Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nyílt levél dr. Orbán Viktorna
  2009-01-15 12:01:50, csütörtök
 
   
  Nyílt levél dr. Orbán Viktornak

Tisztelt dr. Orbán Viktor úr!

Végtelenül sajnálom, hogy Ön feleslegesnek és károsnak tartotta eddig is és tartja jelenleg is a vitát arról, hogy a vajon fenyegeti-e nemzeti szuverenitásunkat az európai integráció.

Az ellenérvek erőszakos elhallgattatása diktatórikus eszköz, és annak a gyöngeségnek a jele, amely azokat jellemzi, akik nem tudnak állításuk mellett érvelni.

Nyilvánvaló valótlanság az 1949. évi XX. tv. (hivatalos szóhasználat szerint Alkotmány) 2. § (1) bekezdésének mindhárom fordulata ("A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam."), hiszen
- az EU csatlakozással elveszítettük függetlenségünk alapvető feltételeit,
- a "szabad mandátumú" alapú országgyűlési képviselettel nem demokrácia, hanem parlamenti diktatúra van Magyarországon, végül pedig
- a jogállamiság alapja a jogszabályok betartása, ezt lényegi kérdések vonatkozásában nemcsak a Központi Nyomozó Főügyészség csorbítja (ld. választási bűncselekmény elkövetése), hanem az Országgyűlés is (ld. 2004. december 20-i határozat az EU Alkotmány megerősítéséről).

Ennek ellenére tisztelettel kérem, hogy változtassa meg véleményét, és vállaljon érvütköztető vitát velem Magyarország nemzetközi szövetségekkel kapcsolatos helyzetéről.

Ezzel a tettével Ön gyakorlatban határolódna el attól a magyar közéletet elárasztó hazugság-áradattól, amely a világgazdasági válságnál súlyosabb következményekkel jár, mert a politikusok bizalmon alapuló szavahihetőségének az elveszítését eredményezte (ez a véleménye közvetve és közvetlenül is XVI. Benedek pápának a békevilágnapi és újévi üzenetében), amelynek természetes következménye az általuk hozott jogszabályok követésének semmibe vétele, ami egyenesen vezet a társadalom teljes széteséséhez.

Annál is inkább kérem a nyilvános érvütköztetésre, mert az "Erősebb magyar nemzet, erősebb befolyás" c. írásában nem érvel, hanem kinyilatkozik, célirányosan összeállított premisszarendszerre (előút-rendszerre) alapoz konklúziót (következményt), ezzel félrevezeti mindazokat, akik elolvassák írását. (Ez a megoldás a demagógia - rész kiemelése és egészként feltüntetése - példát adó esete.) Márpedig csak az Ön írását tudja elolvasni az emberek többsége, hiszen a "másik oldal" - vagyis azok, akik a megbukott neoliberális rendszerrel szembenálló gondolkodási módot képviselik - a média-diktatúra következtében nem kapnak nyilvánosságot.

Írásában - a kormány (nem alaptalan) ismételt lejáratása mellett - jelentős hangsúlyt kap az EU-t jelentő európai föderatív államszövetség-formájának támogatása, mintegy bizonyítékaként annak, hogy nincs létjogosultsága a konföderalizmusnak (ami nem azonos a Sárközy által felvetett kétlépcsős Európával).

Az Ön EU-kritikája felszínes, következmény-szintű, az ok - a neoliberális EU lényege - elkendőzésére szolgál:

1. "Az Európai Uniót - ezt a bonyolult, leegyszerűsítő jelzőkkel leírhatatlan szervezetet - sok mindenért lehet és kell is jogosan kritizálni. Például azért, mert az uniós politizálás az elitek privilégiuma lett, elszakadt az európai polgároktól, és szinte képtelen az ő hétköznapi problémáikra adandó válaszok világos megfogalmazására."

Ez a helyzet nem az EU-val szemben, hanem a Lisszaboni Szerződés kizárólagos hatáskörrel csorbított szubszidiaritása következményeként keletkezett - Ön itt ellentmondásba keveredik önmagával.

2. "Magyar polgárokként azt is joggal vethetjük az unió szemére, hogy a 2004-es bővítés országainak a mai napig azért kell harcolniuk, hogy mielőbb megszűnjön az új tagállamokat számos tekintetben még ma is sújtó diszkrimináció."

A csatlakozás első évében ugyanarra a területre, vagy ugyanarra a mennyiségre vonatkozó együttes (EU és "saját erő") támogatás összege az új tagállamok esetében a régi tagállamok támogatási összegének 55 %, ami évente 5 %-kal növekszik. Szeretettel kérem, hogy a "támogatással" kapcsolatos megállapításomat - mi szerint az előkészítési időben (1990-2004. április 30-ig) összesen 8900 milliárd forintunkba került a "jegyesség". Azóta pedig évente 4500 milliárd forint az EU-sarc - cáfolja. Véleménye megfontolt megfogalmazásának elősegítéseként idézem Lóránt Károly urat, aki az EU gazdasági szekértője: "évente 6000 milliárd eurót vesz el a tagállamoktól az EU és 1000 milliárd eurót oszt vissza támogatásként".

