Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és szenttöl12/81
  2010-08-29 17:39:11, vasárnap
 
  Az égi béke szabadságáért vállalt áldozatról.
Nem szabad ugyanis kételkednünk abban ,hogy Szent János a börtönt és a bilincseket Megváltónkkért vállalta.Az ö tanúságtevö elöfutára volt,és érte adta életét is.Bár üldözöje nem követelte töle,hogy Krisztust megtagadja,hanem hogy hallgassa el az igazságot,ö mégis Krisztusért halt meg.
Krisztus ugyanis maga mondja :"Én vagyok az igazság"/Jn 14,6/. Krisztusért ontotta vérét,aki az igazságért áldozta fel magát; ö,aki Krisztus születéséröl,igehirdetéséröl,keresztségéröl elöbb a saját születésével,igehirdetésével és kereszteléssel tett tanuságot,elöre jelezte a szenvedését is,amikor megelözte öt a szenvedésben.
Ez a kiváló és nagy férfiú a bilincsek hosszan tartó,nyomasztó terhe után földi életének végét vére ontásával pecsételte meg.Aki az égi béke szabadságának a jó hirét hirdette,azt a gonoszok bilincsbe verik;aki a világosság tanújaként jött,azt a börtön homályába zárják;öt,aki méltó volt arra,hogy maga a Világosság, Krisztus "égö és világitó lámpának" nevezze/Jn 5,35/.

Az ilyen kiválasztottak kivánatosnak tartották,hogy a természeti kényszerüségböl elkerülhetetlenül fenyegetö halált Krisztus nevét megvallva, az örök élet koszorújával együtt várják.Jól mondja erröl az Apostol :"Nektek az a kegyelem jutott ,hogy necsak higgyetek Krisztusban ,hanem szenvedjetek is érte"/Fil 1,29/.Azért mondja Krisztus ajándékának,ha a választottak érte szenvednek,mert ugyancsak ö tanitja:"Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetök az eljövendö dicsöséghez,amely majd megnyilvánul rajtunk"/Róm 8,18/./Tiszteletreméltó Szent Béda szerzetes beszédeiböl//+735 Anglia/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából és szenttöl11/80
  2010-08-26 19:01:12, csütörtök
 
  Szeretetben,békés egybeépüléssel Isten bennünk lakozása.
Mindazonáltal csak úgy alkotjuk az Úr házát,ha szeretetben egyesülünk.Ha a gerendák és a kövek nem kapcsolódnának biztos rendben egymásra,ha nem kötödnének békésen egybe,ha valamiképpen nem egyesülnének szeretetben, senki sem lépne be ebbe a templomba.Végül ha azt látod,hogy egy épületben a kövek és a gerendák szilárd egységben vannak,biztonságban beléphetsz, nem félsz,hogy összeomlik.
Krisztus Urunk tehát be akar lépni,és közöttünk akar lakni,ezért mondotta mintegy épitkezni akarva:"Új parancsot adok nektek : szeressétek egymást"/Jn 13,34/. Parancsot adok nektek,mondta. Amig ugyanis régiek voltatok nem épülhettetek számomra házzá. Saját romjaitokban hevertetek.Szeressétek tehát egymást,hogy kiemelkedjetek régi romjaitokból.
Gondoljátok meg tehát ,szeretteim,hogy a jövendölések és igéretek alapján még fel kell épitenünk ezt a házat az egész világon.
Szeressünk,viszontszolgálat nélkül szeressünk ! Hisz Istent szeretjük,akinél nem találunk jobbat.Önmagáért szeressük, magunkat öbenne,ömiatta.Embertársát igy az szereti igazán,aki benne Istent szereti,vagy azért ,mert az benne van már,vagy azért, hogy benne legyen .Ez az igazi szeretet.

Testünk temploma a feltámadásban lesz égi és örök.De ha most még nem is láthatjuk szinröl szinre/2Kor 5,1/,a hit által mégis bennünk lakik az Isten . Az igy bennünk lakó Istennek a jó cselekedetek által készitünk lakást. Ezek a tettek ugyan nem örökkévalók,de az örök életre vezetnek.

