Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jobbra tarts!: Adott az irány
  2007-06-05 20:14:00, kedd
 
   
  Ágoston Balázs: Jobboldali önépítés
2007-06-01 16:37 Barikád.hu

Jobbra tarts!: Adott az irány
Az utóbbi időben sajnálatos módon egyre többször hangzik el értelmiségiek
szájából az a vélekedés,
hogy a jobboldal-baloldal fogalmi ellentétpár idejétmúlt, értelmét vesztett
felosztás.
E divatos állítás rendkívüli veszélyeket rejt magában, mert egyrészt a
relativizmuson alapul,
másrészt a legteljesebb mértékben tévesen értelmezi e két fogalmat.

Ennek szomorú bizonyítéka például az a kijelentés, mely szerint a Magyar
Szocialista Párt gazdaságpolitikája jobboldali.
Ez merő ostobaság, a materializmus ugyanis vegytiszta baloldaliság, s így
minden ebből következő
életellenes magatartás is az.
A "gazdasági jobb" és a "gazdasági" bal kifejezéseknek nincs értelmük.
Jobboldaliság és baloldaliság ellenben nagyon is létezik, éspedig öröktől
fogva, bár az elnevezés
csak a gyalázatos 1789-es franciaországi felfordulás idején vált
általánossá.
Mint köztudott, az akkori párizsi parlament jobboldalán ültek a hagyományos
rend hívei,
a baloldal pedig a zavarkeltők, felforgatók lelőhelye volt.

A jobboldaliság és a baloldaliság fogalma azonban nem csupán földrajzi
helyzetet jelöl.

A jobboldaliság nagyon tömören definiálva nem más, mint a tradicionális,
hierarchikus, szerves társadalmak elfogadása és igenlése, a szakralitás és a
transzcendencia iránti nyitottság, a természetellenes egalitarianizmus, a
materializmus és minden ebből fakadó dogma és cselekvéssorozat elvetése.
Ebből logikusan következik, hogy a valódi jobboldal nem lehet demokrata.

Mielőtt bárki megrettenne ezen állítástól, nyomatékosan leszögezzük, hogy az
antidemokratizmus
kifejezetten pozitív attitűd, ugyanakkor nem jelent, nem is jelenthet
totalitarizmust, vagyis dogmatikus,
parancsuralmi diktatúrát.
A hagyományos, önmagából következően antidemokratikus jobboldali szemlélet
pusztán világnézeti
leképeződése annak a ténynek, hogy ezen a világon eredendően nincs
egyenlőség, s az egalitarianista
dogmatikát kizárólag terrorisztikus úton lehet ráerőltetni a társadalomra,
gúzsba kötve és megbénítva azt.
Ha úgy tetszik, ez egy nagyon is racionális, empirikus megállapítás.

A jobboldaliság, mivel állandó és öröktől fogva létező értékeken nyugszik,
stabil és statikus világszemlélet,
míg a baloldaliság a "haladást" isteníti.

A baloldaliak nyughatatlanul izegnek-mozognak, soha sehol nem érzik jól
magukat, számukra nyűg minden hagyomány, rend, kötöttség.
Nem az azonosságot és a harmóniát, hanem a másságot, a diszharmóniát, a
feszültséget keresik és gerjesztik.
A baloldaliak megszállottan tevékenykednek, anélkül azonban, hogy ebből
valódi tett kerekedne ki.
Julius Evola, a jeles olasz jobboldali bölcselő így ír erről a jelenségről:
"Csak azoknak az élete keresi valójában a 'mást', akik nem elégszenek meg
önmagukkal, és akik eltávolodtak önmaguktól: nekik van szükségük a
társadalomra mint kölcsönös támaszra, mint kollektív törvényre;
és ők törekszenek - mert nincsenek; mert csak keresőkként,
elégedetlenekként, a jövőtől függve léteznek:
mert ők a létesülés.

