Regisztráció  Belépés
evimami2007.blog.xfree.hu
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" János 3:16 ... Ácsné Évi
1959.10.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 88 
119.Zsoltár 149-160.
  2010-03-31 11:18:53, szerda
 
  Zsolt 119,149
Hallgasd meg szavamat kegyelmesen! URam, döntéseiddel éltess engem!

Zsolt 119,150
Közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényedtől viszont eltávolodtak.

Zsolt 119,151
De te is közel vagy, URam, és minden parancsolatod maradandó.

Zsolt 119,152
Régóta ismerem intelmeidet, örökre megállapítottad azokat.

Zsolt 119,153
Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet.

Zsolt 119,154
Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet!

Zsolt 119,155
Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel.

Zsolt 119,156
Nagy a te irgalmad, URam, döntéseiddel éltess engem!

Zsolt 119,157
Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeidtől mégsem fordultam el.

Zsolt 119,158
Láttam a hűtleneket, és megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet.

Zsolt 119,159
Lásd, mennyire szeretem utasításaidat! URam, tartsd meg életemet kegyelmesen!

Zsolt 119,160
Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól.
Jn.17,17

HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!
 
 
1 komment , kategória:  hitünk  
Szégyenletes kihallgatás
  2010-03-31 09:23:12, szerda
 
  Szégyenletes kihallgatás

" 57Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. 58Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. 59A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák, 60de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, 61akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: "Le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni." 62A főpap felállt, és így szólt hozzá: "Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?" 63Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki: "Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!" 64Jézus ekkor így felelt: "Te mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin." 65A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt: "Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. 66Mit gondoltok?" Azok így feleltek: "Méltó a halálra!" 67Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, 68és ezt mondták: "Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!"" (Máté 26,57-68)

Isten országának és ügyének ellenségei mindig is törekedtek arra, hogy valamiféle látszattörvényszerűség legyen abban a gonoszságban, amit elkövetnek. Aháb és Jézabel hamis tanúk vallomása alapján ítéltette halálra az ártatlan Nábótot, és az istenkáromlás vádja mögött a szőlő megszerzésének kapzsi vágya húzódott meg. A személyi kultusz éveinek elhurcoltjait is koholt, ám paragrafusokon alapuló vádak alapján ítélték el. Az igaz Jézus Krisztus tanításában és áldásos tetteiben semmi rosszat nem fedeztek fel, jöhettek
tehát a hamis tanúk. A mai keresztyének sem lehetnek ilyen értelemben "biztonságban" a tisztességtelen vádak ellen. Valaki azt mondta, hogy rossz keresztyén az, aki ellen nem tudnak hamis vádat koholni, mert az ilyen nagyon is belesimul a jelen világba. Nincs jogom tehát "megsértődni", ha hitem miatt rágalmaznak és gúnyolnak, hiszen az áldott Megváltóval is azt tették. Péter és János megmutatták a hit "magasiskoláját": örömmel jöttek ki a tanács elől, hiszen nem egyszerűen elverték őket, hanem méltóságnak tekintették
azt, hogy "az ő nevéért" kapták az ostorcsapásokat. Bárcsak mi is így tudnánk viselni őérette a kereszt gyalázatát! /LI/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Békés Húsvéti Ünnepeket!
  2010-03-30 21:36:19, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Jézus a templomban
  2010-03-30 20:49:41, kedd
 
  Jézus a templomban

"15Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, 16és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. 17Azután így tanította őket: "Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek." 18Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. 19Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre." (Márk 11,15-19)

A templom - az Isten háza, és ami benne történik - az az Isten ügye. Ahogyan az ótestamentumi korban mindent úgy kellett benne megépíteni, ahogy az Úr a hegyen Mózesnek mutatta, úgy a benne lakozó Urat is csak úgy lehet szolgálni, ahogy ő elvárja és megengedi. Nem szentesíti tehát a cél az eszközt, nem lehet ma sem modern "búcsúcédulák" árusításával előbbre vinni Isten ügyét. Harminc-ötvenszeres felárral árusították a "tiszta" állatokat azoknak, akik mindent megadtak volna azért, hogy bocsánatot nyerve, szabad szívvel térhessenek haza. Istennek nincs szüksége ilyen emberi manipulációra ahhoz, hogy temploma fennmaradjon, és ügye előbbre haladhasson.
És még egy tanulság: "De hiszen ez csak a pogányok udvara..." - mondhatta volna már akkor is valaki. Nem! Isten háza mindenestől szent, nem csak a szószék meg az úrasztala! Szent a parkoló, és a templomhoz tartozik a kézmosó, a konyha, de még az a bizonyos kicsi helyiség is. Legyen a templomban, imaházainkban minden talpalatnyi hely, minden kimondott "emberi szó" is olyan, hogy aki látja vagy hallja, az azt mondja: Jogos a pap homlokán a felírás: "Szentség az Úrnak!" és: "Ezek az emberek tényleg a szent Isten népéhez tartoznak." /LI/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Kardok és botok erdőjében
  2010-03-30 20:48:55, kedd
 
