Belépés
johannanna.blog.xfree.hu
A régi tan szerint van négy elem: A tűz, a víz, a föld s az ég. Az ötödikről megfeledkezék - Az ötödik a - SZERELEM!!!!!! Czeto Mirjam-Vivien
1947.02.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
Harmóniakártyám!
  2009-10-31 09:01:02, szombat
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-31) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Önátadás hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-31


Delfin

- A lélek vezetőjének szimbóluma. Az intelligencia, a sebes gondolkodás, a kiegyensúlyozottság, a gyors helyzetfelismerés és az igazi csapatjátékos szellemisége jellemzi. Ez a delfin kártyájának üzenete. Vidám, önfeledt, beteljesedett létezésével a delfin a boldogság üzenetét is hordozza.

 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Harmóniakártyám!
  2009-10-30 18:50:20, péntek
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-30) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Türelem hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-30


Lépcsők.

Jelképei azoknak az életbeli lépéseknek, amiket meg kell tenned. Ha ezeken a lépcsőkön felfelé haladsz, akkor a tudásod, spirituális nyitottságod erősödik. Ha lefelé haladsz, megismered, felszínre hozod ösztönvilágodat, az eltemetett vágyakat. A lépcsőházzal a �sötét és korlátolt� eszmék kapcsolódnak össze. A lépcsők vezetnek szintről szintre, életed tapasztalatai között.


 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Biblia olvasás!
  2009-10-29 08:35:39, csütörtök
 
  Jer 22

1 Ezt mondja az Úr: Menj alá a Júda királyának házába, és beszéld el ezeket:

2 És ezt mondd: Halld meg az Úr szavát, Júda királya, a ki a Dávid királyi székében ülsz, te és a te szolgáid, és a te néped, a kik bejártok e kapukon!

3Ezt mondja az Úr: Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok és rajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne ontsatok.

4 Mert ha ezt cselekszitek, akkor királyok mennek be e háznak kapuin, a kik a Dávid székébe ülnek, szekereken és lovakon menvén ő, az ő szolgái és az ő népe.

5 Ha pedig nem hallgattok e szókra, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, hogy elpusztul e ház.

6 Mert így szól az Úr a Júda királyának házához: Ha Gileád volnál nékem és a Libánon feje: mégis elpusztítlak téged, mint a városokat, a melyekben nem laknak.

7 És felkészítem ellened a rablókat, mindeniket az ő fegyverével, és kivágják a te válogatott czédrusaidat, és a tűzre vetik.

8 És sok nép megy át e városon, és ezt mondják egymásnak: Miért mívelte az Úr ezt e nagy várossal?

9És ezt mondják: Azért, mert elhagyták az Úrnak, az ő Istenöknek frigyét, és idegen istenek előtt borultak le és azoknak szolgáltak.

10Ne sirassátok a halottat és ne bánkódjatok érte, hanem azt sirassátok, a ki elment, mert nem jő vissza többé, és az ő szülőföldjét nem látja meg.

11Mert ezt mondja az Úr Sallum felől, Jósiásnak, a Júda királyának fia felől, a ki uralkodik az ő atyja, Jósiás helyett: A ki kimegy e helyből, nem tér többé ide vissza.

12 Hanem a helyen, a hová rabságra vitték, ott hal meg, és e földet nem látja többé.

13Jaj annak, a ki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul; a ki az ő felebarátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét néki meg nem adja.

14A ki ezt mondja: Nagy házat építek magamnak és tágas felházakat, és ablakait kiszélesíti és czédrusfával béleli meg és megfesti czinóberrel.

15Király vagy-é azért, hogy czédrus után kivánkozol? A te atyád nem evett és ivott-é? De igazságot és méltányosságot cselekedett, azért jó dolga volt.

16 Igazságosan ítélte a szegényt és a nyomorultat, azért jó volt dolga. Nem ez-é az igaz ismeret felőlem? azt mondja az Úr!

17 De a te szemeid és szíved csak a te nyereségedre vágynak, és az ártatlan vérére, és ragadozásra és erőszak elkövetésére.

