Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Nyirő József képviselő beszéde 1942. november 20-án
  2012-06-27 22:20:33, szerda
 
   
  Nyirő József képviselő beszéde 1942. november 20-ánAz országgyűlés képviselőházának 310. ülése 1942. november 20-án, pénteken.

Elnök: Nyirő József képviselő urat illeti a szó.

Nyirő József: T. Ház!

Méltóztassék megengedni, hogy a nemzet nevelésügyi és a pro­pagandaügyi minisztérium költségvetésével kapcsolatosan elhangzott előbbi felszólalá­sokra válaszul is néhány elvi jelentőségű megállapítást telhessek. (Halljuk! Halljuk!) A legsürgősebb és a legfontosabb feladattok egyike természetesen a nemzetnevelés ügy kér­dése, mert a nemzetnevelés tulajdonképpen a történelem tudatos és nemcsak a jelen, hanem a jövő fejlődés útjait is tekintetbevevő irányí­tása, hiszen maga a történelem is állandó és szükségszerű fejlődés, soha meg nem szűnő folyamat, amely az egyén részéről éppen úgy, mint az összes közületektől pillanatról-pillanatra állásfoglalást kíván meg. Ez szavaink­ban, tetteinkben, az élet ezerféle változatában nyilatkozik meg és visszavonhatatlan kihatást gyakorol sorsunkra.

A nemzetnevelésnek éppen ezért meg kell teremtenie azokat a külső és belső feltétele­ket, amelyek nemcsak a nemzet jelen életét és boldogulási életlehetőségeit adják meg, hanem fennmaradásuk kiteljesülésének, jövendőjének alapjait is biztosítják, hogy a népek, nemze­tek szükségszerű versenyében erejének és hi­vatottságának történelmi és életjogainak, meg­felelő helyét és helyzetét elfoglalhassa a világ előre nem látható akármilyen nagy kedvező vagy kedvezőtlen eseményei, háborúk és ka­tasztrófák, szellemi vagy gazdasági megpró­báltatások és összeütközések ellenére is.

Jelen és jövőbeli biztonságunkat azonban csak a saját történelmi, múltján és a jogfoly­tonosságon álló, sem belső, sem külső ellenség­től meg nem rendíthető nemzetlélek szilárdsága, emelkedettsége, tisztasága és teljessége nyújthatja csak a nemzet számára. (Úgy van! Úgy van! — Taps a jobboldalon és a középen.)

T. Ház! Társtalan, elsősorban magunkra utalt nép vagyunk, biztonságunk és fennmara­dásunk föltételeit Önmagunkban kell keres­nünk mindenekelőtt, mert csak így kerülhet­jük el a veszedelmet, hogy a nemzet élete, je­lene és jövendője ne legyen esetlegességeknek kitéve, akármilyen előre nem látható sorsszerűségeknek, amelyeknek történelmünk folyamán mint Muhi-puszta, Mohács, Trianon jelentkez­tek. A magyar történelemnek éppen ezek a fe­kete dátumai bizonyítják, hogy az ezeket elő­idéző okokat főleg önmagunkban kell keres­nünk, a nemzeti erők meggyengülésében, szét húzásában, a nemzetlélek megbomlásában, a minden nemzetnél, tehát nálunk is megtalálható hibák felülkerekedésében. A külső körül­mények, hatalmi tényezők azért lettek úrrá fölöttünk, mert megfeledkeztünk róla, hogy a nemzet élete nem szerencsejáték, nem valószí­nűségekre épített próbálkozások bizonytalansága, nem is diplomáciai sikerek, vagy siker­telenségek eredője, a nemzetközi vonalvezetés szerencsés vagy kevésbé szerencsés, de min­dig csak időre szóló helyzeti előnye és illesz­kedés, hanem magának a nemzet valóságos erejének, önmagából adódó, súlyának, tekinté­lyének, igazságának és jogainak, nemzeti lé­nyegének természetes és szükségszerű érvé­nyesülése befelé éppen úgy, mint nemzetközi téren.