Borzadnak attól, ami az ember természetes élettere: a hallgatástól, a
magánytól, a kitöltetlen időtől,
az örökkévalótól; és ezért tevékenykednek, izgulnak, szüntelenül ide-oda
forgolódnak,
mindennel foglalkoznak - kivéve önmagukat.
Tevékenykednek, hogy érezzék magukat, hogy létüket igazolják.
És mivel a tevékenységtől és mindentől, amit csinálnak, saját igazolásukat
várják, egyáltalán
nem ők tevékenykednek - ők csupán a tevékenykedés megszállottjai.
Ez a mai ember aktivizmusának értelme.
Ez nem tett, hanem lázas tevékenykedés.
Ez azoknak az őrjöngő rohanása, akiket a kerék tengelye kirepít, és akiknek
a rohanása annál őrületesebb,
minél messzebb vannak a középponttól.
Amilyen ez a rohanás, ez a 'tempó', végzetszerűen ugyanolyan a gazdasági, az
ipari, a kulturális,
a tudományos területen a társadalmi törvény zsarnoksága: mindenütt és
mindenben,
a dolgok általános rendjében, amely létrejött."

Míg a jobboldaliak az egyensúlyt és a harmóniát képviselik, addig a
baloldaliak folyamatosan
meg akarják váltani a világot.

"A Föld fog sarkából kidőlni", hirdeti egyik eszenciális indulójuk, az
Internacionálé.

Amelynek címe mindjárt eszmei állásfoglalás is, a szerves és tradicionális
nemzeti közösség megrögzött tagadása.
A nemzetköziség evidensen szemben áll a nacionalizmussal, amely a
hiedelemmel ellentétben
nem a XVIII. század polgári-liberális ideológiájának terméke, hanem azóta
létező szellemiség és cselekvés,
amióta csak emberi közösségek léteznek a világon.

A tévesen felvilágosodásnak nevezett elsötétedés korszakában legfeljebb csak
átalakult, egyszerre kiterjesztő és kirekesztő izmussá, szinte
dogmarendszerré változott ez a nemes és természetes érzés.
S persze meglovagolták azok a sátáni háttérerők, amelyek abban a korban
elérkezettnek látták az időt,
hogy totális, frontális támadást indítsanak a szellem fensőbbsége és az
ebből fakadó természetes,
hierarchikus rend ellen.

Így vált akkoriban a nacionalizmus az azonos fajtájú emberek szerves,
szolidáris közösségét
egybekötő érzésből a vezető rétegek és az alávetettek között az utóbbiak
felhergelésével
mesterségesen fölszított, beteges irigység és gyűlölet dogmájává.

Az eredeti értelemben vett, tagolt és hierarchikus nacionalizmus azonban
ettől függetlenül érvényben
volt és maradt mindmáig.
Szép és hősies példája ennek a Vendée-fölkelés, melynek során az
északkelet-franciaországi
régióban együtt szálltak harcba a jakobinus terror ellen a Bourbonok
zászlaja alatt a nincstelen parasztok,
a papok és az arisztokraták.

Íme, a felforgatással szembeszegülő, egyenlősdi nélküli nacionalista egység!

Büszkén mondhatjuk el, hogy Magyarországon is volt erre példa, hiszen
1918-19-ben parasztok, polgárok, iparosok, katonák és arisztokraták egy
emberként vették fel a harcot a hazaáruló vörösterrorral.
Később belőlük alakult ki a Rongyos Gárda, amely eredményes harcokat vívott
a trianoni békediktátumnak érvényt szerezni akaró megszálló államok ellen.

A nacionalizmus tehát egészséges és pozitív attitűd, akkor is, ha az
elsötétedés évszázadában bemocskolták.
A nacionalizmus szerves része a jobboldaliságnak, de önmagában nem azonos
vele.
S természetesen nem keverendő össze a sovinizmussal, amely félelemből,
szorongásból, irigységből,
frusztrációból, bosszúvágyból fakad.

A nacionalizmus büszkeség, egészséges tartás, a saját nemzet szeretete,
olyan felhajtóerő,
amely képessé teszi az embert más nemzetek nacionalizmusának tiszteletére.

