Belépés
cserhat3.blog.xfree.hu
" Nem az a fontos a külsőd mit takar, hanem az, hogy a bensőd miről árulkodik, mert a lélek elől nem lehet szép külsőbe bújni!" Lovag Bornemisza Attila
1956.06.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
Ravel:-Boleró
  2009-09-30 20:59:58, szerda
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!  
 
0 komment , kategória:  Általános  
Honfoglalás
  2009-09-30 10:49:50, szerda
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!  
 
0 komment , kategória:  Általános  
A hit mélysége
  2009-09-30 10:46:32, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tisztavatás fotói
  2009-09-30 10:43:38, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Volt egyszer egy királyság
  2009-09-30 10:40:55, szerda
 
  Úr, ,,uruszág", ország mondogatták királyságukról. Uradalmakról beszéltek, mint a rendezett élet legkisebb egységéről. Benne volt az Isten lelke a föld erejében, a nap sugarában és a szél zúgásában. A teremtés, a mindenség koronája volt ez a királyság, Isten országa, a világ nyolcadik csodája. A Mindenhatónak, a földnek és a népnek az egységét pedig, az égből alászállott Szent Korona pecsételte meg.

Az itt élő emberek annyira szerették az összetartozás égi jelét, hogy végül egylényegűvé váltak vele. Bennük, általuk kelt életre a Szent Korona. Képe minden születő alattvalónak a szívében ott ragyogott. Ez volt az egyetlen fénylő tökéletesség, mely összefűzte mindazokat, akik valaha ebben a királyságban éltek.

Az élő és a holt összetartozott, mert a Szent Korona királysága nem szűnt meg a halállal.

Ez az evangéliumra épülő ország, jelként lebegett ég és föld között.

A világ más birodalmai úgy is nevezték: ,,Archiregnum", azaz ,,őskirályság", ,,főkirályság", ,,mintakirályság".

Ebben a hazában az országos tisztségek viseléséért nem járt fizetség, mert a szolgálat maga volt a dicsőség. A határokat és a törvényeket az Úristen jelölte ki, hogy senki ne térjen el az örök rendtől. A mércét, mellyel a szent király megvalósította a Mindenható tervét, Fehérváron őrizték örök emlékeztetőül, hogy sose felejtsék el, mindenki azonos az Ítélő előtt.

Az emberek a szerződéseiket az Isten papjai és szerzetesei előtt kötötték, mert vallási szertartás volt minden egyezség. A szerződésszegés pedig a Teremtő megsértését jelentette. Az igazság szeretete igazgatta ezt az országot, mert az igazságérzet nem más, mint Isten szeretete.

Amikor megöregedett a szent király, a hatalomra vágyó gonosz elhatározta, hogy elpusztítja királyságát. Kételyt csepegtetett alattvalói szívébe, akik súgni-búgni kezdtek Szent István vénségéről, az uralkodásara alkalmatlanságáról. Végül elhatározták, hogy az öreg királynak meg kell halnia. Felbéreltek egy orgyilkost, hogy egy sötét éjjelen ölje meg őt, vágja el a torkát. Az alkalmas időben a merénylő csupasz kardot rejtve köpenye alá, a homály leple alatt behatolt az uralkodó hálószobájába. Ám ahogy a király ágyához lépett, riadtan hullott ki kezéből pengéje. Szent István álmában felkiáltott: ,,Ha Isten velem, akkor ki ellenem ?!" A földhöz ütődő, megpendült fegyver zajára felébredt az uralkodó, s azonnal tudta, mi történt.

A bűnös szorongva vallotta meg ördögi tervét, és térdre esve kegyelemért könyörgött.

A szent király a bocsánatért esdeklőt el nem kergette, gonosz tettét gondtalanul elejtette.

A fenti legendát sokáig őrizte a nép a szívében. Legutóbbi változatát Gelencén jegyezték fel.

A merénylet történetét írásban megörökítette Szent István király kis legendája és a Hartvik püspöknek tulajdonított legenda is. Azonban arról a különös okról, amely miatt a merénylő az alvó király mellett elejtette fegyverét, egyikük sem tudott. ,,Égi ösztönzésről" beszéltek mindketten. A bűvös erejű Igére csak a magyar nép hagyománya emlékezett. Belevésődött a lelkébe, benne lüktetett a szívében. Ősi tudásként örökítették tovább, végtelen egységbe fűzve az elhunytakat és a születendőket. A Szent Korona országában így éltek az örök időben.