Ha mindennek tudatában és birtokában vagyunk, a magyar nemzet sorskérdései, létünk és fönnmaradásunk nem fog függeni, mert többé nem függhet sem világháborúk akármilyen kimenetelétől, az új Európa, új világhelyzet, az emberiség akármilyen új elrendeződésének hatalmi és mennyiségbeli túlsúlyától, békeasz­talok bosszújától vagy ajándékától, hanem a nemzet értékességének, végzett munkájának és áldozatainak megbecsülésétől, erejének és életfeltételeinek teljes jogú és valóságos ér­vényesítésétől.

Hogy ez így legyen ma, így legyen holnap és mindig, annak titka a nemzetlélekben rejlik. Ez sugározza ki magából az egészséges és meg­tartó közszellemet, alakítja ki az egyénben és közösségekben a legegyszerűbb magyartól kezdve a kormányzat felelős tényezőiig és az államvezetés bölcs irányításáig kiterjedően egyfelől a világos látású, elfogultságoktól men­tes, kemény magyar öntudatot és céltudatos­ságot, amely az áldozatos munkának és magas- szintű kötelességteljesítésnek nagy törvényét nem paragrafusokból és a félelem, vagy külső kényszerítésnek hatása alatt, hanem a szabad elhatározás és áldozatos kötelességtudat önkén­tes és magyarhoz méltó szép belső indításából és mélységéből meríti.

Az így gondolkodás és cselekvésnek azon­ban nem szabad csak a magasabb szellemi és lelki szinten állókra, a kivételesekre, a nemzet úgynevezett. »jobbjai«-ra kiterjednie, hanem ebbe a belső nemzetértékességbe bele kell tar­toznia minden magyarnak, akármilyen sorsra vagy posztra hivatott el. Ezen a téren el kell tűnnie köztünk minden válaszfalnak azonnali legyen az társadalmi, vallási, vagy bármely különbség, ami magyart a magyartól elvá­laszthat. Nem szabad megvárni, amíg ez az igazság a súlyos történelmi megpróbáltatások során önmagától érvényesül, mint ez velünk történt a kisebbségi sorsban, vagy érvényesült e történelem folyamán mindig, amikor a nemzeti lélek nagy kegyelméhez és lényegéhez hűt­leneknek bizonyultunk.

Az Isteni Gondviselés és a magyar géniusz halhatatlansága tette velünk is, hogy most tanulságos példaképpen állíthatom minden magyar elé az erdélyi 22 esztendős megpró­báltatásoktól és szenvedésektől megtisztult, a titkok mélyére látó, öntudatra ébredett ma­gyar nemzeti lelket, amely legfőbb erősségünk volt és megtartott a nagy megpróbáltatás ki­látástalannak látszó legsúlyosabb napjai­ban is. Ez adott hitet, erőt, kitartást, nyújtott védelmet és tartott meg a létünkre törő súlyos veszedelmek közepette is.

De tulajdona volt mindenkinek, aki erre érdemes volt. Ez képesítette a legegyszerűbb falusi embert is, hogy ha kellett, utolsó darab kenyerét áldozza templomra, iskolára, az édes anyanyelv féltő őrzője legyen, ráébredjen a család nemzetmegtartó jelentőségére, görcsösen ragaszkodjék múltjához, a magyar történelmi tradíciókhoz és értékekhez, mindenek fölé he­lyezze, amit magyar tehetség az élet bármely vonalán alkotott és mint az oltárra, úgy te­kintsen fel a magyar intézményekre, büszke legyen és le tudja mérni a súlyát a sportrekor­doknak is, visszatérjen a magyar könyvhöz és betűhöz — ha kell — el is zárassa magát érte és elszenvedjen minden megaláztatást és megaláztatást, rongyosan, éhesen, vonja a tollat a papíron és száraz, bilincsektől fekete kezek­kel hirdesse a magyar igét a szószékeken. Ez ültette le a három vallás püspökeit egymás mellé, hogy közösen összetett akarattal és erővel megvívják harcukat ők is az erdélyi ma­gyarságért. Ez hozta vissza a színészt a fővá­rosi élet kényelméből és az elért dicsőség, forró sikerek mezejéről közénk, hogy járja a falva­kat, térdig sárosan, kopottan primitív ron­gyokban ágáljon, csűrök, korcsmák shakespeare-i környezetében lobogó szemmel, az em­bert túlnőtt nemzeti lélek fényességes és drága tüzével. Ez képesítette a minden lehetőségétől megfosztott iparos és kereskedő társadalmat, hogy megőrizze városaink magyar jellegét és megingathatatlan támasza maradjon a ma­gyarságnak. Ez a lélek tette, hogy a román iskolákba kényszerített gyermekek tömege nem veszett el és sírva tanulta a magyar him­nuszt a lehalkított rádió mellett. Az pedig egy­szerűen hősi cselekedet volt, amit a magyar sajtó munkásai és az írók végeztek.