A nacionalizmus nem bezárkózás, hanem - mert a nemzeti lét öröktől való és
értékes adottság - nyitottság,
más nemzetek, más kultúrák bátor és félelem nélküli megismerésére való
képesség, anélkül azonban,
hogy a nyilvánvaló különbségeket elmosná, és zagyva, életellenes
multikulturalista dogmatizmussá fajulna.

A jobboldaliak a rend, a törvény, a tekintély, az ebből fakadó uralom, a
tagolt, hierarchikus társadalom hívei,
a baloldali ellenben a szabadság-egyenlőség-testvériség hamis és
ellentmondásos jelszavából indulnak ki,
elvetik a tekintélyt, az uralmat, nivellálni akarnak.

Ez annyit jelent, hogy az egyenlősítés "szükségességéből" (vagyis a
valóságtól elrugaszkodott dogmának
való megfelelés kényszeréből) fakadóan, miután a hitványabbat nem lehet
egyenlővé tenni
a kiválóbbal a kiválóbb szintjén, a minőségileg magasabb rendűt kényszerítik
le a hitványabb nívójára,
nem törődve azzal, hogy ily módon a szabadság mint gyakorlati megvalósulás
semmivé lesz,
hiszen ez a felfogás gúzsba köti a kiválóbbat.

Pedig "...természetes rangkülönbség van az emberek között; az uralkodásra,
vagy szolgaságra születettek
között; az élet vezérei és vezetettjei között.
Ez magától értetődő, és egészséges időkben és népeknél mindenki által önként
elismert tény,
noha a hanyatlás évszázadai odakényszerülnek, hogy ezt ne lássák, vagy
tagadják" - írta erről Oswald Spengler,
a jeles német gondolkodó Ember és gép című munkájában.

Persze tudjuk, hogy "a csorda halálos ellensége a rangsornak: ösztönösen az
egyenlősítőt kedvelik:
az erős egyénekkel szemben a csorda ellenséges, méltánytalan, mértéktelen,
szerénytelen,
pimasz, kíméletlen, gyáva, hazug, hamis, irgalmatlan, alattomos, irigy,
bosszúvágyó."
(Friedrich Nietzsche.)

A jobboldaliak a szellemi szférára, a teljesítményre, a minőségre, a
differenciáltságra helyezik a hangsúlyt, a baloldaliak ellenben
relativizálnak, deheroizálnak, összemosnak, s végső soron az emberi
társadalmak
felépítését oda redukálják, hogy mindenki születésétől fogva egyenlő.
A baloldaliak ezért az emberijogizmus lelkes hívei.

Dr. Padányi Viktor, az 1945 után ausztráliai emigrációba kényszerült nagy
magyar történész
A nagy tragédia című munkájában úgy vélte, "jogrendszereink csúcspontja az
ember fensége és az emberi élet szentsége, hangyavilágunk modern
bölcseletében az ember az egykor csak a királyoknak kijáró személyi fenség
és sérthetetlenség tulajdonosává tolta fel magát, s hovatovább oda
jutottunk, hogy egy ember nem lehet eléggé ostoba, haszontalan és értéktelen
ahhoz, hogy határtalan emberi öntudatra, egyenrangúságra és szinte már
ijesztően
nevetséges önértéktudatra ne érezné feljogosítva önmagát.

Ma már nincs szerénység, meghajlás, alázat és jelentéktelenség-tudat (s ha
van, azt Freud óta betegségnek tekintik), emberi lények, akiknek szellemi
világuk egy-két ezer szó használatán alig terjed túl, akikben a vegetatív
léten túlterjedő 'szellemi' színvonalat csupán olcsó divatcikkek viselése és
primitív szórakozások hajszolása jelenti,
akik a világnak alig érnek többet azoknak a fizikai munkaóráknak effektív
összértékénél,
ami vegetatív szükségleteik kielégítésén felül az emberiség számára
pluszként fennmarad,
feljogosítva érzik magukat primitív jelentéktelenségük és a semminél alig
több fontosságuk számára
ugyanazt követelni, ami egykor csak a legnagyobb, legértékesebb és
legfontosabb erőfeszítéseknek járt ki.

