Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A drezdai első nemzetközi antiszemita kongresszus manifesztu
  2013-11-16 09:46:45, szombat
 
   
  A drezdai első nemzetközi antiszemita kongresszus manifesztuma

A zsidóság által veszélyeztetett keresztény államok kormányaihoz és népeihez!

Valamint az elmúlt évszázadok folyama alatt az európai keresztény népek kultúráját, czivilizációját, jólétét és jövőjét felváltva az arabok, a tatárok és a törökök fenyegették, amely idegen fajú és vallású népek támadásait s rohamait az európai keresztény népek fegyverei annak idején diadalmasan visszaverték: úgy napjainkban az európai keresztény népek kultúráját, czivilizációját, jólétét s jövőjét egy, ama támadó népelemeknél nem kevésbé veszélyes, sőt, tekintve eszközeit és czéljait, azoknál tán még veszélyesebb idegen népfaj fenyegeti. S ez az idegen népfaj a zsidó népfaj.

Az európai keresztény népek helyes ösztöne a legújabb időkig féken tartotta ezen esküdt, természetes, öröklött ellenséget, amelynek ellenében törvényhozási megszorító, de félrendszabályoknak bizonyult intézkedések voltak az európai népek védfegyverei.

Ez az állapot azonban a jelen század elejétől kezdve az egyes európai államokban, fokozatosan, gyökeresen megváltozott.

A franczia forradalomnak diadalra jutott eszméi: a szabadság, egyenlőség és testvériség a zsidó népfaj előtt is ledöntötték ama korlátokat, amely korlátok a keresztény népek védelmére voltak felállítva.

A szabadság elve alkalmaztatott arra a népfajra is, amelynek mindenütt első és legfőbb törekvése a többi népeket a raffinéria minden nemével morális és vagyoni rabigába verni; mert vallási és nemzeti hagyományai szerint mind e népek csak arra vannak teremtve, hogy ő neki szolgáljanak.

Az egyenlőség elve alkalmaztatott arra a népfajra is, amely nem akar egyenlő lenni velünk, magát mintegy Istentől privilegizált népnek, a többi embereket pedig alsóbb lényeknek, tisztátalan állatoknak tartja.

A testvériség elve alkalmaztatott arra a népfajra is, amely bennünket nem-zsidókat felebarátainak, embertársainak nem ismer el, s a melynek Talmudja értelmében a nem-zsidók kiirtani való ellenségek, a kiket csalni, lopni, kizsarolni, a bukás örvényébe taszítani, ellenük hamisan esküdni, őket megbecsteleníteni, sőt meggyilkolni is, Istenük előtt kedves cselekedet.

Nem csuda tehát, ha a modern liberalizmus, amely mindinkább azonosítá magát az előretörő zsidóság érdekeivel, a zsidókra alkalmazva, ál-liberálizmussá változott, s a zsidók kezében kényelmes eszközzé vált, világuralmi terveik megvalósítására s az európai keresztény népeknek béklyóba verésére.

A zsidók korlátlan uraivá lettek a pénzpiacznak: uralják a börzéket, ahol tetszés szerint szabják meg a pénz és pénzértékek, a nyers termények s ipari czikkek árait, s ezzel a tőkepénzes erszénye, a földműves és iparos verejtékének gyümölcse fölött ők rendelkeznek. Uralják a bankot s általában a pénzintézeteket, s ezzel ők a fiktív értékek teremtői; a hitelnek és a pénzforgalomnak urai, ezek csatornáit kényük-kedvük szerint nyitva meg saját fajbeliek előtt, és zárva el a nekük nem tetsző nem-zsidók előtt.

A pénzpiacz e monopolizálásának következménye az, hogy a földműves, a nagybirtokos, a gyáros, a kézműves, a kereskedő stb. a zsidóktól vagyoni függésbe jutott, s eképp existentiájuk a zsidók kényétől-kedvétől lévén feltételezve, azok alázatos szolgáivá, uszályhordozóivá kellett, hogy legyenek. Ehhez járul még az, hogy a zsidók a bankoknál, vasutaknál, biztosító társulatoknál stb., a nyilvános pályán működő befolyásos férfiakat dúsan jövedelmező állásokban alkalmazva, ezen ekképp kitartottak, mintegy zsidó hűbéresek, a zsidó hatalomnak a törvényhozás termében és a kormánykörökben legkészségesebb és leghatalmasabb támaszai.