Órákig folytathatnám a felsorolást, de ennyi is elég példának. Ennyi is világossá kell, hogy tegye mindenki előtt: a nemzeti lé­lek valóságos lélek, mint az enyém a tied, a mindenkié, a nemzet életének igazi forrása és titka, munkájának eredménye pedig maga a magyar történelem. Lényegi feltétele az, hogy a mindenkire kiterjedő közösségi lélek, amely a mindenkire nézve legszentebb, legnagyobb és legdrágább közösség, a haza mindenekfölött való érdekeit és sorsát tartja szem előtt, azt munkálja, erejének, minden érzésének és ön­tudatának, — ha kell, az életet is odaadó ma­radéktalan teljességével és áldozatosságával.

A nemzetnevelés legfőbb feladata és ve­zérlő gondolata tehát ezt a nemzetlelket meg­teremteni és a magyar sorsközösségbe minden magyart nemcsak külső körülményei szerint, hanem öntudatának, az ilyen magasra emelt nemzeti közösségtudatnak mindenre kész áldo­zatosságának belső értékességével bekapcsolni.

Pár szóval arra is rá kell mutatnom, hogy a nemzeti géniusznak, a nemzeti eszményeknek, értékeinek a magyar faj kiváló szellemi és lelki tulajdonságainak és hivatottságának elő­térbe állítása még csak irányjelölés. A nemzetnevelés feladatainak eredményes megoldása végett azonban nem elegendő az eszmei tarta­lom akármilyen szép és meggyőző hirdetése, hanem azokat át is kell vinni az élet minden megnyilvánulásába, hogy az egyéni, közös­ségi és államélet egész síkján lezajló esemé­nyek, munka és életküzdelem mindennap törté­nelmet csináló valóságban és eredményesség­ben jelentkezzék a nemzet életében.

A nemzetnevelés eredményes megvalósí­tása tehát az élet összes körülményeire kiter­jedő rendszeres, alapos és tervszerű szervezési feladat is, amely azonban csak a magyar lé­lek és a magyar történelem természetének és tanulságainak megfelelő, különleges egyénisé­gének szigorú tekintetbevételével végezhető el. Más népeknek hasonló rendszereit és módsze­reit nem vehetjük át, mert ezek lényünktől ide­genek, (Úgy van! úgy van! a balközépen.) egészen más nemzeti géniusz iránymutatásai szerint készültek és nálunk inkább ártanának, mint használnának.

Erre a körülményre fölösleges különben külön is felhívni a miniszter úr figyelmét, mert neki már meg is van a nemzet-nevelésügy megszervezésére annak egész területét átfogó koncepciója és tervezete, amely megnyugvásul szolgálhat számunkra, bár a rendelkezésére álló rövid idő és a körülmények okozta nehéz­ségek annak teljes megvalósítását még nem is tették lehetővé, hiszen alapvető mimikát kell végeznie és olyan hatalmas a munkaterülete, hogy annak feldolgozása hosszabb időt vesz igénybe. Ez az oka annak is, hogy a nemzet-nevelésügyi és propagandaminisztérium meg­szervezése és hatásköre ma még részletekbe menően le nem rögzíthető és ezért természet­szerűleg bizonyos hiányosságokat mutat lát­szólag. De ez nem is lehet másképp egyelőre, mert a nemzet-nevelésügy teljes szolgálata annyira általános, mindenre és mindenkire kiter­jedő, hogy lényegesen belevág az összes minisz­tériumok és az alájuk tartozó közületek hatás­körébe. Nincs ugyanis és nem lehet olyan közület Magyarországon, amely a nemzetneve­lés feladata alól kivonhatná magát. A munka tehát az összes miniszterekkel való egyetér­téssel végezhető el, mindenekelőtt a már ren­delkezésre álló szervek és szervezetek bekap­csolásával, illetőleg igénybevételével.