Éppen ezért nagy buzgósággal és lelketek szeretetével épitsétek jótetteitek által a hit és a remény házát,amelyre most még szükségtek van./Szent Ágoston püspök/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Zsinati dokumentumból/79
  2010-08-22 22:17:26, vasárnap
 
  A békét szomjazó emberi szivek vágyának betöltéséröl.
Nem tudjuk,mikor teljesedik be a föld és az emberiség ideje,és nem ismerjük a módot,ahogyan a mindenség átalakul.Elmúlik ugyan ez a bün miatt eltorzult világ,de tanitást kaptunk,hogy Isten új lakóhelyet és új földet készit,az igazságosság hazáját,amely a maga boldogságával betölti,söt felülmúlja mindazt a vágyat,ami feltör a békét szomjazó szivekböl.Akkor vereséget szenved a halál,Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban ,és romlatlanságba öltözik az,ami erötlenségben és romlandóságban mag módjára a földbe került.A szeretet és müvei megmaradnak,és a mulandóság szolgai állapotából mindenestöl felszabadul az a világ,amelyet Isten az emberért teremtett.

Ha tehát egykor az Úr Lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkinccsé tettük világszerte az olyan értékeket,mint az emberi méltóság,a testvéri közösség és a szabadság,megtaláljuk majd természetünknek és iparkodásunknak jó gyümölcseit,megtisztitva minden szenytöl,tündöklöen és megdicsöülve,amikor Krisztus visszaadja Atyjának "az örök és egyetemes országot:az igazság és élet,a szentség és kegyelem ,az igazságosság,szeretet és béke országát."Ez az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr eljövetelekor azonban teljessé válik./A II.vatikáni zsinat "Gaudium et spes" kezdetü lelkipásztori konstitúciójából/
Link
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Lelkésztöl3/VI.Pál pápa/78
  2010-08-19 18:01:07, csütörtök
 
  Békességre törekvés Szent István és családjának példájából.
Szent István,Pannóniának ez a ragyogó csillaga akkor látta meg a napvilágot,amikor népetek súlyos válságba került.Fejedelmeitek ugyanis a vészes és szörnyü kalandozások után,amelyekkel a nyugati országokat pusztitották,arra kényszerültek,hogy keressék a szomszédos népekkel való békés együttélés feltételeit.
S miközben bölcsen és óvatosan egymáshoz közeledtek, Magyarországra érkeztek az evangélium elsö hirdetöi.
Ami akkor hazátokkal történt,új dolgok magját vetette el,s e kor hullámzó állapota,amely a látszat szerint az akkori bizonytalan körülményeknek volt eredménye,valójában az éltetö Szentlélek müvének bizonyult,aki szent tevékenységének kegyelmével szüntelen megújitja a föld szinét.Mindamellett Istvánnak,ennek az igen kiváló fejedelemnek a születését,megkeresztelését, életszentségét és bölcsességét méltán tekinthetjük e szerencsés fejlödés mintegy kezdetének és csúcspontjának.Ezzel ugyanis végleg lezárul történelmeteknek ez a szakasza,és megnyilik a keresztény müvelödés termékeny,új korszaka.

Ami azonban a magyar népet leginkább meginditotta és a keresztény élet elfogadására birta,az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelö életmódja volt.Ehhez járult családja kimagasló példaadása,amelyet hitvese,Boldog Gizella és fia,Szent Imre nyujtott.Igy történt,hogy az a nép,amelyet egykor "a keresztények ostorának " tartottak,a hithirdetök munkája révén olyan nemzetté vált,amely mint a kereszténységnek századokon át hüséges követöje,a hit bátor védöjének kitüntetö nevét érdemelte ki./VI.Pál pápa apostoli leveléböl/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztöl2/Jörg Müller/77
  2010-08-15 19:54:10, vasárnap
 
  Békesség a bünbánat és megbocsátás készségének lelkületéböl.
Isten nem azért kelt büntudatot,mert büntetni akar,hanem éppen azért ,mert meg akarja öt menteni. Hiszen aki megalázkodik és igyekszik megbékülni,az megtapasztalja Istentöl a bün alól történö felszabadulás kegyelmét.Nem kell felelösséget éreznie,ha a másik elutasitja ezt a törekvést.

Azt tanácsolom valamennyi embertársamnak,aki szenved az öt ért lelki megbántásoktól,hogy álljon imádkozva Jézus elé, panaszolja el Neki fájdalmait és képzelje el,hogy Jézus megérinti és megvigasztalja.Majd képzelje el,hogy Jézus az ellenségét is átöleli és mindkettöjüknek megbocsát.Ezt a képet egészen addig ismételnie kell,mig csak a talaj teljesen elö nincs készitve a szivböl jövö megbocsátásra.