Ezen közgazdasági és financziális rendszer pyramisának csúcsát a Rotschild-,,dynasztia" képezi, amely a folyton hitelre szoruló államok bankárjává lett, s akinek beleegyezése nélkül ma már háború is alig viselhető, s ha viseltetik, ez csak újabb kedvező alkalom milliárdjait újabbi milliárdokkal szaporítani, s ekképp az európai népek tőkéit — e népek nemzeti szerencsétlenségeit is kiaknázva, — a ,,dynasztia" s a zsidó népfaj kezében mindinkább koncentrálni.

A népek velőjén rágódó s a zsidó pénzhatalmasságok által folyton növelt roppant államadóssági tervek mellett, az egyes eladósodott államok kormányai puszta zsidó agenturákká, zsidó pénzbehajtó közegekké süllyedtek le. Ismét e kormányok abszolút tétlensége a zsidó kérdéssel szemben, sőt saját népeik iránti ellenséges magatartásuk a zsidóság érdekében.

A zsidóságnak sikerült az időszaki sajtónak legnagyobb részét részint közvetlenül kezébe ragadni, részint maga részére akként befolyásolni, hogy a legújabb időkig Közép-Európában alig létezett lap, a mely a zsidósággal szemben az igazságot kimondani merészelte volna.

Ekképp a zsidók a közvélemény korlátlan uraivá, gyártóivá vetették fel magukat. Minden ellenük emelkedő bármily alapos panasz elnyomatik, minden a zsidó uralmat csak a legtávolabbról is veszélyeztetni látszó cikk félretétetik. Ők osztogatják a dicséretet és kárhoztatást elevenek és holtak, fejedelmek, államférfiak, hivatalnokok, tudósok, művészek stb., sőt még az egyesek magánélete felett is. A nyilvános pályán működő férfiak előmenetele, érvényesülhetése a zsidó sajtó jóindulatától Iőn feltételezve, következésképp, aki bármely nyilvános pályán célt érni akar, a zsidó sajtó kegyeit, s így a zsidók kegyeit is hajhásznia kell.

Ezen állapotnak következése az az intellektuális rabszolgaság, s a zsidósággal szemben uralkodó morális gyávaság, amely korunknak egyik legjellemzőbb vonása. Előretörő fiatal erők, jövőjüket, maguknak nevet szerzett élemedett férfiak múltjukat és haláluk utáni hírnevüket féltik s hogy mindezt a zsidó sajtó segélyével biztosítsák maguknak, a zsidó hatalom uszályhordozóivá, nemzetük és fajuk s így saját véreik árulóivá lesznek.

A zsidók sok államban a szabadkőműves intézményt meghamisították, lényegéből kivetkőztették s azt a zsidó hatalom egyik legveszélyesebb, legsikeresebb eszközévé aljasították.

Legfőképp a sajtó útján ássa alá mindinkább a zsidóság a keresztény vallást, amely pedig az európai árja népek specifikus faji vallása Iőn, amelynek bűvköréből egyetlen európai árja nép se vonhatja ki magát anélkül, hogy a morális bukásnak és így a megsemmisülésnek ne tenné ki magát. Ott van tanúbizonyságul 18 évszázad történelme, amely egész idő alatt az európai árja népek körében egyetlen új vallás se tudott még csak keletkezni se, amelynek alapját ne Krisztus evangéliuma képezte volna. A zsidó nép ősi nomád természetét lényegében máig is megtartva, előtte a haza fogalma ismeretlen. Mint kozmopolitának elve: Ubi bene ibi patria. A zsidó tehát nem lehet hazafi, aki szeretettel, odaadással, önfeláldozással csüngjön azon a földön, amelyen született s aki e földet arca verejtékével munkálja. Ha a zsidó itt-ott mezei gazdaságot űz is, az nem egyéb rablógazdálkodásnál, amely az erdőket kipusztítja, a földet termőerejéből kimeríti, s így mindinkább terméketlenné teszi. De nem is munkálja a földet, mert az ekeszarvát, a kapát, a kaszát nem veszi kezébe: sőt azt még munkáltatni se igen szereti, mert ő a földbirtokát inkább csak hypothékánák, a földművest csak az uzsora által kizsákmányolandó rabszolgának tekinti, akinek nehéz munkájának gyümölcse az övé.

