Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 280 
Székelytámad vára
  2007-06-29 01:43:20, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A nagyborosnyói castrum helye
  2007-06-29 01:40:49, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bátorítónk
  2007-06-29 01:35:59, péntek
 
  ISTEN A MI BÁTORÍTÓNK

Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. (Jn 14,16)

Tinédzser koromban csodálatos beszélgetésekben volt részem édesanyámmal mosogatás közben. Mostanában eszembe jutnak azok az idők. Különösen egy estére emlékszem, mikor mindketten belelkesedve arról beszélgettünk, hogy milyen lehetett akkor élni, amikor Jézus a földön járt.
Ám amikor Jézus elhagyni készült a tanítványokat, ezekkel a szavakkal vigasztalta őket: "Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, az igazság Lelkét."
Ebben a versben a görög parakletosz szó megfelelője a pártfogó. Sokféleképpen fordították már, mint vigasztaló, segítő, támogató. Azt jelenti, hogy "valaki, aki melletted áll". Jézus azt ígérte, hogy a Szentlélek szintén mellettünk lesz majd, de másképp. Jézust, mint embert, a testi élet korlátai kötötték; amikor Péterrel volt a hajón, nem lehetett Jakabbal a parton. De a Szentléleknek nincsenek korlátai. Ez a Vigasztaló velünk és bennünk lesz, bárhol is legyünk. Istent csodálatos, korlátok nélküli közelségben tapasztalhatjuk meg.

Imádság: Istenünk, hálát adunk neked, hogy elküldted a Pártfogót és azóta Szentlelked által szívünkben élsz. Ámen.

A Szentlélek Isten mindig közel van.

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK PROBLÉMÁKKAL KÜZDENEK, ÉS EGYEDÜL ÉRZIK MAGUKAT!
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Sík Sándor:Kettős szivárvány
  2007-06-29 01:29:02, péntek
 
  Sík Sándor:Kettős szivárvány

Elült a zápor, elnyugodott a szél,
Felhő-barlangok tömbjei omlanak,
S a hegy dicsőült homlokáról
Felkel a nap biboros korongja.

Jöjj, nézz a napba, nézd: csupa láng, csupa
Szépségig-érett végig-elég öröm,
Pedig már fonja szemfedőjét
A konok ég könyörtelen ujja.

De ő nem bánja; mit neki éjszaka,
Mit a halál is! Él, amig él, ragyog
S szépsége édes aranyával
Önti el a keserű világot.

Nézd, nézd a felhők mámoros ünnepét,
A szépség színes templomi zászlait
Hogy lengetik, hogy bontogatják
Tornyosodó meseváraikból.

Nézd a szivárványt: kétfonatú öve
Kétszer karolja át a kitárt eget!
Nézd, és öleld, öleld, halálig,
Ezt a szegény gyönyörű világot!
 
 
2 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
A jó politikus tízparancsolata
  2007-06-29 01:22:43, péntek
 
  A jó politikus tízparancsolata

Még az év vége előtt a Vatikán dokumentumot tesz közzé a politikusok erkölcsi tükréről, a társadalmi tanítás tízparancsolatáról.
A hírt az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnöke, Van Thuan vietnami bíboros jelentette be. Thuan bíboros a nagyszámú politikus és közéleti személyiség, köztük Giulio Andreotti szenátor előtt felvázolta a dokumentum már körvonalazott nyolc pontját, és evangéliumi kifejezéssel ezeket a ,,jó politikus boldogságai"-nak nevezte: Boldog az a politikus, aki tisztában és tudatában van saját szerepének súlyával, aki becsben tartja a becsületességet, aki a köz és nem saját javára dolgozik, aki következetes és beváltja választási ígéreteit, aki megvalósítja és védelmezi az egységet és ennek központjába Jézust állítja, és aki meghallgatja az embereket a választások előtt, alatt
és után. Az eddig kidolgozott parancsolatok nyolcadik pontja szerint boldog az a politikus, aki nem fél az igazságtól. Ez utóbbival kapcsolatban Thuan bíboros II. János Pál pápa szavait idézte, miszerint az igazságnak nincs szüksége szavazatokra, és nem fél
önmagától. A kilencedik pont valószínűleg a médiával foglalkozik. Boldog az a politikus, aki nem fél a médiától, mert az utolsó ítéletkor egyedül Istennek kell elszámolnia tetteivel. Thuan bíboros személyét a vietnami kommunista rezsim alatti mérhetetlen szenvedései miatt is nagy tisztelet övezi. Az őt hallgató számos politikus egybehangzó véleménye az volt, hogy ez a sajátságos tízparancsolat mindenképpen gondolkodásra buzdít.

 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Szent István intelmei
  2007-06-29 01:02:56, péntek
 
  SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ

ELŐSZÓ,
melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására.

A szent Háromság és oszthatatlan Egység nevében.

1. § Mivel úgy érzem, hogy mindaz, amit Isten akarata alkotott és nagyon világos szabályokkal elrendezett, úgy az égbolt táv­lataiban, mint földünk e téres tájain az ész­szerűség erejétől hajtva él és létezik ; mivel továbbá látom, hogy amit ez életünk hasz­nára és díszére Isten kegyelme bőven enge­délyezett, úgymint királyságot, kormányzó­ságot, hercegséget, grófságot, főpapságot és egyéb méltóságokat, mindazt részint isteni parancsok és intézmények, részint törvények, részint bírák, részint polgári törvénykezés, valamint a nemesek és élemedettek tanácsai, javaslatai kormányozzák, védik, osztják, szervezik ; és mivel biztosan tudom, hogy a földkerekség minden rendűi, bármily méltó­ságuk legyen, nemcsak jobbágyaiknak, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, taná­csolnak, javallanak, hanem fiaiknak is: azért én sem mulaszthatom el, édes fiam, hogy téged még ez életemben példákkal, parancsokkal, tanácsokkal és javaslatokkal ne gyámolítsa­lak, hogy azokkal majdan a magad és alatt­valóid életének szokásait ékesítsed, amikor a főhatalom átszálltával utánam majdan uralkodni fogsz.

