Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
1886. december 26-án született Gömbös Gyula
  2015-12-27 09:24:08, vasárnap
 
   
  1886. december 26-án született Gömbös Gyula (Murga, 1886. december 26. - München, 1936. október 6.), császári és királyi (k. u. k.) vezérkari tiszt, magyar királyi szolgálaton kívüli gyalogsági tábornok, politikus, országgyűlési képviselő, titkos tanácsos, honvédelmi miniszter, Magyarország miniszterelnöke.

Bár számottevő alkotások nem maradtak utána, de amit reánk hagyott, az mindig örök értéke lesz a magyarságnak: az a lángoló hazaszeretet, az a faja életerejébe vetett törhetetlen hit és az a szent hevület, mely minden cselekedetét a nemzet oltárán bemutatott áldozattá magasztosította.

Messziről ugyan tüneményesnek tetszik az ő pályafutása, mert hirtelen jött, ragyogó meteorként röppent fel a magyar égboltra, s a szegény tanító fia a hatalom legfőbb polcára érve magára halmozott minden díszt, melyre - úgy vélte - szüksége volt, hogy az ő szeretett hazájában kellő nyomatékkal harcolhasson a fajvédelem gondolatáért. De a beavatottak tudták, hogy a szerencse minden mosolya egy-egy pótolhatatlan darabot szakított ki az ő életerejéből.

A kezdetek

A Tolna vármegyei Murgán evangélikus tanítói családban (ahol most a mocsadék zsidóbérencek nem engednek emléktáblát állítani neki) született. Édesapja idősebb Gömbös Gyula, a falu elemi iskolájának evangélikus vallású tanítója, édesanyja Weitzel Mária volt. Ősei főként németek voltak, ám magyar nemesi felmenőkkel is büszkélkedhetett. Az elemi iskolát Murgán végezte (1893-1897), majd családjával Sopronba költözött, ahol az evangélikus líceumban (1897-1901) folytatta tanulmányait. 1901-től a pécsi honvéd hadapród iskola növendéke lett. 1905-ben zászlóssá avatták, első állomáshelye a zágrábi 25. honvéd gyalogezred volt. 1912-ben főhadnagyként vonult be a bécsi hadiiskolába, ahol vezérkari tiszti képzésben vett részt. Az I. világháború végére már vezérkari százados volt. 1918-ban Budapestre sietett és a Wekerle-kormány hadügyminisztériumában vállalt tisztséget: egy ideig katonai attasé volt Zágrábban, illetve a balkáni hadműveletekért felelős csoportot vezette.

1918. október 8-án Gömbös Gyula vezérkari tiszt emlékiratot nyújtott át Wekerle Sándor miniszterelnöknek: A monarchia hadseregei - írja - az összes harctereken még mindig harcképes állapotban vannak, és ma mindenütt az ellenség földjén állanak. Ha megőrizzük nyugodtságunkat, ha a magyar érdekeknek megfelelően az Adria és Dnyeszter közötti magyar csapatok felett magyar főparancsnokság veszi át a vezetést, és ha a magyar honvédelmi miniszter a mögöttes ország magyarországi részét egészen bevonja parancsadási körletébe, azaz kiküszöböli a cs. és kir. Kriegsministerium parancsadási jogát, ha behívja a soron kívüli felmentetteket és ha a hadsereg-főparancsnokság a fölös számú magyar harcegységeket rendelkezésünkre bocsátja, akkor magyar szempontból a helyzet még megmenthető. (v.ö.: a zsidó Linder Béla, a patkánykormány "honvédelmi" minisztere: "Nem akarok katonát látni!")

Gömbös tehát még 1918 őszén se akarta feladni a háborút és az antant által követelt magyar területeket, ez vezetett a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) megalakulásához. 1919. január 19-én a Gólyavárban, mintegy ezer katonatiszt előtt tartott gyűlésen Károlyi Mihályt és kormányát élesen kritizáló, keresztény-nemzeti ellenforradalmi programot hirdető beszéde után a MOVE elnökévé választották.