Méginkább érthető ez az állításom, ha hoz­záteszem, hogy a nemzetnevelés nemcsak bizo­nyos korig terjed, hanem a születésről késő öregkorig, felöleli az összes foglalkozási ága­kat, minden egyént és munkát és arra helyes irányítást kell gyakorolnia a kifogástalan magyar öntudatosság és céltudatosság jegyében, amely minden esetben és minden körülmények közt a nemzeti szempontokat és érdekeket tartja szem előtt, azokat meg is valósítja a haza javára, a magyar közösség érdekében, az egyéni és a közélet egész vonalán a nemzet jelen éle­tének és jövendő sorsának biztosítása érde­kében.

Megnyugtat azért a miniszter úrnak a bizottsági ülésen tett az a kijelentése, hogy nehéz és felelősségteljes munkájának eredmé­nyességét az összes szakminiszterek megértése és segítsége is biztosítja.

A nemzet-nevelésügy néhány elvi szempont­jának leszögezésén túlmenő, a szervezési munka részleteit is tárgyaló részletességbe az idő rövidsége miatt nem bocsátkozhatom, de erre nincs is szükség, mert a miniszter úr eddigi munkássága és megnyilatkozásai, rátermett­sége és ismert képességei biztosítanak arról, hogy egész terjedelmében ismeri feladatát és a problémát, mégis legyen szabad néhány körül­ményre felhívnom figyelmét.

Aki csak valamennyire is ismeri a helyze­tet, tisztában van azzal, hogy a nemzetnevelés pozitív és építő munkáját e pillanatban még többi veszedelem fenyegeti. Előbb tisztogató munkát kell végeznie, hogy azután építeni tudjon. El kell hárítania a miniszter úrnak a nemzetnevelés útjából mindent, ami az ered­ményt a legkisebb mértékben veszélyeztetné vagy kétségessé tehetné. Félre tehát az útiból a kútmérgezőkkel (Helyeslés.), a magyar lelket, bomlasztókkal, szellemünket fertőzőkkel, a magyar erőkifejtést akadályozókkal, minden­nel és mindenkivel, aki ennek a nemzetnek gyö­nyörű tulajdonságait, erkölcsi magasságát lenézi vagy elorozza, aki megtéveszt vagy bárkinek tájékozatlanságával és jóhiszeműsé­gével visszaél, aki egyetlen tápláló falevelet is letép a nemzet fájáról. (Helyeslés.) Félre első­sorban a magyar lelkiségtől és szellemiségtől idegenkedőkkel és ezek ellenségeivel, legyenek azok emberek vagy eszmék, érdekközületek vagy szellemi áramlatok, amelyek egyéni vagy nemzetközi célok szolgálatában, jelszavak vagy a kultúra és az úgynevezett humánum álorcá­jában a lélek és a szellem területén, a sajtó, irodalom, művészet, az emberiség nagy kincseit hirdetve olyan hosszú ideig büntetlenü1 pusz­títhattak bennünket a saját házunkban és saját hazánkban. (Helyeslés.)