Még hatszáz év múlva is tudtak a mágikus erejű mondatról. Az 1629. év egyik bágyadt őszi napján haldoklott Bethlen Gábor, a református nagyfejedelem. Beszélni már nem tudott, ezért tollat és papírt kért, hogy leírja utolsó üzenetét. A következő gondolatot jegyezte le: ,,Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk ?!" Katolikus szent királyunk misztikus alakját idézve lépett be az öröklét kapuján, eggyé válva ősével, az ősök ösvényén haladt a mennyek országába. A többes számba helyezett mágikus mondat az örök, végtelen összetartozás megnyilvánulása volt, mely a Szent Korona királyságát a lét határán is összefűzte. Az igaz fejedelem a tovább élő magyarságnak még egy biztató üzenetet küldött a halál kapujából: ,,Senki nincsen, bizonyára senki nincsen!" Azután meghalt.

Íme, a titokzatos bizonyság a túlsó világból, mely népünknek örök boldogságot ígér!

Nem a királynak van országa, ha nem az országnak van királya !

A hatalom nem az egyén, a király kezében van és nem is a közösség kezében, a hatalom bele volt helyezve a Szent Koronába / a Szent Korona joghatósága/.

A Szent Korona és az országlakosok összetartozásának különös misztériuma sajátosan volt beépítve a magyar király koronázási szertartásába. Az egy lélek, egy szív, egy hang teremtő ereje indította el az új király országlását.

A Szent Korona tagjai, az országlakosok /membrum Sacrae Regni Coronae/ és az uralkodó /caput Sacrae Regni Coronae/ együtt alkották a Szent Korona egész testét /totum corpus Sacrae Regni Coronae/.

A mindenkori királyt ,, közfelkiáltással" /acclamatio/ választották meg: ,,Vajon akarjátok az itt jelen lévő vitézt ?" Ekkor egy hanggal, egy lélekkel, egy szívvel kiáltották őseink: ,,Akarjuk! Akarjuk! Akarjuk!" Ez volt a pillanat, amikor az angyal megérkezett.

Angyali üdvözlet volt ez, teremtő Ige, mely életre keltette a Szent Korona teljes testét.

Egy szív, egy lélek, egy Ige. Amikor az országlakosok szíve egyszerre dobbant, egy szívvé lettek, akkor szállt alá az angyali korona! Ahogyan a magyar népdal mondja:

,,Angyal-é vagy madár, ki az ágakon jár,
csattogtatja szárnyát, veri szívem búját."

Az angyal szárnyának csattogása és a szívének verése azonossá válik.

Amikor pedig mindenki szíve egyszerre dobban, bekövetkezik a pillanat, melyben az összes jelenlévő a szívébe hordja a száját - és nem a szájában a szívét. Ekkor az Ige, a törvény testté válik. Ez a misztérium jelzi az új király beavatásának a kezdetét.

A Szent Korona élő megjelenése az avatáshoz a beleegyezését adta. Ez a szertartási elem kifejezte azt az Aranybullában is rögzített jogot, hogy az országlakosok közössége, mint a Szent Korona tagjai szembefordulhatnak a Szent Korona testének másik tagjával, az uralkodóval, amennyiben az tetteivel sértené a Szent Koronát, és méltatlanná tenné magát a koronához. A nemzet ilyen esetben az ellenálási jogával élhet /ius resistendi/.

Az angyali Szent Korona tehát valóban köztünk lakozék, és nem ,,csak" szent tárgy volt, ahogyan ma gondolunk rá. Nemcsak élő minőséggel bírt, hanem kijelölt egy különleges, szakrális területet is.

A ,,corona" szó ugyanis gyakran szerepel okleveleinkben ,,határ" értelemmel.

A Szent Korona tehát valójában a ,,szent határ" megjelölést is magába foglalta.

Ez a ,,szent terület" nagyjából a Kárpát-medencével volt azonos. A fentiek következtében a magyar királyság területén minden birtok gyökere a Szent Koronából eredt /radix omnium possesionum/. Aki az apostoli királyság földjéből részt kapott, a Szent Koronából bír egy darabot. Ez égi jogot és kötelességet jelentett, hiszen Isten jelenlétéből őriztek őseink valamit.

Ezért a magyar nemes nem is volt igazi tulajdonosa földjének, hanem csak birtokosa.

A teremtés nem az emberé, az Úr végtelen, örök jelenléte nem tulajdonolható. Ez az ősi törvény a Szent Korona birodalmának alapigazsága volt. Így lett az apostoli királyság a mennyország földi vetülete.

Ez az ősi, égi eredetű királyság valaha a Magyar Haza volt!

Isten és a Szent Korona nevében teremtsük újjá!

Ahol a magyar, ott van Magyarország!

Magyarország a XX. Század közepéig, történelmi alkotmány szerint élt. A szovjet megszállás óta van írott alkotmányunk. Az 1946. évi I. törvénycikkel változtatták Magyarországot köztársasággá. Sztálin bevallotta Milovan Dilasnak, hogy Magyarország megtörése érdekében kell a közjogba beavatkozni. Ebből lesz aztán a Rákosi-féle 1949/XX-as népköztársaság, s tulajdonképpen ezzel vagyunk jogfolytonossak, mert amikor 1989. október 23-án kikiáltották a köztársaságot, akkor nem készült új alkotmány, hanem a réginek a szövegét cserélték ki. Rákosiék rendszerében gyökerezik a mai valóságunk.