2. §. Te pedig buzgó figyelemmel hall­gatva, illik, hogy az isteni bölcsesség tanácsa mellett tartsd meg atyádnak parancsolatait, aki Salamon ajkával mondja : Hallgass fiam atyád tanítására és ne vesd meg anyád figyelmeztetését, hogy kedvelt személy légy és megsokasod­janak életed évei. Ebből a bölcs mondásból megtanulhatod: ha azt, amire atyai szere­tettel oktatlak, megvetnéd, ami távol legyen, nem leszel tovább barátja sem az Istennek, sem az embereknek.

3. §. De hallgasd meg az engedetlen parancsmegszegők esetét és bukását. Ádám, kit a teremtő és minden teremtményt éltető úr a saját hasonlatosságára alkotott és köz­tisztességgel ruházott fel, széttörte a pa­rancsolatok bilincseit, mire tüstént elvesz­tette tisztességét, magasztosságát és a paradicsomból távoznia kellett.

4. §. Isten választott és szeretett régi népe is, mivel az utasítások 1 Isten ujjaival szőtt kötelékeit széttépte, azért különféle mó­dokon elpusztult : egy részét ugyanis el­nyelte a föld, más részét irtóhad ölte meg, egy részük pedig egymást gyilkolta.

5. §. Salamon fia is, elvetvén atyjának békeszerető szavait, kevélységtől elkapatva, dárdaütésekkel fenyegette atyja korbácsa he­lyett a népet, azért sok rosszat szenvedett királyságában, végül letaszíttatott.

6. §. Hogy így ne járj te is, engedelmes­kedj nekem fiam! Gyermek vagy, gyönyörök cselédkéje, párnás ágy lakója, dédelgetve és nevelve minden gyönyörűségben, de ismeret­lenek előtted a hadjáratok, a munka és a különféle népek támadásai, melyek közt én már majd egész életemet töltöttem.

7. §. Itt az ideje, hogy ne csak a párnák puhaságát élvezd, mert az tunyává és kéjel­gővé tesz, ami pedig elvesztegetése az erény­nek, melegágya a bűnöknek és megvetése a pa­rancsoknak. Részed legyen időnként szigorú­ságban amely figyelmedet feszülten arra irányítsa, amit parancsolok. Ezek előrebo­csátásával tehát térjünk a tárgyra.ELSŐ PARANCSOLAT

A katolikus hit megtartásáról


Mivel a királyi méltóság rangjára csak hívők és katolikus hitbe avatottak juthatnak, azért parancsolatainkban szent vallásunk­nak adjuk az első helyet.

1. § Mindenekelőtt parancsolom, taná­csolom, javallom, édes fiam, ha tiszteltetni kívánod királyi koronádat, hogy a katolikus és apostoli hitet oly gonddal és figyelemmel tartsd meg, hogy Istentől rendelt minden alattvalódnak példát nyújts és az összes egy­házi férfiak méltán igaz keresztény hitű férfi­nak nevezzenek ; enélkül, biztosra vedd, nem fognak sem kereszténynek, sem az Egy­ház fiának mondani.

2. §. Mert akik hamishitűek vagy hitüket nem töltik meg és nem ékesítik jó cselekede­tekkel, miután cselekedet nélkül a hit meg­hal, sem itt nem uralkodnak tisztességesen, sem az örök királyságban vagy koronában nem részesülnek.

3. §. De ha a hit paizsát erősen tartod, tied az üdvösség sisakja is. Ezekkel a fegy­verekkel kellően küzdhetsz a láthatatlan és látható ellenségek ellen. Azt mondja ugyanis az apostol: Nem koronáztatik meg, csak aki igazán küzd.

4. §. A hit pedig, amelyről beszélek, ez állhatatosan higyjed és minden kételkedés nélkül tartsad, hogy a mindenható atya Isten, minden teremtmény alkotója, és az ő egyszülött fia, a mi Urunk Jézus, aki Szűz Máriától angyali híradásra született s az egész világ üdvéért kereszthalált szen­vedett, és a Szentlélek, aki próféták és apos­tolok és evangélisták által szólott : tökéletes, oszthatatlan, szeplőtelen egy istenséget al­kotnak. Ez a katolikus hit, melyet, miként Athanasius mondja, ha valaki nem híven és szilárdan hisz, nem üdvözülhet.

5. §. Ha valaha a te hatalmad alatt akad­nának, ami távol legyen, kik a Szenthárom­ság ez összetételét megbontani, szűkíteni vagy növelni igyekeznének, tudd meg, hogy azok eretnekvezérség szolgái és nem a szent­egyház fiai.

6. §. Az ilyeneket ne tápláld és ne oltal­mazd, hogy magad is barátjuknak és párt­fogójuknak ne láttassál ; az efféle emberek ugyanis a szent hit fiait általában megfertő­zik, a szent Egyháznak ezt az új népét pedig1 éppen siralmasan megrontják és szét is zilál­ják. Fő gondod legyen, hogy ez ne történjék.MÁSODIK PARANCSOLAT

Az Egyházról és az egyházi rend fenntartásáról


A királyi palotában a hit után követ­kező hely az Egyházat illeti, melynek magvát előbb a mi fejünk, tudniillik Krisztus, elültette, azután tagjai, úgymint az apostolok és szent­atyák szétplántálták és alaposan megmun­kálták2 úgy, hogy az egész világon elterjedt.