A hátrányos megkülönböztetés (engedelmével én magyar kifejezéseket használok - itt a negatív diszkrimináció helyett) tehát az EU-ban lévő ok következménye - a pénzügyi rendszer által létrehozott belső eredetű (endogén) válság -, amelyet a csatlakozást előkészítő tárgyalások során lehetett volna megszűntetni, de legalább is hatását csökkenteni. Az elfogadott hátrány a tárgyaló és a jóváhagyó kormányok bűne.

Ugyanez vonatkozik a kvótarendszerre is. Elég a táblázatra egy pillantást vetni annak megállapítására, hogy lássuk: egy millió hektár termőföldet parlagosított a kvóta elfogadása és az emberi élelmezést, valamint az takarmányozást szolgáló növények elfogadott mennyiségéhez lépest lényegesen kisebb az általunk igényként megjelölt mennyiségnek - az állatokkal kapcsolatos mennyiség ehhez képest túlméretezett, annak ellenére, hogy azok mennyisége is alatta van az általunk igényeltnek.

Most pedig az Ön által felvetett hátrányos megkülönböztetés megszűntetése lehetetlenségének bizonyítékait írom le, a Fidesz (személy szerint Ön) által is megerősített Lisszaboni Szerződés rendelkezésein keresztül:
a./ Mennyiségi korlátozás tilalma
b./ Tőkemozgás korlátozásának tilalma
c./ Versenyfeltételek korlátozásának tilalma
d./ Saját termék támogatásának tilalma
e./ A "védővám" kizárása

A következő két idézet valós tartalmának megértéhez szükséges a "polgár" fogalmának értelmezése.

A Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 1989) 2. kötet 1112-1113. oldalán ezt olvashatjuk: "Polgár ... 2. Pol A tőkésosztály tagja, Gondolkodásmódban, magatartásban a tőkésosztályhoz húzó, hozzá közel álló személy."

Az Idegen szavak szótára szerint: "Burzsoá = kizsákmányoló; vagyonosabb polgár"

Itt jutunk el a lényeghez.
Bibó István "A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte" című, 1979-ben írt tanulmányában a következőt olvashatjuk:
"egy osztálynak lehet célja, hogy minél több profitot zsaroljon ki a kiszolgáltatott osztályokból, tekinthetjük osztályérdeknek azt, hogy minél nagyobb békességet és megnyugvást próbáljon a vele szemben álló osztályba beleplántálni, és tekinthetjük osztályérdeknek azt, hogy minél okosabban és simábban oldja meg saját osztálya majdani letűnésének a módját, folyamatát. Csak értelmi különbség van a legokosabb burzsoá osztályérdek és a legokosabb proletár osztályérdek felfogása között."

Ez a megállapítás ad választ arra, hogy miért nem volt rendszerváltás 1989-1990-ben, miért lehetséges az, hogy a volt nómenklatúra kinevezési módszere szerinti emberek (és azok leszármazottai) továbbra is hatalom gyakorlói (pontosabban: bitorlói).
Mindannyian saját bőrünkön érezzük Márai Sándor szavainak igazát: "A kommunistáktól még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt!"

A polgárság most társtettese a szocializmus-kommunizmus kinevezettjeinek abban az érdekmegvalósulásában, hogy "minél okosabban és simábban oldja meg saját osztálya szükséges és törvényszerű (ez a "majdani" helyett időszerű kifejezés) letűnésének a módját, folyamatát". Az Önök - a parlamenti ellenzék - feladata az, "hogy minél nagyobb békességet és megnyugvást próbáljon a vele szemben álló" antibolsevik, antiliberális erőbe "beleplántálni"
.
A társtettesség nyilvánvaló oka a közös érdek, amelyet az együttesen szolgált diktatúra hittétele, az újszabadosság (neoliberalizmus) fogalmaz meg.

3. "A folyamat túl hosszú ideig tartott, mára pedig úgy látják, hogy másodosztályú állampolgárként kezelik őket, amikor országaik a régi tagállamokhoz mérten kevesebb mezőgazdasági támogatásban részesülnek, polgáraink még mindig nem vállalhatnak szabadon bárhol munkát, az uniós támogatásokhoz pedig nehezebb hozzájutnunk."

A mezőgazdasági támogatással kapcsolatban ez előző pontban meghatározott tilalmak elhallgatása a lényeg elhallgatását jelenti.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy amit Ön hiányol azzal, hogy "nem vállalhatnak szabadon bárhol munkát", az a négy liberális alapelv részeként a magyarság gyökérvesztésének eszköze.

Ha nem értené, hogy miért írom ezt, megmagyarázom. Korábbi megfogalmazás szerint "letelepedés szabadsága" kifejezés szerepelt a liberális alapelvek negyedik pontjaként. Ez fejezte ki a lényeget: nem a munkavállalás a lényeg, hiszen csak az cserél szívet, aki hazát is cserél: aki idegenben vállal munkát, az oda is telepedik, aki viszont idegenbe települ, az kozmopolitává, világpolgárrá válik, ami lehet, hogy az Ön célja, de nem a magyarságé. Ez ugyanis azt jelenti, hogy aki idegenbe települ, az elfogadja az "európai civilizáció" értékrendjét, ami a népművészet és a népi szokások (együtt: néphagyományok) kiirtását tűzte ki célul.