Szemben a bolsevizmussal

Gömbös Gyula vezérkari százados ezt írja naplójában: November 2-án azt vetettük fel Tombor Jenő és Julier Ferenc alezredesekkel Hazai Samunak, hogy a Wienben levő Andrássy Gyula gróffal együtt álljanak az olasz és francia frontról hazaérkező magyar csapatok élére, abból a célból, hogy ezen csapatok segítségével a forradalmi kormányt megbuktassuk.

Károlyi Mihály, majd Berinkey Dénes patkánykormánya felismerte, hogy a fegyveres MOVE potenciális veszélyforrás a cionbolsevik berendezkedésre nézve. Gömbös, a letartóztatást elkerülendő, Bécsbe emigrált, ahol a Tanácsköztársaság kikiáltása után csatlakozott a Bethlen István vezette forradalmi Anti Bolsevista Comitéhez (ABC), mely legfőbb feladatának a proletárdiktatúra megdöntését tartotta. Az ABC megbízásából Belgrádban tárgyalt a megszálló francia erőkkel, majd Szegedre ment Károlyi Gyula ellenforradalmi kormányához. Egyes források szerint Károlyi az ő javaslatára hívta Aradra Horthy Miklóst, hogy kormánya honvédelmi minisztere legyen. (Horthy a kormány Aradra költözése után a franciák nyomására kilépett a kormányból és a szerveződő Nemzeti Hadsereg fővezére lett.) Az időközben szegedi ellenkormány által bécsi megbízottnak kinevezett Gömbös a kormánytól függetlenedő fővezért mindvégig támogatta.

Kiállás a kormányzó mellett

A Tanácsköztársaság bukása után Gömbös belépett a Nagyatádi Szabó István vezette Független Kisgazdapártba, amelynek színeiben 1920-ban Törökszentmiklós nemzetgyűlési képviselőjévé választották. Támogatta Horthy kormányzóvá választását. 1921 októberében, a második királypuccs idején fontos szerepet játszott a visszatérő IV. Károly király csapataival szembeszálló kormányhű erők (elsősorban az egyetemi zászlóaljak és a budapesti helyőrség) mozgósításában és a budaörsi csatában.

A kormánypárt és a kisgazdák fúziója révén 1922 februárjában Bethlen vezetésével létrejött Egységes Pártban ügyvezető alelnöki funkciót töltött be. 1923-ban néhány elvbarátjával kilépett az EP-ből, mert szembekerült Bethlennel a bethleni konszolidáció, a Népszövetséghez való csatlakozás és a Népszövetségi kölcsön ügyében.

Fajvédelem

1924-ben néhány elvbarátjával (például Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre) együtt kilépett az EP-ből és megalakította a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot, mely ezután a kormánypárt jobboldali ellenzékeként volt jelen a Nemzetgyűlésben. Továbbra is vezető szerepet játszott a MOVE-ben és más, a korra jellemző titkos szervezetekben, így például az Etelközi Vérszövetségben (EX). Szoros kapcsolatot tartott németországi nemzeti radikális mozgalmakkal, jelentős szerepe volt abban, hogy Magyarországon menedéket kaptak a müncheni, ún. Kapp-puccs vezetői, például Wolfgang Kapp, Erich Ludendorff és Trebitsch-Lincoln.

1928-ban, látva az EP megingathatatlan fölényét, Gömbös feloszlatta a Fajvédő Pártot, hivatalosan is bejelentve, hogy szakít addigi nézeteivel. Ismét belépett az Egységes Pártba. 1928. szeptember 5-étől 1929. november 10-éig honvédelmi államtitkár, majd 1932. november 1-jéig honvédelmi miniszter. 1929-ben Horthy szolgálaton kívüli tábornokká nevezte ki, és felvételt nyert a Vitézi Rendbe (innentől teljes neve vitéz jákfai Gömbös Gyula). Hadügyminiszterként tartózkodott a politizálástól, és sokat tett a hadseregfejlesztés érdekében. Miután a nagy gazdasági világválság hatására Bethlen és Károlyi Gyula is megbukott, 1932. október 1-jén a határozott programmal fellépő Gömbös lett a miniszterelnök.