Az utcalány demokratikusan egyenlőnek, emberi méltóságában azonosnak tekinti
magát a tisztes és életét
másokért elégető családanyával, a tolvaj és szélhámos szemtelenül emberi
jogaira hivatkozik
az életének mocskát likvidáló hatósági közegekkel szemben, s az izmait áruba
bocsátani nem képes
fölösleg nem emberséget és szívet kér és köszön meg, ha kap, hanem követel,
mintha Istenen
kívül bárki is jogszerűen felelős volna életéért és haláláért.

Az emberi irgalom, belátás és együttérzés intézményeiből 'panem et circenses'
lett, amit mint kijáró jogot
követelnek egyre többen, s mindezt annak a tulajdonképpen semmitmondó
ténynek az alapján,
hogy ők 'emberek'." Padányi hozzáteszi:
"A tömeg vagy bálványokat akar, vagy ugyanolyan embereket, mint ő maga.
S a 'vezető', az 'elit' egyik sem a kettő közül.
A vezető nem bálvány, csak ember, mint ember azonban más, idegen, akiben a
tömeg rendszerint
hiába keresi a számára ismerős és így megnyugtató vonásokat."

Mindez persze természetes és mindig létezett tulajdonsága a sokaságnak,
korunkban -
a paradigmaváltásnak tekintendő tömegmédia manipulációinak következtében -
pusztán a végsőkig fokozódott mindez.

Ha a hagyományos uralkodó rétegek gyakorolnák hatalmukat a természetes
struktúrák keretén belül,
s nem a sátáni háttérerők száguldanának világunkkal a halál felé, a probléma
megfelelően kezelhető volna,
mint ahogy az is volt nagyjából 1945-ig.

Csakhogy azóta minden korlátot ledöntött a tömegdemokrácia, amelyben
mindenkinek szavazati joga van,
függetlenül valós értékétől.

Ez azt jelenti, hogy két Győzike-rajongó többet számít ebben a
konstellációban, mint mondjuk egy akadémikus.

Pedig "valójában a többséget, amely mentes bármiféle megszorítástól és
minőségi kikötéstől,
csak az alacsonyabb társadalmi rétegek alkothatják; és ahhoz, hogy valaki
megkaparintsa
e rétegeket és szavazataik révén hatalomra kerüljön, mindig azt az egyetlen
nyelvet kell beszélnie,
amelyet ezek megértenek.

Azt kell előtérbe helyeznie, ami leginkább érdekli őket, vagyis a
legdurvább, leganyagibb és legilluzóriusabb érdekeket. Mindig ígérnie kell,
és sohasem szabad követelményeket állítania.

Ezért minden demokrácia elvileg az immoralitás iskolája: támadás az igazi
politikai osztály méltósága
és belső tartása ellen."
(Julius Evola.)

Ez cáfolhatatlanul életellenes.
S ezt ki is használják a legalacsonyabbrendű rétegeket manipuláló
háttérerők.
Weöres Sándor pontos diagnózisa szerint "a jelenkor legveszélyesebb
ördög-násza:
Érzelgősség úrnő és Propaganda úr egybekelése.
Bármi képtelenséget akar a propaganda elfogadtatni, úgy alakítja, hogy a
tömeg érzelgősségéből
kiváltsa egyfelé a meghatódást, másfelé a fölháborodást és nyert ügye van."

S lőn: a Gyurcsány Ferenc nevű személy "megtalálja" az "elveszett kislányt",
"hősiesen" szembeszáll a betegséggel, s párás okuláréval nosztalgiázik a
pápai fészerről,
amelyben állítólag felnőtt.
A tömeg pedig tapsol, éljenez, meghatódik, szemét törölgeti, s széles
mosolyra tátja fogatlan száját
a városligeti proli-show-k alkalmával, miközben Korda György énekli a
mammammariát.

Ez a baloldaliság eszenciája.

Ki kell térni az úgynevezett szociális érzékenységre, amelyet a baloldal
szemtelenül önnön jellemzőjének
hazudik, sajnálatos módon a magát jobboldalinak nevező, valójában azonban
ideológiailag
zavarosan kóválygó polgári politikai oldal hallgatólagos egyetértésével.