A polgárság fogalmának előző értelmezéséből egyértelműen következik: Ön nem a tőkésosztály tagjaira és a tőkésosztályhoz húzó, hozzá közel álló személyekre (vagyis a polgárokra) érti azt a kifogást, amelyet a munkaerő szabad áramlásának hiányával kapcsolatban megfogalmaz, hanem azokra, akik a polgárság kizsákmányoltjai.

4. "Ám abban is van igazság, hogy hazánk csatlakozása óta a magyar polgárt sok szempontból az Európai Unió óvja"
Ha tévedek, kérem, javítson ki: az EU vagy a tőkésosztály egészét, vagy legalább a tőkésosztályhoz húzó, hozzá közel álló személyeket védi.

A kizsákmányoltak ugyanis a négy liberális alapelv érvényesülése következtében nincstelenekké, munkanélküliekké, jövőjüktől megfosztottakká váltak.

Az előző két idézet azt mutatja, hogy Ön összemossa a polgárság fogalmának egységes használatával a kizsákmányolókat és a kizsákmányoltakat.

5. "Az uniós normák sokszor az MSZP-kormány féken tartását szolgálják. Ha nem lennénk EU-tagok, akkor államcsődhöz vezetett volna - annak minden társadalmi következményével együtt - a Medgyessy- és Gyurcsány-kabinetek gazdaságpolitikai amatörizmusa; a költségvetés hiányát finanszírozó befektetők ugyanis fontos bizalmi tényezőként fogják fel az EU-tagságot."
Ebben a kijelentésben számtalan felületesség, helytelen következtetés van - sokkal több, mint ahány szóból áll az idézet.

Értelmetlen részletesen elemezni, elég csupán a lényeget kiemelni: az államcsőd nem kizárólagosan gazdasági jellegű, hanem összetett hátráltató hatásként jelentkezik, aminek alapja az az erkölcsi csőd, amelyet az elmúlt két évtized politikusi hazugságai hoztak létre. Ezt a folyamatot tetézte be az EU csatlakozás előkészítéseként elkövetett alkotmánysértés, amivel a választókat közérdekű adatok megismerésének jogától fosztottak meg - a Fidesz éppúgy, mint az MSZP és a többi parlamenti párt.

A költségvetés hiánya pedig az EU négy liberális alapelvén és a csorbított szubszidiaritáson keresztül megvalósuló - belső eredetű (endogén) - megszorító intézkedések (mindenek előtt az évenként elvont sarc) következménye.

Mit és hogyan finanszíroznak a befektetők?

Legyen szíves, adjon arra választ, hogy a befektetők tőkéje eddig hol működött? Ugyanis csak azt lehetett tapasztalni, hogy a befektetések hatására eltűntek iparágak, megszűnt az élelmiszeripar, a kereskedelem a multinacionális cégek kiszolgáltatottságában a magyar érdekekkel szemben érvényesíti az "áru szabad áramlását", a befektetéseken keresztül a korrupció kapott soha nem képzelt lehetőséget.

Tehát a neoliberális gazdaságpolitikát ránk erőltető EU-nak, vagy Magyarországnak előnyös az, hogy a befektetők bizalommal legyenek Magyarországgal szemben - vagyis tőkét hozzanak?

6. "A legyengített és az árfolyamspekulánsok kénye-kedvének kitett Magyarországot ugyanis láthatóan sokkal jobban megtépázza a vihar, mint az euróövezet spekulációtól védett tagállamait."

Örülök, hogy ezt leírta, mert így módom van ezt a - mindkét oldalon hangoztatott - valótlanságot cáfolni: "Jövőre (2009-re - HJ) az euróövezet recesszióba süllyed az átlag szintjén, jósolta az EU pénzügyi biztosa, Joaquín Almunia."

7. "valószínű, hogy uniós tagságunk hiányában az orosz térnyerés is jóval tekintélyesebb lenne a magyar gazdaságban, és még csak dilemmát sem okozna, hogy Magyarország vajon az orosz függést enyhítő Nabucco, vagy a függést erősítő Déli Áramlat gázvezeték mellett törjön lándzsát."

A diktatúraváltás egyik jellemzője az volt, hogy az akkor még meglévő Szovjetunióval minden - ésszerű és ésszerűtlen - kapcsolatot megszakítottunk, hogy minél inkább mutassuk: gazdát váltottunk. (Az, hogy az új gazda éppolyan "szenvedhetetlen igát" - Rákóczi imája - tett ránk, mint a régi, az előzőek alapján nyilvánvaló, hiszen a gazdák édestestvérek voltak.)

Nem feltétlenül gusztusos dolog ezt a szemléletet továbbvinni és az új gazdához való kötődésünk hátrányait ezzel palástolni. A helyzet az ugyanis, hogy megvoltak, megvannak és meg fognak lenni a lehetőségeink arra, hogy gázból és kőolajból önellátóak legyünk.

Ön önmaga előtt is letagadja lehetőségeinket, annak érdekében, hogy ne kelljen kimondania: a jelenlegi gazdának nem érdeke, hogy éljünk lehetőségeinkkel, mert akkor függőségünk lazulna.

8. "elvárnák az EU-tól, hogy az fenyítse meg a Magyarországot a tönk szélére sodró szocialista kormányzatot. Pedig ha valami, akkor ez utóbbi valóban súlyosan sértené a nemzeti szuverenitás elvét."

