Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Széchenyi István beszéde 1844
  2008-03-14 06:41:51, péntek
 
   
  Széchenyi István beszéde 1844


Országgyűlési némely nevezetesb indítványok és beszédek a főrendek táblájánál

XII. A zsidók iránti törvényjavaslatról, october 1-ső napján 1844. Ha az ember
tekinti, hogy Magyarországban ezen szerencsétlen és elnyomott népfaj egy idő óta
mennyi ipart fejt ki, lehetetlen, hogy az ember valami sympathiát iránta ne
érezzen, és hogy itt, és más alkalommal is hallottam, miszerint érettök
felszólalások történnek, s hogy mélt. Zay Károly gróf őket minden jogokkal
felruházni kívánja, felfogni tudom; de más részről megvallom, hogyha a nemzetiség
dolgát igazán akarjuk pártolni, akkor nem tudom felfogni e tekintetben azon igen
nagy engedékenységet. Nem akarom azt most vitatni, hogy a nemzetiség dolga mennyire
érdekes - meglehet, hogy nagy részben talán abberatión alapul meggyőződésem, hanem
nemzetiség, kifejtett nemzetiség nélkül nekem, megvallom, minden más progressio -
nem kell. Erre állítok mindent, e nélkül mondhatom, egy zagyvalék nép leszünk,
melynek talán több pénze lesz, a dögbőröket talán drágábban eladhatjuk stb., de ez
engem nem mozdít; mindenekelőtt áll előttem hűség a fajtámhoz. Új bizonyságát adja
a magyar tágkeblűségének, miszerint néha bizony éppen azon helyzetbe teszi magát,
mint az, ki maga alatt vágja az ágat, és anélkül, hogy észrevenné, vízbe esik, és
később megbánja a dolgot. A magyar nemzetiség még nemrégóta olyan körülmények
között volt, hogy bizony csuda - és abban látom a legnagyobb garantiát a nemzetiség
jövendője felett - , hogy ti. annyi erővel és életszikrával bírt oly közel a
sírhoz, miszerint az élet felé fordult, - s ekkor ugyan intoleransok voltunk, mi
igen természetes; - de egyik túlságból a másikba menvén most az emberiség, az
embereket a zsidókkal együtt a szívünkhöz szorítjuk, és most a legnagyobb
liberalisták vagyunk; de helyzetünk e részben nem oly kedvező, mint például az
angoloké. Az angol nemzet ugyanis elliberáltathatta a zsidófajt, mert ha például én
egy palaczk tentát öntök egy nagy tóba, azért a víz nem romlik el,és mindenki
ártalom nélkül megihatja a nagy angol elember a zsidó transeaát; ugyanez áll
Franciaországra nézve is; de ha a magyar levesbe egy palaczk tintát önt, megromlik
a leves, és azt meg nem eheti az ember. De más példát hozok fel: ha egy bárkában
ülök, és abban van gyermekem és más gyermeke, és ha a bárkába bejön a víz, s
előttem apodictice áll, hogy ezen két gyermeket benn nem tarthatom, az igaz, ha a
magamét lököm ki, és a másikat benntartom, azt az újságban fogják hirdetni; de biz
én a magam gyermekét conserválom, és a másikat lököm ki. E tekintetben tehát a
liberalismus egyenesen a nemzetiség rovására történik; és ez nem vélekedés, mert
apodictice szám szerint be lehet bizonyítani, hogy minden ilyféle kedvezés csorba a
nemzetiségre nézve. Tehát annak, ki nemzetiséget őszintén pártolja, lehetetlenség,
hogy most olyan elemnek, melynek több intelligentiája, több szorgalma van, a
nemzetiség rovására kedvezéseket nyújtson.