A törvényhozások felszabadították a földet, önmagának urává tették a földművest, eltörölve az úrbért, s ma néhány évtized elmúltával oda jutottunk, hogy a népet az új zsidó úrbér alól kell felszabadítanunk, amely új zsidó úrbér gonoszabb a réginél, mert a földműves feltétlen lekötelezettje a zsidó kocsmárosnak és uzsorásnak, aki őt házából és telkéből a kinyert árverési jog alapján minden órán elűzheti, őt és családját földönfutóvá teheti.

Az Amerikába való mindinkább tömegesebbé váló kivándorlásnak itt rejlik egyik főoka, a föld a zsidó uzsora és a zsidó zaklatások által megfosztván szorgalmas őslakóitól, akiknek helyét azután improduktív sacherozó zsidók foglalják el.

A Talmud a nemzsidók ellenében minden igazságtalanság és bűntett elkövetését megengedvén, a zsidóknak ezek részéről a jogrend s ezzel a társadalmi rend is felforgatással van fenyegetve. A kriminális statisztika bizonyítja, hogy a zsidók a nem-zsidóknál aránytalanul nagyobb százalékkal szerepelnek az elitéltek és még inkább a vádlottak rubrikájában, amely utóbbiak nagy részének a zsidók szoros összetartása folytán sikerül az elitélést kikerülni, részint hamis, legtöbbnyire zsidó tanúk segélyével, részint pedig az eljáró közegek megvesztegetésével. Egész jól szervezett vesztegető bandák működnek, amelyek ezenkívül az eladósodott hivatalnokokkal és bírákkal szabadon rendelkeznek s amelynek hálóinak szálai több államban a legfelsőbb kormányi és bírósági körökig terjednek.

Ez oknál fogva nemzsidó zsidó ellenében gyakran legvilágosabb jogát se képes érvényesíteni, sőt ellenkezőleg annak van kitéve, hogy az illető megvesztegetett hivatalnokok részéről szövetségben a zsidókkal, gyakran egész életére üldöztetésnek céltáblája lesz. A zsidó taktikák egyik legjellemzőbbje az és bámulatos sikereiket az magyarázza meg leginkább, hogy azon nem-zsidókat, akiket egyszer maguknak áldozatul kiszemeltek — esetleges retorziótól tartva — körmeik közül többé soha ki nem eresztik mindaddig, míg ezek vagy meg nem adják magukat nekik, vagy vagyonilag és moraliter meg nem semmisültek. Az Alliance Israelite Universelle jelszava szerint is minden izraelita felelős lévén egymásért, minden egyes zsidónak magánügyét nem zsidóval szemben az összes zsidóság saját ügyének tekinti s így in ultima analysi a jogát érvényesíteni akaró nemzsidó az egész zsidósággal látja magát szemben.

Ily állapot mellett nemzsidók részére a zsidókkal szemben a törvény és alkotmány által biztosított jogegyenlőség a gyakorlatban nem létezik. A zsidó népfaj mai hatalma sokkal szilárdabb alapokon nyugszik, e parazita nép már sokkal mélyebben beette magát társadalmi és állami életünk testébe, semhogy már ezen első kongresszus azzal kecsegtethetné magát, hogy esetleges részletezett propozíciók már ma keresztül vihetők lennének. Mindazonáltal a végcél fölött, amelyet az európai népeknek maguk elé kitűzniük kell, ma már tisztába kell jönnünk s azért miután önáltatás lenne azt hinni, hogy a zsidó népfaj, más, főleg pedig keresztény népekbe beolvasztható s azokkal asszimilálható lenne — hisz 3000 év óta soha és sehol se történt ez — a kongresszus kijelenti, hogy a zsidókérdés csakis és egyedül oly módon oldható meg végleg és teljesen kielégíthetőleg, amint megoldatott annak idején az illető megtámadott európai államok által az arab, a tatár és a török kérdés.