A 2006. szeptember 18-án kezdődött elégedetlenségi hullám célját a "Kossuth tér három pontjában" foglaltuk össze:
- a Gyurcsány kormány menesztése,
- a Gyurcsány-jelenség okának feltárása és megszűntetése,
- a Szent Koronán alapuló Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítása.

Idézett kijelentésével egyértelművé tette, tisztelt Orbán úr, hogy a Fidesz miért nem állt mellénk: nem rendszerváltást, csak kormányváltást akar.

Amikor Ön a "tönk szélére sodródásért" egyedül a kormányt teszi felelőssé annak elhallgatásával, hogy a neoliberális gyarmatbirodalom részeként nincs lehetőségünk lényeges élettér-növelésre, a helytartót hibáztatja a diktatúra elnyomó tevékenységéért.
(Mintha elfelejtené, hogy az Ön pártja is volt helytartó - igaz, egy sokkal kevésbé kritikus időben.)

8. "A magyar érdekek is azt kívánják, hogy jó néhány kérdésben közös megoldások szülessenek az EU-ban."

Egyetértek az Ön fenti megállapításával, de levonva a következtetést abból: ezeknek a megoldásoknak a békés átmenetet kell jelenteniük a föderatív EU-ból a Konföderatív Európába.

Az Ön tíz pontja - némi átalakítással - tökéletes arra, hogy meghatározza az átmenet irányvonalát:

"Először is, Európa a demokrácia és szabadság bölcsője, mégis korlátozottak a lehetőségei a polgári szabadságjogok megvédése terén."

Kis kiigazítást kell tennem:
a./ A fentiek miatt a "polgári szabadságjogok" helyett az "egyetemes szabadságjogok" kifejezés értendő.
b./ Nem Európa tekinthető a demokrácia és a szabadság bölcsőjének, hanem azok a nemzetek, amelyek a Szent Korona értékrendje szerint szerves egységben éltek:
- A népuralom (demokrácia) és a sorsközösség vállalás (szolidaritás) arra az elvre épül, miszerint a döntések a döntés hatásának a helyén születnek (szubszidiaritás). Ez a Szent Korona Önigazgatási rendszerében valósult meg maradéktalanul, így a forrás hely nem lehet vitás.
- A szabadságot szkíta őseink - a Teljes Tudás mellett - a legnagyobb értéknek tartották. A szabadság két alapon áll: a hűségen és a szereteten. Az atyai őseink hagyományaihoz való hűség nemzetünk fennmaradásának alapja (Szent István intelmei Imre herceghez). Ez adja azt a biztonságot, amely lehetővé teszi minden teremtmény szabadságának elfogadását, sőt elősegítését, vagyis a szeretetet. Erre több élethelyzet-mintát ad Szent István az Intelmekben.

Mindennek a szabadság az alapja. Most az EU által korlátozottak a lehetőségeink szabadságunk visszaszerzése terén, mert a szabadság feltételeiről - a függetlenségről - az EU-csatlakozással lemondtunk.
Tehát ahhoz, hogy az állam és az ember szabadságát érvényesíteni tudjuk (Szent Korona értékrend első két pontja), vissza kell szerezni függetlenségünket.

"Másodszor: a pénzügyi és gazdasági válság ismét előtérbe helyezte az európai versenyképesség megerősítésének szükségességét."

A "versenyképesség" a megbukott piaci fundamentarizmus hittételének (Soros György megállapítása) a mozgatórugója.

Mivel - ugyancsak Soros György megállapítása - gondolkodási mód (paradigma) váltásra van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi válság hatásait megszűntessük, nyilvánvalóan más alapokra kell helyezni a gazdaságot is.

A "versenyképesség" a kínálat által manipulált kereslet eszköze. E helyére kell állítani a Szent Korona értékrendjének részeként az igények és a lehetőségek összhangját, aminek eszköze a teljes önellátás (autarkia), amelyben Európa - sőt az egész Világ - szerves egysége megtestesül.

Ehhez viszont az kell, hogy értékközvetítő legyen a pénz és ne értékteremtő. Ebben az esteben a pénz fedezete egyedül a nemzeti vagyon növekedése lehet, mint ahogyan az 1929-33-as világgazdasági válságból kivezető gazdasági eszközként Németországban és Magyarországon alkalmazták.

"Harmadszor: A határok nélküli Európa nem létezhet a kisebbségben élő nemzeti közösségek védelme nélkül."

Az, hogy a különböző nemzetiségek szerves egységként éljenek, természeti és társadalmi-gazdasági (ökológiai és ökonómiai) összhangra van szükség. Ez az, amit a szabadság jelent. A Szent Korona értékrendje ezt követi, ezért soha nem olvasztottuk be az államalkotó nemzeteket, ahogyan az EU "kohezionál".

Az Ön alábbi megállapításai a jelenlegi rendszer megoldás nélkül kritikáját jelentik:
"a csaknem kilencven évig magyar és magyar közé vasfüggönyként ékelődő trianoni határok a schengeni nyitás révén immár virtuálissá válnak."
"Kétségtelen, hogy az európai integrációs folyamatnak a kezdetektől volt egy nemzetek feletti jellege. Az integráció részben nemzetek feletti karakterét az európai építkezés lényegeként ragadták meg annak idején az alapító atyák. Ettől azonban még - amint a példák mutatják - a nemzetállam egyelőre köszöni szépen, él és virul."

"Negyedszer: Európa kiszolgáltatottá vált az energiaellátás terén."

