Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Vízöntő: DEMOKRATA LEVÉL U THANT-HOZ
  2013-12-04 09:41:18, szerda
 
   
 

Vízöntő:DEMOKRATA LEVÉL U THANT-HOZU Thant Úr,

ENSz főtitkára.Ön már bizonyára olvasta a ,,RIVAROL" 574. számában, C. Martin tollából ékes francia nyelven írt és Önhöz címzett sorokat. Itt alább majdnem teljes fordításban megismétlem és megerősítem e levelet néhány magyar vonatkozással.

C. Martin-nel együtt és is bevallom Önnek alázatosan, hogy könnyelmű fiatal éveimben helytelen gondolatok töltötték be a fejemet. De aztán megsuhintott a kegyelem szele. Amikor később jó könyvek és jó újságok kerültek kezembe, épületes előadásokat hallgattam és amikor végignéztem a nácik kegyetlenségeiről szóló megannyi kiváló filmet, mindezek a kinyilatkoztatás oly erejével hatottak rám, hogy megtértem. Hiszek a demokráciában. Hiszek az általános szabad választásokban és a népek önrendelkezési jogában. Hiszek az emberiességben. És mert lelkem legmélyéig áthatottak ezek az igazságok, amiket Ön és az ön munkatársai hirdetnek, engedje meg, hogy ezzel a tiszteletteljes előterjesztéssel forduljak Önhöz.

A II. Világháborút követően a Szövetséges Hatalmak a háborús bűnösök megbüntetésére nagyarányú bűnpert szerveztek meg. Miniszterek, tábornokok, diplomaták és gyárosok fölött ítélkeztek és ezek legtöbbjét, minden teketória nélkül, fölakasztották. Persze Diké (sokak szerint Niké) diadalmas kardja nemcsak a háborús főbűnösöket érte utól, hanem a már idestova húsz éve tartó felszámolásban a kisebb és még kézre nem került gonosztevőket is. Csak a népidemokratikus Magyarországon vagy félmillió embert liquidáltak a háború után közvetlen vagy közvetett módon. Még az az Eichmann-dolog is rendjén van, hiszen csak most derült ki, hogy az egész német birodalom valósággal elhanyagolta a háborút és öt év alatt egyebet sem csinált, mint 6 millió zsidót irtott. Az ilyen szörnyeteg kívül áll minden törvényen és hasztalan ágaskodik egyes szelíd lelkekben a jogérzet, mert az ilyet elrabolni, kényszer alatt vallatni, üvegszekrénybe zárni és száz halállal büntetni ugyancsak jogos és emberséges.

Mindez pedig azért történt, hogy példát állítsanak. Ki kellett irtani a világból az erőszakot és meg kellett őrizni a nemzetközi jog tekintélyét. Aki kardot ránt, kard által vesszen el. Egyszerű és világos, mint a Nap. Hála az ENSz-nek, amely feladatául tűzte ki e gyönyörű elvek érvényre juttatását, az az aranykor, amelyben minden nemzetet már csak a morál vezet, besugározza a világot.

Azonban — oh Főtitkár Úr — e tiszta és magasztos eszme — úgy tűnik — veszélybe került. Mert amióta felakasztották a nácikat és a japán katonákat, amióta a bujkáló gonosztevőket hat világrészből összeszedték — az agressziók és a háborúk megsokszorozódtak és a nemzetközi jogot úgy megerőszakolták, mint az európai nőket Kongóban. Nézzük csak. Volt egy koreai háborúnk, majd a kínaiak elfoglalták Tibetet és behatoltak Indiába, eltiporták Magyarországot, kitört a kongói krízis majd a háború Katanga-ban végül a hindu hadsereg elfoglalta Goa-t. De még az ENSz zsenge éveiben kiüldöztek a sivatagba több mint egymillió arabot ősi otthonából, hogy helyet adjanak egy olyan népnek, amely kétezer éven át bebizonyította, hogy nem államalkotó, hogy jobban érzi magát, mint consensus más népek között. Erre mondta A. Toynbee, a nagy angol filozófus, hogy legalább olyan kegyetlenkedés, mint a nácik zsidóüldözése. Aztán itt van Argentína, ahol a szabadon választó nép döntését az uralkodó demokrácia erőszakkal megváltoztatta.