1. §. És bár mindig újabb sarjat hajt, némely helyeken mégis régi gyanánt léte­zik. De a mi monarchiánkban, édes fiam, még fiatal és újdonság gyanánt prédikálják, miért is fokozottabb és gondosabb ápolása szükséges, hogy az a jó, melyet az isteni kegyelem a maga mérhetetlen irgalmával nekünk érdemetlenül juttatott, a te henye­séged, restséged és hanyagságod által le ne rontassék és meg ne semmisüljön.

2. §. Aki ugyanis a szent Egyház méltó­ságát kisebbíti vagy bemocskolja, az Krisztus testének megcsonkítására tör. Maga az Úr mondta Péternek, akit szent Egyháza őri­zőjévé és kormányzójává tett : Te kőszál vagy és e kőszálra építem Egyházamat. Őt magát kőszálnak nevezte, de a ráépített Egyházat nem mondotta fából vagy kőből valónak, hanem a megtérített népet, vá­lasztott, isteni nemzetet, a hitben jártas, keresztvízzel megmosott, kenettel megkent nyájat mondta és nevezi a rája épített Egyháznak.

3. §. Ha valamely szerencsétlen e szent Egyház tagjait vagy kicsinyeit megbotrán­koztatja, az evangélium parancsolata sze­rint méltó arra, hogy malomkövet kössenek nyakára és lemerítsék a tenger mélységébe ; azaz : letaszítsák hatalma méltóságáról és maradjon az igazak Egyházán kívül oly világi nyomorúságban, mint a pogány és vámos.

4. §. Azért hát fiam, buzgó törekvéssel kell gondoskodnod arról mindennap, hogy a szent Egyház inkább gyarapodjék, sem­mint kárt szenvedjen. Ezért is nevezték a királyokat kezdetben felségeseknek, mivel gyarapították az Egyházat. Te is ezt tedd, hogy koronád dicséretesebb, életed boldo­gabb és kiadósabb legyen.HARMADIK PARANCSOLAT

A püspök-nevezet és a főpapokat illető tiszteletről


A királyi trónt ékesíti a főpapok rendje, azért a királyi méltóságban a főpapok bír­ják a harmadik helyet.

1. §. Édes fiam, ezeket az öregeket úgy őrizd, mint a szemed fényét. Ha tiéd az ő jóindulatuk, senki ellenségedtől se félj. Ha ők támogatnak, biztos lehetsz minden dol­godban ; az ő könyörgésük ajánl téged a mindenható Istennek.

2. §. Őket ugyanis az Isten az emberi nem őreiül rendelte, és a lelkek és vala­mennyi egyházi méltóság gondviselőivé és az isteni szentség számtartóivá és kiszolgál­tatóivá tette

3. §. Náluk nélkül nincsenek királyok, sem fejedelemségek. Az ő közbenjárásukra eltöröltetnek az emberek bűnei. Ha őket igazán szereted, kétségtelenül önmagadnak használsz és királyságodat tisztességgel kor­mányozod ; az ő kezökbe adatott ugyanis a hatalom megkötni minket a bűnben és feloldani a bűntől.

4. §. Örök szövetséget kötött ugyanis velük az Isten, az emberektől elkülönítette őket, a saját nevének és szentségének része­seivé tette és megtiltotta, hogy az emberek őket megfeddhessék. Dávidért, az istentette királyért, ne sértsétek meg az én fölkentjeimet ! stb. Sérti pedig Isten fölkentjeit az, aki isteni és kánoni szabályok ellenére egyházi rendű férfiakat hamis váddal mocskol be és nyilvánosság elé hurcol ; ettől egyáltalán tiltalak fiam, ha boldogan akarsz élni és királyságodat megbecsülni ; mivel az Isten különösen ilyesmiken botránkozik meg.

5. §. Ha azok közül, akikről itt szó van, valaki történetesen, ami távol legyen, olyan vétekbe esnék, amely feddést érdemel, dor­gáld meg őt háromszor-négyszer egyedül négyszemközt, miként az evangélium paran­csolja. Ha a bizalmas intelem nem használ, akkor fenyítsd meg nyilvánosan, e szerint : Ha nem hallgat rád, mondd meg az Egyháznak. Ha ezt a sorrendet követed, koronádat na­gyon dicsőségesre fölmagasztalod.NEGYEDIK PARANCSOLAT.

A hercegek és bárók illendő megbecsüléséről


A királyság negyedik dísze a hercegek, bárók, grófok, katonák; nemesek hűsége ; bátorsága, serénysége, előzékenysége, meg­bízhatósága.

1. §. Mert ők a királyság védelmezői, a gyöngék oltalmazói, az ellenség legyőzői, a monarchiák növelői.

2. §. Legyenek ők neked, fiam, atyáid és fivéreid.

3. §. Senkit közülök szolgaságra ne vess és szolgának ne nevezz. Legyenek ők kato­náid, de ne szolgáid. Harag, kevélység és irígység nélkül, békességesen, emberségesen, nyájasan uralkodj rajtuk, mindig észben tartva, hogy minden ember azonos egy lényegű és hogy semmi sem emel föl, csak az alázatosság és semmi sem aláz meg, csak a kevélység és irígység.

4. §. Ha békességes leszel, akkor király­nak és király fiának hívnak és szeretni fog minden katonád ; ha haragos, kevély, köte­kedő, békétlen leszel és hatalmaskodol a grófok és hercegek fölött, akkor katonáid ereje kétségkívül királyi méltóságod romlá­sára válik és idegenek kezére juttatják királyságodat.