18Azért ezt mondja az Úr Joákimnak, Jósiás, Júda királya fiának: Nem siratják őt: Jaj atyám! Jaj húgom! nem siratják őt: Jaj uram! Jaj az ő dicsőségének.

19 Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin kivül!

20 Menj fel a Libánonra és kiálts, és a Básánon emeld fel szódat és kiálts az Abarimról, mert szeretőid mind tönkre jutottak.

21 Szóltam néked, mikor jól volt dolgod, de ezt mondottad: Nem hallom. Ifjúságodtól fogva ez a te szokásod, hogy nem hallgattad az én szómat!

22Minden pásztorodat szél emészti meg, és a szeretőid rabságra mennek; akkor szégyent vallasz majd és pironkodol minden gonoszságodért.

23Te, a ki a Libánonon lakozol, a czédrusfákon fészkelsz: hogy fogsz majd nyögni, mikor fájdalmak lepnek meg, a gyermekszülő vajudása?

24Élek én, azt mondja az Úr, hogy ha Kóniás; Joákimnak, a Júda királyának fia pecsétgyűrű volna is az én jobbkezemben: mindazáltal onnan lerántanálak.

25És odaadlak téged a te lelked keresőinek kezébe, és azoknak kezébe, a kiknek tekintetétől félsz, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe és a Káldeusoknak kezébe.

26 És elvetlek téged és a te anyádat, a ki szűlt téged, idegen földre, a melyben nem születtetek, és ott haltok meg.

27 És nem jőnek vissza arra a földre, a melyre az ő lelkök visszajőni kivánkozik.

28Avagy útálatos és elromlott edény-é ez a férfiú, ez a Kóniás, avagy oly edény-é, amelyben semmi gyönyörűség nincsen? Miért lökték el őt és az ő magvát, és dobták olyan földre, a melyet ők nem ismernek?

29 Föld, föld, föld! halld meg az Úrnak szavát!

30Ezt mondja az Úr: Írjátok fel ezt a férfiút, mint gyermektelent, mint olyan embert, a kinek nem lesz jó előmenetele az ő idejében; mert senkinek, a ki az ő magvából a Dávid székében ül, nem lesz jó állapotja, és nem uralkodik többé Júdában.

Jer 23

1 Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr.

2Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, a kik legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr.

3Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, a melyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak.

4És pásztorokat rendelek melléjök, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr.

5Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.


6Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk!

7Azért ímé elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, a melyekben nem mondják többé: Él az Úr, a ki kihozta Izráel fiait Égyiptom földéből.

8Hanem inkább ezt mondják: Él az Úr, a ki kihozta és a ki haza vezérlette Izráel házának magvát az északi földről és mindama földekről, a melyekre kiűztem vala őket, és lakoznak az ő földjökön.

9A próféták miatt megkeseredett az én szívem én bennem, minden csontom reszket; olyan vagyok, mint a részeg férfi és mint a bortól elázott ember, az Úrért és az ő szent igéjéért.

10Mert betelt a föld paráznákkal, mert a hamis esküvés miatt gyászol a föld, a pusztának legelője kiszáradt, és az ő futásuk gonosz, és az ő hatalmasságuk hamis.

11 Mert mind a próféta, mind a pap istentelenek, még házamban is megtaláltam az ő gonoszságukat, azt mondja az Úr.

12Azért az ő útjok olyan lesz, mint a sikamlós útak a setétben, megbotlanak és elesnek: mert veszedelmet hozok reájok, az ő büntetésöknek esztendejét, azt mondja az Úr.

13 A Samariabeli prófétákban is bolondságot láttam: a Baál nevében prófétáltak, és elcsalták az én népemet, az Izráelt.

14De a jeruzsálemi prófétákban is rútságot láttam: paráználkodnak és hazugságban járnak; sőt pártját fogják a gonoszoknak, annyira, hogy senki sem tér meg az ő gonoszságából; olyanok előttem mindnyájan, mint Sodoma, és a benne lakók, mint Gomora.

15Azért ezt mondja a Seregek Ura a próféták felől: Ímé, én ürmöt adok enniök és mérget adok inniok, mert a jeruzsálemi prófétáktól ment ki az istentelenség minden földre.

16Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, a kik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívöknek látását szólják, nem az Úr szájából valót.

17Szüntelen ezt mondják azoknak, a kik megvetnek engem: Azt mondta az Úr: Békességetek lesz néktek és mindenkinek, a ki az ő szívének keménysége szerint jár; ezt mondák: Nem jő ti reátok veszedelem!

18 Mert ki állott az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igéjét? Ki figyelmezett az ő igéjére és hallotta azt?

19 Ímé, az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul.

20Nem szünik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét.

21 Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak.

22Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útaikról, és az ő cselekedetöknek gonoszságától.

23 Csak a közelben vagyok-é én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten a messzeségben is?

24Vajjon elrejtőzhetik-é valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lássam őt? azt mondja az Úr, vajjon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet? azt mondja az Úr.

25 Hallottam, a mit a próféták mondanak, a kik hazugságot prófétálnak az én nevemben, mondván: Álmot láttam, álmot láttam.

26 Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, a kik az ő szívök csalárdságát prófétálják?

27A kik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet az ő álmaikkal, a melyeket egymásnak beszélnek, miképen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről a Baálért?

28A próféta, a ki álomlátó, beszéljen álmot; a kinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? azt mondja az Úr.

29 Nem olyan-é az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pőröly?

30 Azért ímé én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, a kik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától.

31 Ímé, én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, a kik felemelik nyelvöket és azt mondják: az Úr mondja!

32 Ímé, én a prófétákra támadok, a kik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használtak e népnek, azt mondja az Úr.

33Mikor pedig megkérdez téged e nép, vagy a próféta, vagy a pap, mondván: Micsoda az Úrnak terhe? akkor mondd meg nékik azt: mi a teher? Az, hogy elvetlek titeket, azt mondja az Úr.

34 A mely próféta vagy pap, vagy község azt mondja: Ez az Úrnak terhe, meglátogatom azt az embert és annak házát.

35 Kiki ezt mondja az ő barátjának és kiki az ő atyjafiának: Mit felel az Úr? és mit szólt az Úr?

36És az Úrnak terhét ne emlegessétek többé, mert mindenkinek terhes lesz az ő szava, ha elforgatjátok az élő Istennek, a Seregek Urának, a mi Istenünknek, beszédét.

37 Ezt mondjad a prófétának: Mit felelt néked az Úr és mit szólt az Úr?

38Hogyha az Úrnak terhét említitek, tehát ezt mondja az Úr: Mivelhogy ti e szót mondottátok: ez az Úrnak terhe, jóllehet küldék ti hozzátok, a kik ezt mondják: Ne mondjátok: ez az Úrnak terhe;

39 Ezért ímé én elfeledlek titeket, és kigyomlállak titeket, és a várost, a melyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, elvetem az én orczám elől.

40 És örökkévaló szégyent és örökkévaló gyalázatot hozok ti reátok, a mely felejthetetlen.

Zsid 5

1Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,

2 A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.

3 És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.

4 És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is.

5Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged.

6 Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.

7Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,

8 Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;

9 És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,

10 Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.

11 A kiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.

12Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.

13 Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:

14Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Horoszkópok
  2009-10-29 08:20:18, csütörtök
 
  Kedves Bak!

Ugye tudod, hogy az idő neked dolgozik? Ez általában igaz, de mától kézzelfogható jelét tapasztalhatod. Ne lepődj meg, ha új kapuk nyílnak meg előtted ma vagy rövidesen! Ne csodálkozz, ha téged kérnek fel valamire! Eszedbe ne jusson kételkedni magadban! Ragadd meg a kínálkozó lehetőséget! Erre vártál. Azért kapod meg most, mert kiérdemelted.

Kedves Vízöntő!

Kiderülhet ma, hogy más a jövőről alkotott elképzelésetek a pároddal. Ez csak azért lehet, mert nem beszéltetek eleget erről. Itt az ideje, hogy megtegyétek. Indulatok és vita helyett mindketten mondjátok el, hogy hogyan szeretnétek! Ezt vegyétek kiindulási alapnak, amihez közelíteni kell. Adjatok elég időt magatoknak! Csak így lehetséges, hogy egyszer közös álláspontra jussatok.