Hogyha bátran hatolok elöre gondolataim és érzéseim sötétjében,akkor újra világosság támad bennem...felderenghet a megbocsátás fénye is.
Állitom,hogy a mi világunk szenvedéseinek legföbb oka a megbocsátási készség hiánya.Isten nem akarja ezt a szenvedést. Amikor azt látom,hogy egy-egy páciensem hogyan vergödik...megszoktam,hogy ilyen pillanatokban csendben imádkozom:"Uram,nyisd meg ennek az embernek a szivét!Engedd, hogy megértse,milyen gyógyitó erö árad ki Belöled attól a pillanattól kezdve,hogy megbocsátott!Add meg neki a megbocsátás készségének lelkületét!"/Jörg Müller lelkész és pszichoterapeuta/
 
 
0 komment , kategória:  Jörg Müller  
Bibliából és szenttöl10/76
  2010-08-12 19:31:24, csütörtök
 
  Külsö és belsö békességünk Krisztustól.
"Ö a mi békességünk,aki a kettöt eggyé forrasztotta"/Ef 2,14/. Fontoljuk meg,hogy Krisztus a béke;akkor pedig csak azzal a feltétellel bizonyul igaznak a mi keresztény nevünk,vagyis hogy krisztusiak vagyunk ,ha a bennünk élö békesség által Krisztust tükrözi az életünk.Ö az "ellenségeskedést megszüntette"/Ef 2,16/,mondja róla az Apostol .Semmiképpen se támasszuk fel tehát az ellenségeskedést egymás között .Egész életmódunk tanúsitsa, hogy valóban meghalt az ellenségeskedés.Nehogy életre keltsük egymás között azt,amit oly fönséges módon szüntetett meg Isten, amikor megváltott minket .Pedig igenis új életre keltenénk azt ömagunkban a saját lelkünk vesztére,ha gyülölködnénk és a jogtalanságokat nem akarnánk elfelejteni; kárunkra felébresztenénk azt,ami örvendetes módon már megszünt.
Ellenkezöleg! Ha él a szivünkben Krisztus ,a mi békességünk , akkor mi is szüntessük meg az ellenségeskedést ,hogy amint hisszük,hogy ö ezt már megtette,úgy e hitünk szerint valósuljon meg az a mi életünkben is.Amint ugyanis ö ledöntötte a válaszfalat és e kettöt önmagában,egy új emberben egyesitette és ezzel létrehozta a békét is, ugyanigy kell nekünk is kiengesztelödnünk nemcsak azokkal,akik minket kivülröl támadnak,hanem ki kell engesztelnünk azokat is, amelyek bennünk lázadásokat szitanak, hogy többé már ne tusakodjék a test a lélek ellen,sem a lélek a test ellen.Legyen tehát az isteni törvénynek alávetve a test szerinti bölcsesség ,és uralkodjék ezáltal szivünkben a béke, valósitsuk meg magunkban ismét az új és békességes embert,és egy legyen az,ami eddig kettö volt.
A béke ugyanis nem más,mint két ellentétesnek az összhangja. Amint tehát megszünik emberi természetünknek ez a belsö háborúsága,és élvezzük belsö békénket,mi magunk is békesség leszünk,és a mi igazi - magától Krisztustól kapott - keresztény nevünket a valóságnak megfelelö módon fogjuk majd a világnak bemutatni./Nyssai Szent Gergely püspök /
 
 
0 komment , kategória:  Nyssai Szent Gergely  
Bibliából és lelkésztöl10/75
  2010-08-08 18:43:06, vasárnap
 
  Békesség az örök boldogság elöképeinek szemléléséböl.
Valóban ,Péter ,jó nekünk itt lennünk Jézussal,és igy maradnunk tovább a világban.Hiszen van-e boldogabb,mélyebb,kiválóbb tudat, mint Istenben lenni,hozzá hasonulni,és az élet világosságában élni? Bizonyos vagyok benne,hogy közülünk is mindenki,aki érzi magában Isten jelenlétét,és már átalakult az ö isteni hasonlóságára,örvendezve ezt kiálthatja:Jó nekünk itt lennünk,ahol minden fényben tündöklik, ahol öröm,boldogság és gyönyörüség van,ahol békében ,szelidségben és édes derüben él a sziv,ahol látjuk Krisztust,az Istent;ahol az Atyával együtt ö készitett szivünkben hajlékot,és oda belépve igy szól:"Ma üdvösség köszöntött erre a házra"/Lk 19,9/;ahol Krisztussal együtt az örök javak megszámlálhatatlan kincse halmozódik össze ;ahol az örök boldogság elsö zsengéit és elöképeit mintegy tükörben már elöre szemlélni lehet./Sinai Anasztáz püspöknek Urunk szineváltozása napján/aug.6./mondott beszédéböl/
 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Bibliából és Szenttöl9/73
  2010-08-05 22:19:11, csütörtök
 