5. §. Ettől tartva, az erények szabályai szerint igazgasd grófjaid életét, hogy a te szereteteddel övezve, ellenkezés nélkül ra­gaszkodjanak mindig a királyi méltósághoz, hogy a te királyságod mindenkor biztonságos legyen.ÖTÖDIK PARANCSOLAT

A türelem erényének gyakorlásáról és a törvény­kezésről
.

A türelem és a törvénykezés gyakorlása ötödik ékessége a királyi koronának.

1. §. Dávid király és próféta mondja Isten, a te ítélőerődet add a királynak. És ugyanő másutt : A király tisztessége szereti az ítélke­zést. Pál apostol a türelemről mondja: Tü­relmesek legyetek mindenkihez. És az Úr az evangéliumban : Türelmességtekben fogjátok bírni lelketeket.

2. §. Erre törekedj, fiam ! Ha tiszteletet akarsz királyságodnak, szeresd a törvényke­zést ; ha bírni akarod lelkedet,1 légy türelmes.

3. § Valahányszor, édes fiam, a te ítélke­zésedre méltó ügy, vagy főbenjáró cselek­mény vádlottja kerül eléd, ne vidd azt türel­metlenül, vagy ne esküdözzél, hogy őt meg­bünteted ; ingatag és törékeny lenne az ilyesmi; mivel ostoba fogadalmakat meg kell törni ; sőt te magad ne ítélkezz, hogy kisebb jelentőségű ügyekkel való foglalkozás királyi méltóságodat be ne szennyezze ; az efféle ügyet küldd inkább a bírákhoz, akiknek az a feladatuk, hogy ezt a törvény szerint el­intézzék.

4. §. Óvakodj attól, hogy bíró légy, örülj, hogy király vagy és annak neveztetel. A türelmes királyok uralkodnak, a türelmet­lenek zsarnokoskodnak.

5. § Ha mégis olyan ügy kerül eléd, amelyben ítélkezni méltóságodnak megfelel, abban ítélkezzél türelemmel, irgalommal és szánalommal, hogy az koronádnak dícsére­tére és díszére legyen.HATODIK PARANCSOLAT.

A külföldiek befogadásáról és a telepesek ellátá­sáról


A telepes és jövevény férfiak haszna oly nagy, hogy a királyi méltóságban méltán bírhatja a hatodik helyet.

1. §. Honnan gyarapodott kezdetben a ró­mai birodalom és honnan voltak fenségesek és dicsők a római királyok, ha nem onnan, hogy sok nemes és bölcs sereglett oda külön­féle tájakról a Róma mind a mai napig szol­gaságban lenne, ha Aeneas ivadéka szabaddá nem tette volna..

2. §. A telepesek különböző országokból jönnek, tehát különböző nyelvet és szoká­sokat, különféle tudományt és fegyvereket hoznak magukkal, melyek mind a ki­rályi udvart díszítik és teszik naggyá, egy­ben elrettentik némely idegenek arcátlan­ságát.

3. §. Egynyelvű és egyszokású királyság1 gyönge és törékeny.

4. §. Tehát parancsolom neked, fiam, hogy jó akarattal lásd el és tisztességesen tartsd őket, hogy szívesebben nálad élje­nek, mint másutt lakjanak. Ha ugyanis te azt, amit én építettem, lerombolni, vagy amit összegyűjtöttem, szétszórni törekednél, királyságod kétségtelenül a legnagyobb kárt szenvedné. Hogy ez ne történjék, mindennap növeld királyságodat, hogy koronádat min­denki felségesnek tartsa.HETEDIK PARANCSOLAT.

A tanács jelentőségéről.


A királyok emelvényén a hetedik helyet a tanács követeli.

1. §. Mert a tanács állít királyokat, kor­mányoz királyságokat, védelmezi a hazát, vezérli az ütközeteket, nyeri a győzedelmet, űzi el az ellenséget, szerez barátokat, alapít városokat és rombolja le az ellenségek tá­borait.

2. §. Mivel pedig a tanácsokban azért van haszon, mert úgy látom, hogy nem okta­lan, pöffeszkedő és középszerű férfiaktól kell tanácsot kérni, hanem a nagyobbakat és job­bakat, felsőbbeket és a legtiszteltebb véneket kell meghallgatni és véleményüket összecsi­szolni.

3. §. Azért, fiam, ifjakkal és kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, vagy tőlük taná­csot ne kérj, csak idősebbektől, akik koruk­nál és bölcsességüknél fogva az illető ügy te­kintetében tanácsadásra alkalmasak. A ki­rályok tanácsai a bölcsek szívébe legyenek zárva, ne a balgák szelességében burjánozza­nak.

4. §. Ha bölcsekkel jársz, bölcsen fogsz cselekedni ; ha balgákkal veszed magad körül, velük társulsz ; már a Szent Lélek kijelen­tette Salamon által : Aki bölcsekkel jár, böl­csek barátja lesz és nem a balgákhoz lesz ha­sonló. Dávid is zengi : A szenttel szent leszel, és az ártatlan férfival ártatlan leszel, és a vá­lasztottal választott leszel, és a feslettel feslett leszel.

5. §. Mindenki abban gyakorolja magát, ami a korához illik, tudniillik az ifjak a fegyverforgatásban, a vének a tanácsolásban.

6. § Egészen azonban mégsem kell az ifjakat a tanácsból kirekeszteni. De vala­hányszor tanácskozásba bocsátkozol velük, hasznavehető tanácsukat is mindig terjeszd az öregebbek elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség szabályához mérjed.NYOLCADIK PARANCSOLAT

Hogy az ősöket követni kell és a fiúk engedelmeskedjenek szüleiknek.


Az ősök követése a királyi méltóságban a nyolcadik helyet bírja.

