Belépés
johannanna.blog.xfree.hu
A régi tan szerint van négy elem: A tűz, a víz, a föld s az ég. Az ötödikről megfeledkezék - Az ötödik a - SZERELEM!!!!!! Czeto Mirjam-Vivien
1947.02.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/25 oldal   Bejegyzések száma: 248 
Lámy a parton!
  2009-06-30 23:35:01, kedd
 
 
Heinrich Heine:

Lány a parton

A parton állt s merengve
sóhajtozott a lány;
szívét a naplemente
hatotta meg talán.

A kedvét ez ne szegje,
kisasszony, higgye meg ön:
itt elöl a nap lemegy, de
ott hátul visszajön.

(Fordította: Urbán Eszter)
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Mese
  2009-06-30 12:08:00, kedd
 
 
Juhász Gyula: Mese

Egy világvégi házban
világszép lány lakott,
világ végére néztek
ott mind az ablakok.
Nem járt előtte senki,
nem látott senkit ő,
az Óperencián túl
megállt a vén idő.
A világszép lány nézte
a csillagos eget,
tavasz táján szívében
valami reszketett.
Hajába rózsát tűzött,
valakit várt nagyon,
de csak a csillag nézett
be a kis ablakon.
S a csillag oly közömbös,
hideg és halovány.
S hiába várt örökké
a világszép leány.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Büszke ember
  2009-06-30 12:06:22, kedd
 
 
Büszke ember

Ó milyen a büszke ember,
feledi, hogy teste por,
Alkotója ellen lázad,
ki óvja őt, annyiszor.
Pedig Isten úgy tekint rá,
mint ő, pici bogárra,
megsemmisíthetné, miként
bogarat, az ő lába.

Isten nem azért alkotta
az embert, a lázadót,
hogy kihagyja életéből,
Őt, az üdvösség adót!
Hanem azért, hogy úgy élje
rövid földi életét,
mint megkegyelmezett bűnös,
ki üdvöt nyer, Jézusért!

Ne feledd el, büszke ember,
lelked: Istentől való,
Őt imádat illeti meg,
s nem Nevét káromoló!
Életed itt rövid, véges,
de a lelked végtelen,
nem mindegy, hogy hova kerül,
fénybe, vagy sötétbe lenn.

Számodra is van kegyelem,
ha megalázod magad,
ha hull könnyed - bűnöd miatt -
törli könnyes arcodat.
Ha elhagyod büszkeséged,
s bánod bűnöd, térdeden,
megváltottak táborában:
élet vár rád, végtelen!

Pecznyík Pál
Celldömölk
2009. VI. 28. 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Biblia olvasás!
  2009-06-30 12:02:20, kedd
 
  2009. június 30. - Károli Biblia - Ó és Új olvasóterv

Jób 25-27

Jób 25

1 Felele pedig a Sukhból való Bildád, és monda:

2 Hatalom és fenség az övé, a ki békességet szerez az ő magasságaiban.

3 Van-é száma az ő sereginek, és kire nem kél fel az ő világossága?

4 Hogy-hogy lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan lehetne tiszta, a ki asszonytól született?

5 Nézd a holdat, az sem ragyogó, még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt.

6 Mennyivel kevésbé a halandó, a ki féreg, és az embernek fia, a ki hernyó.

Jób 26

1 Jób pedig felele, és monda:

2 Bezzeg jól segítettél a tehetetlenen, meggyámolítottad az erőtelen kart!

3 Bezzeg jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanusítottál!

4 Kivel beszélgettél, és kinek a lelke jött ki belőled?

5 A halottak is megremegnek tőle; a vizek alatt levők és azok lakói is.

6 Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa.

7 Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.

8 Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alattok meg nem hasad.

9 Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét fölibe terítvén.

10 Ő szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégződéséig.

11 Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitől.

12 Erejével felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot.

13 Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót.

14 Ímé, ezek az ő útainak részei, de mily kicsiny rész az, a mit meghallunk abból! Ám az ő hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?

Jób 27

1 Jób pedig folytatá az ő beszédét, monda:

2 Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki keserűséggel illette az én lelkemet,

3 Hogy mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehellete van az én orromban;

4 Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond csalárdságot!