A Szent Korona értékrendje szerint a birtoklás gyökere az államalapító és államalkotó nemzetek (a Szent Korona tagjai) egyetemes tulajdonjoga. Ennél fogva, ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, az egyetemes magyarság örök és elidegeníthetetlen tulajdona. Azért, hogy minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja, birtokjogot csak a Szent Korona tagja gyakorolhat. Ez a Szent Korona értékrend harmadik és negyedik pontja.
(Ez az alapelv ma gyakorlat Izraelben.)

Az európai nemzetek energiaellátásának is az önellátással megvalósuló szerves egységen kell alapulnia. Az önellátás azt jelenti, hogy saját értékeit minden állam elsődlegesen saját érdekében használja, a felesleg válik az értékcsere alapjává.
Így szolgálja közvetlenül vagy közvetve a magyar érdeket a magyar érték.

"Ötödször: Európának fokozott erőfeszítéseket kell tennie az egységes külpolitika megvalósítása érdekében is."

A külpolitika védelmi és védelmen kívüli része egyaránt a teljes önellátásban (autarkiában) valósul meg.

Ez is - mint minden kapcsolat - kölcsönös előnyökön alapul. A védelmi külpolitika - mint a nevében is benne van - ellentétes a terrorizmussal, azaz politikai és/vagy gazdasági hatalom megszerzése vagy megtartása érdekében gyakorolt erőszak alkalmazásával, mert a Szent Korona értékrendjének védelmét szolgálja.
Ez a Szent Korona értékrend ötödik pontja.

"Hatodszor az élelmiszerárak várhatóan tartósan magas szintje miatt életbevágóan fontos, hogy megerősítsük az EU közös agrárpolitikáját."

Azt az előzőekben bizonyítottam, hogy az EU közös mezőgazdasági (az Ön szóhasználata szerint: agrár) politikája ellentétes a magyar érdekekkel. Ennek erősítése nemcsak nem kívánatos, hanem egyenesen tilos!

Ami a magyar érdekű mezőgazdasági politika alapja:
- A mezőgazdasággal összefüggő birtoklási- (föld vonatkozásában) és tulajdonjogok azokat a magyar állampolgárokat illetik meg (mindenekelőtt családi gazdaságok formájában), akik tevőlegesen részt vesznek a termékek és termények előállításában.
- A Szent Korona értékrendje szerint a mezőgazdaságának és élelmiszeriparának alapjellemzője az önellátásban megvalósuló önállóság.
Ez azt jelenti, hogy az állam a területek és települések igényfelmérése, valamint a külföldi megrendelések alapján felajánlja minden termelőknek terményenként és termékenként annak a mennyiségnek a megtermelséét, amelyre a Szent Korona értékrendje szerint élő Magyarországnak szüksége van. Amennyiben a termelő elfogadja az állam ajánlatát, akkor a megállapodásban meghatározott anyagi elismerésen kívül az állam biztosít
- beruházási támogatást,
- vetőmag-, szaporítóanyag és törzsállomány biztosítási támogatást,
- hozzájárulást a természetes termeléshez szükséges talajerőutánpótlási és természet-, valamint emberi egészségbarát védőszerek, technológiák alkalmazásához.
- Az élelmiszeripar alapvetően az alapanyag-ellátó területekhez kell, hogy kötődjék. A termelőeszközök főszabályként település-önkormányzati, kivételesen magántulajdonban vannak. Az élelmiszeriparral kapcsolatban is az önellátásban megvalósuló életföltétel-kielégítésben történő részvétel a Szent Korona értékrendje szerint élő Magyarország érdeke, ezért az állam által felajánlott keretmennyiség után, az anyagi elismerésen kívül az állam biztosít
- beruházási- és
- technológia-beszerzési támogatást.
- Az élelmiszer-árak - mint minden termék és szolgáltatás ára - értékazonosak, következésképpen fel sem merül az azzal kapcsolatos manipuláció lehetősége.

Mivel a Szent Korona értékrendje a szabadságot biztosítja, az önellátásban nem kötelező a részvétel. Amennyiben egy termelő, vagy szolgáltatást végző személy, illetve szervezet az önellátási rendszeren kívül akarja tevékenységét végezni, erre tiltó rendelkezések nélkül lehetősége van.

"Hetedszer: Európa ma nem képes megvédeni gyengébb tagjait a máshonnan érkező szeméttől, szennyvíztől és értéktelen áruktól."

A Szent Korona értékrend szerint az emberi társadalom szerves egységként történő működéséből következő, és a gazdaságra is vonatkozó általános alapelv:
minden tevékenység végzési módjának és eredményének olyannak kell lennie, hogy az az ember és környezete egészségét ne károsítsa.
Ebből adódóan:
Egyrészt csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely végzése vagy annak eredménye nem károsítja a Világmindenség anyagi részét, vagyis nem veszélyes sem az ember testére, sem az élő- és élettelen környezetre.
Másrészt a tevékenységek végzése és az annak eredményeként létrehozott termék nem károsíthatja a Világmindenség anyagtalan részét, vagyis nem lehetnek a háttérhatalmi diktatúra - és annak egyik eszköze, a fináncoligarchia - lélek- és agymosó eszközei az emberiség falanszterizálásával, és az ezt eredményező vallási, nemzetiségi, etnikai vagy egyéb társadalmi csoportok szembeállításával elérhető felszeleteléssel.
A konföderatív államszövetségben élő tagállamok alapszerződésükben vállalják ennek az elvnek a betartását.