1. §. A legnagyobb királyi ékesség, tudd meg : követni az előbbi királyokat és utánozni a tisztes szülőket. Aki ugyanis megveti ős­atyái törvényeit, s az isteni törvényeket sem tiszteli, elpusztul. Mert az apák azért apák, hogy gondoskodjanak fiaikról ; és azért fiúk a fiúk, hogy engedelmeskedjenek apjuknak.

2. §. Aki apjának ellenszegül, Isten el­lensége az. Az engedetlenek ugyanis Istennek szegülnek ellen. Az engedetlenség szelleme szétszórja koronád virágait. Az engedetlen­ség az egész királyság veszedelme.

3. § Azért édes fiam, apádnak ren­deletei mindig szemed előtt legyenek, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplők irá­nyítsák. Az én szokásaimat, melyeket tekints a királyi méltósághoz illőknek, minden kétel­kedés bilincse nélkül kövesd ; mert nehéz lesz e tájon1 megtartanod a királyságot, ha nem utánzod az előtted uralkodó királyok szokásait.

4. § Kormányozná-e görög a latinokat görög szokások szerint ? Avagy kormá­nyozná-e latin a görögöket latin szokások szerint? Nem. Azért kövesd az én szokásai­mat, hogy a saját néped kiválónak tartson és az idegenek dícsérjenek.KILENCEDIK PARANCSOLAT.

A könyörgésről és annak módjáról.


Odaadó könyörgés a király javának leg­főbb eszköze, azért a kilencedik és a királyi méltóság kilencedik szabálya róla szól.

1. §. A szüntelen könyörgés eredménye a bűnöktől való megtisztulás és bűnbocsánat. Tehát fiam, valahányszor Isten imádására Isten templomába sietsz, Salamonnal, király fiával, magad is király, mondjad mindig Küldj Uram bölcsességet a te nagyságod széké­ről, amely velem legyen és velem dolgozzék, hogy tudjam, mit fogadsz szívesen minden időben. Továbbá : Uramatyám és életem Istene, ne hagyj el engem gonosz gondolatok közt. Ne adj szemeimnek kevélységet és a gonosz vágyakat fordítsd el tőlem Uram. A vágyaktól ments meg engem és ne adj át engem,- Uram, tiszteletlen és esztelen léleknek.

2. §. Ezzel a könyörgéssel éltek a régi királyok. Te is használd ugyanezt, hogy Isten összes bűneid eltörlésére méltasson, hogy mindenki leglegyőzhetetlenebb király­nak nevezzen.

3. §. Imádkozz azért is, hogy a henyeséget és restséget távoztassa tőled és adjon neked minden erényben támogatást, hogy azzal látható és láthatatlan ellenségeidet legyőzzed, hogy biztonságban és ellenségeid minden támadásától menten, békességben fejezhesd be életed folyását minden alattvalóddal egyetemben.TIZEDIK PARANCSOLAT.

A kegyességről és irgalmasságról és a többi erényekről.


Az erények gyakorlása díszíti a királyok koronáját és ez a parancsolatok közt a tizedik.

1. §. Mert az erények ura maga a királyok királya. Miként tehát az ő mennyei seregé­nek-teljessége tíz karból áll, akként a te életed forgásában is tíz parancsolatod legyen.

2. §. Legyen a király kegyes, irgalmas és a többi erényekkel megtelt és ékes. Mert a kegyetlenséggel és gonoszsággal fertőzött ki­rály hiába követel magának király nevet, zsarnoknak kell az ilyet mondani.

3. §. Ezért hát, édes fiam, szívem gyö­nyörűsége, jövő sarjadék reménye, kérlek, parancsolom, hogy mindenkor és mindenben kegyességgel eltelve, ne csak szüleid és ro­konaid, vagy fejedelmek, vezérek, gazdagok, szomszédok és honfiak iránt légy jóindulatú, hanem idegenek és mindenki más iránt is, aki hozzád fordul. Mert a kegyesség alkotásai vezérelnek téged a legfőbb boldogságra.

4. §. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, mindig szívedben hordozva az Úr ez intését : Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.

5. §. Türelmes légy mindenkihez; ne csak a hatalmasokhoz, hanem a hatalom­nélküliekhez is.

6. §. Légy végül erős abban, hogy szer­fölött se a jó szerencse föl ne emeljen, se a balszerencse le ne sújtson.

7. §. Légy alázatos is, hogy az Úr téged felmagasztaljon itt és a jövendőben.

8. §. Légy mérsékletes és módfelett sen­kit se büntess vagy kárhoztass.

9. §. Légy szelíd, hogy az igazságnak soha ellen ne szegülj.

10. §. Légy tisztességes, hogy soha senkit szándékosan meg ne gyalázz.

11. §. Légy szemérmes, hogy a bujaság minden mocskát, mint a halál gyötrelmeit, elkerüld.

12. §. Mindezek, amiket föntebb érin­tettem, alkotják a királyi koronát. Náluk nélkül sem itt nem uralkodhat senki, sem az örök királysághoz el nem juthat

 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/PRÓZA  
Ilyen szelek fújnak
  2007-06-29 00:48:37, péntek
 
  Az ÚDK szerint el kell utasítani az új EU ,,reformszerződést", mert az, az eddigi utat, a Szodoma Európa építését viszi tovább.
A június 21-22-i, brüsszeli csúcson az állam és kormányfők abban állapodtak meg, hogy a korábbi - a franciák és hollandok által népszavazáson elutasított - alkotmánytervezet megfogalmazásait megváltoztatják, de annak tartalmát nem. Az elkövetkező hónapokban véglegesítik a szerződés szövegét, a Fidesz már előre jelezte, meg fogja szavazni. Arra kérjük, a Fideszt, és a jó érzésű MSZP-és képviselőket, változtassák meg álláspontjukat és utasítsák el az új EU ,,reformszerződést".