Megvallom, hogy csak néhány évvel ezelőtt mindenféle tolerantiának a lehető
legnagyobb ellensége voltam,mert nem akartam magammal következetlenségbe jönni,
átlátván, hogy nemzetiségünk csak egy hajszálon függ, és valamint másra a magunk
terhét lökni nem akartam, úgy másnak terhét magamra sem kívántam vállalni; de más
részről tapasztaljuk, hogy egy idő óta nemzetiségünk szilárdabb talajon áll, és
kivált azóta, hogy a fejedelmi szó és minden viszony, mely nemzet és fejedelem közt
létez, magyar. Mondhatom, hogy talán egy kissé tágult bárkánk, úgy, hogy másokat is
lehet abba beléptetni, ámbár ebben is van veszély, mert ebben a biztosíték
következtében az emberek ezentúl elalusznak s azt hiszik, hogy meg van mentve a
dolog, és így házi köreikben nnemzetiséget, helyeslést nyert, és gróf Zichy Ottó
úrnak is helyeslését hallottam, - mégis bátor vagyok a Mélt. Fő R.R.-et
figyelmeztetni Berzsenyinek a "Magyarokról" írt szavaira, melyben azt mondatik:
"lásd a kevély tölgy, mely századoknak ádáz ostromát kiállotta, most belsőkép
rágódó kis férgek által enyészik el." Legyünk tisztában magunkkal. Igen
természetes, a magyar ezelőtt mélyen aludt, és most kapkodik, és ez természetesen
máskép nem lehet; de ha mi azt mondjuk, hogy a nemzetiség azon alap, melyre mindent
akarunk rakni, magunkkal ne jőjünk ellentmondásba, és ne gondoljuk, hogy ezen elem
már ily igen erős, hogy halálos ágyából kiemelkedett, s Magyarország már oly
szilárd, hogy minden más elemeket magába felvéve, azokat megemészteni tudná.
Méltóztassanak a régibb orvosoknak hinni, hogy oly reconvalescens nemzet minden
nemzetiséget a hátára nem vehet. Nincs arról szó, hogy az Istennek akármi
teremtését jogokból kirekesszük, mert felfogásos és vallásos érzelmem szerint azt
szeretném, hogy e hazában minden ember, ki az Isten képére van alkotva, egyenlő
jogokkal bírjon és egyenlő terheket viseljen; és bár mondhatná mindenki
valláskülönbség nélkül: "nekem is van hazám"; ez az ultima tendentiam, ez a
kikötőm, mely felé vitorlázok, de mint hű tagja a magyar fajnak, megvallom, hogy
túlliberalismus által, egy túlzó indulat által, hogy magam gyermekét dobjam ki a
bárkából, ezt másokért tenni nem fogom soha, és ezen hűséget minden más nemzetben
tudom becsülni; de miután magyaroknak teremtett az Alkotó, legyünk is azok, és
legyünk tisztán magyarok. Ez a vélekedésem.

XIII. Ugyanazon tárgyban, ugyanazon napon, egyszersmind gróf Zaynak válaszúl, így
szólt gróf Széchenyi István: Senki sem kételkedik azon, hogy méltóságos gróf Zay
Károly úr bizonyosan a nemzetiség dolgában sokat tett, és e részben Ő méltóságát a
legtávolabbról is érdekelni nem akartam; de megvallom, hogy e tekintetben azt
vélem, miképpen a méltóságos gróf magával nincs egészen vitában, ti. a nélkül, hogy
gondolná és kívánná, a víz mégis be fog folyni a bárkába, és míg a panslavismus
ellen bástyákat húz a méltóságos gróf, addig más oldalról a magyar bárka egészen
más elemekkel fog megtöltetni, és elmerülni. Azt mondá továbbá a méltóságos gróf,
hogy nem tart attól, miként egypár nyomorult zsidó tudná a magyar nemzetiséget
veszélyeztetni.Megvallom, hogy egy egész osztályról, mely annyi birtokkal,
tiszteletreméltó férfiakkal dicsekszik, így szólani nem mernék, és a zsidókat
általánosan nyomorúlt embereknek nem merném nevezni; és valóban ez egy különös neme
a protectiónak, és és nem tudom, vajon ezen protectióért nagy köszönetet fognának-e
mondani a méltóságos grófnak; és habár a méltóságos úrnak azon mondására, hogy
egypár nyomorúlt zsidó nem fogja megrontani a magyart, de nem fognak annyit tenni,
mint akkor tettek, mielőtt ezen biztosíték létezett volna. De mindemellett nem
vagyok az ellen, úgy mint nemzetiségünk szilárdul, bárkánkat egy kissé tágítsuk, és
most például némelyekre nincs oly szükségünk, mint azelőtt; teszem azelőtt a
világért a sarkantyút le nem vettem volna a csizmáról, mert ebben is láttam a
nemzetiségnek egy kis garantiáját; eddig a bajuszomat a világért le nem vettem
volna; most, ha bosszantja az orromat, meglehet, hogy leveszem; de mondom ezelőtt
le nem vettem volna, mert ebben is volt a magyarságnak egy kis symboluma.
Mindezeknél fogva vélekedésem az volna, hogy ne tegyünk hátra lépést, de nagy
előrelépést sem kívánok tenni, és legjobban szeretném, ha azon nyomot követnők,
melyet a múlt országgyűlés alkalmával követtünk, és csak fogadnók el azon
törvényjavaslatot, melyet a múlt országgyűlés alkalmával Ő felsége elibe
terjesztettünk;ezáltal a hosszas tanácskozást, mely csak keserűségre vezethet, el
fogjuk kerülni, mert még azt hiszik utoljára, hogy itt az ember a zsidóság ellen
van, és bizonyosan én részemről az Istennek minden teremtményét tisztelem, és
bizonyosan a zsidóságnak sem vagyok az ellensége, sőt méltánylom előmenetelöket, és
azt, mit a nemzetiség dolgában tettek, azért ismételve mondom, maradjunk annál, mit
a múlt országgyűlés alkalmával Ő felsége elé terjesztettünk, és minden hosszas
tanácskozással hagyjunk fel. Ez a vélekedésem. /Közhelyeslés!/