A Nemzeti Munkaterv

Kormányra lépését követően kidolgozta kormányprogramját, a 95 pontos Nemzeti Munkatervet (kritikusai elnevezésével Álmoskönyvet), amit publikált is. A Nemzeti Munkaterv a közjogi, államigazgatási, gazdasági, kulturális stb. berendezkedés átalakítását, racionalizálását és korszerűsítését hirdette meg, szociális, és a parasztság helyzetét javító intézkedéseket helyezett kilátásba, egyben lépéseket tett egy, a demokratikus bohóckodást kizáró, a magyar néplélekhez igazán közel álló, tekintélyuralmi állam kialakítására (elsősorban a Duce tettei gyakoroltak rá mély benyomást). Törekvései egy részének legalábbis átmenetileg sikerült megnyernie a harmincas években meginduló falukutató mozgalom sok reprezentánsát, szélsőjobboldali csoportok mellett az ún. népi baloldal egy részét is. A részben Mussolini ihlette program nagyrészt nem valósult meg (elsősorban nem Gömbös hibájából), azonban kezdeti támogatást biztosított számára a nemzet minden tagja körében.

Gömbös igyekezett a befolyását továbbra is megtartó Bethlen-csoporttal együttműködve kiutat találni a válságból, közben a bázisát is növelni próbálta. Egyik első lépése a Károlyi Gyula miniszterelnöksége alatt bevezetett statárium felszámolása volt, mivel helyesen ismerte fel, hogy a szükségállapot felesleges, hiszen nem alakult ki tömegmozgalom a fennálló rendszer ellen.

A gazdaság helyzetén protekcionizmussal és exportösztönzéssel kívánt javítani, amiben nagy segítségére voltak tehetséges szakminiszterei, a gazdasági tárcát vezető Imrédy Béla és a külügyek élén álló Kánya Kálmán. Első külföldi útja Rómába vezetett, ahol nemcsak Mussolini, de XI. Piusz pápa rokonszenvét is sikerült elnyernie. 1933-ban kereskedelmi egyezmény született Ausztriával, 1934-ben pedig a római jegyzőkönyvek révén megszületett az osztrák-olasz magyar hármas szövetség.

Adolf Hitler hatalomra kerülésekor a miniszterelnök sietett gratulálni az újdonsült kancellárnak, majd 1933 júniusában elsőként a vezető európai politikusok közül Berlinbe utazott, ahol kereskedelmi egyezményt kötött Németországgal. Piacszerzés reményében a közép-európai térségben elsőként a magyar állam felvette a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval 1934. április 12-én, miután ezt Magyarország előtt 1933. november 16-án az Egyesült Államok, a nagyhatalmak közt utolsóként, megtette. Erre azért nyílhatott lehetőség, mert a Szovjetunió mérsékelte a versailles-i diktátumok elleni kritikáját, és Németország sakkban tartása végett ki akart törni diplomáciai elszigeteltségéből. Azonban hamarosan, az 1935-ös szovjet-francia szövetség és az 1936-os Antikomintern Paktum létrejöttével a két állam szembekerült egymással 1939 nyaráig, a német-szovjet viszony rendezéséig.

Az osztrák, olasz és német piac megnyílása segített a magyar gazdaságnak kilábalnia a válságból. Ennek kézzelfogható eredményei voltak a megindult beruházások, a kommunális és szociális fejlődés, a lakosság életkörülményeinek javulása. A külpolitikai sikerek pedig részben enyhítették a trianoni kudarcélményt. Érdekes módon Gömbös a revízió ügyét csak kevéssé használta fel politikájában. Ez irányú elképzelései meglepően enyhék voltak a korabeli elképzelésekhez képest: mindössze a nagyrészt magyarok lakta határmenti területekre szorítkoztak igényei.