Nos, a valóságban a baloldal a történelem során soha nem volt szociálisan
érzékeny.
Jó példa erre a XIX. század manchesteri típusú tőke-vadkapitalizmusa és az
ebből kinövő kommunizmus.
E kettő, szögezzük le, egymás édestestvére és következménye.
Mindkettő a baloldali világszemlélet gazdasági leképeződése.

A valódi jobboldaliság gazdasági leképeződése a feudalizmus időszaka volt,
amikor a földművelők
szimbiózisban éltek földesuraikkal.
S bár az osztályharcos propaganda élénk színekkel festette meg az
"elnyomott" rétegek megpróbáltatásait,
meg kell állapítanunk, hogy egy átlagos középkori jobbágy összes
jövedelméből az arányokat tekintve jóval kevesebbet vont el az akkori állam,
mint manapság.

Aki nem hiszi, számoljon utána!

Akik a baloldal nem létező szociális érzékenységéről értekeznek, azoknak
föltehetjük a kérdést:
vajon ezen érzékenység megnyilvánulása volt nyolcmillió ukrán paraszt
halálra éheztetése?

Szociális érzékenységnek minősül az 1950-es évek hazai padláslesöprése, a
földművelők kifosztása,
a nemzetet vezető értelmiségi és arisztokrata réteg kiirtása?

Szociális érzékenységnek minősül a világon százmillió ember halálát okozó
kommunizmus?

A leggátlástalanabb arcátlanság szükséges ahhoz, hogy bárki is a baloldal
szociális érzékenységét hirdesse.

A Horthy-időben, az "egymillió koldus Magyarországán", vagy az állítólagos
"Habsburg-elnyomás" idején összehasonlíthatatlanul nagyobb létbiztonságban
éltek az emberek, mint a kommunizmusban,
vagy mint napjainkban.

A Horthy Miklós nevével fémjelzett évtizedekben honosították meg
Magyarországon a társadalombiztosítást,
ma pedig, miután az emberek befizetett járulékai eltűntek a kasszából,
felszámolják azt.

Persze a cél nyilvánvalóan nem az, hogy visszatérjünk a középkori viszonyok
közé.
De szellemiségében, szemléletében az a korszak összehasonlíthatatlanul
egészségesebb
és emberibb volt a mostaninál.

Szellemiekben a jobboldalnak igenis törekedni kell arra, hogy visszataláljon
saját gyökereihez.
Ahhoz a hagyományos rendhez, amely garantálja a valóságos szabadságot.
Azt a szabadságot, amelynek korlátai vannak, azért, hogy megmaradhasson,
hogy ne zúzhassák szét életellenes
dogmák rögeszmés, fanatikus képviselői.

A jobboldaliság és a baloldaliság igenis létezik, s nemhogy nem vesztette
aktualitását e fogalmi ellentétpár,
hanem épp ellenkezőleg, korunk szélsőséges materialista romlottsága miatt
minden eddiginél lényegesebb,
hogy azok, akik bárminemű szerepet vállalnak a közéletben, szilárd és
kristálytiszta, megalkuvásoktól mentes világnézetre építsék cselekedeteiket.

Meglehet, a valódi jobboldaliság képviselőinek értetlenség, gúny, szitok
lesz osztályrészük a plebs részéről.
Ez természetes, és egyébként biztató jel.
A valódi jobboldaliaknak ugyanis nem a tömegeknek való udvarlás a
küldetésük, sőt, ettől éppenséggel tartózkodni kell.
A cél nem a demokratikus pártokráciában való elhelyezkedés kell legyen,
hanem egy minőségi ellenforradalom,
amely szembeszáll a felforgatással, a halállal.
A cél a hatalom visszaszerzése kell legyen.
Erre pedig csakis az képes, aki sziklaszilárdan áll a lábán korunk harsány
káoszában.
"Érezzük mi, hogy népszerűtlen eszméket fejtegetünk, mert természetüknél
fogva csak az lehet népszerű,
a mi az egyesek hiúságának tömjénez", mondta a XIX. század első felében gróf
Dessewffy Aurél,
a reformkori aulikus konzervatívok egyik vezéralakja.