Ott van azután az alig lecsillapított (?) kubai konfliktus. Kubában a Szovjet rakétakilövő bázisokat létesített, hogy sakkban tartsa és félemlítse az amerikai kontinenst, főleg annak legnagyobb hatalmát: az USA-t. Hruscsov ez utóbbi erőszakossága legalább pozitív eredménnyel járt a nyugati világ számára. Az éveken át tárgyalgató, hátralépegető, vagy ki-ki térő USA -— miután most, saját jól felfogott, egyéni húsáról volt szó, — ütésre lendítette karját. Kuba ellen blokáddal válaszolt és ez egyszer nem engedett.

De hiszen ez annyira a közelmúltban volt, hogy erre jól emlékszik Főtitkár Úr! Annál is inkább emlékeznie kell, hiszen ez ügyben hivatalos látogatással tisztelte meg a kies cukorszigetet, s a kevésbé kies Castro urat. Látogatása alighanem nem hozta meg a kívánt eredményt. — Bár mi, az eseményeket kívülről szemlélő hontalan magyarok nem állíthatunk valamit teljes bizonyossággal, mi csak következtetni tudunk. — Az Ön látogatásának eredménytelenségét abból a tényből következtettük, hogy ez is mozgósított, az is mozgósított, Castróéknál még a gyermekeket s asszonyokat is fel akarták fegyverezni. Hogy ki mozgósított előbb, a Szovjetunió-e, vagy az USA, azt ugyancsak nem tudhatjuk. Mert szép ugye az írott malaszt, (ENSz alapokmány) de messze meggyőzőbb a farzsebből kidudorodó fegyver, azaz ha vigyázzban áll az USA teljes tengeri, légi és szárazföldi ereje! Hruscsov úrnak parancsot kellett adnia a Kubában beépített támadó fegyverek leszerelésére és azoknak a Szovjetunióba való visszaszállítására. A blokádot csak ennek megtörténte után oldotta fel az USA. Arról viszont, hogy ez alkalommal a Szovjet az ENSz alapokmánya ellenére milyen hatalmas mértékben mozgósított, Hruscsov leszerelési parancsából tiszta képet kaptunk!

Mindezeken túl, az is több, mint köztudomású, hogy vörös Kína ismét megtámadta Indiát. Nehru szerint a két ország között ,,totális háború áll fenn."

A magyar nép 1956-ban néhány napra visszanyerte önrendelkezési jogát és segítségért éppen az Ön által képviselt nagyszerű szervezethez, az ENSz-hez fordult. Ilyen egyöntetűen nép még nem szavazott és az Ön nb. Elődje mindent elkövetett, hogy a magyar nép szabadsága ne érvényesüljön, ill., hogy az agresszort bántódás ne érje. Akkor Ön még nem volt hatalmon, Önre nem hull az ódium. Azonban bizonyára arról már van tudomása, hogy a hírhedt genocídium egy fajtája megindult Magyarországon egy évvel ezelőtt. A magyarnak nem mondható magyarországi kormány a népirtás legördögibb eszközéhez nyúlt: 60 ezer születésre 280 ezer államilag támogatott és kedvezményezett magzatelhajtás esik. Van-e még ország e földön, amelynek kormánya ily nyíltan és szemérmetlenül támogatja a magzatelhajtás bűnét? A magyar nép a keleti hordák, török-tatár pusztítást kiheverte, de ennek a pokoli népirtásnak néhány generáción belül áldozatául fog esni. A kihaló magyar falvakba már mindenfelé telepítik be az oroszokat. Ön, Főtitkár Úr, mit tett e népgyilkosság megakadályozása érdekében?

Az Ön nb. Elődje az 1956-os magyarországi vérfürdő idején északi nyugalommal és a hóhér hidegvérével nézte végig az eseményeket. Ezzel szemben Kongóban igen buzgón beletenyerelt a nemzetközi erkölcs és a nagyvállalatok és intézmények érdekeinek megvédésére, annál is inkább mert e vállalatokban az ő bátyja jó ,,posiciót“ töltött be. A derék ENSz minden erejével és minden áron azon volt, hogy a néger törzsek anarchikus zűrzavarát fenntartsa. Egyesíteni akarta azt — akárcsak Magyarországon 1956-ban — ami nem akart egyesülni: Katanga Leopoldville-l, Magyarország a Szovjettel.

