Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 177 
Kálvin János imái
  2011-10-31 06:40:23, hétfő
 
  Könyörgés lelki gazdagságért

Mindenható Isten! Te alászálltál miközénk, s arról is gondoskodsz, amire nekünk ebben a földi életben szükségünk van, és ami hasznos. Kérünk Téged, engedd meg, hogy mindenben Rád hagyatkozzunk. Add reánk áldásodat, hogy semmiféle kényszerítést vagy erőszakot ne kövessünk el senkivel szemben, sőt még ennek a gondolatától is távol tartsuk magunkat. Így hadd tanuljuk meg ezen a világon elhordozni a szegénységet, mégpedig úgy, hogy közben belső békénk és megnyugvásunk el ne vesszen, sőt inkább abban a lelki gazdagságban növekedjék, amit Te az evangéliumban kínálsz nekünk...Ámen.

Könyörgés Istenre hagyatkozásért

Mindenható Isten! Messze vagyunk Tőled zarándok utunkon. Ezért azt szeretnéd, hogy mi mindennek ellenére Igéd tanítását követve, a helyes utat válasszuk, s azon maradjunk, hogy aztán végül erről le nem térve, eljussunk Tehozzád. Kérünk arra, hogy hit által láttasd meg velünk, ami rejtve még, hogy egyedül Rajtad csüngve, s egyedül a Te előrelátásodra hagyatkozva, szilárdan higgyük, hogy gondoskodsz életünkről és üdvösségünkről, aminek következtében mi valóban biztonságban érezzük magunkat. Mert még ha a legádázabb vihar is tör ránk, mi akkor is teljes nyugalomban maradunk, míg végül az örök és lelki nyugalomhoz eljutunk, amit a mennyekben már elkészítettél számunkra a mi Urunk, Krisztus által. Ámen.

Kálvin bűnvalló imája

Úristen! Örökkévaló és Mindenható Atyám!
Megvallom és elismerem szent színed előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok, vétekben születtem, rosszra hajlom, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényed nap-nap után sokféleképpen áthágtam és mindezzel a Te igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált vontam fejemre. De Uram, íme szánom és bánom, hogy megsértettelek Téged. - Égő töredelemmel kárhoztatom vétkeimet és alázatosan menekülök a Te irgalmasságodhoz, könyörögvén Hozzád, légy segítségemre az én nyomorúságomban! Szánj meg engem, jóságos Isten, irgalomnak Atyja és bocsásd meg az én vétkeimet a Te Szent Fiad, s az én Megváltom, az Úr Jézus Krisztus szerelméért! Áraszd ki rám és növeld folyvást rajtam Szent Lelked ajándékait, hogy Annak ereje által mind jobban megismerjem bűneimet és ellene mondva a világ csábításának, tagadjam meg az én ó-emberem. Segíts Szent Lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, s teremjem szentségednek és igazságnak gyümölcseit, amiket fogadj el tőlem hálaáldozatom alázatos zsengéjeként. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem! Ámen.

Közbenjáró ima

Mindenható Isten, mennyei Édesatyánk, azt ígérted, hogy kéréseinket meghallgatod, ha azokat a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük Eléd. Azt halljuk parancsolatodból, hogy imádkozzunk azokért, akiket fölébünk helyeztél, a felsőbbségért és kormányzókért, aztán a Te néped minden szükségéért, és majd minden emberért. Így kérünk Téged minden fejedelemért és uraságért, a Te szolgáidért, akikre rábíztad a Te igazságosságod gyakorlását, kiváltképpen pedig ennek a városnak a vezetőiért, add nekik a Te Lelkedet, és naponta erősítsd őket. Kérünk Téged azokért is, akiket pásztorokul rendeltél, s akikre rábíztad a lelkek gondozását és a Te szent evangéliumod terjesztését, irányítsd és vezesd őket a Te Szentlelked által. Aztán kérünk Téged minden emberért, mivel Te az egész világ Üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiket kereszttel vagy üldözéssel látogattál meg, akik szegények, börtönben vannak, betegek, vagy üldözöttek és a testnek vagy a léleknek egyéb próbáit és gyötrelmeit kell kiállniuk...Könyörgünk Hozzád érettük. Ámen.