Az új, alkotmánypótló szerződés - az eddig ismert hírek szerint - ugyanis megtartja azt az eddigi irányvonalat, miszerint:
- Az alapelvekből kizárja a kereszténység eszméjét, még Európa keresztény múltjára sem hivatkozik.
- Ugyanakkor változtatás nélkül fogadja el az elbukott alkotmány részét képező ,,Alapvető Jogok Chartáját" Ezen charta szerint alapvető jog, pl. a homoszexuálisok házassága (burkolt megfogalmazásban palástolva). Mivel az EU joga a magyar alkot-mány szerint is elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben ezért Magyarországnak kötelező lesz biztosítania a homoszexuálisok házassághoz való jogát.
- Az ,,Alapvető Jogok Chartája" az uniós jogban - a politikai elvárások után - először tiltja a halálbüntetést (igaz ezt is burkolt fogalmazással teszi).
- Az eddigi konszenzusos döntéshozatalt - a kvázi kormányként működő Miniszterek Tanácsában - többségi döntéshozatali eljárás váltja föl (tíz év múlva). A 27 fős Miniszterek Tanácsa létszámát 17-re csökkentik, rotáció fogja eldönteni, kik nem lesznek meghatározott ideig a tagjai. Miután az uniós jog eddig is elsőbbséget élvezett a nemzeti jogokkal szemben, ezután a Miniszterek Tanácsának döntéshozatali rendje formálisan és teljesen megszünteti az eddig is csak látszólagos szuverenitást.

Az Európai Unió szodomikus vonásának tekintjük, hogy az ,,Alapvető Jogok Chartája" egyenlő értékűnek tekinti az életet továbbvivő heteroszexuális párkapcsolatot az életet tovább nem vivő homoszexuális párkapcsolattal. Szerintünk, ahol, a homoszexualitásnak kultusza van (Szodoma, Római Birodalom, USA és az Európai Unió egyes részei), ott a heteroszexualitás is elsősorban öncél és nem két embert a gyermekek nevelésére is összekötő kapocs. A liberális demokráciák által támogatott szex- és a pornóipar nincs tekintettel a gyermekek jogaira, nincs tekintettel a gyermekek egészséges erkölcsi fejlődéshez való jogára. Az Európai Unió jogrendje nem védi meg a gyermekeket, nem védi meg a családot, viszont támogatja a pornó- és szex iparnak (Internet, televíziók stb. ) azon jogát, hogy üzleti érdekeik mentén ,,vizuális erőszakot" tegyenek a gyermekeken. Ezek a szodomikus agresszív jelenségek, mint lakmuszpapír jelzik előre a társadalmak pusztulását. Ami Szodomában kénköves eső volt, az Európai Unióban a keresztény civilizáció demográfiai hanyatlása. Az a civilizáció hanyatlik, amely felemelte Európát.
Az ÚDK szerint a szex- és a pornóipart a dohányreklámok szintjére kellene korlátozni.

Mivel az új EU reformszerződésről - a kudarcokat elkerülendő - sehol sem fognak népszavazást tartani, arra kérjük a Fideszt és a KDNP-t, és a jó érzésű MSZP-seket is, hogy utasítsák el, a bukott EU alkotmány újrafogalmazását.

Bp., 2007. június 27.


Link

Fontos olvasmányok Drábik Jánostól:


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Geotermikus energia
  2007-06-29 00:41:34, péntek
 
  Geotermikus energia a lábunk alatt

A Yellowstone park alatt rejtőző, a földfelszínre gázokat, gőzöket és vizet eregető magmakamra gigászi energiamennyiséget tartalékol egy következő vulkáni robbanásra. Egyik hozzám csapódó információ szerint - a forrásra már nem emlékszem - a Yellowstone park valamelyik pontján a háromszáz méternyi mélységű geológiai fúrást háromszáz Celsius fokú hőmérsékletnél hagyták abba.


A park alatt a földkéreg vastagsága mindössze nyolc kilométernyi, ez a vékony, a legutóbbi - 700 ezer éve történt - vulkáni kitörés és az ezt megelőzők által roncsolt hártya a lágy tojás töredezett héjához hasonlatos, és természetesen az energiaéhes világ fantáziáját az is izgatja, miként lehetne ennek a földalatti magmás tégelynek a hőenergiáját a föld felszínén hasznosítani?

Reméljük, hogy a világ legelső, a világörökség részét képező parkot nem kezdik össze-vissza furkálni és “megcsapolni" a mostaninál energiaínségesebb időkben sem.


Az a föld alatti izzó katlan viszont eszünkbe juttatja, hogy a Kárpát-medencében, a mai Magyarország területének háromnegyede alatt, “mindössze" 30 kilométernyi mélységben a földbelső magmás állapotban leledzik. A Kárpát-medence alatt a földkéreg vastagsága világviszonylatban is csekélynek minősül, az ország tehát kimeríthetetlen geotermikus energiával rendelkezik. Ennek hévizes felhasználása elenyésző. Szinte hihetetlen, hogy a kőolaj és földgázkrízis, amely Európában Magyarországot sújtja a leginkább, nem mozdította el elegendő mértékben a holtpontról az alap- és alkalmazott kutatásokat. A geotermikus energia hasznosítását a jogszabályok labirintusa akadályozza.