"Nyolcadszor: azt látjuk, hogy miközben Európa egyre több országában hoznak intézkedéseket a népességfogyás megállítására és a családok támogatására, addig itthon a kormány egyre nehezebb helyzetbe hozza a családokat, és sorra zárja be az iskolákat."

Az európai népesedési felmérések szerint az egyes országok államlapító és államalkotó nemzeteinél kis eredménnyel járnak a népességfogyás megállapítására tett intézkedések, viszont az idegenek (vendégek) szaporodása olyan mértéket ölt, hogy az őshonos nemzetek tagjai belátható időn belül kisebbségbe kerülhetnek (pl. Nagy-Britannia).

A Szent Korona értékrendje három megoldás együttes hatásaként biztosítja a Szent Korona tagjainak gyarapodását:
- a hagyományos családmodell támogatása,
- a család feladatainak feltétel-biztosítása a családi egység, magzat, gyermek, anya és szülő védelmén keresztül,
- a kötelezettségek és jogok összhangjában megvalósuló egy és ugyanazon szabadság érvényesülése.

"Kilencedszer: különleges érdekünk az unió külső határainak védelme. A terrorizmus és a bűnözés ugyanis nem ismer határokat"

A Szent Korona értékrend védelmi szabályozását az ötödik pontnál írtam le.
Az ebben a pontban leírt kérdésre azért kell külön kitérnem, mert nagyon fontos megállapítást tartalmaz. A terrorizmus és a bűnözés valóban nem ismer határokat.
Bizonyítja ezt az Amerikai Egyesült Államok Irak és Afganisztán elleni terrorista háborúja, valamint Izrael népirtó vérengzése Gázában.

A politikusok húsz (tágabban: hatvannégy) éve folytatólagosan elkövetett hazugság-áradata olyan mélyre süllyesztette a Magyarország erkölcsi szintjét, hogy a gyilkosságok, személy és vagyon elleni bűncselekmények száma - a büntetlen "fehérgalléros bűncselekmények" következményeként - riasztóan megnövekedett.
Így hát a Szent Korona értékrenddel szembenálló minden cselekményre szigorúan és következetesen kell alkalmazni az ellenállási záradékot.

"Tizedszer: a tudást, a kutatást segítő közös eszközöket megerősítsük. ... Nekünk, magyaroknak a tudásunk az egyik legbecsesebb nemzeti kincsünk, uniós segítséggel azonban mi is többre juthatunk. Ideje lenne tehát valódi tudáscentrumokat létrehozni Európa-szerte a tudomány minden ágában. Ehhez a magyar tudománypolitika radikális reformjára van szükség."

A Teljes Tudás a szkítáktól ránk örökített legnagyobb érték a szabadság mellett. A Teljes Tudás a Mítosz és a Logosz kettős egységét jelenti, vagy hogyan Aquinói Szent Tamás fogalmazott: "a hit és tudomány együttesen", de lehet így is mondani: az érzelem és az értelem egysége.
Ennek hiánya vezet a természetromboláshoz, az eszetlen fegyverkezéshez, és a szürkeállomány áruvá alázásához.
A magyar tudománypolitikára is kiterjedő gondolkodási mód (paradigma) váltás szükségessé teszi az alábbi alapelvek alkalmazását:
- A magyar lelki- és szellemi érték a Szent Korona tagságban megfogalmazódó egyetemes magyarság elidegeníthetetlen tulajdona.
- A tudósok és művészek tevékenységükkel közvetlenül hatnak a társadalom egészére, ezért a Szent Korona értékrend kiemelt egzisztenciális és anyagi feltételeket biztosít küldetésük gyakorlásához.
- A felkészülés korszaka az aktívkori tevékenységek végrehajtására. Fogantatástól az első szakma megszerzéséig tart. Az ember életének ebben a szakaszában alakul ki szabad akarata.
- Ehhez a társadalom - mintegy a küldetés teljesítésére kapott előlegként - köteles a lelki-, szellemi- és anyagi esélyegyenlőség feltételeit biztosítani.
- Az oktatás-neveléssel kapcsolatosan a következő jogokat és a jogok gyakorlásának feltételeit kell biztosítani: a neveléshez való jog, a tanuláshoz való jog, a nemzeti múlt reális ismeretének joga, a nyelv megőrzésének és művelésének joga, a nemzeti kultúra ápolásának joga, a nemzeti hagyományok őrzésének joga.
Ezek alapján lehet tudásközpontokat (centrumokat) létrehozni.

9. Az a három nagyon fontos terület elkerülte a figyelmét, tisztelt Orbán úr, amelyet az EU a tagállamok hatáskörében hagy: az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás és a nyugdíjellátás.
Nem akarom véleményét befolyásolni, így ezekre vonatkozó gondolatait szeretettel várom.

10. Melyek a választható utak?
Ön szerint:
"balgaság lenne a teljesen szuverén nemzetállamok Európájáért kardoskodnunk, mint ahogy nem érdekünk egy minden területen központosított, szuperállami Európa sem. ... A manapság az ír népszavazás miatt oly sok vitát kiváltó lisszaboni szerződés korántsem jelenti valamiféle Rubicon átlépését ebbe az irányba."

