Belépés
johannanna.blog.xfree.hu
A régi tan szerint van négy elem: A tűz, a víz, a föld s az ég. Az ötödikről megfeledkezék - Az ötödik a - SZERELEM!!!!!! Czeto Mirjam-Vivien
1947.02.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 182 
Szép estét!
  2009-05-31 19:13:40, vasárnap
 
  
 
0 komment , kategória:  Jó estét!  
Dudolom, dudolom
  2009-05-31 19:06:50, vasárnap
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS! 
 
0 komment , kategória:  Videok  
Szép vasárnapot!
  2009-05-31 16:36:33, vasárnap
 
 
Éjjel az égen egy fénypont jön el,
Nézem szememmel, követni kell.
Úgy közelít ő, mint nagy madár,
Csodálatos-szép szárnyakon jár.

Úszik a fényben, leszáll elém,
Két kezét egyre nyújtja felém.
Érints meg engem, fogd a kezem,
megállni előttem, erőd legyen!

Átadok most egy jó hírt neked,
Egy angyal az égből megérkezett.
Hirdessed, hívd az embereket,
Fényt hozok közétek, s szeretet.

Mennyei angyal föntről leszállt,
Hirdetve nékünk égi hazát.
Sugárzó kezét nyújtja nekem,
Merengve nézi a tekintetem.

Erő száll belém, míg kezét fogom,
Magával ragad, érzem, tudom.
Ragyogok én is, fény vesz körül,
Amerre járok, minden örül.

Angyal az égből megérkezett,
Elhozta közénk a szeretetet.
Gyönyörű lénye úgy megfogott,
Így köszöntöm őt: Isten hozott!
 
 
0 komment , kategória:  Szép napot!  
Szép Pünkösdöt!
  2009-05-31 08:23:16, vasárnap
 
 


BENEDEK ELEK:

PÜNKÖSDI HARANGOK

Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének.


 
 
0 komment , kategória:  Pünkösd  
Május 31., vasárnap
  2009-05-31 08:18:50, vasárnap
 
 
Más juhaim is annak, amelyek nem ebből az akolból valók (Ján 10:16).


A nagy sokaság tagjai azok közé tartoznak, akikre Jézus úgy utal, mint 'más juhaira'. Neki az a reménységük, hogy örökké élhetnek egy paradicsomi földön. Biztosak benne, hogy Jézus "elvezeti őket az élet forrásvizeihez", és hogy "Isten letöröl minden könnyet a szemükről". Mivel ez a kilátásuk, "megmosták köntösüket, és megfehérítették a Bárány vérében" (Jel 7:14, 17).

Hisznek Jézus áldozatában, ezért Isten szemében 'fehér köntösük' van. Ábrahámhoz hasonlóan igazságossá vannak nyilvánítva mint Isten barátai. Továbbá, mivel a más juhok növekvő nagy sokaságát Isten igazságosnak tekinti, az a reményük, hogy túlélik ennek a világrendszernek a pusztulását a nagy nyomorúság idején (Jak 2:23-26).

Közeledhetnek Istenhez, és mint csoportnak megvan az a csodálatos kilátásuk, hogy túl élik Armagedont (Jak 4-8; Jel 7:15).

w08 1/15 5:3-4 
 
0 komment , kategória:  Vizsgáljuk az Írásokat naponta  
Mai Biblia olvasás!
  2009-05-31 07:58:45, vasárnap
 
  2009. május 31. - Károli Biblia - Ó és Új olvasóterv


2Krón 23-24

2Krón 23


1 A hetedik esztendőben pedig felbátorodván Jójada, szövetséget kötött a századosokkal, Azáriával a Jérohám fiával, Ismáellel a Jóhanán fiával, Azáriával az Obed fiával, Maaséjával az Adája fiával, és Elisafáttal a Zikri fiával;

2 A kik Júda országát körüljárván, összegyűjték Júdának minden városaiból a Lévitákat és az Izráel családfőit, és jövének Jeruzsálembe.