A MOL honlapján, az Energia a föld mélyéből című cikkben olvashatjuk:

Európa legnagyobb geotermikus készletével éppen Magyarország rendelkezik - tájékoztat Szita Gábor, a Magyar Geotermális Egyesület (MGE) elnöke. Hazánk területének kétharmad részén a föld hévizet rejt. Ennek ellenére a jelenlegi jogszabályváltozások hátráltatják az energetikai célú hasznosítást, mivel olyan elvárásokat tesznek kötelezővé, amivel körülményesebbé és költségesebb teszik azt. Sajnos az új jogszabályok környezetvédő szempontból nem egyenlően kezelik a termálvizek fürdési és fűtési célú felhasználását. Így például csak az energetikailag használt termálvizet kötelező visszatáplálni a vízadó kőzetbe. A visszasajtolási technológia széleskörű elterjesztésére azonban még nem rendelkezünk elég tapasztalattal."


Az MGE elnöke a továbbiakban kifejti, hogy nincs olyan európai jogszabály sem, amely a visszasajtolást kötelezővé tenné. A hőforrások és a termálvizek alkalmazási lehetősége messze túlmutat a gyógyvizes fürdők építésénél. Ott, ahol nem kell mélyre fúrni, máris használják lakóházak, üvegházak fűtésére. Szita Gábor azt is elmondja, hogy az 1920-as években a margitszigeti hévízkút vízével bérházakat fűtöttek, a városligeti termálkút pedig, a Széchenyi fürdő mellett, az állatkert és a Szabolcs utcai kórház fűtését is ellátta.

Az írás részletezi a Nyugat-Európában - főleg Svédországban - széles körben alkalmazott hőszivattyús fűtő-hűtő berendezéseket, ahol tíz családi házból kilencbe ilyen rendszert telepítenek. Magyarországon a földhő mintegy kilenctized százaléka a levegőbe távozik.

“A geotermikus energia több szempontból is előnyös, aminek nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági okai is vannak - olvashattuk a Magyar Nemzet vonatkozó mellékletében. Amellett, hogy energiafüggőségünket csökkentheti, áramellátásunk sokféleségét növeli. Európában ma még csak néhány ország foglalkozik geotermikus energia erőműi felhasználásával, de ha a MOL projektjei megvalósulnak, akkor pár éven belül mi is beállhatunk a sorba."


A Yellowstone park hatalmas hőkamrája nem csak turisztikai kuriózum, hanem a föld hőenergiájának hasznosítási kísérleteit is “melegítő" jelenség. A Kárpát-medence teknőjével egybevetve a környezetkímélő technológiák kialakításával az utóbbinál, reméljük, nem vezet a természet degradálásához, s óriási előnye az is, hogy közvetlenül a felhasználási helyre telepíthető a hőkitermelő- és hő hasznosító objektum.

A Yellowstone park alatt lévő magmakamra hőenergiája és a Magyar Alföld geológiai eredetét illetően eltérő, de egyébként hasonló jelenségének egybevetése nem lehet erőltetett, hisz a Magyar Nemzet Zöldenergia című mellékletében illusztrációként a “Sárgakő" Kastély gejzírjének fotójával találkoztam.

Ez akár a hőenergia jelképi megjelenítésére is alkalmas, “reklámfotó", amely mintegy lehetőségként figyelmeztet bennünket a geotermikus energia jelenlétére.

Látványosságával a kutatók figyelmét a témára irányítja, s a politikusokat - reméljük - döntésre sarkallja.


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
A bundás állatkák védelmében
  2007-06-29 00:17:15, péntek
 
  Akármilyen rövid a pillanat, mely része a mellettünk élő állatok életének, felélénkíti a miénket, és minden szempontból jobbá, tartalmasabbá teszi azt.
Mégis milyen sokan okoznak fájdalmat az állatoknak,kihasználják és leölik őket.Az ember nem könyörületes teremtés. Az ember a legkegyetlenebb fenevad!

Örömhír: Ha minden igaz, az EU jövő év végétől rendeletben fogja megtiltani a kutyus és macskaszőrme minden formában való árulását az EU-ban.

FIGYELEM!
2008. december 31-ig, míg a tilalom életbe nem lép, addig még lesz a boltokban. Sőt, ahogy a cikkben kiderül, hogy a prémes termékek fele kutya és macskaszőrből van. És ráadásul festik. Még az olcsó boltokban sem vegyetek szőrmés terméket, gondolván, hogy az műszőrme lehet! Kerüljetek mindenféle szőrmét!
A csúcs már csak az lenne, ha mindenféle állati szőrmét betiltanának.
Óriási előrelépés a kutya és macska szőrme import betiltása felé


Ázsiában minden évben kb. 2 millió kutyát és macskát ölnek meg a különböző szőrme termékek előállítása miatt. Az állatok zömét a szőrmeipar számára tenyésztik, nagy részüket viszont egyszerűen az utcákon fogják be, gyakran gazdáiktól lopják el őket. Ezek az állatok borzalmas tartási körülmények között szenvednek. Kicsiny összedrótozott ketrecekben várják a kegyetlen halált. A lelketlen gyilkosok még a kutyák és cicák hangszálait is elvágják, így nem hallják az áldozataik segélykiáltásait.

A helyszíni adataink alátámasztják azt a hihetetlen tényt, hogy az embertelen leölés során a kutyákat és macskákat egyszerűen odaverik a földhöz, majd levágják lábaikat. Leütik őket, felhúzzák, és utána elvéreztetik a szerencsétleneket. Ezek után egy dróttal elvágják a torkukat. A megkínzott, meggyalázott állatok sokszor teljes tudatuknál vannak még nyúzásuk alatt is. Életük utolsó pillanatait halomra dobált halott társaik kupacain töltik tehetetlenül küzdve a halállal.


Mióta az USA-ban megszületett a szőrmetermékek behozatalának törvényi tilalma, Európa vált potenciális befogadóvá az ilyen áruk számára. Ezek a portékák általában ruhadísz, dekoráció vagy éppen játék formájában kerülnek a polcokra.