Félre velük minél hamarabb, mert külön­ben mi pusztulunk el! Félre a túlzott idegen­imádattal is, ami mindent nagyra tart, hódo­lattal övez és példaképül állít, ami más nemzet értéke és tulajdona, azt igyekszik ráerősza­kolni a nemzetre, ugyanakkor pedig kicsibe vesz mindent ami magyar, lerontja a magyar munkába, teremtő, alkotó erőbe vetett hitet, inferiorisabbnak bélyegzi, gyengíti a nemzet­nek önmagába vetett bizalmát, hirdeti, hogy a magyar ipar, kereskedelem, irodalom és művé­szet, szellemiség alig jöhet számításba a nagy nyugati népekhez viszonyítva akikhez mi csak kérni, átvenni, utánozni mehetünk és csak Páris, London, Berlin. Róma minden, nálunk legfeljebb csak cigányzene van, gulyás, pap­rika és lobogó gatya, mosolyogni való virtus, paraszt és politika. Olaszország excellenciás címet ad az akadémikusoknak, egész súlyával és tekintélyével áll írói, művészei háta mögött, nálunk a cikkek százai vágnak végig a Ma­gyar Tudományos Akadémián. A külföld, még a Balkán-államok is, minden eszközzel támo­gatja irodalmát, művészetét, a nemzeti szel­lemi élet minden megmozdulását tisztelettel fogadja és nagyra értékeli, terjeszti külföldön; a mi szellemi közéletünkben pedig mindennapos jelenség, hogy egymást rágjuk, marjuk, szidjuk, csakhogy apagyilkosnak nem nevezzük, gyűlölködünk, irigykedünk, gúnyolódunk, le tehetségtelenezzük, igyekszünk még a kereszt­vizet is leszedni egymásról. Mindezt a jóhi­szemű nyilvánosság előtt. A kulturális élet megnyilvánulásait sajtónk alig néhány eldugott sorban intézi el, vagy egyszerűen megfeled­kezik róla. Klikkekbe tömörülünk minden el­képzelhető alapon, érvényesülni, szerepelni akarunk, rá akarjuk törik-szakad erőszakolni a közönség öntudatára magukat, de aki nem tartozik hozzánk, az senki, semmi, az meghalt, vagy ha nyíltan nem merjük megtámadni, akkor titokban rágjuk a gyökereit, kedvtelenítjük el és tesszük lehetetlenné. Ahányan vagyunk, annyi felfogáson vagyunk és pereat mundus, csak a mi felfogásunk érvényesüljön. Nálunk fiatalok és öregek harca van és né­hány ezer egyesület, a legutolsó faluban is legalább négy-öt és még a jótékonyságot is ezerfelé daraboljuk, vallási, társadalmi és szociális alapon; de nem látom azt a tiszta magyar fórumot, amely ezen a téren is minden magyart egyesít ma, a világtörténelem leg­súlyosabb napjaiban, amikor hetek, hónapok alatt népek tűnnek el, illetőleg omlanak össze. Ugyanekkor mi Párist és Franciaországot féltjük, biztosítjuk, hogy vezetőhelyét a világ szellemiségének irányításában nem fogja el­veszíteni, ha kő kövön nem is marad ebben a rongyos Európában (Egy hang a szélsőbaloldalon: Márai Sándor röpirata!), ahelyett, hogy éjt-napot összetéve azon töprengenénk, az volna a mindenek felett való első kérdésünk és gon­dunk, hogy mi lesz velünk.

Ennek a felfogásának, ennek a levitézlett liberális zsidó hagyatéknak (Élénk helyeslés és taps.), ami sok jóhiszemű magyart is megfer­tőzött köztünk, ennek a burkolt propagandának a magyar életből el kell tűnnie. (Úgy van! Úgy van!) Nincs szükségünk az olyan szellemiségre, amely ellenségünk céljait mozdítja élő. Nincs szükségünk még az olyan »történelemírás«-ra sem, az olyan történelmi teóriákra sem, ame­lyek például másfél század óta azt kutatják, hogyan lehetne a székelyek eredetét úgy meg­oldani, hogy azok magyar voltát kétségbe le­hessen vonni, amely a kisebbségi sors legsú­lyosabb napjaiban az ellenünk felhozott és isko­lákban tanított magyarellenes és magyargyalázó történelmi hazugságokkal és hamisí­tásokkal szemben hallgatott. (Egy hang a kö­zépen: Málnást!) Nem tudok én Dantéban gyö­nyörködni, mikor az én házam ég és a végpusztulás szélén állok, nemzeti létem és voltom, életem és magyarságom fölött megkondul a vészharang.