3 Szövetséget tőn pedig mind az egész gyülekezet a királylyal az Isten házában, minekutána Jójada ekképen szólott nékik: Ímé a király fia fog uralkodni, a mint az Úr szólott volt a Dávid fiairól;

4 Azért ez az a dolog, amit cselekednetek kell: Harmadrész közületek, a kik a szombatra szoktatok feljönni a papok és a Léviták közül, ajtónálló legyen;

5 Harmadrész a király házánál, és harmadrész a főkapunál álljon; az egész nép pedig legyen az Úr házának pitvariban;

6 Senki ne menjen be az Úr házába, hanem csak a papok és a kik szolgálnak a Léviták közül, csak ők menjenek be, mert szent dologra rendeltettek; az egész nép tartsa magát az Úr parancsolatjához.

7 És a Léviták vegyék körül a királyt, fegyvere mindenkinek kezében legyen, és ha valaki bemenne a házba, ott megölettessék; és a király mellett legyetek, mikor bemegy és mikor kijön.

8 És mind a szerint cselekedének a Léviták és az egész Júda, a mint Jójada pap megparancsolá, és kiki maga mellé vevé az ő embereit, mindazokat, a kik felmennek vala a szombatra, mind a kik kijőnek vala szombaton; mert Jójada pap nem ereszté el a csapatokat.

9 És Jójada pap a századosoknak azokat a dárdákat, paizsokat és pánczélokat adá, a melyek Dávid királyéi voltak, a melyek az Isten házában valának.

10 És állítá az egész népet, mindenkinek fegyvere kezében lévén, a ház jobb oldalától fogva a ház bal oldaláig, az oltár mellett és a ház mellett a király körül.

11 Akkor kihozák a király fiát, és reá tevék a koronát és a bizonyságtételt, és királylyá tevék őt, és megkenék őt Jójada és az ő fiai, mondván: Éljen a király!

12 Mikor pedig meghallotta Athália a futkosó nép szavát, a kik a királyt dícsérik vala; akkor ő is felméne a nép közé az Úr házába.

13 És mikor látta, hogy a király az ő oszlopánál áll a bejáratnál, s a fejedelmek és a trombitások a király mellett vannak, és hogy az egész föld népe örül, trombitál, s az énekesek a zengő szerszámokkal énekelnek, a kik tudósok valának az isteni dícséretben: megszaggatá Athália az ő ruháit, és monda: Árulás, árulás!

14 És kiküldé Jójada pap a századosokat, a sereg előljáróit, mondván nékik: Vezessétek ki a rendek között; és ha valaki utána menne, fegyverrel ölettessék meg. Mert ezt mondja vala a pap: Ne öljétek meg őt az Úr házában.

15 Helyet adának azért néki, hogy kimehessen, és mikor jutott volna a király háza felé a lovak kapujáig, ott megölték őt.

16 Szövetséget tőn pedig Jójada ő maga között, az egész nép között és a király között, hogy ők az Úr népei legyenek.

17 És beméne az egész sokaság a Baál házába, és azt elrontá, és annak mind oltárait, mind bálványait összetöré; Mattánt pedig, a Baál papját az oltárok előtt ölék meg.

18 És gondviselőket állíta Jójada az Úr házába, a lévitai papok által, a kiket Dávid csoportokba osztott az Úr házában, hogy áldoznának égőáldozatokkal az Úrnak, a mint a Mózes törvényében megíratott, nagy vígassággal és énekszóval, a Dávid rendelése szerint.

19 És állítá az ajtónállókat az Úr házának kapuihoz, hogy be ne mehessen, a ki tisztátalan bármely dolog által.

20 Azután maga mellé vevé a századosokat és a főembereket és a kik a nép felett uralkodnak, s az egész ország népét, és kivezetvén a királyt az Úr házából, bemenének a király házának felső kapuján, és ülteték a királyt a királyiszékbe.

21 És örvendezett a föld minden népe, és a város is megnyugovék; minekutána Atháliát megölék fegyverrel.


2Krón 24


1 Hét esztendős vala Joás, mikor uralkodni kezde, és uralkodék Jeruzsálemben negyven esztendeig; az ő anyjának neve Sibia vala, Beersebából.

2 És cselekedék Joás az Úr előtt kedves dolgot, Jójada papnak teljes életében.