"Most már nekünk, magyaroknak is felelősségünk, hogy merre fordul Európa a 21. században. Egy erős nemzet jobban tudja hallatni a szavát a közös kérdésekben is. A feladvány meghökkentően egyszerű: nekünk szükségünk van egy erős Európára, Európának pedig szüksége van egy erős Magyarországra. Egy gyenge ország nem tudja kihasználni a történelmi lehetőségeket - egy gyenge Európa pedig nemcsak a széthúzást nem tudja megállítani, de a hőn áhított felzárkózásunkat is akadályozza."

"S bár első hallásra csábítóan hangzanak azok az érvek, amelyek szerint a "birodalom" alternatívájaként rugalmas együttműködéseket kellene létrehozni - ahol az egyes tagállamok a kötelező minimumon túlmenően csak a kölcsönös érdekek mentén működnek együtt -, ez a gondolat - az úgynevezett többsebességes Európa ideája - komoly veszélyeket tartogat számunkra. Az EU óhatatlanul szétesne fejlett "mag-Európára" és a fejletlenebb perifériára, újrateremtve ezáltal azokat a határvonalakat és feszültségeket, amelyeket épp csatlakozásunkkal kívántunk meghaladni.
Nekünk, magyaroknak ez ma a valódi válaszút."

Tisztelt dr. Orbán Viktor úr!

Ön összemossa a Konföderatív Európa tervét a Sárközy-féle megosztással. Kérem, ne tegye!
Sárközy úr Európát Elit-Államokra és egyebekre akarta osztani.

A Konföderatív szerződéstervezet Ön nyilván ismeri - egyre több európai emberhez hasonlóan -, mert pontosan idézi lényegét: "rugalmas együttműködéseket kellene létrehozni - ahol az egyes tagállamok a kötelező minimumon túlmenően csak a kölcsönös érdekek mentén működnek együtt".
Köszönöm, hogy a lényeget kiemelte.

A "rugalmas együttműködés" a konföderatív államszövetségben a független államok szerves egységét jelenti.

A "kötelező minimum" azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek betartása egységesen érdeke minden tagállamnak. Ezek a szabadságot, a szabadság feltételeit és a szabadság védelmét határozzák meg.

A "kölcsönös érdekek" fogalmat nem kell magyarázni. Ami nekem felesleg és másnak kell, azt elcseréljük arra, ami neki felesleg és nekem hiányzik. Ilyen egyszerű.

Tisztelt dr. Orbán Viktor úr!

Abban egyetértünk, hogy válaszút előtt áll Magyarország, Európa és a Világ.

Választania kell a megbukott neoliberális politika és a szabadság gondolkodási módja (paradigmája) között.

Választania kell 1956 három szentkoronai jelmondata szerinti Magyarország ("Szabad és független Magyarországot!", "Magyarország a magyaroké!", "Nem szocializmust és nem kapitalizmust akarunk, hanem a sajátos magyar utat járjuk!"), és a megosztottság fenntartásával továbbéltetett elnyomó hatalom (diktatúra) között.

Választania kell Európának: tovább akar-e élni a Lisszaboni Szerződés diktátuma alatt, vagy összehangolva érdekeit szerves egységet alkot.

Választania kell a Világnak: tovább akar-e élni a Washington - London - Tel Aviv hármashatalom által rá kényszerített szenvedhetetlen iga alatt, vagy felszabadítja magát és a természetes értékrend iránti hűség által biztosított szeretetben él.

Kelt Szegeden, 2009. január 14-én.
Tisztelettel:
dr. Halász József,
a Szent Korona alázatos szolgája