Amikor azonban ezeket a igéket hirdetem, t. Ház, nem azt mondom, hogy ne tanuljunk a nagy nyugati népektől, ha kell, ne menjünk hozzájuk iskolába, hogy elmaradva a világ, a kultúra versenyétől, félretéve a nemzetközi érintkezés hasznos és szükséges eszközeit és módszereit, homokba dugjuk a fejünket, ami kész katasztrófát jelentene számunkra. Senki sem becsüli többre nálamnál a nagy nyugati kultúrákat és értékeit, sem a vezető nagy né­peknek értékét, teljesítményüknek nagy vol­tát, a világtörténelemben példátlanul álló eredményeiket minden téren. Én volnék nemze­temnek legnagyobb ellensége, ha az elzárkózást hirdetném, hogy szakadjunk ki a nagy em­beri közösségből és ostoba semlegességgel a kerítés hasadékain át nézzük, hogy mi történik a nagyvilágban és ne menjünk túl a falusi torony árnyékánál.

Ellenkezőleg. Azt akarom, hogy elsők, vagy legalább is az elsők között legyünk a népek hatalmas versenyében minden téren. (Helyes­lés.)

Ugyanakkor azonban küzdök és tiltakozom minden szándékos és szándéktalan, sokszor jó­hiszemű felfogás és jelenség ellen, ami inferiorisabb helyzetbe hozhatja nemzetemet. Amikor minden tiszteletem és megbecsülésem a nyu­gati népeké és az emberiség eddigi és eljövendő teljesítményeié és értékeié, ugyanakkor hiszem s vallom, hirdetem és állítom, hogy a magyar legfeljebb kevesebb, de nem kisebb és nem ér­téktelenebb semmivel más népeknél. (Élénk helyeslés és taps.) Nyugat fejlődéséhez és értékeihez, az emberiség kincseinek gyarapodá­sához eddig is hozzájárult, ezután is hozzá fog járulni hozzá méltóan, és tiszteletet, tekintélyt vívott ki, előkelő helyet biztosított más népek előtt minden téren, talán többet, nagyobbat, mint itthon és azt nemcsak megőrizni, hanem gyarapítani is fogja.

A történelem a tanúm reá, hogy Nyugat csak hálával tartozik Magyarországnak, amely joggal követelheti magának az életteret min­den tekintetben ezen a, földön és a maga belső értékességének, végzett teljesítményeinek, hivatottságának és munkájának valóságos fel­hatalmazásával egyenjogú félként állhat meg és kívánhatja a maga részét az új Európa és az új világ kialakulásában. (Úgy van! Úgy van!) Ez a nép a jellem, a becsület, a tisztesség útjáról soha le nem tért; ha valakinek szavát adta, azt mindig meg is tartotta, nem árult el soha senkit, nem diplomáciai játékokkal szer­zett hazát magának, a katasztrófákat is a hozzá méltó nagysággal, fenséggel és áldozatossággal viselte mindig, öntudatos, mérték­tartó, egyenes és nagy volt, nem káprázott álmokban, nem esett nagyzási mániákba, nem akart nagyhatalmat játszani, látása és ítélete európai, mint kultúrája; de a magáét soha de soha nem hagyta és nem fogja ezután sem hagyni. (Helyeslés és taps.) Voltak és vannak természetesen hibái, hiszen más népeknek is vannak, de nem öregedett el, mint ahogy sze­retnék ránk fogni, teremtő és akcióképes, al­kotó erejének teljességében van és nem tűrheti a defetizmust, a lemondást, hogy jogaiban és igazságában bármivel is megrövidítsék.