Minthogy gróf Széchenyi István e nyilatkozata egyszersmind gróf Zay károly megelőző
beszédére vonatkozott, - ez az utóbbi azonnal felkelt, s következő szenvedélyes
megjegyzésekkel válaszolt: Bocsánatot kérek, hogy még egyszer felszólalok, de
felelettel tartozom méltóságos gróf Széchenyi István úrnak. Az általam igen
tisztelt gróf azzal látszott vádolni, mintha a nemzetiséget fel akarnám áldozni.
Tudja az ország, tudja az egész tábla, hogy alig van valaki az országban, ki a
magyar nemzetiség előmozdításáért annyit szenvedett, mint én; mi pedig azt illeti,
hogy veszélyeztetnék vagy koczkáztatnék a magyar nemzetiség néhány szegény
nyomorult zsidó polgárosítása által, azt hiszem, hogyha meg tudtuk oltalmazni a
németek, csehek, jezsuiták s törökök ellen, kik három századok alatt mindig
ostromlották a magyar nemzetiséget, és nem voltak képesek azt eltörölni, mármost
néhány szegény, nyomorult zsidó tudja azt veszélyeztetni? / Gr. Zichy Ottó:
Helyes!/ Én az mondom, hogy a zsidóknak polgárosodása által, elhalván a mostani
ivadék, sírjaikból emelkedik új magyar izraelita honpolgárság, mely hazánk
előmenetelének, nemzetiségének s dicsőségének előmozdítása mellett buzgón fog
törekedni, és e részben a többi honpolgárokkal vetélkedni. - Ez a vélekedésem.

