Belépés
szonikk.blog.xfree.hu
Lelkemen az élet lábnyoma , szenvedély és kétség szaggatott , átkozott és áldott minden perc , örülni és sírni akarok. ****************(szonikk) Reményi Zoltán
1968.06.20
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Magyar nemzet hangjai (1944)
  2008-04-30 11:44:08, szerda
 
   
 

A MAGYAR NACIONALIZMUS HANGJAI I.rész.
Lemondott képviselői mandátumáról Piukovich József országgyûlési képviselő, mivel kinevezték -Dr. Deák Leó felmentése után- Bács-Bodrog vármegye és Zombor város főispánjává. A 23-án megtartott beiktatási ünnepségen beszédet mondott vitéz Rácz Jenő miniszterelnök-helyettes és Jaross Andor belügyminiszter is.

Most a kormány nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos álláspontját képviselő Rácz Jenő nagysikerû beszédéből ídézek:

- " Amikor azt mondom, hogy >bácskai testvérek<, a szeretet hangján szólok mindazokhoz, akik a Bácskában élnek, bármilyen nyelven beszélnek is. Egyet azonban le kell szögeznem és itt a magam meggyőződése mellett a kormányét is hangoztatom: ebben az országban, a Kárpátok övezte gyönyör&#251; földrajzi és gazdasági egységben csak egy politikai gondolat érvényesülhet: a magyar politikai gondolat.
- A magyar ezer éven keresztül vezette ezt az országot sok vészen és küzdelmen keresztül. Ebben a harcban néha el is buktunk, a hazát azonban mindig a magyar gondolat ereje építette újra. A magyar kormány hajlandó elismerni minden más nép és nemzetiség jogát a kultúrájáhozu és népi fejlődéséhez, egyenlő jogokat akar adni minden egyes állampolgárának, de feltétlenül megköveteli a h&#251;séget az államegységhez, a magyar vezetés elismerését, és nem enged a magyar földből egy tapodtat sem másnak.
- A magyar kormány minden egyes itt élő fiától megköveteli, hogy alávesse magát a magyar törvényeknek, hogy ezért a földért minden áldozatra készen éljen és haljon. Legyetek róla meggyőződve, a magyar kormány mindenki felé simogató és felemelő fog nyúlni. Ha azonban kifeléhúzást és kifelé való törekvést lát, azt kemény kézzel, kérlelhetetlenül meg fogja torolni.
- Azt üzenem nemcsak a Bácska, hanem Magyarország minden nemzetiség&#251; emberének,, aki itt élni és halni akar, annak mindent megadunk. Aki azonban nem akarja elismerni a magyar állam és magyar politikai gondolat vezető szerepét, aki nem tud beilleszkedni
az ezeréves ország határai közé, az vessen számot lelkiismeretével és meggyőződésével. Aki nem tud itt élni és nem tud ezért a hazáért itt meghalni, akit másfelé húz a szíve, annak kifelé irányuló törekvéseit nem akadályozzuk meg, az magával viheti mindenét de menjen el és ne mételyezze tovább ezt az országot."

A MAGYAR NACIONALIZMUS HANGJAI II. rész


Szemelvények JAROSS ANDOR belügyminiszter PIUKOVICH JÓZSEF zombori főispán beiktatásán, 1944. május 23-án elhangzott beszédéből:

-" Nem hiszek abban, hogy, hogy vannak történelmi véletlenek. Hittel hiszem azt, hogyha egy NEMZETNEK a szenvedés jutott osztályrészül, ez azért van, hogy a szenvedésekben a lelke megtisztuljon a történelmi feladatok megoldására. A MAGYAR NEMZET elpuhulási folyamaton ment keresztül. Úgy látszik, kemény sorscsapásokra volt szükség ahhoz, hogy a keser&#251; és nehéz életet megtanuló MAGYARSÁG meg tudjon újulni.
-Tudtuk azt, hogy ennek az országnak a jövőjét csak akkor tudjuk biztos alapokra fektetni, ha a NEMZET minden fia megújuló lélekkel kíván részt venni a történelem új harcaiban. Azok az elgondolások és politikai törekvések, amelyeket a volt miniszterelnök, vitéz Imrédy Béla írt a zászlajára, nem epizódszer&#251;ek voltak, hanem fontos meglátás eredményei. Meglátta a visszacsatolt országrészek politikai szükségleteit, megtalálta szellemiségüket , és hozzá akarta hangolni ehhez a trianoni országnak az érverését. Az azóta történt mulasztásoknak a pótlása legfőbb kötelességünk. A mostani kormány helyre akar hozni minden mulasztást, újból a NEMZET szolgálatába akar állítani minden elveszettnek t&#251;nő vagy heverő energiát.
- Milyen jó is lett volna, ha NEMZETI társadalmunk olyan megszervezettségben élt volna, ahogyan azt vitéz Imrédy Béla programja számunkra előírta, ha a honvédségünk olyan fegyverzettel rendelkezett volna, amilyent Rácz Jenő jelenlegi miniszterelnök-helyettesünk honvédelmi minisztersége idején követelt !
Nekünk -az új kormánynak- az a nehéz feladat jutott osztályrészül, hogy az elmulasztott órákat, napokat, hónapokat és éveket kemény cselekvéssel pótoljuk, és MAGYARORSZÁGOT újból arra a történelmi piedesztálra állítsuk, amelyre történelmi múltunknál fogva jussunk van.
- A háborút minden körülmények között meg kell nyernünk! Akarni kell a győzelem kivívását és ha a múltban voltak is olyan politikusok, akik vereségre készítették elő a NEMZETET és azt hitték, hogy vereségre is fel lehet építeni a NEMZET jövőjét, elfelejtették, hogy a vereséget csak elszenvdni lehet. A győzelmet csak úgy lehet kivívni, ha a NEMZET minden fia a győzelmet akarja.
- A Balkán helyenként már évek óta lángokban áll. A világbolsevizmus ma szövetségben áll az angolszász plutokráciával, kezébe akarja venni Európa hatalmát és forradalmak révén a Balkánt újból t&#251;zfészekké varázsolni. Ezért a déli végeink fontossága újból megnövekedett. Nyilvánvaló, hogy a korszer&#251; NACIONALISTA gondolat és a NEMZETI SZOCIALISTA szellemiség alkalmas csak arra,
hogy a balkáni t&#251;zfészket lokalizálja és eloltsa.
- A déli végek MAGYARSÁGA legyen teljes tudatában annak, hogy ennek a határvidéknek a tökéletes biztonságát, a teljes rendet, a termelés folytonosságát a MAGYAR államhatalom minden körülmények között fenn fogja tartani. Tőlünk délre már szerb NACIONALISTÁK is harcolnak. Ó-Szerbiában a Nedics-kormány és részben a Mihajlovics-féle csoport rádöbbent arra, hogy a szerb népnek a NACIONALIZMUSON keresztül kell megvédenie saját portáját. Reméljük azt is, hogy a mai Horvátország is mielőbb rendet teremt a saját portáján. Ha azonban akadnak olyanok, akik azt hiszik, hogy a lángoló vidékek üszkeit át lehet dobni a Dunán és fel lehet bolygatni a déli végek köznyugalmát, azok súlyosan csalódni fognak. Kemény kézzel fogunk odaütni és közülük senki ne számítson irgalomra. A NEMZETI fegyelem megszervezésével, karhatalmi erők igénybevételével fogunk lehetetlenné tenni ebben az országban minden olyan törekvést, amely arra irányul, hogy megingassa MAGYARORSZÁG honvédelmi, egységes arcvonalát. Meg vagyok róla győződve, hogy ennek a megyének az állampolgárai is nemzetiségre való tekintet nélkül meg fogják érteni, hogy ennek az országrésznek tökéletes biztonsága, belső békéje és jövendője is a MAGYAR BIRODALMON belül uralkodó MAGYAR politika egyensúlykérdésének kell lennie."


A MAGYAR NACIONALIZMUS HANGJAI III.rész
Részletek Sztójai Döme /1944. március 22-én beiktatott/ miniszterelnök május 24-én az Országgy&#251;lés két Háza előtt megtartott bemutatkozó beszédéből.


-"Az a nézetem, hogy ezekben a nehéz és sorsdöntő időkben nem szépenhangzó és meggyőző programokra, hanem erélyes és gyors cselekvésre van szükség. Az ország most nem azt várja el tőlünk, hogy kit&#251;nő fogalmazású munkatervekkel álljunk elő, hanem azt, hogy késedelem nélkül és a legnagyobb eréllyel fogjuk és oldjuk meg azokat a nagy problémákat, amelyeknek megoldása a mai viszonyok között életkérdés az ország számára. Az hiszem, hogy azok a rendszabályok és intézkedések, amelyeket a kormány az elmúlt hetekben gyors egymásutánban tett és ma is szinte napról napra hoz, meggyőzhetik a tisztelt Házat és az ország egész közvéleményét arról, hogy
ez a kormány nem az előre bejelentett programok és munkatervek, hanem a becsületesen és gyorsan végzett munka és alkotások kormánya kíván lenni. Hangsúlyozom, hogy a kormányzati tevékenységünkben az országra, a közvéleményre, a magyar népre -illetve az ő akaratukat kifejező törvényhozásra- kívánunk támaszkodni."