3 Vett pedig néki Jójada két feleséget, és nemze fiakat és leányokat.

4 Ezek után elvégezé magában Joás, hogy megújítja az Úrnak házát.

5 És összehivatá a papokat és a Lévitákat, és monda nékik: Menjetek el a Júda városaiba, és szedjetek az Izráel népétől fejenként pénzt, hogy a ti Istentek háza esztendőnként kijavíttassék. Ti pedig siessetek e dologgal; de a Léviták nem sietének.

6 Akkor hivatá a király Jójadát a papifejedelmet, és monda néki: Miért nem gondoltál a Lévitákra, hogy behozzák Júdából és Jeruzsálemből az ajándékot, a melyet rendelt Mózes az Úr szolgája és az Izráel gyülekezete, a gyülekezet sátorához?

7 Mert az istentelen Athália és az ő fiai elpusztították az Isten házát, és mindazt, a mi az Úr házának vala szentelve, a bálványokra költötték.

8 És mikor parancsolt a király, csinálának egy ládát, melyet az Úr házának kapuja előtt helyezének el, kivül.

9 És kihirdeték Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az Úrnak az ajándékot, a melyet az Isten szolgája Mózes parancsolt a pusztában Izráelnek.

10 Akkor a vezérek mindnyájan és az egész nép örömmel vivék az ő ajándékaikat és veték a ládába, míg megtelék.

11 És időnként a Léviták által elviteték a ládát a király gondviselőjéhez, és mikor látták, hogy sok pénz van benne, eljövén a király íródeákja és a főpap választott embere, kiüríték a ládát, s azután ismét visszavitték helyére. Ezt művelék időnként, és nagy összeg pénzt gyűjtének.

12 És adá azt a király és Jójada az Úr háza körül való munka felügyelőjének; és fogadának favágókat és ácsokat az Úr házának újítására, vas- és rézműveseket is az Úr házának megerősítésére.

13 Munkálkodának azért a művesek, és az ő kezök által a kijavítás előrehaladt, s az Úrnak házát előbbi állapotába helyezék, és megerősíték azt.

14 Mikor pedig elvégezték, a megmaradt pénzt vivék a királynak és Jójadának, melyből csinálának az Úr háza számára edényeket, az isteni tisztelet és áldozat számára kanalakat, s arany és ezüst edényeket. És áldozának vala égőáldozatokkal szüntelen az Úrnak házában, Jójadának, teljes életében.

15 Megvénhedék pedig Jójada, és megelégedvén életével, meghala. Százharmincz esztendős korában hala meg.

16 És eltemeték őt a Dávid városában a királyok között, mivel kedves dolgot cselekedett vala Izráelben mind Istennel s mind az ő házával.

17 Minekutána pedig meghala Jójada, eljövének a Júda fejedelmei, és meghajták magokat a király előtt; a király pedig hallgatott reájok.

18 És elhagyák az Úrnak, atyáik Istenének házát, és szolgálának az Aseráknak és bálványoknak; mely vétkök miatt lőn az Úrnak haragja Júda és Jeruzsálem ellen.

19 És külde hozzájuk prófétákat, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, a kik bizonyságot tevének ellenök, de nem hallgattak reájok.

20 Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójada pap fiát, a ki felálla a nép között, és monda nékik: Ezt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az Úrnak parancsolatait? - mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket.

21 Amazok pedig reá támadván, ott az Úr háza pitvarában megkövezék őt a király parancsolatjából.

22 És nem emlékezék meg Joás király a jótéteményről, a melylyel annak atyja, Jójada vala ő hozzá éltében, hanem megöleté a fiát. Mikor pedig meghalna, ezt mondá: Látja az Úr és bosszút áll!

23 És már az esztendő elmúltával feljöve ellene Siria királyának serege, és méne Júdára és Jeruzsálemre, és kiirtották a népnek minden vezéreit a nép közül, és minden zsákmányukat küldék Damaskusba a királynak;

24 Mert noha kevés emberrel jött vala rájok a Siriabeli had, mindazáltal az Úr kezökbe adá Júdának nagy seregét, mivel az Urat, atyáiknak Istenét elhagyták; és Joáson is bosszút állának.

25 És mikor tőle elmentek (súlyos betegségben hagyták hátra): pártot ütének ellene az ő szolgái, a Jójada pap fiának haláláért, és megölék őt ágyában, és meghala. És eltemeték őt a Dávid városában, de nem temeték őt a királyok sírjába.