Európa a keresztény népéké s azért az ellenséges és uralkodni vágyó nem keresztény népelemek hatalmi törekvéseinek kísérleti teréül nem szolgálhat.

Hogy ha a zsidó népfaj ellenében bármily megszigorító törvényes intézkedések nem vezetnek célhoz, eléggé tanúsítja az elmúlt századok történelme: — s aztán e megszorító intézkedéseket a semmiféle törvények által sikerrel nem korlátozható zsidóság pár évtized múlva újra elhárítaná.

A zsidó emancipáció pedig, amelytől Európa évtizedekkel azelőtt a zsidóságnak az európai népekbe való beolvadását várta, tökéletes kudarcot vallott s csak arra szolgált, miként minden gondolkozó főt meggyőzzön arról, hogy az európai népeknek a köztük élő zsidósággal Modus vivendit helyreállítaniuk abszolút lehetetlenség.

És ha e szózatunk nem fog kiáltó szó maradni a pusztában, hanem az európai keresztény társadalom az őt fenyegető veszély tudatára ébredve haladéktalanul megragadja a jogosult önvédelem törvényes eszközeit, úgy a XIX. század homlokáról rövid idő alatt le lesz törölve az a szégyenfolt, hogy 7—8 millió főnyi kultúrellenes népfaj, a semitikus zsidófaj szellemileg, moraliter és pénzügyileg zsarnokoskodjék negyedfélszáz millió főnyi (idők folyamán a kereszténység útján arjanizált) emberfajon, azon az emberfajon, amely szellemi és fizikai fölényénél fogva hivatva van saját magvát tökélyre vitt civilizációjával együtt, diadalmas fegyvereivel és a béke munkáival öt világrészben elterjeszteni.

És most fel munkára keresztény testvérek!

Kelt Drezdában a nemzsidó társadalom érdekeinek megóvására 1882. évi szeptember 11. és 12.-én tartott első nemzetközi kongresszusból.

A kongresszus megbízásából
az elnökség.