-"A Magyar Királyi Honvédség, amely test a mi testünkből, vér a mi vérünkből és lélek a mi lelkünkből, a nemzeti jövőnk, állami függetlenségünk és népi fennmaradásunk hatalmas biztosítéka, amelynek erején, ütőképességén, harci szellemén és áldozatkészségén az ország jelene és Magyarország jövendője nyugszik.
Ez a honvédség már esztendők óta harcban áll a mai kultúremberiség legnagyobb ellenségének, az orosz bolsevizmusnak a harci gépezetével és ebben a harcban az első világháború hősi hagyományaihoz méltóan, nemcsak hogy eredménnyel állta meg a helyét, hanem igen súlyos körülmények között újabb babérokat is szerzett-és t&#251;z ma is a napról napra- a magyar katona nemes homlokára.
Meg kell hát adni a honvédség számára lelkünk minden szeretetét és testvéri magyar szivünk minden meleg érzését. Szálljon e pillanatban is minden hitünk, minden bizakodásunk és minden imádságunk a Kárpátok előterében heroikus harcot küzdő, szeretett katonáink felé, akik őseink áldozatos példaadása nyomán most is vérük hullásával védik ezt az ezeréves földet, s mint annyiszor védeni kellett az elmúlt viharos századok folyamán.
Ez a sorsdöntő küzdelem, amit honvédségünk -a szövetséges hadseregekkel együtt - több, mint két esztendeje nemcsökkenő harci kedvvel folytat, határozza meg (...) az ország, az országvezetés és a kormányzat minden egyéb mai kormányzati és politikai ténykedését és célkit&#251;zéseit. Ez ad irányt a magyar külpolitikának, ez szabja meg a belpolitikai magatartásnak alapelveit, ez irányítja az ország belső átszervezésére irányuló törekvéseinket: egyszóval ezt a küzdelmet kell szolgálnia minden magyar erőfeszítésnek."

-"Hazánkat a közös érdekek szálai, a bolsevizmus leküzdésének érdeke f&#251;zik az antikomintern paktumban résztvevő nemzetekhez.
Amikor a magyar nemzet Európának e ránkkényszerített védelmi harcában részt vállal, a Kárpátok gerincén nemcsak a saját létét és
fennmaradását védi, hanem a Kárpátok medencéjében és annak peremén élő többi nemzetét is.
Határainkon kívül élő magyar véreink sorsát különös gonddal fogja a kormány figyelemmel kísérni. Érezniök és tudniok kell a
testvéreinknek, hogy a magyarság életének e súlyos óráiban sem szünik meg irántuk testvéri szeretetünk, és ha a háború megpróbáltatásai nehéz terheket rónak az ő vállaikra is, vegyék ezt a magyar sors rendeltetésének, amit a jobb jövő reményében a nemzet minden tagja ma készséggel vállal, bárhol is éljen a világon.
Viszont hangsúlyoznom kell, hogy ami a mi országunk területén élő nemzetiségeket illeti, irányukban is az őszinteség, egyenesség, lojalitás,, a bizalom és a jogok kölcsönös tiszteletének politikáját kívánom követni. Ennek helyes gyakorlati módja az egyenlő mértékkel mérő mély emberi belátásoktól és igaz szociális érzésektől áthatott, igazságos és pártatlan kormányzás, amely az összes itt velünk sorsközösségben élő nemzetiségek számára megadja mindazt, ami népi és gazdasági életükben lehetővé teszi sajátságos életformáik, vallásuk, kultúrájuk, nyelvük és szokásaik zavartalan érvényesülését.
Egészen természetes azonban, hogy ezzel a lojális magatartással szemben a magyar kormánynak hasonló lojalitást kell megkövetelnie az összes, velünk itt élő nemzetiségi honfitársainktól: kívánnia kell a a magyar állam egységének, biztonságának és szuverénitásának feltétlen elismerését, az összes államolgári kötelességek h&#251;séges teljesítését és általában a magyar állam keretei közé való őszinte és fenntartás nélküli beilleszkedést."