Út a munkaállam felé

Miután Gömbös helyzete konszolidálódott, hozzálátott a kezdettől fogva tervezett szerkezetváltás megvalósításához. Az addigi konzervatív-liberális bethleni szisztémához képest irányvonalát a jobbra nyitás, a modernizáció és az autokratizmus jellemezte. Egy új, keresztény-nemzeti munkaállam létrehozására törekedett.

Már 1932-ben átalakította az EP-t Nemzeti Egység Pártjává (NEP), amelyben fokozatosan háttérbe szorította Bethlent és konzervatív-liberális csoportját. Szándéka szerint modern tömegpártot hozott volna létre. 1933-ban keresztülvitte a kormányzói jogkör kiszélesítését, így megszerezte Horthy támogatását, 1934-ben pedig titkos paktumot kötött a kisgazdákkal, akik támogatásukról biztosították a Bethlen-klikkel szemben cserébe a titkos választások bevezetését kérték.

1935-ben átalakította kormányát, ahova saját híveit (például Kozma Miklós, Darányi Kálmán, Bornemisza Géza) ültette. Elérte, hogy Horthy 22 tábornokot nyugdíjaztatott, így a hadsereg fiatal, Gömbössel rokonszenvező igazi nemzeti szellemű tisztekkel töltődött fel.

Márciusban Horthy feloszlatta az Országgyűlést, mire Bethlen és csoportja kilépett a NEP-ből. Gömbös ügyes taktikával a titkos szavazás bevezetése előtt írta ki a választásokat, amin pártja és támogatói elsöprő győzelmet arattak mind a konzervatív, mind a baloldali erők felett.

A tragikus vég

Úgy tűnt, hogy Gömbös kísérlete végül sikerrel jár: a parlamentet és a fejlődő hadsereg vezetését is támogatóival, híveivel töltötte fel, és az adminisztrációs rendszer modernizációja is folytatódott. Azonban az átalakítás összességében nem hozta meg a várt eredményt. Hagyományos eszközökkel a magyar politikai rendszerben nem lehetett a totális uralom kialakításának zálogául szolgáló tömegpártot létrehozni a NEP-ből. Ráadásul a munkaállam kialakítását Horthy és a hagyományos vezetőréteg is ellenezte.

Veseelégtelensége végül 1936. október 6-án, 49 évesen végzett vele, amikor éppen Münchenben tartózkodott kezelésen. Bár Gömbösnek nem sikerült kialakítania a tekintélyuralmi államot, az általa véghezvitt intézkedések nagyban kell hogy befolyásolják a most megindult új honfoglalást és példamutató ikonként kell lebegjen a szemünk előtt.