Ezt felismervén a NÉGY MANCS nemzetközi kampányt indított, azzal a céllal, hogy meggyőzze az Európai Parlamentet és a Tagállamokat arról, hogy végre fel kell lépni a hihetetlen állatkínzás ellen és az Európai Parlamentnek beadott törvénytervezet kibúvóit ki kell küszöbölni, továbbá a szervezet követeli minden szőrme termék címkézésének törvényi szabályozását.

Erről született pozitív döntés Brüsszelben, 2007. április 12-én.

Előzmények:
A NÉGY MANCS állatvédelmi Alapítvány hatalmas lépést tett a múlt héten a felé, hogy megvalósítsa követeléseit az import kutya és macska szőrme tilalmának törvényi szabályozásában. Az eddig megalkotott törvényjavaslat egy legitim kibúvót tartalmazott, amely orvoslása nem várathatott magára. A felfedezett kis rés egy olyan kibúvó lehetőséget takart, hogy abban az esetben folytatódhatna kutya és macska szőrme behozatal, az Európai Unió területére amennyiben a szőrme nem prém előállító telepekről származik. Ez az előírás ilyen távolságból természetesen ellenőrizhetetlen.

Az Európai Unió Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága (IMCO) 2007. április 12-én közzé tette a jelentését az Európai Parlamentben a kutya és macska szőrme import betiltását illetően. Ebben a jelentésben a Bizottság a törvényes kiskapu eltörlését szorgalmazza. "Alapítványunk nagy örömmel fogadta a bejelentést és felkérte az Európai delegáció tagjait, hogy kövessék a Bizottság javaslatát."-jelentette be az Alapítvány németországi vadvédelmi szakértője, Thomas Pietsch.

AltA Négy Mancs Alapítvány 2 éve küzd nemzetközi szinten az ilyen termékek betiltásának Európai Uniós szintű szabályozásáért. Szervezetünk a mai napig követeli egy minden részletre kiterjedő import tilalom bevezetését. De nem csak az Alapítvány tartja fontosnak és sürgősnek a helyzet megváltoztatását, hanem 160.000 ember 37 országból. Egy fontos mérföldkő volt az Alapítvány kampánya számára a 2006. novemberében az Európai Bizottság által megtett törvényjavaslat felterjesztése. "Mostanáig ez a törvényjavaslat megengedte az import tilalom kijátszását ezzel lehetetlenné tette a törvény megvalósíthatóságát."Szegezte le Thomas Pietsch. "Főleg a termékek nem megfelelő jelölés háttere miatt van szükség a mindenre kiterjedő törvény megalkotására és az előírások szigorítására."

Továbbá a Négy Mancs követeli az Európai szintû, valamennyi szőrme termék fajtára kiterjedő származási hely és feldolgozási folyamat pontos feltüntetését. Ilyen megbízható, ellenőrzött információk megkönnyítenék a vásárlók helyzetét és döntését. Ezen kívül pedig természetesen felhívná a vevők figyelmét a vásárolni kívánt termék eredetére és valójára így az információk hozzáférhetősége esetén számos bunda termék maradna az üzletek polcain."

Reményeink szerint a következő várható eredmény az Európai Parlamentben április 23-26-a közötti időszakban várható, mikor is Strasbourgban további egyeztetésre kerül a törvényjavaslat.
A végső állomás a Brüsszeli tanácsülésen 2007. május 7-én megszületett döntés eredménye lesz.


További információ:

Hegedűs Nikolett
Marketing manager
Négy Mancs Alapitvány - az állatvédelemért

nikolett.hegedus@negy-mancs.hu
tel.: 302-4137
1061 Budapest, Dalszinház u. 10.


Link

Egy videó a valóságról (a film közepétől CSAK erős idegzetűeknek!!!)


Link
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Humor
  2007-06-29 00:04:46, péntek
 
  Tanító bácsi kérdezi Pistitől, milyen égtájak vannak?
- Észak, kelet, dél...
- És mi van dél után?
- Délután átjön a Jocó gombfocizni.

Sétál a kiskígyó az anyukájával, majd megkérdezi:
- Anyu, mi mérgeskígyók vagyunk?
- Igen, kicsim.
- Az baj, mert ráharaptam a nyelvemre.

- Nem megyek többet iskolába!
- Miért?
- Mert olvasni nem tudok, beszélgetni meg nem hagynak.

A székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára borítja a pardicsomos szószt. Azt mondja a férjének:
- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!
- Ja! Meg még le is etted magad!

Betörő becsönget a lakásba. Bentről kislányhang válazol:
- Ki az?
- Szia kislány, csak te vagy itthon?
- Nem, még itt van a Bence is!
- És ő hány éves?
- Három!
Betörő berúgja az ajtót. Ekkor előrohan Bence, a hároméves bullmasztiff...

Amerikai katona őrt áll az erőd tetején.
Egyszer csak elkurjantja magát:
- Parancsnok! Jönnek az indiánok!
- Barátok, vagy ellenségek?
- Szerintem barátok, mert együtt jönnek!

A bankvezér felesége befekszik a kórházba szülni. Az elnök úr a nagyobbik gyerekkel kint várja türelmetlenül az eredményt, de egyelőre hiába.
- Apu - kérdezi a gyerek -, mit csinál anyuci olyan sokáig ott bent?
A bankár válasza:
- Kamatozik, kisfiam.

Kovács rendel a vendéglőben:
- Pincér, kérek egy libamellet.
- Burgonyával?
- Miért, mit gondolt, melltartóval?


 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 280 
2007.05 2007. Június 2007.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 280 db bejegyzés
e év: 3291 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 912
  • e Hét: 7393
  • e Hónap: 37357
  • e Év: 2065565
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.