http://www.freepress-freespeech.com/holhome/kiscikk2/szechenyi.htm


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: tiszteletreméltó, valláskülönbség, előmozdításáért, magyarországban, veszélyeztetnék, túlliberalismus, tágkeblűségének, engedékenységet, franciaországra, megjegyzésekkel, intelligentiája, tanácskozással, veszélyeztetni, terjesztettünk, előmenetelöket, legtávolabbról, nemzetiségének, figyelmeztetni, ellentmondásba, honpolgárokkal, méltóztassanak, előmenetelének, reconvalescens, nemzetiségünk, nemzetiségnek, felszólalások, következtében, nnemzetiséget, szerencsétlen, polgárosodása, tolerantiának, koczkáztatnék, polgárosítása, mindenekelőtt, országgyűlési, lehetetlenség, főrendek táblájánál, zsidók iránti, ember valami, nemzetiség dolga, dögbőröket talán, magyar tágkeblűségének, magyar nemzetiség, legnagyobb garantiát, élet felé, másikba menvén, zsidókkal együtt, szívünkhöz szorítjuk, angol nemzet, palaczk tentát, nagy tóba, nagy angol, Széchenyi István, Zichy Ottó,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Reggeli  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png ablak  Túlsúly  Elfelejtetted a napot  Facebookon kaptam  Sötét volt az éj  Plitvicei tél  5 éves kisfiú zongorán játszik  Gondoskodjunk a madarakról!  Mai harmónia kártyám  Png nő  Posertube  Png ablak  Valóság  Png kutya  Uzsonna  Facebookon kaptam  Utolsó emlékezés, Gesztesi Kár...  A pasi  Életünk, egy folyamatos utazás  Várnai Zseni: Ha simogatni tud...  Kis cipő  Szèp estét kedves látogat...  Kizomba  A Szervita rend hét szent alap...  Facebookon kaptam Krisztina...  Png rózsa csokor  Png rózsa  Png rózsa csokor  Png nő  Életünk, egy folyamatos utazás  Facebookon kaptam  6. évközi hét hétfő 02.17  Hit  Havas szerelem  Png kutya  Hit  Facebookon kaptam  Kizomba  G.F. Händel: Messiás - 21 tét...  Facebookon kaptam  Tündér tánc  Tündérek tánca  Közeleg az est . . .  Png nő  Szélben  Kizomba  Png nő  A pasi  Ej ha!  Betty Boop  Náray Tamás + egy vicc  Az Úrért mi indulunk  Facebookon kaptam  Png nő  Betty Boop  Százegy év  Facebookon kaptam  Posertube  Png nő  7 éves kislány gitáron játszik  Nyirán Ferenc - Posztumusz elé...  Facebookon kaptam  Egyedül, egyedül  Tündérek tánca  Png virág  6 éves kislány hegedül  Kizomba  Posertube  Tavasz előjele  Kutyus  Hús sütés  Facebookon kaptam  Az életet nem azok a napok jel...  Facebookon kaptam Mírjam bar...  Szélben  Kellemes délutánt kívánok!  Sapkás kutyus  Png kutya rózsával  Facebookon kaptam  Maci az ágyban  Szeret nem szeret  Egyedül, egyedül  Február  7 éves kislány gitáron játszik  Tóth Árpád: Isten oltó-kése  Nyirán Ferenc - Posztumusz elé...  Orchidea  Facebookon kaptam  Meditáció a belső békéért  G.F. Händel: Messiás - 21 tét...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Posertube  Facebookon kaptam  Egyedül, egyedül 
Bejegyzés Címkék
főrendek táblájánál, zsidók iránti, ember valami, nemzetiség dolga, dögbőröket talán, magyar tágkeblűségének, magyar nemzetiség, legnagyobb garantiát, élet felé, másikba menvén, zsidókkal együtt, szívünkhöz szorítjuk, angol nemzet, palaczk tentát, nagy tóba, nagy angol, zsidó transeaát, magyar levesbe, palaczk tintát, bárkába bejön, másikat benntartom, újságban fogják, magam gyermekét, másikat lököm, nemzetiség rovására, hajszálon függ, kissé tágult, emberek ezentúl, kevély tölgy, magyar ezelőtt, nemzetiség azon, régibb orvosoknak, ultima tendentiam, magyar fajnak, túlzó indulat, nemzetiség dolgában, méltóságos gróf, magyar bárka, magyar nemzetiséget, egész osztályról, különös neme, méltóságos grófnak, méltóságos úrnak, kissé tágítsuk, múlt országgyűlés, hosszas tanácskozást, zsidóság ellen, utóbbi azonnal, általam igen, egész tábla, zsidóknak polgárosodása, többi honpolgárokkal, tiszteletreméltó, valláskülönbség, előmozdításáért, magyarországban, veszélyeztetnék, túlliberalismus, tágkeblűségének, engedékenységet, franciaországra, megjegyzésekkel, intelligentiája, tanácskozással, veszélyeztetni, terjesztettünk, előmenetelöket, legtávolabbról, nemzetiségének, figyelmeztetni, ellentmondásba, honpolgárokkal, méltóztassanak, előmenetelének, reconvalescens, nemzetiségünk, nemzetiségnek, felszólalások, következtében, nnemzetiséget, szerencsétlen, polgárosodása, tolerantiának, koczkáztatnék, polgárosítása, mindenekelőtt, országgyűlési, lehetetlenség, életszikrával, természetesen, meggyőződésem, berzsenyinek, liberalisták, tapasztaljuk, kedvezéseket, nemzetiséget, nemzetiségre, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3240
  • e Hét: 12150
  • e Hónap: 51243
  • e Év: 153597
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.