A MAGYAR NACIONALIZMUS HANGJAI IV. rész

Újsághír: Sopron és Sopron vármegye 1944. május 23-án kedden iktatta be hivatalába új főispánját: Rupprecht Antal földbirtokost, felsőházi képviselőt, a Felső-dunántúli Mezőgazdasági Kamara elnökét.
Az ünnepségen a kormány képviseletében részt vett és köszöntő beszédet mondott Baky László belügyminisztériumi államtitkár.

Részletek Baky László államtitkár beszédéből:

-"Kevés kormány kezdte munkáját nehezebb körülmények között, mint a mostani. Most végre jött egy kormány, amely nem adott még ugyan programot, de komoly intézkedések már történtek. Mindenki láthatja, hogy ez a kormány minden programadás nélkül, alaposan megtisztítja fajtánk vérét a mételytől"...
-..."Általunk jól ismert, de már letünt erők azt igyekeztek bevinni népünk tudatába, hogy csak egy ellenségünk van: a német. Csak tőle kell félnünk, mert a zsidókérdést meg tudjuk oldani magunk is, de a németet nem.
Testvérek! Mi együtt harcoltunk a világháborúban és együtt buktunk el. A sok kiömlött drága magyar vér és német vér nem hullhatott el nyom nélkül"...
-..."Nagyon sok kötelességünk van, amit maradék nélkül teljesíteni fogunk, még akkor is, ha ma is vannak olyan erők, amelyek igyekeznek minden haladást meggátolni. Azokat a mulasztásokat, amelyeket a magyar nép elszenvedett, nem lehet hetek alatt helyrehozni...
...a jövőben mindent el kell követni azért, hogy minden magyar egyformán részesüljön úgy a jóból, mint a rosszból, nem úgy, mint eddig, amikor kis rész élvezte az előnyöket, a nép tömege pedig az élet árnyékos oldalán állt."
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kérlelhetetlenül, világbolsevizmus, megszervezésével, igénybevételével, lelkiismeretével, megpróbáltatásai, áldozatkészségén, honfitársainktól, szuverénitásának, nacionalizmuson, belügyminiszter, kultúremberiség, függetlenségünk, szellemiségüket, rendeltetésének, állampolgárának, sorsközösségben, miniszterelnök, bolsevizmusnak, hagyományaihoz, beilleszkedést, világháborúban, mulasztásoknak, plutokráciával, érvényesülését, munkatervekkel, államegységhez, sorscsapásokra, nemzetiségeket, folytonosságát, szenvedésekben, magyarországot, testvéreinknek, törvényhozásra, törekvéseinket, fennmaradásunk, 23-án megtartott, kormány nemzetiségi, szeretet hangján, magam meggyõ, politikai gondolat, magyar politikai, magyar ezer, harcban néha, hazát azonban, magyar gondolat, magyar kormány, magyar vezetés, magyar földbõ, magyar törvényeknek, földért minden, magyar állam, Piukovich József, Deák Leó, Rácz Jenõ, Jaross Andor, Szemelvények JAROSS, PIUKOVICH JÓZSEF, Imrédy Béla, NEMZETI SZOCIALISTA, MAGYAR BIRODALMON, MAGYAR NACIONALIZMUS HANGJAI, Részletek Sztójai Döme, Magyar Királyi Honvédség, Rupprecht Antal, Baky László, Részletek Baky László,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.21. 23:12 Magyar állampolgár lett az amerikai Andrew Brunson tiszteletes
02.21. 22:52 Venezuelai válság - Az Egyesült Államokba akkreditált tizenegy venezuelai d...
02.21. 21:52 Női röplabda Extraliga - Jászberényben nyert az éllovas Vasas
02.21. 21:52 Jégkorong Erste Liga - Tízgólos meccset nyert a Debrecen
02.21. 21:51 Budapesti női tenisztorna - Nyolc között a címvédő
02.21. 21:42 Novák Katalin: a kanadai konzervatívok számára modell a magyar családpoliti...
02.21. 21:42 Iohannis kinevezte a szociáldemokraták miniszterjelöltjeit
02.21. 21:32 Brexit - Külkereskedelmi miniszter: nem készül el időben a szabadkereskedel...
02.21. 21:11 Pozsonyban és több szlovákiai városban is tüntetéseket tartottak a meggyilk...