5 Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek! A míg lelkemet ki nem lehelem, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom.

6 Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok; napjaim miatt nem korhol az én szívem.

7 Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és a ki ellenem támad, mint az álnok
.
8 Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis elragadja az ő lelkét?

9 Meghallja-é kiáltását az Isten, ha eljő a nyomorúság reá?

10 Vajjon gyönyörködhetik-é a Mindenhatóban; segítségül hívhatja-é mindenkor az Istent?

11 Megtanítlak benneteket Isten dolgaira; a mik a Mindenhatónál vannak, nem titkolom el.

12 Ímé, ti is mindnyájan látjátok: miért van hát, hogy hiábavalósággal hivalkodtok?!

13 Ez a gonosz embernek osztályrésze Istentől, és a kegyetlenek öröksége a Mindenhatótól, a melyet elvesznek:

14 Ha megsokasulnak is az ő fiai, a kardnak sokasulnak meg, és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem.

15 Az ő maradékai dögvész miatt temettetnek el, és az ő özvegyeik meg sem siratják.

16 Ha mint a port, úgy halmozná is össze az ezüstöt, és úgy szerezné is össze ruháit, mint a sarat:

17 Összeszerezheti ugyan, de az igaz ruházza magára, az ezüstön pedig az ártatlan osztozik.

18 Házát pók módjára építette föl, és olyanná, mint a csősz-csinálta kunyhó.

19 Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva; felnyitja szemeit és semmije sincsen.

20 Meglepi őt, mint az árvíz, a félelem, éjjel ragadja el a zivatar.

21 Felkapja őt a keleti szél és elviszi, elragadja őt helyéről.

22 Nyilakat szór reá és nem kiméli; futva kell futnia keze elől.

23 Csapkodják felette kezeiket, és kisüvöltik őt az ő lakhelyéből.

Csel 23

1 Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, monda: Atyámfiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig.

2 Ananiás főpap pedig megparancsolá azoknak, kik ő mellette állanak vala, hogy üssék őt szájon.

3 Akkor Pál monda néki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?

4 Az ott állók pedig mondának: Az Istennek főpapját szidalmazod-é?

5 Pál pedig monda: Nem tudtam, atyámfiai, hogy főpap. Mert meg van írva: A te néped fejedelmét ne átkozd!

6 Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részök a sadduczeusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiálta a tanács előtt: Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én.

7 A mint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támada a farizeusok és a sadduczeusok között, és a sokaság megoszlott.

8 Mert a sadduczeusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok pedig mind a kettőt vallják.

9 Támada azért nagy kiáltozás: és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából, tusakodnak vala, mondván: Semmi rosszat sem találunk ez emberben; ha pedig lélek szólott néki, vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen.

10 Mikor pedig nagy hasonlás támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggattatik azoktól, parancsolá, hogy a sereg alájővén, ragadja ki őt közülök, és vigye el a várba.

11 A következő éjszakán pedig melléállván néki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképen kell néked Rómában is bizonyságot tenned.

12 Midőn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén, átok alatt kötelezék el magokat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált.

13 Többen valának pedig negyvennél, kik ezt az összeesküvést szőtték.

14 Ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez, mondának: Átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, míg meg nem öljük Pált.

15 Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanácscsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minekelőtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni.

16 Meghallván azonban a Pál nőtestvérének fia e cselvetést, megjelenvén és bemenvén a várba, tudtára adá Pálnak.

17 Pál pedig egyet a századosok közül magához hívatván, monda: Ezt az ifjat vezesd az ezredeshez; mert valamit akar néki jelenteni.

18 Az annakokáért maga mellé vévén őt, vivé az ezredeshez, és monda: A fogoly Pál magához hivatván engem, kéré, hogy ez ifjat hozzád vezessem, mert valamit akar néked mondani.

19 Az ezredes pedig őt kézen fogván, és félrevonulván külön, tudakolá: Micsoda az, a mit nékem jelenteni akarsz?

20 Az pedig monda: A zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd le a tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudakozni ő felőle.