Kedves Halak!

Nem húzhatod tovább az időt. Muszáj ma az egészségeddel foglalkoznod. Természetesen nem kell megijedned. Elég, ha törekszel a szervezetednek mindent megadni, amire szüksége van. Pl. mozgás, friss levegő, minőségi ételek, egészséges italok stb. Hiszen az autódba sem tankolsz ócska üzemanyagot. Akkor miért tennéd ezt a testeddel?...

Kedves Kos!

Nincsenek elég nagy szavak, amelyek kellően érzékeltetnék veled, hogy ma milyen nagy jelentőségű dolog vár rád. Ezen a napon sorsszerű találkozásban lehet részed, de nem baj, ha nem látod meg rögtön a jelentőségét. Szerencsére lesz időd erre, épp ezért nem kell kapkodnod, és nem kell aggódnod, hogy észreveszed-e. Ez akkora volumenű, ami mellett nem mehetsz el...

Kedves Bika!

Sajnos ma kiújulhat egy családi viszály. Jó lenne, ha te nem keverednél bele. Már csak azért sem, mert szükség lesz a te békítő szerepedre, és erre csak akkor leszel képes, ha megőrzöd a kívülállóságodat és a józanságodat. Az indulatok mindig rossz tanácsadók. Nézz a helyzetre és a résztvevőkre szeretettel! Így könnyebb lesz helyesen reagálnod...

Kedves Ikrek!

Este a Szaturnusz átlép a Mérleg jelébe. Ezzel a te életedben is fontos, sorsfordító és pozitív változásokat hozó kétéves időszak indul el. Most nagy teljesítményre leszel képes, és ha nem kíméled magad, akkor nagy sikerek várnak rád. Akár a karrierben, akár a tanulmányokban vannak terveid, elkezdheted megvalósítani őket, de tilos sietned, vagy bármit siettetned!

Kedves Rák!

Nincs kizárva, hogy ma egy idős családtagod olyasmit kér tőled, amihez nem sok kedved lesz. Ne mondj kapásból nemet! Gondolj bele, hogy ez neki miért és mennyire fontos! Meg fogod érteni őt, és nem lesz nehéz teljesíteni a kérését, de ha nem érted, akkor is tedd meg! Nem az számít, hogy neked ez mit jelent, hanem az, hogy ő megkért valamire, mert számít rád...

Kedves Oroszlán!

Csak magadnak ,,köszönheted", ha ma családi viszály robban ki. Fegyelmezd magad! Legyél te a bölcsebb! Emlékszel a gyerekkori mondókára? Okos enged, szamár szenved. Ne legyél szamár! Akár humorral is elveheted az élét egy feszült helyzetnek, de csak akkor, ha azt látod, hogy a másik ,,veszi az adást". Ha nem, akkor inkább engesztelően öleld át!

Kedves Szűz!

Ha nem is elvágólag, de ma lezárul egy kb. kétéves időszak az életedben. Megkönnyebbülhetsz, fellélegezhetsz. Nem kell olyan nehéz feladatokkal küzdened a következő két évben, mint eddig. Ez nem azt jelenti, hogy átadhatod magad henyélésnek, de elkezdheted érzékelni és talán élvezni az elmúlt időszak gyümölcseit. Megérdemled! Efelől semmi kétség...

Kedves Mérleg!

Igaz, hogy csak este válik konkréttá, de már a nap során érzékelni fogod, hogy nagy változáson mész keresztül, ugyanis a Szaturnusz ma este belép a Mérleg jelébe. Ettől kezdődően a hangulatod, a stílusod és az életről alkotott nézeteid is komolyabbá, felelősségteljesebbé válnak. Számíts rá, hogy lesz, akinek ez tetszik, és lesz, akinek nem. Ne törődj vele!

Kedves Skorpió!

Nem túl jó hír, hogy ma ismét feszültség adódhat a munkahelyeden. Ne ellenkezz! Hidd el, jobban jársz, ha nem mondasz ellent a főnöködnek! Természetesen kifejtheted a véleményedet, viszont töröld a szótáradból a ,,de" szócskát! Ez ma a legprovokálóbb két betű lesz. Pl. tartózkodj ilyesmitől: ,,Értem, de...", ,,igazad van, de...", ,,megcsinálom, de..."!