Kálvin reggeli imája

Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett Neked, hogy engem ezen az éjszakán, mely most elmúlt, kegyelmedből megtartsál, s erre az új napra juttassál, ami éppen most kezdődik, tedd meg, hogy egészen szolgálatodra állhassak.
Segíts nekem, hogy minden gondolatom, beszédem, cselekedetem tetszésdere lehessen, a Te akaratodnak engedelmeskedhessem, és minden lépésem a Te tiszteletedre, testvéreimnek pedig üdvösségére váljék. Amint ebben a földi életben a Te napvilágodat kiárasztod az egész világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet (intelligenciámat) a Te Lelked világossága által, hogy a Te igazságosságod útjait követhessem.
Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra a célra irányul, hogy Téged szolgálhassalak, Téged magasztalhassalak, minden jót egyedül a Te áldásodtól várhassak, és semmit se tegyek, ami nem kedves Előtted.
Segíts, Uram, hogy mindennemű munkámban, amit testemért, és a jelenvaló világért végzek, lélekben felemelkedhessem ama mennyei és boldog élet felé, amit Te készítettél gyermekeidnek. Ámen

Kálvin esti imája

A Nap és a Hold fényében szabad meglátnunk a nappal és az éjszaka változását. Ezért add, ó, mindenható Isten, hogy megtanuljuk szemeinket még magasabbra emelni. Engedd, hogy megláthassuk reménységünk célját, örök üdvösségünket, abban a bizonyosságban, hogy ez az üdvösség ugyanannyira rendíthetetlen, mint a Te hűséged, aminek változhatatlanságát megláttatod velünk a Nap és a Hold, és a Te teremtetett világod állandóságában. Ébreszd fel bennünk a vágyat, hogy szilárdan megálljunk annak az üdvösségnek a várásában, amire Te hívtál el minket, és amit Te készítettél el nekünk a mennyben a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.


Videó : Kálvin imája


Link
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Reformáció ünnepe
  2011-10-31 06:31:34, hétfő
 
  Luther Márton (Martin Luther) a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja. A történelemi protestáns felekezetek A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN emlékeznek meg az ellenreformáció áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott prédikátorokról.


Gáncs Tamás lelkipásztor prédikációjából:

"Amit Lutherék felfedeztek az nem más, minthogy nem a díszlet számít, hanem a tartalom. Hogy nem az számít, ami látszik, hanem az, ami van. Hogy teljesen mindegy, hogy mit mondanak a papok és egyházi méltóságok, ha az nem összeegyeztethető a Szentírással. Hogy a tekintélyelvű egyház merőben ellentétes a jézusi felfogással.

Igen, a reformáció a tekintélyelvű, ítélkező, emberidegen, anakronisztikus, elitista egyház halála. Olyan dinamika, melyben nincsen helye semmiféle képmutató gőgös vallásosságnak. És bizony ilyen értelemben is ökumenikus ünnep a reformáció. Ökumenikus ünnep, mert éppen a megosztottság ellen lép fel.
Éppen a lényege az, hogy nem tesz különbséget első osztályú hívő, és másod osztályú hívő között. Mert egyedül a Krisztushoz való közelség illetve távolság az, ami döntő. És minden más mellékes.

Szeretett testvéreim a Krisztus Jézusban!

Lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de én éppen a ,,legevangélikusabb" ünnepet érzem a ,,legökumenikusabbnak". Azért, mert a reformáció szellemisége egy forráshoz való visszatérésen alapszik. Olyan forrás ez, ami közös. Amit nem sajátíthat ki senki. Olyan forrás ez, ami mellé leginkább azt lehetne kiírni, hogy ,,Mindenki számára!" Vagy azt, hogy: ,,Itt a felekezeti hovatartozás vége!"

Igen, a reformáció nem más, mint az, hogy mindenki számára elérhető a forrás. Hogy mindenki számára elérhető az evangélium. Hogy a kereszténység mindenkié. És nem fordítva, hogy mindenki a kereszténységé.

Azt hiszem, e kettő összetévesztésén áll vagy bukik a jövő kereszténységének a sorsa. A bárkit is kirekesztő egyház teljesen összeegyeztethetetlen a jézusi gondolkodással, és merőben ellentétes azzal, amire reformátoraink az életüket rakták, és sokszor, amiért életüket adták.