21 Te azért ne engedj nékik: mert közülök negyvennél több férfiú leselkedik ő utána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, várakozva a te izenetedre.

22 Az ezredes tehát elbocsátá az ifjat, meghagyván néki, hogy el ne mondd senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem.

23 És magához hivatván kettőt a századosok közül, monda: Készítsetek föl kétszáz vitézt, hogy induljanak Czézáreába, és hetven lovast, és kétszáz parittyást, az éjszakának harmadik órájától fogva.

24 És hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált felültetve békességgel vigyék Félix tiszttartóhoz.

25 Levelet is írt, melynek tartalma ez vala:

26 Klaudius Lisiás a nemes Félix tiszttartónak üdvöt!

27 Ezt a férfiút, kit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, oda menvén a sereggel, kiszabadítám, megértvén, hogy római.

28 Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe.

29 És úgy találtam, hogy ő az ő törvényüknek kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs.

30 Minthogy pedig nékem megjelentették, hogy a zsidók e férfiú után ólálkodni akarnak, azonnal hozzád küldém, meghagyva vádolóinak is, hogy a mi dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben!

31 A vitézek tehát, a mint nékik megparancsolták, Pált felvévén, elvivék azon éjszakán Antipatrisba.

32 Másnap pedig hagyván a lovagokat tovább menni ő vele, visszatérének a várba.

33 Azok pedig eljutván Czézáreába, és átadván a levelet a tiszttartónak, Pált is elébe állaták.

34 Mikor pedig elolvasta a tiszttartó, és megkérdezte, melyik tartományból való, és megértette, hogy Czilicziából,

35 Monda: Majd kihallgatlak, mikor vádlóid is eljőnek. És parancsolá, hogy a Héródes palotájában őrizzék őt.
 
 
0 komment , kategória:  Vallás  
Június 30., kedd
  2009-06-30 11:44:31, kedd
 
 
'Ne sajnáljam Ninivét, a nagy várost, ahol több mint százhúszezer ember él?' (Jón 4:11).


Épp úgy, ahogyan a környezete hatására valaki akcentussal vagy tájszólással beszél, a lelkiismeretünket is formálja az az általános kultúra vagy környezet, melyben élünk (Máté 26:73).

Több mint valószínű, hogy ez történt az ókori asszírokkal is. A militarizmusukról voltak ismertek, és vésett domborműveiken úgy vannak ábrázolva, mint akik kínozzák a foglyokat (Náh 2.11, 12; 3:1).

A Jónás idejében élő Niniveiekről az olvasható, hogy 'a jobb és bal kezük között sem tudtak különbséget tenni', vagyis nem megítéléséhez, hogy Isten szemszögéből mi a helyes és mi a helytelen. Képzeljük csak el, milyen hatással lehetett ez a környezet arra, aki Ninivében nőtt fel! (Jón 3.4, 5; 4.11).

Ehhez hasonlóan egy személy lelkiismeretét ,a is megváltoztathatja a körülötte lévő viselkedése.

w07 10/15 1:13 
 
0 komment , kategória:  Vizsgáljuk az Írásokat naponta  
Patak
  2009-06-30 09:05:17, kedd
 
  Wass Albert
A patak

Halkan susog a dombtetőn az erdő,
csókot hint a rózsás alkonyat,
tölgykoronás rengeteg ölén
halkan csobog, csobog a patak.

Talán elmélkedik. Talán nevet,
vagy sír benne egy elszakasztott húr,
csupán nekünk oly egyhangú e dal,
amint alant bársony-fövénybe túr.

Rajta libegve selymes barka száll,
ki tudja, honnan s mely vidékről jött.
Kicsinyke csolnak, merre, merre mész?
Mi csábít lent a ködfalak mögött?

Midőn a múltkor, szeptember felé,
fehér habok mély titkát kémlelém,
a víz felett titáni árnyalatban
libegve szállt egy elszáradt levél.

Akkor még ősz volt, most tavasz,
a kispatak vígan mesél.
Akkor dal helyett könny fakadt,
virágok helyett falevél...