Ez a magyar lélek! Ezt becsüli bennünk a külföld is és ezt a magyar lelket kell a nem­zetnevelésnek különös gondjaiba venni. Ezért mondom, hogy nemzet-nevelésügyi miniszter­nek lenni nem foglalkozás, hanem hivatás, a legszentebb hivatás és ha ilyen értelemben ezt minél maradéktalanabbul teljesíti, ezzel megol­dotta a hozzánk legméltóbb és kizárólag ered­ményes belső propagandát is, melynek modern eszközei rendelkezésére állanak. Anélkül, hogy ezek felhasználásában tanácsot akarnék adni a miniszter úrnak, mindössze arról merem biz­tosítani, hogy ebben a, munkájában, amely minden pártpolitika és kicsinyesség felett állva, az örök magyar nemzet gondjait tette vállaira, minden igaz magyar ember kivétel nélkül segítségére lesz és ebben a meggyőző­désemben örömmel fogadom el a költségvetést.

(Élénk éljenzés és taps. — A szónokot sokan üdvözlik.)

Forrás


Duft naplója
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: felhasználásában, nemzetnevelésnek, kiteljesülésének, életlehetőségeit, meggyengülésében, szélsőbaloldalon, felelősségteljes, közösségtudatnak, tulajdonságainak, igénybevételével, áldozatosságával, megnyilatkozásai, elfogultságoktól, költségvetésével, inferiorisabbnak, megingathatatlan, elrendeződésének, megpróbáltatások, képviselőházának, magyarországnak, hivatottságának, megbecsülésétől, világtörténelem, kényszerítésnek, megfeledkeztünk, akadémikusoknak, áldozatossággal, kötelességtudat, szakminiszterek, bizonytalansága, halhatatlansága, franciaországot, megszervezésére, szellemiségének, paragrafusokból, teljesítményeié, országgyűlés képviselőházának, nemzet nevelésügyi, pro­pagandaügyi minisztérium, legfontosabb feladattok, nemzetnevelés tulajdonképpen, történelem tudatos, jövő fejlődés, egyén részéről, összes közületektől, élet ezerféle, nemzetnevelésnek éppen, nemzet jelen, világ előre, saját történelmi, nemzet számára, nemzet élete, Nyirő József, Isteni Gondviselés, Ma­gyar Tudományos Akadémián, Márai Sándor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.23. 21:12 Vízilabda Eb - Bíró Attila szerint az olimpiai selejtező miatt is fontos a ...
01.23. 21:02 Asztalitenisz olimpiai selejtező - Tokiói kvótát szerzett a magyar női válo...
01.23. 20:42 Visszakapta ellopott hegedűjét Lajkó Félix
01.23. 20:32 Vízilabda Eb - Kikapott az elődöntőben, márciusban szerezhet olimpiai kvótá...
01.23. 20:12 Az amerikai kormányzat megszigorítja várandós külföldi állampolgárok beutaz...
01.23. 20:02 Jégkorong Erste Liga - Hosszabbításban győzött Brassóban a Ferencváros
01.23. 19:51 Labdarúgó NB I - Minél előbb biztosítani szeretné a bennmaradást a Paksi FC
01.23. 19:41 Brexit - Az alkotmányügyi bizottság javasolja az EP-nek a brit kilépési meg...
01.23. 19:21 Rali ob - Herczig Norbert fia is rajthoz áll az idei szezonban
01.23. 19:12 Debreceni polgármester: örömmel fogadjuk az új természettudományi múzeumot
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Olvasd  Szeretet  Szívdobbanás  Facebookon kaptam  Kutyus sálban  Vajon tényleg a férfiak csak a...  Csokor vázában  Az önkéntesek  Gyalázkodás  Piros liliomok  "10 vitamin " A legfontosabb ...  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok!  Rózsás csokor  Sexy nők  Facebookon kaptam  Rózsa csokor vázában  Mai vicc - aranyos - Skót kar...  Facebookon kaptam  Szeretettel kedves Látogatókna...  A nyomorúság mint üdvösségünk ...  Téli kép  Orchidea  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Posertube  Köszönöm  Facebookon kaptam  Figyelő  Szalagos fánk recept  "10 vitamin " A legfontosabb ...  