  Békesség a megismerés által,Isten életében részesedésböl.
Az Isten Fia maga szerezte meg és érdemelte ki nekünk ezt a magasztos méltóságot,hogy Isten gyermekei lehessünk/vö.Jn 1,12/. Ö maga ugyanis igy imádkozott az Atyához:"Atyám,azt akarom,hogy akiket nekem adtál,ott legyenek velem,ahol én vagyok"/Jn 17,24/, vagyis más szóval,hogy a mibennünk való részesedés által ugyanazt cselekedjék,amit én cselekszem.Söt többet is mond:"Megosztottam velük a dicsöséget,amelyben részesitettél,hogy egy legyenek ,amint mi egyek vagyunk :én bennük,te bennem ,hogy igy ök is teljesen egy legyenek,s megtudja a világ,hogy te küldtél engem,és szereted öket,amint engem szerettél"/Jn 17,23/.

Magától értetödöleg a Fiu itt nem azt mondja az Atyának,hogy a szentek lényegileg és természetileg legyenek úgy egyek,mint az Atya és a Fiú.A lelkek tehát ugyanazokat a javakat,amelyek az Atyában és a Fiúban a természet alapján vannak meg,részesedés folytán birtokolják,és igy részesedés szerint valóban isteniek, hasonlók Istenhez,és részesednek Istenböl.
Ezért mondja Szent Péter :"Töltsön el benneteket kegyelemmel és békével Istennek és Urunknak,Jézusnak az ismerete!Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk : megismertük azt,aki saját dicsöségével és erejével meghivott minket.Értékes és nagy igéreteket kaptunk,hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek/2Pét 1,2-4/.Igy jön létre ,hogy a lélek a Szentháromság müködésében részesedik az emlitett bensö egyesülés révén .Ez ugyan tökéletesen csak az eljövendö másvilágon fog megvalósulni,azonban már ebben az életben is nagymértékben érezhetö.
Ó lelkek,akik ilyen fenséges nagy dicsöségre vagytok teremtve, mit csináltok?Mire törekszetek?/Keresztes Szent János szerzetes/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenttöl10/Antiochiai Ignác/73
  2010-08-01 17:07:26, vasárnap
 
  Békesség munkálása az egyház tagjaiban.
Azért vagy testi és szellemi,hogy a földi dolgokkal békésen foglalkozz, a láthatatlanokért pedig imádkozz,hogy nyilvánvalókká legyenek elötted,és ne legyen hiányod semmiben,hanem bövelkedj minden adományban.A jelen idöben szükség van rád,akár a kormányosnak a jó szélre,és a viharban hányódónak a kikötöre,hogy tieiddel együtt eljuss Istenhez.

Mivel pedig a sziriai Antiochia egyháza ,mint értesültem, imádságtok révén békéhez jutott ,most már én is nyugodtabban hagyatkozom Istenre.Bárcsak elérnék Istenhez szenvedéseim útján,hogy a feltámadásban is tanitványotok lehessek.Úgy illik, istenáldotta Polikárpom,hogy Istennek tetszö gyülést hivjál össze, és válasszatok valakit,aki nektek nagyon kedves,buzgó ember,akit akár isteni futárnak nevezhettek.Legyen az a tisztsége,hogy Sziriába menve hirdesse a ti ernyedetlen buzgóságtokat Isten dicsöségére.
A krisztusi ember nem a maga ura,hanem Istennek él.Ez az Isten ügye és a tiétek,ha teljesititek.Bizom a kegyelemben,hogy ti készek vagytok megtenni ezt az istenes jó dolgot.Mivel ismerem nagy buzgóságtokat az igazság keresésében,csak rövid levéllel szóltam hozzátok.

Kivánom,hogy mindig boldogok legyetek a mi Istenünkben,Jézus Krisztusban!Ö tartson meg egységben Istennel és az ö felügyelete alatt.Isten veletek!/Részlet Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak Polikárphoz irt leveléböl/

/Az elözö bejegyzéshez/jul.29/ füzött kommentárát köszönettel vettem,jól kapcsolódik az aktuális olvasmányokból vett mai bejegyzéshez is ,a békesség munkálásához egyéni és közösségi életünkben/
 
 
0 komment , kategória:  Antiochiai Szent Ignác  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2010.07 2010. Augusztus 2010.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27
  • e Hét: 243
  • e Hónap: 435
  • e Év: 435
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.