  Kardok és botok erdőjében

"47Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. 48Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: "Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el!" 49Majd egyenest Jézushoz menve így szólt: "Üdvözlégy, Mester!" - és megcsókolta őt. 50Jézus ezt mondta neki: "Barátom, hát ezért jöttél!" Akkor odamentek, rátették a kezüket, és elfogták. 51Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. 52Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. 53Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet? 54De miképpen teljesednének be akkor az Írások, hogy ennek így kell történnie?" 55Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: "Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. 56Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai." Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak." ( Máté 26,47-56)

Szellemi harcot csak szellemi fegyverekkel lehet megvívni. Azt mondta egyszer valaki, hogy ne harcoljunk a sátánnal a maga fegyvereivel, mert sokezer éves gyakorlata van a forgatásukban. Jézus nem engedte, hogy a templomi sereg kardjai és botjai ellen a tanítványi kardok és botok harcoljanak. Itt láthatatlan harc folyt, és ezt az ütközetet már megnyerte Krisztus akkor, amikor igent mondott Isten akaratára. Mert a győzelemnek nem az a titka,
hogy ki tud nagyobbat ütni, vagy kinek a kardja az élesebb. Hanem az, hogy kit tud jobban ura felhasználni az ütközetben. Nem kétséges, hogy Isten legyőzte az ördögöt, és az villámlásként lehullott már az égből. Itt most azt tanítja meg nékünk az ige, hogy a harcos győzelmének egyedüli titka: bizalom a vezérben, és feltétlen engedelmesség. Jézus Krisztus a villogó kardok között is engedelmeskedett az Atyának, és továbbment a Golgota felé
vezető úton - a győzelem útján. A mi "kicsiny nyájunk" is ezen az úton jár - benne te is, kedves Olvasóm. Nem kell félnünk a kardok és botok erdőjében, mert ez már egy megnyert háború. Hadd teljesedjen be sorsodban az "írás", ami még hátravan, hogy aztán a teljes győzelem megérkezzen - a te életedben is. /LI/

László Imre (Kárpátalja)
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Újjászült élő reménységre
  2010-03-27 09:49:17, szombat
 
  Újjászült élő reménységre

"1Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva 2az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. 3Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 4arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. 5Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 6Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. 8Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 10Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, 11kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. 12Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni." (1Péter 1,1-12)

A keresztyének élő reménye több, mint arra való bazírozás, hogy majd odaát minden csodálatos lesz, és addig is itt valahogy ki kell bírni. Mert hívők vagyunk, ezért kitartóak.
Aki így gondolkodik hívő létére, szégyellje magát, mert megcsúfolja Krisztust, Megváltóját. Élő reménye csak annak lehet, aki maga is teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből törekszik már most azt megélni, ami majd a mennyben vár rá. "A legnagyobb bátorság a remény" - írta egyszer Illyés Gyula. Elgondolkodtató és igaz. Mert ahhoz az új élethez, amire Isten az ő örök igéjével szült minket, ahhoz bátorság kell, mert annyira új, annyira más, mint ami körülvesz bennünket. Mégis az egyetlen igaz lehetőség minden ember számára. A Krisztus-hit megpróbáltatik: képes-e gazdag és gazdagító életre? Képes, amennyiben tudja, mire és hova készül a földi lét után. S amelyik gazdag és gazdagító élet marad, azt méltán dicsérik és tisztelik odaát is (1Pt 1,7). Aki így él, az odaátra néz, miközben itt munkálkodik teljesen. Teljesen. /HGy/
 
 
7 komment , kategória:  Barátaimtól  
Fogadkozások
  2010-03-27 09:48:31, szombat
 
  Fogadkozások

"30Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. 31Akkor így szólt hozzájuk Jézus: "Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. 32De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába." 33Ekkor Péter így szólt hozzá: "Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom." 34Jézus pedig ezt mondta neki: "Bizony, mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem." 35Péter így válaszolt: "Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg." Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. " (Máté 26,30-35)