Most jelen van ugyan a Szent Korona, megtekinthető, az Országházban, ahol jobb helyen van, mint a Múzeumban, de valójában jogaiba kellene visszahelyezni, s úgy viszonyulni hozzá, mint ahogy eleink. Akkor ugyanis nem volt közszemlére kihelyezve, közönségessé téve, hanem minta nemzet szíve dobbanása időnként megjelent a közösség számára fontos eseményekkor, vagy a királykoronázásakor. Most nincs visszahelyezve a jogaiba, Magyarország pedig teljes mértékig megosztott. A mai viszonyok között nagyon nagy a széthúzás, amit irányítottan keltenek. Magyarország boldogtalan.

Kétségtelen tény, hogy ha valakit az éghez kötöttek -márpedig bennünket igen- akkor valahogy minden egy sajátos törvény szerint valósul meg. Ez esetben a halált feltámadás kell, hogy kövesse. A világ tényleg változás előtt áll, Magyarország tetszhalott állapotból már kikerült, 10-15 millió magyar már nem akar úgy élni, ahogy eddig élt, csak azt nem tudja, hogyan szeretne. Most kovásznak kell lenni!

Ahhoz, hogy Magyar ország felálljon, lelkileg kell, hogy megtörténjen, a változás. Nekünk nincs fegyverünk, nincs pénzünk, lelki fegyvert kell használnunk, ami egyébként is sokkal erősebb, mint a fizikai fegyver, vagy akár a pénz.

Ha lelkileg rendeződik, akkor feltámad Magyarország!

Ha egy testté, egy szívvé, egy lélekké áll össze itt ez a közösség, és konokul nem tesszük amire kényszeríteni akarnak, akkor az elleneinknek vége. Egyszerűen 10-15 millió magyart nem fognak tudni kiirtani. Régen a kárpát-medencei közösség életét a szívben bírt igazságok határozták meg, melyek a szokásban, szokásjogban voltak meg. Ilye szempontból amit a régi Magyarország felmutatott, az menekülés lehetne az országnak.

Térjünk vissza eleink hagyományaihoz!

Magyarország attól támad fel, ha elhiszi, saját magát megtudja csinálni. Nem politikai vezető, hanem saját maga. Ennek két alapja van.

Az egyik az, hogy olthatatlan szerelemmel szeressük azt a közösséget, ahova születtünk, és szeressük azt a vallást is, amibe születtünk. Hit és igazság összetartozik!

Akinek nincs hite, nincs igazsága, nem lesz országa sem. Elveszik tőle, és mivel nincs hite, nem fogja tudni az igazságot felmutatni. Márpedig nekünk igazságtételre van szükségünk! Ezért vette el a szocializmus ezt a kettőt: a nemzetszeretetet és a vallást.

Magyarország sorsa azon múlik, megcsinálhatja-e helyben saját országát.

Azt látom, tapasztalom, egyre többen, egyre több helyen, településeken vannak olyan emberek, akik előadásokat szerveznek, valamilyen közösségeket tartanak fönn.

Sok kis közösség vette kezébe a saját sorsa irányítását és nem felülről várják a megoldásokat, mert nem is várhatják, hanem hozzálátnak és megvalósítják a magyar életet. Ha ezek a kisebb közösségek felélednek, életre kelnek, akkor Magyarország talpra áll!

Bármilyen szomorúnak tűnik is a helyzet most, van remény Magyarország feltámadására!

Csak Istent és a Szent Korona hagyományát el ne hagyjuk!

Dr. Varga Tibor jogtörténész gondolatai, melyeket Bense Gergő válogatta és szerkesztette.

(Szent Korona Rádió)

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szent Korona nevében
  2009-09-30 10:30:53, szerda
 
  Volt egyszer egy királyság, amelynek közepén az Isten lakott. Jelenléte annyira áthatotta az ott élő emberek szívét, hogy még a földjük megjelölésére is az Úr nevét használták.


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Vendégek
  2009-09-30 10:05:48, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Jézus
  2009-09-30 10:03:23, szerda
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!  
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bevonulás az ünnepségre
  2009-09-30 09:58:35, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
2009-es lovagi tisztavatás
  2009-09-30 09:56:55, szerda
 
 Budapest
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 23 
2009.08 2009. Szeptember 2009.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 23 db bejegyzés
e év: 260 db bejegyzés
Összes: 4937 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 29
  • e Hét: 1335
  • e Hónap: 3455
  • e Év: 7804
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.