkent az ipari termelés az Egyesült Államokban decemberben
01.17. 15:41 A magyar kultúra napja - Új magyar operákból ad ízelítőt az Opera és a Zene...
01.17. 15:31 Rekordot döntött a holland mezőgazdasági export a virág-, és sertéshús-érté...
01.17. 15:31 Rekordot döntött tavaly is a magyar turisták száma Horvátországban
01.17. 15:21 Illegális bevándorlás - Bakondi: hőkamerával, drónnal és radarral is védik ...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Halál  Szülinapra  Vakoknak a színekről - Kétszáz...  Bon bon  Fehér rózsák  Halál  Téli png táj  Szeretet  Png kislány  Rózsaszín rózsa  Karbantartás  Facebookon kaptam  Szép estét  Én is ott leszek  Furcsa háború  Facebookon kaptam  Png nő  Karbantartás  Magyar autósok százezreinek az...  Facebookon kaptam  Öngyilkosság  Facebookon kaptam  Lufi  Png rózsa csokor  Tények a csontritkulásról: a k...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Magyar autósok százezreinek az...  Oszd meg mindened . . .  Téli este  Harmónia......  Facebookon kaptam  Png nő  Wieslawa Dudkowiak - ACCORDION...  Hófehérré válhattok  Gyulladáscsökkentő gyógynövény...  Szép estét, jó éjt!  Ave Maria - André Rieu & Mirus...  Nő piros sálban  Bésame Mucho - André Rieu  Png nő  Most hálát adok  Téli ablak  Női vízilabda E.B. mérkőzések...  Az alázatosság útja  Lufi  Szép estét, jó éjt!  Png kutya  Én is ott leszek  Búza mező  M. Laurens MIÉRT HAGYTUK?  Jó reggelt, itt a tej ébredezn...  A szív változásai 50 éves kor ...  Téli naplemente  Facebookon kaptam  Rózsa gömbben  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Gondolatok a kórházban  Téli naplemente  Facebookon kaptam  Fehér rózsák  Kellemes délutáni pihenést  Téli kép  Hamarosan hidegfront jön és ...  Jó reggelt, szép napot kívánok...  Szép estét, jó éjszakát ! .......  Migrén ellen  Harmónia......  Valahol Tetőled távol...  Köszöntelek nálam!  Halál  Nő piros sálban  Ki ismerte meg Istent?  Sárga rózsa  Benedekfyy Katalin: Haj hó, ha...  Halál  Png cica  Ave Maria - André Rieu & Mirus...  Kérded, hogy vagyok?  Facebookon kaptam  Magyar autósok százezreinek az...  Facebookon kaptam  he Lonely Shepherd - André Rie...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Boríték  Téli este  "Véreddel, mely el-kifolyt..."  Férfi vízilabda E.B. mérkőzése...  Nő téli öltözékben  Búza mező  Rajzos téli kép  Jó reggelt, itt a tej ébredezn...  Téli naplemente  Rózsa gömbben  Fiatalító táplálékok  Ferenc pápa katekézise: Legyün...  A munkásosztály elárulása 1990...  A szív változásai 50 éves kor ...  Január  Furcsa háború 
Bejegyzés Címkék
eredetéig visszanyúló, hagyományok lekicsinylése, intézményesen sugallt, nemzet pusztulásához, hivatalosított történetírás, magyar krónikákat, mesék világába, krónikaírók fantáziájának, latin nyelvű, ókori írások, magyarság nagyon-nagyon, régiséget igazolja, sumirokon keresztül, ősapák sorában, krónikás Kézai, vízözöni bárkaépítő, magyarok ősapja&#8221, nyelvek összezavarodása, egyiket Hunornak, másikat pedig, magyarok eredetéről, török szultán, magyarok története, magyarság pártus, hunok ősének, ókori Parthava, pártusok őshazájával, sors iróniája, magyarság sokkal, fentiekkel ellentétben, bécsi Képes-, magyarok eredetét, krónikaírók bizonytalanságát, rendelkezésükre állhatott, pontos ismereteket, magyarság ősapjának, miértre Nimród, zsidók Tóráját, zsidó hagyomány, világ teremtését, özönvíz előtt, zsidók történetétéről, egyiptomiak ősapja, indiaiakhoz kötődött, világ felosztása, neve személynév, saját nevén, magyarok ősapja, krónikáink ebbéli, mesék birodalmába, asszír király, izraelitákat Egyiptomból, tejjel-mézzel folyó, hódító háború, zsidó foglalásnak, egyiptomiak csatároztak, korabeli kánaániták, földfoglaló izraeliták, kürtök szava, városfalakat ledöntő, oroszok velünk, középeurópai népekkel, német-római császár, pápa által, gyepűk mögé, magyarok földjére, idegen papokat, fegyveres kalandor, szemita-amorita nomád, sumirok földjét, hódítás akkor, közel-keleti népségek, pénzvilág urai, európai vezetők, több évtizedes, megátkozottat minden, magyarok felvidéki, kanaáni-egyiptomi háborúk, sumirok agyagtáblára, zsidó írástudók, saját szent, keresztények nagy, korabeli izraelitákat, termékeny Kánaán, elméletüket alátámasztó, neveket felcserélni, istenátok indoka, apja meglátá, bibliai régiségben, gyermeknek atyja, unokáját átkozta, szöveg szerint, bibliaírók átsiklottak, népük megszállhassa, ígéret földjét, szemiták földfoglalását, nehéz sivatagi, ókorban feltűnt, kisebbik fiút, földet birtokba, izraeliták asszír, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 50420 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1350
  • e Hét: 7798
  • e Hónap: 16012
  • e Év: 16012
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.