Az ember néha hajlandó arra gondolni, hogy az Ön nb. Elődje azért nem küldött csapatokat Magyarországra, mert hiszen a Szovjet csapatok úgyis elvégezték azt, amit több fáradtsággal elvégeztek volna az ENSz csapatai. Ha előttünk lebegnek a kongói események, mi magyarok meg kell csodáljuk Mr. Hamarskjöld tapintatosságát és bölcsességét, hogy nem engedett a magyar kormány kérésének és nem küldött csapatokat az országba. Megcsodáljuk benne az államférfiú előrelátását. Mert ugyebár, Kongóban maláji, egyiptomi, abesszin, tuniszi és marokkói csapatok domináltak a svédek, írek és hinduk mellett. És ez a tarka sereg, az Ön katonái, úgy viselkedtek, mint a középkor útonállói. Lemészárolták a polgári lakosságot, rálőttek a Vöröskeresztre, felkoncolták a sebesülteket, megbecstelenítették az asszonyokat. Úgy hiszem, a Figaro c. francia lapról senki sem állíthatja, hogy holmi fasiszta termék. Nos, itt olvashatjuk egy bizonyos M. Max Clos tollából, hogy Mitra nevű hindu ezredes neki kijelentette a következőket: ,,Fehér foglyokat nem ejtek. Kiadtam embereimnek a parancsot, hogy a zsoldosokat öljék meg, a sebesülteket koncolják föl." — Mi magyarok csak most látjuk, hogy Mr. Hammarskjöld jó szíve és bölcsessége mitől mentett meg minket. Még mindig jobb volt az ismert orosz módszerek révén visszahullni a Szovjetbe, mint hogyha e visszahullást az ENSz csapatok más égtáji módszerei hajtják végre. Ezzel lerójuk hálakoszorúnkat Mr. ,,H" sírjára.

De, Főtitkár Úr, az agressziók egyetlen felelős elkövetőjét — ismétlem — egyetlen egyet sem vontak kérdőre. Senkit nem ítéltek el. Senkit nem akasztottak föl. Egyet sem tettek ártalmatlanná. Sem Észak-Koreában, sem Csu-En-Lai-t, sem Hruscsovot, sem Pandit Nehru-t sem Krisna Menon-t, sem Izraelben, sem Magyarországon, sem Argentínában, senkinek nem kellemetlenkedtek azzal, hogy a nemzetközi jogot megsértette. Ez bosszantó, Főtitkár Úr. Végtelenül bosszantó, mert ezen az alapon bármely állam vezetője azzal szórakozhat, hogy felfalja szomszédját. Így lesz lassan úrrá a világban az őserdők törvénye. Egy ártatlan lélek joggal megkérdezhetné ezután, mire jó az Ön vezetése alatt működő ENSz?

Oh, Főtitkár Úr, én igaz demokrata vagyok, mentse meg, oh mentse meg lelkemben a szent demokrácia ideálját!

Tisztelettel javasolnám, méltóztassék minél előbb összehívni egy új Nürnbergi-pert. E törvényszék tárgyalná az 1945 óta elkövetett agressziókat, jogtalanságokat. És legyen e törvényszék könyörtelen mindazokkal a személyekkel szemben, akik erőszakot alkalmaztak. El kéne ítélni a háborús bűnösöket, talán mindjárt Katyn-nál kezdve egészen Mitra ezredesig. És — természetesen — irányító főnökeiket is. És — ugyancsak természetesen — a legfőbb főnöküket, magyarán Önt is.

Én hiszek Önben, Főtitkár Úr, hiszek a nemzetközi szellemben. Nem kételkedem abban, hogy Ön az Igazság ügyét szolgálja. Ne habozzék hát! Ön a főnök. Beosztottjai hibáztak. Ön felelős azok hibáiért. Régi mondás: A kéz hibájáért a fejet büntetjük. Igen komolyan kérem Önt, Főtitkár Úr, jelentkezzék e pártatlan bíróság előtt, amely hivatott a tiszteletreméltó Kant örök békéjének biztosítására, jelentkezzék, mint háborús bűnös.

Látom, amint most felugrik Ön, látom, amint kezével tapogatja a nyakát. Nos, igen, Uram, Önt föl fogják akasztani e Nürnbergi-pörben. De — ne felejtse el — micsoda példát fog Ön nyújtani. Önt az ENSz eszméiért fogják a béke oltárán föláldozni, miként valamikor Codrust Athénben. Az utókor csodálni fogja Önt és az egyetemes demokrácia martirológiájába az Ön neve be fog kerülni. E fennkölt tett után a népek újra hinni fognak a nemzetközi Igazságban és az ENSz-ben. Ha pedig nem, ha Ön büntetlenül hagyja a bűnt, ha Ön vonakodik feláldozni magát eszméiért, ha a világot átengedi az anarchiának, akkor az emberek az Ön tanaiban többé hinni nem fognak. Akkor Önt szemforgató képmutatónak fogják tartani, aki tisztességtelen érdekek szolgálatában áll. És az ENSz összeomlik, miként valamikor a Népszövetség. És akkor azzal kell számolnunk, hogy ebben a farkasok világában egyedül a jungle törvénye kerül uralomra.