De az öröktől való igazságok akkor is igazságok, ha üldözik, gúnyolják vagy
nem értik őket.

A jobboldaliaknak ma nem a baloldaliakra való rálicitálás, a hozzájuk való
hasonulásra való törekvés,
hanem önmaguk megismerése és megszilárdítása a legfőbb kötelességük.

(barikad.hu)


JobbINFO: http://jobbinfo.tvn.hu
J-ZONA: http://hirportal.uw.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: legilluzóriusabb, vadkapitalizmusa, jelentéktelenség, szükségességéből, jobboldaliságnak, nacionalizmussal, odakényszerülnek, antidemokratikus, erőfeszítéseknek, cselekvéssorozat, egalitarianizmus, természetellenes, cáfolhatatlanul, legveszélyesebb, érzelgősségéből, szellemiségében, követelményeket, ellenforradalom, manipulációinak, tömegdemokrácia, békediktátumnak, létbiztonságban, dogmarendszerré, megnyilvánulása, padláslesöprése, érzékenységéről, felhergelésével, jobboldaliaknak, megszilárdítása, konstellációban, megalkuvásoktól, egyenrangúságra, sziklaszilárdan, transzcendencia, totalitarizmust, egalitarianista, utóbbi időben, legteljesebb mértékben, materializmus ugyanis, gyalázatos 1789-es, akkori párizsi, baloldal pedig, baloldaliság fogalma, jobboldaliság nagyon, természetellenes egalitarianizmus, valódi jobboldal, világon eredendően, baloldaliak nyughatatlanul, baloldaliak megszállottan, jeles olasz, élete keresi, jövőtől függve, Ágoston Balázs, Szocialista Párt, Julius Evola, Rongyos Gárda, Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche, Padányi Viktor, Weöres Sándor, Gyurcsány Ferenc, Korda György, Horthy Miklós, Dessewffy Aurél,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.07. 17:13 NHL - Marleau bízik benne, hogy lesz még esélye Stanley Kupát nyerni
04.07. 17:12 Koronavírus - Olasz statisztikai intézet: lehetetlen a válság következménye...
04.07. 17:12 Coronavirus - Szijjártó: au sosit 31 de milioane de măşti şi 133 000 de tes...
04.07. 17:02 Kreml: Moszkva számára elfogadhatatlan a világűr privatizációja
04.07. 16:53 Koronavírus - Átmenetileg új helyen működik az ortopédiai klinika a főváros...
04.07. 16:53 Koronavírus - Járványügyi biztos: nem lehet megmondani, mikor mehetnek ki a...
04.07. 16:53 Az EU új szabályokat fogadott el a víz öntözési célú újrafelhasználására
04.07. 16:52 Pars Krisztián keresi a motivációt, de készül a tokiói olimpiára
04.07. 16:52 Elfogadta az EU a nemzetközi szállításra és a járművezetők kiküldetésére vo...
04.07. 16:42 Ludwig van Beethovenről és az adatábrázolásról is szó lesz az M5 szerdai ok...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kereszt és korona  Nő sárkányt ereget  Hova világítsak  Kellemes délutánt  Karantén Passió 2020.04.05  Png rózsa  Facebookon kaptam  Ferenc pápa virágvasárnapi hom...  Baby macival  Hozsánna: Áldott Aki jön az Úr...  Húsvét  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Png párna  Ferenc pápa Twitter-üzenetei á...  Virágvasárnap Csíksomlyó 04.05  Facebookon kaptam  Hintázó kislány  Facebookon kaptam  Kölyök cicák  Kölyök cicák  Húsvét  2020.04.05 Virágvasárnap - Gr...  Mire taníthatna a járvány?  Alvó cica  Szép estét  Facebookon kaptam  Tulipán csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Png nő  Virágvasárnap ékes virágjai  Betty Boop  Kislány rózsával  A fájdalmak megkezdődtek  Mexikó  Kellemes teázást!  Png virág  Virágvasárnap Budafok 04.05  E kedves napon a szívem kitáro...  Kölyök cicák  Paulo Coelho idézete a kitartá...  Facebookon kaptam  „Figyeljétek meg a mezei...  