Szobrát egy igazi nemzeti szellemű kormány alatt vissza kell állítani eredeti formájában és eredeti helyén, az Erzsébet-híd budai hídfőjénél.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: konszolidálódott, racionalizálását, rendelkezésünkre, megingathatatlan, büszkélkedhetett, szélsőjobboldali, törökszentmiklós, megvalósításához, szakminiszterei, ellenforradalmi, nyugdíjaztatott, vérszövetségben, hadműveletekért, nyugodtságunkat, adminisztrációs, tekintélyuralmi, magasztosította, korszerűsítését, nemzetgyűlésben, főparancsnokság, államigazgatási, megalakulásához, elképzelésekhez, népszövetséghez, miniszterelnöke, patkánykormánya, berendezkedésre, szerkezetváltás, mozgósításában, felmentetteket, szovjetunióval, intézkedéseket, kiszélesítését, patkánykormány, reprezentánsát, letartóztatást, mindig örök, nemzet oltárán, magyar égboltra, szegény tanító, hatalom legfőbb, fajvédelem gondolatáért, beavatottak tudták, szerencse minden, mocsadék zsidóbérencek, falu elemi, elemi iskolát, evangélikus líceumban, pécsi honvéd, bécsi hadiiskolába, ideig katonai, balkáni hadműveletekért, Gömbös Gyula, Weitzel Mária, Wekerle Sándor, Linder Béla, Magyar Országos Véderő Egylet, Károlyi Mihályt, Tombor Jenő, Julier Ferenc, Hazai Samunak, Andrássy Gyula, Károlyi Mihály, Berinkey Dénes, Bethlen István, Anti Bolsevista Comitéhez, Károlyi Gyula, Aradra Horthy Miklóst, Nemzeti Hadsereg, Nagyatádi Szabó István, Független Kisgazdapártba, Támogatta Horthy, Egységes Pártban, Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Magyar Nemzeti Függetlenségi, Etelközi Vérszövetségben, Wolfgang Kapp, Erich Ludendorff, Fajvédő Pártot, Egységes Pártba, Vitézi Rendbe, Nemzeti Munkaterv, Nemzeti Munkatervet, Imrédy Béla, Kánya Kálmán, Adolf Hitler, Egyesült Államok, Antikomintern Paktum, Miután Gömbös, EP-t Nemzeti Egység Pártjává, Kozma Miklós, Darányi Kálmán, Bornemisza Géza, Márciusban Horthy,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.07. 22:09 Koronavírus - Záhonyi polgármester: folyamatosan érkeznek a hazafelé tartó ...
04.07. 22:08 Krónika 13. rész (területfejlesztés, napirend után)
04.07. 22:05 Nem folytatódik az olasz kosárlabda-bajnokság
04.07. 22:04 Koronavírus - Trump felmentette a Pentagon belső ellenőrzésének vezetőjét
04.07. 22:04 Koronvírus - Az amerikai elnök az Egészségügyi Világszervezetet bírálja
04.07. 22:04 Ifj. Lomnici Zoltán: külső támadás érte a forintot
04.07. 22:04 Koronavírus - AM-államtitkár: az idén is biztosított a magyar emberek élelm...
04.07. 22:04 Koronavírus - ITM-államtitkár: a kormány segítséget ad, hogy a vállalkozáso...
04.07. 22:03 Koronavírus - Inforádió - Palkovics: az akcióterv végrehajtása közös ügyünk
04.07. 21:53 Koronavírus - Tízezer fölött a halottak száma Franciaországban, lassult, de...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Reménység  A Szentírás üzenete - 2020. áp...  Nyuszi virágokkal  A Golgotán áll a Kereszt..  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten áldása legyen Mindnyájun...  Baby rózsákkal  Facebookon kaptam  Kirakós  Kirakós  De la Salle Szent János áldozó...  Tavaszi fények Enyhe fénnyel ...  Facebookon kaptam  Pio atya mélyen és feltétlenül...  Pihenő nyuszik  Vízcseppes rózsa  Minden a javunkra van  Kirakós  Imádkozzunk együtt a járvány ...  Ferenc pápa: A szegényekhez va...  Pihenő nyuszik  Nyuszi a kerítésnél  Nyuszi tojásokkal  Tavaszi kép  Png virág  Orbók Ildikó fotója – Pe...  Santa Marta Mass, Pope Francis...  Egészségügyi Világnap  Mai harmónia kártyám  Rózsa csokrok  Tavaszi kép  Kellemes délutáni pihenést  Posertube  Virágok kosárban  Csomag szállítás  Facebookon kaptam  817 főre nőtt a beazonosított ...  