Lágyan susog az esti szellő,
rózsákat hint az alkonyat,
tölgykoronás rengeteg ölén
halkan csobog, csobog a patak...


 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hiányzi valami . . . .
  2009-06-30 09:03:21, kedd
 
  Hiányzik valami az életemből,
Egy érzés mely elmúlt már rég,
Egy emlék mire oly szívesen emlékszem én,
Az emlékezés mindig vidámmá tesz,
Elfeledteti a hétköznapok monotonságát.

Az űrből ami a szívemben van,
Hiányzik a szerelem vad pillanata,
S a mindent elsöprő vihara.
Mikor minden szikra lángra lobban,
S a szíved őrült s lázasan dobban.

A szerelem minden pillanata egy vad románc,
Izzó tűz s táncot járó csodás világ!
Magával ragad s minden elsöpör,
Forr a véred,még akkor ha később meggyötör.
Mert a szerelem mindent elsöpör.

Szerelem nélkül sivár az életem,
Csak egy kis parázs szunnyad a szívemben.
Egyszer lángra lobban majd a parázs,
S elönti szívemet a varázs,
Győz a szerelem s izzik körülöttem a világ! 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Horoszkópok
  2009-06-30 08:58:20, kedd
 
  2009. június 30.

Kedves Bak!

Ma végre beigazolódik, hogy jól ,,taktikáztál". Főleg a munkádban kaphatsz elismerést. Ne lepődj meg, hisz megdolgoztál érte! És közben maradj szerény, és folytasd a munkát! Hisz tudod jól, hogy aki elbízza magát, az pórul jár. Törvényszerű, hogy ha a sikerek jönnek, és valaki hátradől, nem tesz az ügybe több energiát, akkor megtorpan minden.
Kedves Vízöntő! Mennyire mersz merész ötletekkel előállni? Használod a kreativitásodat? A mai napon vétek lenne az ötleteidet titkolni. Mondd ki, oszd meg, hogy szerinted mi lehet a megoldás! Nem baj, ha első hallásra lehetetlen. Ne törődj azzal sem, hogy nem mindenki fog azonnal támogatni! Sőt talán érteni se. Adj időt nekik, hogy átgondolhassák!

Kedves Halak!

Tervezel az otthonodban átalakítást, felújítást? Akarsz bármit változtatni? Ha igen, akkor a mai nap alkalmas lehet erre, vagy legalábbis egy apró lépés megtételére. Például megbeszélni a többiekkel, akiket érinthet. Hívd össze a családot, és egyeztess velük! Kérd ki a véleményüket! Tartsatok egy ötletelős napot vagy estét! Meglátod, remek hangulatú lesz...

Kedves Kos!

Mennyire vagy kompromisszumkész? Képes vagy úgy egyezséget kötni, hogy mindketten elégedettek legyetek? Ma megtapasztalhatod, hogy nem megalkuvás az, ha a közös cél érdekében hajlandó vagy a nézeteidet rugalmasan kezelni. Ne félj! Nem kell feladnod semmit. Nem kell alárendelned magad. Viszont szükség lesz békülékeny stílust felvenned.

Kedves Bika!

Eleget vagy friss levegőn? Mit teszel a tüdőd egészségének megőrzése érdekében? Ma kutass légzőgyakorlatok után! Tanulj meg pár egyszerű módszert, amely segít a helyes légzésben! Közben mozgasd át minden porcikádat! Nem kell megterhelned a testedet. Elég, ha egy kis életet viszel bele azzal, hogy a vérkeringést javítod. Ennyit megérdemel...

Kedves Ikrek!

Minden szinten minden szempontból remek napod lesz a mai. Legyél bátran önmagad! Beszélgess, mesélj, kérdezz! Hidd el, hogy nélkülözhetetlen az a kommunikáció, amit te testesítesz meg! Enélkül nem lenne információáramlás. Viszont lennének hosszú, kínos csendek. Te vagy az, aki könnyedségével, és vidámságával oldod a feszültséget. Tedd meg ma is!

Kedves Rák!