02.21. 20:52 Továbbra is Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Az öröm  Kellemes délutánt  Talál-e még hitet Jézus, ha e...  Kellemes délutánt  Harmincéves a Magyar Máltai Sz...  Kellemes új hetet  Mint a mesében  Elhatároztam, hogy...............  Fantázia kép  Táncoljatok! Salsa  ooOoo  Jó reggelt , szép napot  Szèp napot és hetet kíván...  Hazugság  Fájdalom  Harmincéves a Magyar Máltai Sz...  Mit hiszünk Istenről?  Galamb  Pitbull  Nő levendulával  ooOoo  Hm... Teljes...  Szèp napot és hetet kíván...  Egyikünk élete sem könnyű  Igazság  Józanok legyetek, vigyázzatok!  ooOoo  Png nő  Png rózsa  Szèp estét kedves látogat...  Természetes agyserkentők  Értem a csönd nyelvét  Kellemes új hetet  Png nő  Kislány zöld ruhában  Szép napot  Szép napot  Darálós süti  Facebookon kaptam  Png rózsa  Facebookon kaptam  Fájdalom  Cékla és a magas vérnyomás  Nincsen balzsam  Fájdalom  Vörös pandamaci pihi  Enneagram: A Hatos színezetű H...  Móricz Zsigmond körtér anno  Változnak az évszakok  Egyet se...  Két nap szabi  Amíg kicsiny gyermek vagy...  Kellemes új hetet  ooOoo  Jó reggelt  Astoria hotel  Jó éjszakát  Fájdalom nélkül nincs szerelem...  Szép napot  ooOoo  ooOoo  Fogalmad sincs róla  Boldog Névnapot Nővéremnek! De...  ooOoo  Szép estét  Kellemes új hetet  Facebookon kaptam  Szép napot  Jézus segít, hogy kigyógyuljun...  Kassák Lajos: Tavaszi reményke...  ooOoo  Facebookon kaptam  Akkor nézzél tévét!  Rózsa a kézben  Szíves üdvözlet  A csend  Természetes agyserkentők  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Cékla és a magas vérnyomás  Hétvégi kirándulás - vitorláss...  Jó estét, szép álmokat  Az öröm  Antibiotikumok a kertből  Ami igaz, ami helyes  Narancssárga rózsa csokor  A csend jó barátod...............  Png nő  Derűs - szép jó reggelt kíváno...  Kezdd a hetet frissen  Enneagram: A Hatos színezetű H...  Kellemes új hetet  ooOoo  Szabó M. Gita: MEZÍTLÁB AZ ÚT ...  ooOoo  Mint a mesében  Jó reggelt , szép napot  Uzsonna  Szèp napot és hetet kíván...  Jó reggelt , szép napot 
Bejegyzés Címkék
23-án megtartott, kormány nemzetiségi, szeretet hangján, magam meggy&#245, politikai gondolat, magyar politikai, magyar ezer, harcban néha, hazát azonban, magyar gondolat, magyar kormány, magyar vezetés, magyar földb&#245, magyar törvényeknek, földért minden, magyar állam, ezeréves ország, vessen számot, magával viheti, szenvedés jutott, lelke megtisztuljon, történelmi feladatok, volt miniszterelnök, trianoni országnak, azóta történt, pótlása legf&#245, mostani kormány, honvédségünk olyan, elmulasztott órákat, történelmi piedesztálra, háborút minden, múltban voltak, vereséget csak, angolszász plutokráciával, déli végeink, balkáni t&#251, déli végek, tökéletes biztonságát, teljes rendet, termelés folytonosságát, szerb népnek, saját portáján, lángoló vidékek, országban minden, országrésznek tökéletes, ország most, legnagyobb eréllyel, nagy problémákat, ország számára, elmúlt hetekben, tisztelt Házat, ország egész, kormányzati tevékenységünkben, magyar népre, nemzeti jöv&#245, ország jelene, orosz bolsevizmusnak, harci gépezetével, magyar katona, honvédség számára, ezeréves földet, kormányzat minden, magyar külpolitikának, belpolitikai magatartásnak, ország bels&#245, küzdelmet kell, közös érdekek, bolsevizmus leküzdésének, antikomintern paktumban, magyar nemzet, saját létét, kormány figyelemmel, magyarság életének, háború megpróbáltatásai, magyar sors, jobb jöv&#245, nemzet minden, jogok kölcsönös, lojális magatartással, magyar kormánynak, összes államolgári, kormány képviseletében, kormány minden, élet árnyékos, kérlelhetetlenül, világbolsevizmus, megszervezésével, igénybevételével, lelkiismeretével, megpróbáltatásai, áldozatkészségén, honfitársainktól, szuverénitásának, nacionalizmuson, belügyminiszter, kultúremberiség, függetlenségünk, szellemiségüket, rendeltetésének, állampolgárának, sorsközösségben, , ,
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 97 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1
  • e Hét: 25
  • e Hónap: 73
  • e Év: 684
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.