26 Ezek ütöttek ellene pártot: Zabád, az Ammonbeli Simeát asszony fia, és Józabád, a Moábbeli Simrith fia.

27 Az ő fiai, és alatta az adónak megszaporodása, s az Isten házának kijavítása, ímé meg vannak írva a királyok könyvének magyarázatában. Uralkodék helyette az ő fia, Amásia.


Ján 21


1 Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél; megjelentette pedig ekképen:

2 Együtt valának Simon Péter, és Tamás, a kit Kettősnek hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül.

3 Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit.

4 Mikor pedig immár reggeledék, megálla Jézus a parton; a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott.

5 Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami ennivalótok? Felelének néki: Nincsen!
6 Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.

7 Szóla azért az a tanítvány, a kit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, a mikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe.

8 A többi tanítványok pedig a hajón menének (mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonszszák vala a hálót a halakkal.

9 Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.

10 Monda nékik Jézus: Hozzatok a halakból, a melyeket most fogtatok.

11 Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, a mely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal; és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló.

12 Monda nékik Jézus: Jertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni: Ki vagy te? Mivelhogy tudják vala, hogy az Úr ő.

13 Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképen a halat is.

14 Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minekutána feltámadt a halálból.

15 Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!

16 Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!

17 Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

18 Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.

19 Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!

20 Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, a kit szeret vala Jézus, a ki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén és mondá: Uram! ki az, a ki elárul téged?

21 Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, ez pedig mint lészen?

22 Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

23 Kiméne azért e beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg: pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg; hanem: Ha akarom, hogy ez megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá?

24 Ez az a tanítvány, a ki bizonyságot tesz ezekről, és a ki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz.

25 De van sok egyéb is, a miket Jézus cselekedett vala, a melyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, a melyeket írnának. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Mai hóroszkop!
  2009-05-31 07:50:45, vasárnap
 
  2009. május 31.


Kedves Bak!

A hétvége még holnap is fog tartani, így több időd lesz pihenni. Ma még a lazításé a főszerep. Ráérsz később dolgozni és ,,komolykodni". Ne vedd túl komolyan magadat és az életet! Igyekezz ma vidám társaságot választani! A nevetés rendkívül hatékony terápia. Minden testi és lelki bajt képes meggyógyítani. Próbáld ki!

Kedves Vízöntő!

Nem neked való a részletek figyelése. Nem vagy túl jó ebben. Igaz? Neked inkább az összefüggések, az eszmék valók. Pedig ma jó lenne, ha észrevennéd a kis jeleket is, hiszen tudod, hogy például a nagy célhoz is kis lépések vezetnek. Ne siess! Ne nagyold el a dolgokat! Ezzel magaddal szúrsz ki. Ráadásul valakit könnyen meg is bánthatsz...

Kedves Halak!

Észrevetted, hogy sok ember ,,álruhába bújt"? Ma csupa ilyen emberekkel találkozol. Ezért sem szabad, hogy megtévesszen a külső. Se a kor, se a vagyon, se a pozíció ne torzítsa el a tisztánlátásodat! Ha sikerül az embert látnod, akkor nem számít, mi van rajta, vagy mije van. Ez mind lényegtelen. ,,Mert ami lényeges, az a szemnek láthatatlan"...

Kedves Kos!

Továbbra is tombol a hétvége ma egész nap. Főleg azért, mert még holnap is lazítós nap lesz. Vigyázz a közlekedésben! Még véletlenül se vezess, ha ittál alkoholt! Ezenkívül a mozgásodra is ügyelj! Ha lépsz, vagy ha nyúlsz valamiért, nézz oda! Egy rossz mozdulat, és könnyen megsérülhetsz. Ezzel elronthatod a hétvége hátralévő részét...

Kedves Bika!

A mai napon valami nagyot fog változni benned. Mintha egy gát szakadna át. Végre meg tudod fogalmazni és ki is tudod mondani azt, ami az utóbbi hetekben nem ment. Készülj fel arra, hogy ezzel nem fogsz mindenkinél sikert aratni! De nem sokat kell ezzel foglalkoznod. Természetesen ne legyél közönséges, és durva sem, de egyenes és őszinte annál inkább!

Kedves Ikrek!