Istóczy Győző
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: megsemmisülésnek, uszályhordozóivá, civilizációjával, helyreállítaniuk, felszabadították, felszabadítanunk, kizsákmányolandó, érvényesülhetése, legkészségesebb, igazságtalanság, kormánykörökben, pénzforgalomnak, hivatalnokokkal, zsarnokoskodjék, legjellemzőbbje, kielégíthetőleg, önfeláldozással, megvesztegetett, tanúbizonyságul, czivilizációját, pénzintézeteket, megvalósítására, meghamisították, veszélyeztetett, legveszélyesebb, kivándorlásnak, legtávolabbról, leghatalmasabb, kecsegtethetné, alkalmaztatott, veszélyeztetni, kivetkőztették, lekötelezettje, embertársainak, felebarátainak, haladéktalanul, drezdai első, zsidóság által, elmúlt évszázadok, európai keresztény, törökök fenyegették, idegen népfaj, zsidó népfaj, legújabb időkig, európai népek, állapot azonban, jelen század, egyes európai, franczia forradalomnak, keresztény népek, szabadság elve, többi népeket, Alliance Israelite Universelle, Kelt Drezdában, Istóczy Győző,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.18. 15:11 Erdélyi turnéra indul a Nemzeti Énekkar
10.18. 15:11 Megalakult az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány
10.18. 15:01 Nemzeti Vágta - A Magyar Honvédség is részt vesz a rendezvényen
10.18. 14:51 Vádalkut kötött a szlovák újságíró-gyilkosság ügyének egyik gyanúsítottja
10.18. 14:51 Önkormányzat 2019 - DK: a leváltott városvezetők ne semmisítsenek meg dokum...
10.18. 14:41 Felmérés: jelentősen javult a ferihegyi repülőtér megítélése
10.18. 14:31 Hétfőn is nyitva tart a World Press Photo kiállítás a Nemzeti Múzeumban
10.18. 14:31 Hetente hét járatot indít jövő tavasztól a LOT Polish Airlines Budapestről ...
10.18. 14:21 A Mészáros és Mészáros vezette konzorcium 9 milliárd forintért kármentesíti...
10.18. 14:11 Részleges sávlezárás lesz Budapesten, a Kossuth Lajos utcában a hétvégén
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
    Aranyosi Ervin: Megélés  Komárom      Őszi csendélet  Az IGAZSÁGHOZ 17 év kellett! K...  Mák gyógyító hatásairól  Az idő elszállt, csak emlékeim...    Mostani időjárás          Őszintén a gyermekbántalmazásr...  Őszi kép        Facebookon kaptam            Szèp napot kívánok    Elfenekelve          Png rózsa  Újraélesztés- EZT MINDENKINEK ...    Őszi kép  Facebookon kaptam  Elfenekelve              Antiochiai Szent Ignác püspök ...  28. évközi hét csütörtök 10.17        Facebookon kaptam  Választási eredmények Újbudán    Szép estét  A birs ősrégi idők óta használ...  Elfenekelve  Stoffán György: Önvizsgálat, v...    nem kell akarnom  Png rózsa  Png nő  Útravaló – 2019. október...      Karinthy Gábor - Őszi dal    Facebookon kaptam                Kellemes kávézást      Mostani időjárás  Facebookon kaptam  Őszi este    Őszi kép        Elfenekelve    Útravaló – 2019. október...  Jó reggelt      Őszi kép  Jó reggelt    Jó reggelt  Facebookon kaptam    Stoffán György: Önvizsgálat, v...   
Bejegyzés Címkék
drezdai első, zsidóság által, elmúlt évszázadok, európai keresztény, törökök fenyegették, idegen népfaj, zsidó népfaj, legújabb időkig, európai népek, állapot azonban, jelen század, egyes európai, franczia forradalomnak, keresztény népek, szabadság elve, többi népeket, raffinéria minden, egyenlőség elve, többi embereket, testvériség elve, melynek Talmudja, nem-zsidók kiirtani, kiket csalni, bukás örvényébe, modern liberalizmus, előretörő zsidóság, zsidókra alkalmazva, zsidók kezében, zsidók korlátlan, nyers termények, tőkepénzes erszénye, fiktív értékek, pénzforgalomnak urai, zsidóktól vagyoni, zsidók kényétől-kedvétől, nyilvános pályán, zsidó hatalomnak, törvényhozás termében, kormánykörökben legkészségesebb, folyton hitelre, népek velőjén, zsidó pénzhatalmasságok, egyes eladósodott, zsidó kérdéssel, zsidóság érdekében, zsidóságnak sikerült, időszaki sajtónak, zsidósággal szemben, igazságot kimondani, közvélemény korlátlan, zsidó uralmat, egyesek magánélete, zsidó sajtó, zsidók kegyeit, zsidó hatalom, szabadkőműves intézményt, sajtó útján, keresztény vallást, európai árja, morális bukásnak, haza fogalma, zsidó tehát, zsidó itt-ott, erdőket kipusztítja, földet termőerejéből, földbirtokát inkább, földművest csak, uzsora által, törvényhozások felszabadították, földműves feltétlen, zsidó kocsmárosnak, kinyert árverési, zsidó uzsora, zsidó zaklatások, nemzsidók ellenében, zsidóknak ezek, társadalmi rend, kriminális statisztika, nem-zsidóknál aránytalanul, vádlottak rubrikájában, zsidók szoros, elitélést kikerülni, eljáró közegek, eladósodott hivatalnokokkal, legfelsőbb kormányi, illető megvesztegetett, zsidó taktikák, összes zsidóság, jogát érvényesíteni, egész zsidósággal, zsidókkal szemben, végcél fölött, európai népeknek, kongresszus kijelenti, zsidókérdés csakis, illető megtámadott, török kérdés, keresztény népéké, elmúlt századok, semmiféle törvények, zsidó emancipáció, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 689
  • e Hét: 6995
  • e Hónap: 24548
  • e Év: 381837
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.