Hogy mit kívánok? Tudom, hogy elvileg nem szabad elárulni, de én megteszem, végtére nem vagyok babonás. Szóval, én azt kívánom, hogy a reformáció váljon mindannyiunk számára fogyaszthatóvá a saját életünk számára! És azt kívánom, hogy a reformáció legyen az, ami valójában: egy hozzáállás a kereszténységhez. Egy dinamikus hozzáállás a Jézus Krisztus dicsőségére! Ámen."


VIDEÓ : Tebenned bíztunk eleitől fogvaLink
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
AreformációGenfiEmlékműveElőtt
  2011-10-31 06:06:06, hétfő
 
  Illyés Gyula : A reformáció genfi emlékműve előtt

Száznegyvenhármat léptem: ez a hossza
a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt
milliók végső tisztelgését hozza,
úgy mentem el rajvonaluk előtt.

Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel
a hadrakelt hit zord hadnagyai,
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell
- ők néztek rám - s a szablyás Bocskay!...
Hátrálnom kellett közelükből: mindet
nem fogta össze csak messzibb tekintet.
Fölhúzódtam a kert felé, a fákig
s lelkemben is hűs tárgyilagosságig.

S most mintha ők
álltak volna kaszárnya-számadáson
az én szemem előtt,
feszesen-katonásan
kilépvén éppen akkor
a hátterül kapott nagy szikla-falból
s abból a másik, épp oly teli tömbből,
a mögéjük kövesedett időből.

Addig jöhettek, maguk is meredt
kövek a napfénybe, hol nem lehet
szavuk már. Szavuk immár csak a tett,
mely idővel ad magyarázatot!
Holtak, vigyázz-ban állók, szóljatok!

Vagy előbb én beszélhetek?

Kik ott álltatok, "nem tehetve másképp",
mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen,
mert a langyosat kiköpi az Isten,
kik után tárgyként maradt fönn a szándék,
mennyi az igazság még öklötökben,
mely négy százada oly nagy esküt markolt,
mely kőbe s öröklétbe görcsösödten
tartja ma is a bibliát s a kardot?
Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes
dühével törtetek, a cél, ahogy
elértétek?
Ti kérditek?
S ha nem lesz
örömötökre meghallanotok?
Elmondom. Épp mert nékem is keserves.

Álltatok égve az Úr igazától;
állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor;
aztán dönteni kezdett ezredegyszer
az ész helyett a fegyver
s a láng.
Hogy várja örök üdv a lelket:
rángtak milliószám kínban a testek
csatamezőn, bitófán, vérpadon,
karón, keréken, meg a fájdalom-
szerzés új mestergépein; növesztett
egymással szemben erdőnyi keresztet
Jézus példája, végig Európán;
égtek, hogy égjen itt a kép s a "bálvány",
ott a "csalárd könyv" - városok és falvak,
hol újra emberhúst faltak a félvad
zsoldosok, eladdig míg tűz a tűzzel,
nem állt egymással szemben bűn a bűnnel,
eladdig, míg nem jött - a győzelem?
Az idő. Okosan, türelmesen
s némi humorral.
A kétféle had
és hit várai szemközt állanak
ma is, az én hazámban is:
a zordon fehér-falú s arany-cifrázta templom
vén tornyai még ágyúként vitáznak
minden beharangozáskor, vasárnap
papjaik bent még ősimód dörögnek,
de kijövet az utcán átköszönnek
s ujjon mutatják, hogy hány órakor
s kinél lesz ferbli-kör vagy harcsa-tor
s egy kis ital.
Szép. Magam is helyeslem;
ha pap vagyok, magam is így cselekszem:
"értsük meg egymást!"
De nem volt nagy ár
mégis a harminc évi döghalál,
d'Aubigné dühe, Coligny halála,
Szent Bertalan bosszútlan éjszakája,
fél Németország, a ketté törött
Európa s hogy itt volt a török
százötven évig és a mi hazánk... -
Ez lett a "győzelem"! Ezt küldte ránk
Isten azzal, hogy "napként kimutatta":
nem érte folyt a harc, hanem miatta;
ilyen volt, mit díjul szánt, a jövő:
mert volt-e vajon győztes, kit nem ő
rendelt eleve győzni?
Győztetek.
Maga a Sátán győzött veletek!
Balekok voltatok, mind! Hátra arc!
Nincs jogotok egy lépés sem előre.
Törlődjetek be kőbe és időbe.
Elveszett - eleve! - a harc!