 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Címkék: lehetőségeinkkel, tudásközpontokat, megkülönböztetés, felszeleteléssel, tudománypolitika, kizsákmányolókat, tevékenységükkel, szubszidiaritása, magántulajdonban, fundamentarizmus, megállapításával, következményével, gyarmatbirodalom, tudáscentrumokat, megállapításomat, agrárpolitikáját, felzárkózásunkat, kinevezettjeinek, következésképpen, kiszolgáltatottá, kizsákmányoltjai, megfogalmazására, előkészítéseként, fináncoligarchia, mezőgazdaságának, munkanélküliekké, osztályérdeknek, folytatólagosan, megfosztottakká, kötelezettségek, rendszerváltást, megerősítésének, tőkésosztályhoz, multinacionális, egzisztenciális, erőfeszítéseket, vitát arról, vajon fenyegeti-e, európai integráció, ellenérvek erőszakos, jogállamiság alapja, jogszabályok betartása, magyar közéletet, világgazdasági válságnál, politikusok bizalmon, elveszítését eredményezte, véleménye közvetve, általuk hozott, társadalom teljes, nyilvános érvütköztetésre, emberek többsége, megbukott neoliberális, Orbán Viktorna, Orbán Viktornak, Orbán Viktor, Magyar Köztársaság, Központi Nyomozó Főügyészség, Európai Uniót, Lisszaboni Szerződés, Lóránt Károly, Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Bibó István, Márai Sándor, Európai Unió, Joaquín Almunia, Déli Áramlat, Szent Koronán, Történelmi Alkotmány, Amikor Ön, Konföderatív Európába, Szent Korona, Szent Korona Önigazgatási, Teljes Tudás, Szent István, Soros György, Amerikai Egyesült Államok Irak, Aquinói Szent Tamás, Konföderatív Európa, Európát Elit-Államokra, Kelt Szegeden, Halász József,
Szeder Emilia (#1)   2009-01-15 20:39:30
Egyetértek! Köszönöm ezt a dolgozatot!
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Tavaszi kép  Hatalmas az Aspirin Protect ir...  Tükörkép  Az Úr parancsa...  Ajándék férfiaknak: parfüm és ...  Évforduló fokozatok  Juhász Magda - Megöregszünk?  Hatalmas az Aspirin Protect ir...  Legyünk erősek az Úrban  Ha a virág...  Facebookon kaptam  "Felette nagy titok..."  Kellemes, szép napot!  A lehetetlent...  Juhász Magda - Megöregszünk?  Kellemes délutánt kívánok  A szenvedés...  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Mai harmónia kártyám  Tulipànok  Földes Lívia: Isten tenyerén é...  Teázó maci  Facebookon kaptam  Tükörkép  Egy emberöltőn keresztül  3607 az új fertőzött, elhunyt ...  Virágillatos, szép napot!  Facebookon kaptam  Földes Lívia: Isten tenyerén é...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A mélyen gyökerező....  Mókuska  Facebookon kaptam  Nagy változás lesz...  Koldus  Facebookon kaptam  Az örök élet  Kellemes délutánt!  Kiengesztelődés keresztje  Isten  Szép estét, jó éjt!  Emberi mivoltunk valósága  Én már nem emlékszem arra  Fejfájásra illóolajok  Szép estét, jó éjt!  Teázó maci  Kiengesztelődés keresztje  Tavaszi kép  Atakamite ásvány  Hogyan fogod eltölteni?  A szenvedés...  Nézzük együtt az utat, mely ho...  Egy meghitt kapcsolatban  Atakamite ásvány  Föld Napja  A jódról jó tudni  Naplemente  Jó éjszakát!  Png rózsa  A válaszom: Boldog  Jézusom, köszönöm neked a hitv...  Facebookon kaptam  Csorba Győző: Csata  Szép napot kívánok  95 esztendős II. Erzsébet: ez ...  Facebookon kaptam  Juhász Magda - Megöregszünk?  Tulipànok  Itt a tavasz!  Facebookon kaptam  Béke  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Naplemente  Nő virágzó fával  Remény  Fejfájásra illóolajok  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Itt a tavasz!  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Juhász Magda - Megöregszünk?  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Jó éjszakát!  Kellemes délutánt kívánok  Nagy változás lesz...  Egy meghitt kapcsolatban  Tilos csillagon  Jó érezni azt, hogy szeretlek  Naplemente  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
vitát arról, vajon fenyegeti-e, európai integráció, ellenérvek erőszakos, jogállamiság alapja, jogszabályok betartása, magyar közéletet, világgazdasági válságnál, politikusok bizalmon, elveszítését eredményezte, véleménye közvetve, általuk hozott, társadalom teljes, nyilvános érvütköztetésre, emberek többsége, megbukott neoliberális, média-diktatúra következtében, uniós politizálás, elitek privilégiuma, európai polgároktól, unió szemére, 2004-es bővítés, csatlakozás első, mennyiségre vonatkozó, régi tagállamok, előkészítési időben, hátrányos megkülönböztetés, negatív diszkrimináció, pénzügyi rendszer, csatlakozást előkészítő, elfogadott hátrány, jóváhagyó kormányok, pillantást vetni, millió hektár, kvóta elfogadása, emberi élelmezést, takarmányozást szolgáló, általunk igényként, állatokkal kapcsolatos, általunk igényeltnek, tőkésosztály tagja, tőkésosztályhoz húzó, kapitalista liberalizmus, következőt olvashatjuk, osztálynak lehet, kiszolgáltatott osztályokból, vele szemben, legokosabb burzsoá, legokosabb proletár, volt nómenklatúra, bukott eszme, eszmét védi, polgárság most, parlamenti ellenzék, társtettesség nyilvánvaló, közös érdek, együttesen szolgált, régi tagállamokhoz, uniós támogatásokhoz, mezőgazdasági támogatással, lényeg elhallgatását, magyarság gyökérvesztésének, liberális alapelvek, cserél szívet, népi szokások, polgárság fogalmának, tőkésosztály tagjaira, munkaerő szabad, polgárság kizsákmányoltjai, magyar polgárt, tőkésosztály egészét, kizsákmányoltak ugyanis, négy liberális, uniós normák, költségvetés hiányát, kijelentésben számtalan, lényeget kiemelni, folyamatot tetézte, választókat közérdekű, többi parlamenti, költségvetés hiánya, csorbított szubszidiaritáson, évenként elvont, befektetők tőkéje, befektetések hatására, multinacionális cégek, magyar érdekekkel, befektetéseken keresztül, korrupció kapott, neoliberális gazdaságpolitikát, befektetők bizalommal, euróövezet spekulációtól, euróövezet recesszióba, átlag szintjén, orosz térnyerés, magyar gazdaságban, orosz függést, függést erősítő, diktatúraváltás egyik, előzőek alapján, gazdák édestestvérek, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1192
  • e Hét: 10395
  • e Hónap: 20823
  • e Év: 196185
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.