Ne sértődj meg, ha ma az anyukád vagy egy másik női családtagod kritizálni kezd! Próbálj a mondatai mögé látni, és megérteni, hogy mi is valójában a baja veled! Valószínűleg nem az, amit mond. Az sem biztos, hogy rólad szól ez az egész. Nincs kizárva, hogy ő viseli rosszul az öregedést. Majd meglátod, ha te megéred azt a kort...

Kedves Rák!

Vigyázz ma a közlekedésben! Ne siess, és ne bosszankodj a többiek felelőtlensége miatt! Lehet, hogy nem elég magadra figyelned. Sajnos mások szándékát is kontrollálnod kell, ezzel megelőzhetsz egy nagyobb bajt. Ne törődj azzal, hogy ez a te dolgod-e! Saját érdekedben tedd meg, és kész! Nem számít, hogy milyen áron, előzd meg a balesetet!

Kedves Oroszlán!

Felelősséggel költs ma is! Vedd észre, hogy milyen költséges hobbid van! Ne éld fel az összes tartalékodat! Még kellhet. Ha nincs spórolt pénzed, akkor ma kezdj el félretenni. Mindig csak egy kevés pénzt különíts el, és ahhoz ne nyúlj! Jelöld meg, hogy mi számít vészhelyzetnek, és csak akkor nyúlj hozzá! Ez csupán elhatározás kérdése...

Kedves Szűz!

Jó lenne, ha ma sem dolgoznál. Még elméletben sem. És ne törődj a jövővel sem! Ismered a mondást: ,,Majd átmegyünk a hídon, ha odaérünk." Addig felesleges gondolkodnod vagy aggódnod. Ha jóban vagy a főnököddel, akkor szervezhettek közös programot. Ha együtt éltek át élményeket, akkor könnyebb lesz együtt dolgozni...

Kedves Mérleg!

Kicsit nyomott lehet ma a hangulatod. Meghatározhatatlan türelmetlenség vehet erőt rajtad. Ne rágódj ezen! Tereld el a figyelmedet! Keress olyan elfoglaltságot, amely teljesen leköti a figyelmedet! Fontos szempont, hogy csak azt tedd, ami nem idegesít! Ne akarj senkinek megfelelni, vagyis ne csinálj semmit azért, mert elvárják tőled!

Kedves Skorpió!

Ma egyrészt rosszul érinthet valami, ami nem a kedved szerint alakul. Lehet, hogy le kell mondanod egy programról, amelyre nagyon vágytál. Ugyanakkor összefuthatsz valakivel, aki jó hatással lesz rád. Lehet, hogy elsőre zavarni fog a beszédstílusa. Vagy lassan beszél, vagy túl földhözragadt. Ha ezen képes vagy felülemelkedni, akkor fontos üzenetet kaphatsz tőle, általa...

Kedves Nyilas!

Nehezedre esik elköteleződni? Vagy megtetted már? Nem bántad meg? Ma a pároddal lehet konfliktusod abból, hogy mit gondoltok a jövőről. Legyél türelmes és figyelmes! Ne csak a saját szempontjaiddal törődj! Ha nincs még párod, akkor vizualizáld a jövődet! Képzeld el olyannak, amilyenre legbelül, szíved mélyén vágysz! Ne a realitásokból indulj ki!
 
 
0 komment , kategória:  Horoszkóp!  
Mai harmóniakártyám
  2009-05-31 07:37:57, vasárnap
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-05-31) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Rejtély hatja át

- Harmóniakártya 2009-05-31

Hajó - Szelek szárnyán, vizek tetején, szabadon. A spirituális szabadság, az érzelmi függetlenség, a lelki mélységek jelképe a vitorláshajó. A kártya jelezhet utazást, vagy változást életed minőségében. A hajón utazónak az egész világ a hazája, de hontalannak is nevezheted. Minden nézőpont kérdése és most igazán tágas a horizont!


 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Szép estét!
  2009-05-30 19:02:46, szombat
 
 


 
 
0 komment , kategória:  Jó estét!  
Szeretlek
  2009-05-30 19:00:09, szombat
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!


 
 
0 komment , kategória:  Videok  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 182 
2009.04 2009. Május 2009.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 182 db bejegyzés
e év: 1083 db bejegyzés
Összes: 23072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 210
  • e Hét: 1168
  • e Hónap: 3479
  • e Év: 10761
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.