Főtitkár Úr. Én magyar vagyok, én sok akasztást láttam, én a magam részéről mást javasolnék C. Martin helyében. Ön és mi ketten, igazi demokratikus széplelkek, csomagoljuk össze az ENSZ fennkölt alaptételeit, az emberi jogok és demokrácia megannyi aranybetűs alapokmányát és jelentkezzünk Floridában a legközelebbi Holdrakéta önkéntes utasaként. Mert, Főtitkár Úr, demokráciák csak a Holdon vannak.


http://betiltva.com/2010-2013/vizonto-demokrata-level-u-thant-hoz/#more-20517
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kinyilatkoztatás, tiszteletreméltó, népidemokratikus, martirológiájába, előterjesztéssel, tisztességtelen, tiszteletteljes, jogtalanságokat, kedvezményezett, tapintatosságát, hálakoszorúnkat, megerőszakolták, megakadályozása, magyarországon, magzatelhajtás, bebizonyította, megkérdezhetné, kegyetlenkedés, önrendelkezési, bizonyossággal, következtettük, választásokban, emberiességben, lecsillapított, szemérmetlenül, megváltoztatta, fölakasztották, vöröskeresztre, megbüntetésére, üvegszekrénybe, felakasztották, magyarországra, magyarországot, felszámolásban, nagyvállalatok, jelentkezzünk, kegyelem szele, nácik kegyetlenségeiről, általános szabad, népek önrendelkezési, tiszteletteljes előterjesztéssel, háborús bűnösök, háborús főbűnösöket, népidemokratikus Magyarországon, háború után, egész német, ilyen szörnyeteg, ilyet elrabolni, morál vezet, japán katonákat, bujkáló gonosztevőket, háborúk megsokszorozódtak, DEMOKRATA LEVÉL THANT-HOZ, Thant Úr, Szövetséges Hatalmak, Persze Diké, Főtitkár Úr, Akkor Ön, Katanga Leopoldville-l, Pandit Nehru-t, Krisna Menon-t, Codrust Athénben, Akkor Önt,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.13. 22:12 Önkormányzat 2019 - Wittinghoff Tamás (BUDAÖRS FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET) Buda...
10.13. 22:12 Önkormányzat 2019 - Dr. Szalay László (Független) Dunaharaszti polgármester...
10.13. 22:09 Önkormányzat 2019 - Tóth Lajos (Független) Püspökladány polgármestere
10.13. 22:09 Önkormányzat 2019 - Nagy-Majdon József (FIDESZ-KDNP) Bátonyterenye polgárme...
10.13. 22:09 Önkormányzat 2019 - Tóth Bertalan: működött az ellenzék stratégiája
10.13. 22:08 Torna-vb - Simone Biles: ez volt a legjobb világbajnokságom
10.13. 22:08 Önkormányzat 2019 - Lazók Zoltán (OLPK) Oroszlány polgármestere
10.13. 22:08 Önkormányzat 2019 - Czeglédi Gyula (Független) Hajdúszoboszló polgármestere
10.13. 22:07 Önkormányzat 2019 - Dr. Vass György (FIDESZ-KDNP) Fót polgármestere
10.13. 22:07 Önkormányzat 2019 - Kiss Attila (FIDESZ-KDNP) Hajdúböszörmény polgármestere
Tudjátok ?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Szép őszi napot  Kisfiú almákkal  Őszi csendélet  Őszi csendélet  Szép őszi napot  Facebookon kaptam  Őszi levelek  Postás viccek  Posertube  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Őszi dekoráció  Angol szavak kicsiknek  Ferenc pápa: Hitünk valódiságá...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Kellemes napot!  ŐSSZEL. Tompa Mihály Az ősz n...  Tóbiás Tünde versei  Őszi kép  Őszi gyümölcsök  Kellemes délutánt kívánok!  A fénykép hatalma  Őszi kép  Png virág  Kellemes délutáni időtöltést  Egy kis pancsolás  Szèp estét kedves látogat...  Őszi kép  Napraforgó  Állatok , avagy mit gondolok r...  Kortárs művészek alkotásai  Addig, amíg többet akarsz és n...  Szuper szép napot  Szép őszi napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hogy milyen az ősz nélküled?  