A tegnapihoz képest ma jobb lesz a helyzet az otthonodban, de még nagy szükség lesz a diplomáciai érzékedre. Legyél te a bölcsebb, és emelkedj felül a vitákon! Sajnos van, aki mindenáron győzni akar, és ezt hangos szóval akarja elérni. Ne vedd fel! Lásd meg a sértettség mögött a fájdalmat és a szeretetéhséget! Mindenkinek szüksége van figyelemre, és ezt eltérő módon éri el...

Kedves Oroszlán!

A mainál jobb alkalom nem is kell. Itt a nagy lehetőség, hogy végre zöld ágra vergődj valakivel, akivel eddig nem sikerült megtalálnod a közös hangot. Ma bármit meg tudsz beszélni vele. Nincs kizárva, hogy az illető a párod vagy egy másik, hozzád közel álló személy. Legyél nyitott, és kész a kompromisszumra! Emlékezz, hogy ilyen remek időpont nincs túl sűrűn!

Kedves Szűz!

Elhiszed, hogy neked is lehet szerencséd? Ha nem, akkor ma jól figyelj! Olyan elismerésben és anyagi gyarapodásban lehet részed, ami hihetetlennek tűnhet. Szerinted ez nem szerencse, hanem szorgalom kérdése? Igazad van! Élvezd hát, hisz megdolgoztál érte! És még véletlenül se utasítsd vissza holmi udvariassági formulával! Ez szabályos ,,öngól" lenne.

Kedves Mérleg!

Fantasztikusan jó napod lesz ma. Úgy tűnhet, álmodsz. Mindenki kedves lesz hozzád. Rengeteg elismerést kapsz, és sikerül előrelépni olyan ügyekben is, amelyek reménytelennek tűntek eddig. Ne kételkedj! Inkább ragadd meg a kínálkozó alkalmat, és vedd a kezedbe az irányítást! Hidd el, mindenki jól jár, ha ma te ,,vezetsz"! Nemcsak az eredmények, de a jó hangulat is ezt fogja igazolni.

Kedves Skorpió!

Szeretsz békítő szerepben fellépni? Szoktál közvetíteni vitás felek között? Vagy úgy gondolod, ez az ő dolguk, oldják meg? Bármelyik is legyen a te stílusod, úgy alkalmazd, hogy körülötted egyre nagyobb legyen a harmónia! Az élet természetes minősége a rend és a harmónia. A forradalmak, a viták a fejlődést sürgethetik, de akadályozhatják is. Ma törekedj a békés megoldásokra!

Kedves Nyilas!

Megengeded magadnak az álmodozás ,,luxusát"? De miért nevezed luxusnak? Tedd gyakorlattá! Ne félj, ha megtalálod a helyes mértéket, akkor nem szakadsz el a valóságtól! Sőt az álmodozással elkezdhetsz teremteni. Hiszen egyre inkább az fog történni, amit elhiszel, és ezáltal bevonzol. Teszteld ma ezt az elméletet! Pl. hogy hívjon fel ma valaki, aki fontos neked. 
 
0 komment , kategória:  Horoszkóp!  
Harmóniakártyám!
  2009-06-30 08:45:26, kedd
 
  A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai (2009-06-30) napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét

A mai napodat Megszabadulás hatja át

- Harmóniakártya 2009-06-30

Kert -

A saját lelki tartalékaidat jelenti. Férfinek a nőt, akit gondoznia kell, a nőnek pedig saját magát. Ezen keresztül megmutatja a párkapcsolat minőségét. Ha a kert gyümölcsös, akkor a szerelemben gyarapodást jelent, esetleg gyermekáldást is. Ha virágos kert, akkor a külsőségekre, a szépségre hívja fel a figyelmet a kapcsolaton belül. 
 
0 komment , kategória:  HarmoNet kártya!  
Jó éjszakát!
  2009-06-29 18:42:38, hétfő
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Csodás vegyes szép képek!  
     1/25 oldal   Bejegyzések száma: 248 
2009.05 2009. Június 2009.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 248 db bejegyzés
e év: 1083 db bejegyzés
Összes: 23072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 23
  • e Hét: 23
  • e Hónap: 6727
  • e Év: 14009
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.