mondtam keményen, mint aki magára
támad először is az igazával;
majd:
Megbuktatok! A haddal simára
törölt kontinens - e fekete tábla -
közepére mi iratott eredmény?
Egy betű, egy már tréfának sem új
buta betű s az is csak magyarul:
mért több a keresztyén, mint a keresztény?
Értelmet annyi millió halott
véréből ennyit párolhattatok,
midőn - feledve, kinek mi a dolga -
karddal csaptatok ti is a Csomóba:
a Föladatba, mely épp a kötés
kibogozásával szép és merész.
Ez az "eredmény"!

És ha - ez se volna?!
- kondult bennem is, ahogy várható volt,
a tulsó torony az innen valóra
(és attól fogva mind a kettő bongott)
s kelt ezredszer is - alig finomodva -
bennem a két ős ádáz szó-birokra:
a mindig úrhitű tolnai pásztor
s a csupa dac sárréti prédikátor.
Mert mi szorította kézbe a fegyvert?
Nem a Rossz ellen támadt, aki felkelt?
S ha annyi sem lett volna harc? Ha szótlan
"hal el a hit" a "római mocsokban"?
Ha arra tart eszme s világ, amerre
a "tiarás templom-kufár" vezette,
ha nincs, ki a bűnnek ellenszegül
s - ha úgy fordul, hát reménytelenül,
de csak annál szebb önfeláldozásképp -
odavágja, hogy "nem tehettem másképp!",
ma hol vagyunk?! Akkor tán elmarad
a kín, a vér, akkor nincs áldozat,
nincs - inkvizició?!
Ha - bár "hiába" -
Gusztáv Adolf nem ül harci lovára,
jobbágy-iga helyett nem vágynak inkább
fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták,
valdeusok, husziták, Bocskay
írást-imát se tudó hajdui,
hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár,
amilyet az imént lemosolyogtál?
Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs - Kálvin?
Nem hiszem.

Vagy mást mondok: szobádban volna villany,
ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe?
Hol kezdődött, hogy atomerő is van
S holnap rakétán repülsz ki az űrbe?
Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riaszthatott vissza, sem a gálya -
sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredő "hiába"!
Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a mult, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:
előre! és ők vállalták e sorsot -
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

Álltam némán, hírhozó katonájuk,
már azt forgatva, hogy én mit kapok,
nem is őtőlük magyarázatot:
a tettektől, melyek - akár a gyermek -
magukért csak felnőttsorban felelnek.
Végül, ezt mondtam, önvigasztalásképp:
volt bárkié a szándék,
maga az Isten se tudhatta másképp.


Videó: Illyés Gyula - A reformáció genfi emlékműve előtt


Link
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Évközi 31. vasárnapra
  2011-10-30 04:15:01, vasárnap
 
  Értünk járta keresztútját, hogy nekünk életünk legyen!

Családok keresztútja 2011 MPEG 2Link


Bach - János passió - Es ist Vollbracht!

Jézus szava a kereszten: Beteljesedett!Link


Mozart - Requiem - Lacrimosa

Könnyel árad ama nagy nap,
Hamvukból ha föltámadnak
A bűnösök s számot adnak.Link


Faure - Pie Jesu - Kegyes Jézus adj nekik nyugodalmat!


Link


Vasárnap van.

Október hónap utolsó vasárnapja. (évk. 31.)

Az én Jézusom a Krisztus, akinél a legértékesebb ajándék,
az Élet ! Mely után vágyunk, mely nem múlik el soha:
"Én vagyok a feltámadás és az élet;
aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.
Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre." (Jn 11, 25)

Lassan beérkezünk a november hónapba.
A természetben, - az ősz bevégzi pusztító munkáját.
Úgy tűnik, - csatát veszít az élet, s a halál diadalmaskodik.
A szél vad kegyetlenséggel kergeti a megsárgult, hulló leveleket.
Ezekben a napokban emlékező szeretetünk
fagytól mentet virágokat gyűjt össze,
hogy ellenkezésül, megpróbáljunk tavaszt varázsolni a temetőkbe.
Fellobbantva a gyújtott gyertyák fényét,
bele akarunk világítani a halál sötét éjszakájába.