Őszi csendélet  Napraforgó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  4. keresztény tanösvény - Jéz...  Facebookon kaptam  Szép őszi napot  Moretti Gemma: Tavaszi szél a ...  A hulló falevelek szépsége  A fénykép hatalma  Facebookon kaptam  Őszi kép  Szép estét  Mély ráncok ellen is jó  Jó reggelt , szép napot  Gombák  Fügék kosárban  Ha felébredsz ebből az illúzió...  Facebookon kaptam  Őszi kép  Az Egyház társadalmi tanításár...  Ha felébredsz ebből az illúzió...  Facebookon kaptam  Kutya mama kölykével  Sexy nő  Szép őszi napot  Boldogasszony Anyánk a Notre D...  Szuper szép napot  Kellemes kávézást  Isten szava teremtő szó  E heti jókívánságom  Moretti Gemma: Majd elfelejtek...  Fügék kosárban  Angyal és szív  Áldott reggelt, szép napot  Nő virággal  Magyarország Nagyasszonya, ok...  10-én ugrik a majom a vízbe  Facebookon kaptam  Egy kis pancsolás  Szép estét  Mírjam barátnőmtől facebookon  Orchidea  Szíves üdvözlet  ŐSSZEL. Tompa Mihály Az ősz n...  Mírjam barátnőmtől facebookon  10-én ugrik a majom a vízbe  Isten szava teremtő szó  Zarándoklattal ünnepelt a harm...  Olyanokkal akarom tölteni az i...  Vidám délutánt!  Részlet Pio atya imájából  Magyarország Nagyasszonya, ok...  Esti kép  Assisi Szent Ferenc: Naphimnus...  Sexy nő  Rózsa pillangóval  Szép őszi napot  Ha felébredsz ebből az illúzió...  Jó reggelt , szép napot  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
kegyelem szele, nácik kegyetlenségeiről, általános szabad, népek önrendelkezési, tiszteletteljes előterjesztéssel, háborús bűnösök, háborús főbűnösöket, népidemokratikus Magyarországon, háború után, egész német, ilyen szörnyeteg, ilyet elrabolni, morál vezet, japán katonákat, bujkáló gonosztevőket, háborúk megsokszorozódtak, nemzetközi jogot, európai nőket, koreai háborúnk, kínaiak elfoglalták, kongói krízis, háború Katanga-ban, hindu hadsereg, sivatagba több, olyan népnek, nagy angol, nácik zsidóüldözése, szabadon választó, uralkodó demokrácia, alig lecsillapított, amerikai kontinenst, nyugati világ, közelmúltban volt, kies cukorszigetet, kevésbé kies, kívánt eredményt, eseményeket kívülről, tényből következtettük, írott malaszt, farzsebből kidudorodó, blokádot csak, agresszort bántódás, hírhedt genocídium, fajtája megindult, évvel ezelőtt, népirtás legördögibb, magzatelhajtás bűnét, keleti hordák, pokoli népirtásnak, kihaló magyar, 1956-os magyarországi, hóhér hidegvérével, nemzetközi erkölcs, derék ENSz, néger törzsek, ember néha, kongói események, magyar kormány, államférfiú előrelátását, tarka sereg, középkor útonállói, polgári lakosságot, zsoldosokat öljék, sebesülteket koncolják, ismert orosz, agressziók egyetlen, alapon bármely, őserdők törvénye, ártatlan lélek, szent demokrácia, személyekkel szemben, háborús bűnösöket, legfőbb főnöküket, nemzetközi szellemben, fejet büntetjük, tiszteletreméltó Kant, béke oltárán, utókor csodálni, egyetemes demokrácia, népek újra, nemzetközi Igazságban, világot átengedi, farkasok világában, jungle törvénye, magam részéről, emberi jogok, legközelebbi Holdrakéta, kinyilatkoztatás, tiszteletreméltó, népidemokratikus, martirológiájába, előterjesztéssel, tisztességtelen, tiszteletteljes, jogtalanságokat, kedvezményezett, tapintatosságát, hálakoszorúnkat, megerőszakolták, megakadályozása, magyarországon, , ,
2019.09 2019. Október 2019.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1780
  • e Hét: 1780
  • e Hónap: 19333
  • e Év: 376622
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.