Minden fogadkozás rossz - tartják némelyek. Hiszen annyi mindent megfogadnak az emberek, aztán nem tartják meg. Fontos különbséget tennünk, hogy vannak helyes és helytelen fogadkozások. Mi a helytelen fogadkozás? Az, amelyik csupán le akarja rázni a másikat: Meg fogom tenni; ott leszek; felhívlak; odaadom... Az is helytelen, amelyik komolyan gondolja, de csak magára alapozza a megvalósítást. "Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni." (Jak 4,15) Tehát, ha az Úr akarja és segít. "Most, a történelem végén, az internetdemokrácia hajnalán, nem túl maradi, erőszakos és kirekesztő-e ellene mondani az ördögnek? Az ő minden
cselekedetének? Minden csábításának? Az ő angyalai minden cselfogásának?" (Czakó Gábor: Fogadkozás)
Mert az ördögnek sem elég, hogy egyszer az életben nemet mondtál neki. Amíg meg nem halsz, addig kell ezt tenned. Mert vannak dolgok, amelyek mellett újból és újból le kell tennünk a voksunkat. Amikor fogadkozol, ne csak magadat vedd komolyan, hanem az Úr segítségét is kérd! /HGy/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Gyümölcsöző életre képesít
  2010-03-27 09:47:51, szombat
 
  Gyümölcsöző életre képesít

"19A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványi mádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; 21irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. 22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. 26Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők." (Galaták 5,19-26)

Könnyen szétválhat egymástól az alkotás és a jellem. A Lélek gyümölcse könnyen azt sugallhatja - tévesen és csak önmagában értelmezve -, hogy csak az utóbbi számít Isten világában. (Az ember szívesen elfelejti a kedd délelőtti
talentumokról szóló tanítást, mivel annak megvalósítása komoly munkát, erőfeszítést igényel.) De egyáltalán nem. Istennek mindkettő egyaránt fontos.
Az ember nem azért van a világon, hogy telve szeretettel, örömmel, békességgel és a többi jóval ellustálkodjék a világban, vagy maximum az önfenntartását oldja meg. Közben pedig türelemmel, szívességgel, szelídséggel és önmegtartóztatással végigutazza a fél világot, végigélvezze az életet. Az ember arra hivatott, hogy képességei és tudása szerint hozzájáruljon embertársai boldogulásához, istenkeresésükhöz, hitre jutásukhoz. Ezt csak az önzetlenségre törekvő hívők tekintik életcéljuknak. A többiek "becsvágyók, egymásra irigykedők". Senki ne legyen köztünk ilyen! /HGy/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Árulás
  2010-03-27 09:47:12, szombat
 
  Árulás

"14Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, 15és így szólt: "Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?" Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki. 16Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. " (Máté 26,14-16)

A gnosztikus Júdás evangéliumának nagyközönség elé kerülése óta (2006, National Geographic) folyik Júdás szerepének újraértelmezése, olykor felmentése, sőt megigazulása. A feltehetőleg 3-4. század táján keletkezett Júdás-evangélium szerint egyedül az áruló ismerte föl azt, hogy Jézus szellem, teste nem igazi test, és csak neki nyilatkoztatta ki Jézus a világról való igazságot.
Az evangéliumok alapján viszont Júdás más képet mutat. Gonoszsága egyértelmű. Ami titok, az az, hogyan lett belőle, a Jézus által elhívott tanítványból ördög. Maga Jézus is kérdésként szegezi tanítványainak a tényt: "Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek mégis ördög." (Jn 6,70) Honnan került a lázadás szelleme az Isten teremtette angyalok világába? Nem tudjuk. Ugyanígy titok az is, hogyan lett az elhívott tanítványból Krisztus-
áruló. Az árulás részleteiben felsejlik a zakariási prófécia (Zak 11,12) beteljesedése. Az elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan árulás viszont állandóan figyelmeztet: a kétely és kétség írmagját se tűrd magadban, a tetteidet
hajtsd hitedhez engedelmesen! Vigyázol-e magadra? /HGy/
 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
Áldott Virágvasárnapot!
  2010-03-26 18:25:21, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  hitünk  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 88 
2010.02 2010. Március 2010.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 88 db bejegyzés
e év: 749 db bejegyzés
Összes: 3583 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 219
  • e Hét: 1194
  • e Hónap: 10911
  • e Év: 47185
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.