Posertube  9. Hittanóra: Hiszem a bűnök b...  Szentmise közvetítés hétfő est...  Önmaga számára teremtette Iste...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Orbók Ildikó fotója – Pe...  Drótszamáron érkezett a barka ...  Facebookon kaptam  Isten áldása legyen Mindnyájun...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nyugalmas Húsvétvárást mindenk...  Aggodalom  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Ferenc pápa: Nagyhéten család...  Mai vicc  Rózsa csokor  „Végül csak a szeretet m...  Isten békessége  Húsvét  100 éves a magyar gyász  De la Salle Szent János áldozó...  Facebookon kaptam  Imádkozzunk együtt napról napr...  Facebookon kaptam  Vécén  Facebookon kaptam  Biztonság  Júdás eladta a lelkét. Vajon m...  Mai harmónia kártyám  Kölyök cicák  Facebookon kaptam  Virágok csészében  Két kutya beszélget  Facebookon kaptam  100 éves a magyar gyász  Szívetek legyen vidám . . .  Lehulott a Jézus vére  Facebookon kaptam  Szèp estét kedves látogat...  Santa Marta Mass, Pope Francis...  Happy easter  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Útravaló – 2020. április...  Nyuszi tojást fest  Te győzöl Uram! – Keresz...  Döntsünk a szeretet mellett!  Rózsa csokrok  108 éve született Örkény Istvá...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Drótszamáron érkezett a barka ...  Png virág  Húsvét  Pihenő nyuszik  Kis GIF képek  Nyuszi tojást fest  Nyuszi tojásokkal  Imádság  Hintázó kislány 
Bejegyzés Címkék
mindig örök, nemzet oltárán, magyar égboltra, szegény tanító, hatalom legfőbb, fajvédelem gondolatáért, beavatottak tudták, szerencse minden, mocsadék zsidóbérencek, falu elemi, elemi iskolát, evangélikus líceumban, pécsi honvéd, bécsi hadiiskolába, ideig katonai, balkáni hadműveletekért, monarchia hadseregei, összes harctereken, ellenség földjén, magyar érdekeknek, magyar honvédelmi, mögöttes ország, soron kívüli, fölös számú, zsidó Linder, antant által, forradalmi kormányt, fegyveres MOVE, cionbolsevik berendezkedésre, letartóztatást elkerülendő, proletárdiktatúra megdöntését, megszálló francia, kormány Aradra, franciák nyomására, szerveződő Nemzeti, időközben szegedi, kormánytól függetlenedő, kormányzó mellett, második királypuccs, egyetemi zászlóaljak, budapesti helyőrség, budaörsi csatában, kisgazdák fúziója, bethleni konszolidáció, kormánypárt jobboldali, korra jellemző, nagy gazdasági, határozott programmal, parasztság helyzetét, demokratikus bohóckodást, magyar néplélekhez, részének legalábbis, harmincas években, részben Mussolini, nemzet minden, befolyását továbbra, szükségállapot felesleges, fennálló rendszer, gazdaság helyzetén, gazdasági tárcát, külügyek élén, római jegyzőkönyvek, osztrák-olasz magyar, miniszterelnök sietett, újdonsült kancellárnak, vezető európai, közép-európai térségben, magyar állam, diplomáciai kapcsolatot, nagyhatalmak közt, versailles-i diktátumok, 1935-ös szovjet-francia, 1936-os Antikomintern, német-szovjet viszony, magyar gazdaságnak, megindult beruházások, külpolitikai sikerek, trianoni kudarcélményt, revízió ügyét, korabeli elképzelésekhez, nagyrészt magyarok, munkaállam felé, kezdettől fogva, jobbra nyitás, autokratizmus jellemezte, kormányzói jogkör, titkos választások, hadsereg fiatal, titkos szavazás, baloldali erők, fejlődő hadsereg, adminisztrációs rendszer, átalakítás összességében, várt eredményt, magyar politikai, totális uralom, munkaállam kialakítását, hagyományos vezetőréteg, tekintélyuralmi államot, általa véghezvitt, most megindult, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 108
  • e Hét: 4718
  • e Hónap: 11950
  • e Év: 242968
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.