Hálátlanul aratol  Szokás  Png nő  Tudom miért  Győztesek útján  Téli kép  Nők napraforgó csokorral  Mai cuki  Facebookon kaptam  Könyvek, mondjátok el nekem  Önvádolás  Szèp estét kedves látogat...  Missa de Angelis - Gloria (wit...  Szèp álmokat  Ismételgesd...  Szükséges  Köszöntelek oldalamon  Vivaldi - Négy évszak - Tél! v...  Téli kép  Rubens: Vénusz a tükör előtt 1...  Reményik Sándor: Ha számbavett...  Fo-gyó-kú-ra  Fehér rózsák  Kellemes teázást  Lelkiismeret  Naplemente  Tudom miért  Balga  Mai cuki  Önvádolás  Rózsa csokor csendélet  Facebookon kaptam  Vivaldi - Négy évszak - Tél! v...  Szeretet  Erősítsd a lelkedet!  Vízcseppes rózsák  Csokor vázában  Téli png  Szeretettel kedves Látogatókna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Győztesek útján  Facebookon kaptam  Hibázunk  Ma, Cser Zoltán (1950-2002) po...  Olvasd  Sárga rózsák  Győztesek útján  Adakozás és szeretet  Facebookon kaptam  Fehér rózsák  Halló Január!  Rózsa csokor csendélet  Minden nap annyit jelent  Követés  Tett és kérés  Fehér rózsák  Így gyógyítottak a régiek orvo...  Facebookon kaptam  Piros liliomok  Nők szemüvegben  Esik a hó  Facebookon kaptam  Levendula csokor  Isten a mi erősségünk  Missa de Angelis - Gloria (wit... 
Bejegyzés Címkék
országgyűlés képviselőházának, nemzet nevelésügyi, pro­pagandaügyi minisztérium, legfontosabb feladattok, nemzetnevelés tulajdonképpen, történelem tudatos, jövő fejlődés, egyén részéről, összes közületektől, élet ezerféle, nemzetnevelésnek éppen, nemzet jelen, világ előre, saját történelmi, nemzet számára, nemzet élete, magyar történelemnek, fe­kete dátumai, ezeket elő­idéző, nemzeti erők, nemzetlélek megbomlásában, minden nemzetnél, külső körül­mények, nemzetközi vonalvezetés, nemzet valóságos, magyar nemzet, emberiség akármilyen, nemzet értékességének, nemzetlélekben rejlik, legegyszerűbb magyartól, kormányzat felelős, államvezetés bölcs, világos látású, áldozatos munkának, szabad elhatározás, magasabb szellemi, nemzet úgynevezett, magyartól elvá­laszthat, súlyos történelmi, kisebbségi sorsban, nemzeti lélek, magyar géniusz, titkok mélyére, nagy megpróbáltatás, létünkre törő, legegyszerűbb falusi, édes anyanyelv, család nemzetmegtartó, magyar történelmi, élet bármely, magyar intézményekre, magyar könyvhöz, magyar igét, három vallás, erdélyi ma­gyarságért, fővá­rosi élet, elért dicsőség, em­bert túlnőtt, minden lehetőségétől, lélek tette, román iskolákba, magyar him­nuszt, lehalkított rádió, pedig egy­szerűen, magyar sajtó, írók végeztek, nemzeti lé­lek, nemzet életének, magyar történelem, mindenkire kiterjedő, mindenkire nézve, haza mindenekfölött, nemzetnevelés legfőbb, nemzetlelket meg­teremteni, magyar sorsközösségbe, ilyen magasra, nemzeti géniusznak, nemzeti eszményeknek, nemzetnevelés feladatainak, eszmei tarta­lom, élet minden, nemzet életében, nemzetnevelés eredményes, élet összes, magyar lé­lek, körülményre fölösleges, nemzet-nevelésügy megszervezésére, rendelkezésére álló, körülmények okozta, nemzet-nevelésügy teljes, összes minisz­tériumok, alájuk tartozó, nemzetneve­lés feladata, munka tehát, összes miniszterekkel, nemzetnevelés nemcsak, születésről késő, összes foglalkozási, kifogástalan magyar, nemzeti szempontokat, haza javára, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4208
  • e Hét: 21238
  • e Hónap: 80346
  • e Év: 80346
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.