Kedves Nyilas!

Hogy állsz az idővel? Folyton futsz utána? Szidod, és mindig kevésnek találod? Ma állj meg egy pillanatra, és tedd fel a kérdést: ,,Hogy érhetném el, hogy az idő nekem dolgozzon?" Ne lepődj meg, ha azt válaszolja a bölcs részed erre, hogy ,,csak hagyd!". És próbáld is ki! A Szaturnusz, az idő ura ma elkezd segíteni neked. Ehhez nem kell mást tenned, mint megengedni neki...


 
 
0 komment , kategória:  Horoszkóp!  
Harmóniakártyám!
  2009-10-29 08:12:35, csütörtök
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-29) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Tökéletesség hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-29

Kert

- A saját lelki tartalékaidat jelenti. Férfinek a nőt, akit gondoznia kell, a nőnek pedig saját magát. Ezen keresztül megmutatja a párkapcsolat minőségét. Ha a kert gyümölcsös, akkor a szerelemben gyarapodást jelent, esetleg gyermekáldást is. Ha virágos kert, akkor a külsőségekre, a szépségre hívja fel a figyelmet a kapcsolaton belül.

 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Harmóniakártyám!
  2009-10-28 09:19:05, szerda
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-28) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Befogadás hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-28

- A szabadság és az igába hajtott erő együttes jelképe. Üzenete a vállat feladat szabad végrehajtása. Találd meg az örömet abban, amivel foglalkoznod kell, és megérted, miért ad örömet a lónak, ha berepíti a zsokét a célba.
 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Harmóniakártyám!
  2009-10-27 08:51:28, kedd
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-27) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Öröm hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-27


Ablak

- A világra nyitott ember, a kifelé fordulás szimbóluma. Az ablakon kitekintő még saját belső burkából néz kifelé. Vágyódik a világ irányába. Ennek ellentéte a zártság, az ablakon beleső "vojőr", aki külső nézőpontjából a belsőben lejátszódó folyamatokba kíván bepillantani. Asszociál a számítógépre (windows!) is. 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Harmóniakártyám!
  2009-10-26 07:13:18, hétfő
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-26) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Bőség hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-26


Citromsárga

- Minden szín-kártya főként a jellemet, jellemed változását mutatja. A sárga az intuitív, nyugtalan feszült, beszédes periódus színe. Arra utal, hogy kapcsolatokat teremtesz, közlékeny vagy, de nem mindig figyelsz kellőképpen másokra. Tanácsaid ugyan sokat segítenek másoknak, de néha túl sokat beszélsz. Hallgatni arany, és mint tudjuk, az arany szín a sárga legnemesebb árnyalata. Látogass el a Harmónia Színjósdába!

 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Harmóniakártyám!
  2009-10-26 07:08:04, hétfő
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-25) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Rejtély hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-25


Édesség.

A kielégítetlen érzelmi szükségletek jelképe. Aki édességre vágyódik, annak kevés életében jó, a szeretet. Az apró cukorkák a sok helyről áradó szeretetet, vagy a szeretet is jelképezhetik, ám hogy ez elér-e hozzánk, az rajtunk múlik. A túlzott vágyak, a túlzott érzelmi kötődés jele is lehet. 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Harmóniakártyám!
  2009-10-26 07:01:41, hétfő
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-10-24) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Sokoldalúság hatja át

- Harmóniakártya 2009-10-24


Ékszerek

- Ha ez a kártya jellemez, akkor figyelmed a külsőségek felé fordult. Nagyobb jelentőséget kapnak a felületes kapcsolat(ok), a külvilág eseményei. Fogékonnyá tesz a szépségre, a művészetekre. Ma új ékszert vásárolni, vagy rég nem hordott ékszert felvenni szerencsés dolog.
 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
2009.09 2009. Október 2009.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 41 db bejegyzés
e év: 1083 db bejegyzés
Összes: 23072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 338
  • e Hét: 1296
  • e Hónap: 3607
  • e Év: 10889
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.