Vízcseppes rózsa  Virágvasárnap Déván 04.05  Kellemes kávézást!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  E kedves napon a szívem kitáro...  Virágvasárnap  Facebookon kaptam  Berobban - Háromszáznegyedik n...  Húsvét előtti vasárnap  Vízcseppes rózsa  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Focista  Szerencse malac  Titokzatos Opera - Bolyky Zolt...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Virágvasárnapi szentmise Debre...  Természet adta antibiotikumok  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Húsvéti tojások  Virágok csészében  Önmaga számára teremtette Iste...  Facebookon kaptam  Kislány nyuszikkal  Jó éjszakát  Posertube  Facebookon kaptam  szentségimádás hétfőn Déván  Aranyosi Ervin: Zene a hangsze...  Szerencse malac  Kismajom és az orrszarvú  Az élet drámája - Gondolatok n...  A fájdalmak megkezdődtek  Pihenő nyuszik  Facebookon kaptam Krisztina ba...  Nő sárkányt ereget  Hétfőtől ingyenes a közterület...  Telefonáló kutyus  Petőfi Sándor - Bölcselkedés É...  Virágvasárnap - Prohászka Temp...  Labdázó cica  Happy easter  Kellemes délutánt kívánok  Tulipán csokor  Menyasszonyi csokrok  Facebookon kaptam  Virtuális  Hozsánna: Áldott Aki jön az Úr...  Szèp napot és hetet kíván...  Png nő 
Bejegyzés Címkék
utóbbi időben, legteljesebb mértékben, materializmus ugyanis, gyalázatos 1789-es, akkori párizsi, baloldal pedig, baloldaliság fogalma, jobboldaliság nagyon, természetellenes egalitarianizmus, valódi jobboldal, világon eredendően, baloldaliak nyughatatlanul, baloldaliak megszállottan, jeles olasz, élete keresi, jövőtől függve, ember természetes, kitöltetlen időtől, tevékenykedés megszállottjai, őrjöngő rohanása, kerék tengelye, rohanása annál, tudományos területen, társadalmi törvény, dolgok általános, harmóniát képviselik, nemzetköziség evidensen, tévesen felvilágosodásnak, sátáni háttérerők, szellem fensőbbsége, azonos fajtájú, vezető rétegek, alávetettek között, eredeti értelemben, jakobinus terror, nincstelen parasztok, felforgatással szembeszegülő, hazaáruló vörösterrorral, trianoni békediktátumnak, nacionalizmus tehát, nacionalizmus szerves, nacionalizmus büszkeség, saját nemzet, nyilvánvaló különbségeket, ebből fakadó, baloldali ellenben, kiválóbb szintjén, minőségileg magasabb, hitványabb nívójára, szabadság mint, felfogás gúzsba, emberek között, élet vezérei, hanyatlás évszázadai, jeles német, csorda halálos, erős egyénekkel, csorda ellenséges, szellemi szférára, baloldaliak ellenben, baloldaliak ezért, emberijogizmus lelkes, 1945 után, nagy tragédia, emberi élet, egykor csak, királyoknak kijáró, világnak alig, fizikai munkaóráknak, emberiség számára, semminél alig, utcalány demokratikusan, életének mocskát, izmait áruba, emberi irgalom, tulajdonképpen semmitmondó, tömeg vagy, kettő közül, számára ismerős, végsőkig fokozódott, hagyományos uralkodó, halál felé, alacsonyabb társadalmi, immoralitás iskolája, jelenkor legveszélyesebb, propaganda elfogadtatni, tömeg pedig, városligeti proli-show-k, baloldaliság eszenciája, úgynevezett szociális, magát jobboldalinak, történelem során, baloldali világszemlélet, valódi jobboldaliság, feudalizmus időszaka, osztályharcos propaganda, átlagos középkori, arányokat tekintve, akkori állam, 1950-es évek, nemzetet vezető, , ,
2020.03 2020. április 2020.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 933
  • e Hét: 4295
  • e Hónap: 11527
  • e Év: 242545
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.