A szomorúságban is megnyugvást nyújt annak,
aki hittel és teljes reménységgel képes fogadni,
amit a gyertyák fényében magasodó diadalmas Keresztjéről,
Jézus mond nekünk. Elmondja, hogy Ő is tudja,
- a legnagyobb rossz a bűn következménye, - a halál.
Elmondja, hogy Ő azért jött, hogy kifejezze velünk való együttérzését.
Elmondja, hogy a Golgotán, - a halállal vívott küzdelméből,
Ő győztesen került ki.
S ebből a győzelemből hozta számunkra az Életet.
Ígéri, hogy minden igaz követője,
részese lesz ennek a győzelemnek.

A temetők keresztjéről ezekben a napokban
még közelebb hajol hozzánk és azt súgja szívünkbe:

"tudom, hogy vigasztaló tanításom ellenére is
fájdalom lakik szívetekben.
De hisz embernek lenni, - annyi, mint sírni, szenvedni.
Ám a hit nyomán, felragyog az örök élet reménye!"

Tövisként sírhat szíveinkbe,
- és ugyanakkor önvizsgálatra is kényszerít, -
annak fájdalma, ha arra gondolunk,
lehetnek sírok, melyek lakói,
sem életükben, sem halálukban nem kapaszkodtak a Keresztbe.
Ez által képesek tanítani bennünket a holtak, - szépen élni.

S imára biztatnak, mert az értük elrebegett,
hitből fakadó imával, - segíthetünk rajtuk.

Gondolhatunk a saját sírunkra kitűzött keresztre.
Igyekezzünk úgy élni, hogy az a kereszt, -
valóban hitünk hirdetője legyen.

Hirdetője annak a Virradatnak,
mely meghozza szeretteinkkel a találkozást,
s melynek soha nem lesz alkonya.

Az élet Ura,
fosszon meg bennünket
a halál fullánkjától!

Szeretettel : Árpád

 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Mihi diája: Szeretteinkért
  2011-10-30 04:04:20, vasárnap
 
  Mihályfalvi János szép diája az elmúlásról : Szeretteinkért


Link

Mihályfalvi János új oldalai

Mihi új oldalakat tett fel.
A tömörítet PPS. fájlok letöltési lehetőséggel.

Az oldalak az alábbi linkeken érhetőek el:Link


Link


Honlapjai változatlanul itt elérhetők:
Azonos tartalommal!Link


Link


Link
A diákat úgy kell letölteni, hogy : RÁ KELL KATTINTANI a DOWNLOAD NOW PARANCSRA, MAJD NÉHÁNY MÁSODPERCET VÁRVA, A Download file now parancsra.

Kedves Barátaim és Látogatóim!

Köszönöm látogatásaikat és leveleiket. Kívánok mindenkinek Istentől megáldott, békés hétvégét, erőt, egészséget, meghitt megemlékezéseket elhunyt szeretteinkről. A hit rovatban holnap is írok, de hosszabb bejegyzéssel kedden reggel jelentkezem . Vigyázzanak magukra és egymásra.
 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
Pecznyík Pál versek
  2011-10-30 03:51:34, vasárnap
 
  Népek reméljetek!

Forrong a nagyvilág, sok helyen lázadás,
életet pusztító, súlyos vízáradás.
Háború, földrengés, erdőtűz, sokfelé,
nyomor, kín, szenvedés, szív megrendül belé.
Istentől elfordult sok nemzet, mi vár rád,
nő a népesség is, immár hét milliárd!
Éhezők, szomjazók, vádoló szava száll,
közöttük naponta, rendet vág a halál.
Egymást vádolja rég, gazdag és a szegény,
jobb életvitelről, így elfogy a remény.
Népek élet-egén, gyűlnek a fellegek,
Isten nélkül lám így, élnek az emberek.

Népek: reméljetek, nincs még veszve minden,
örök fény honából, fényt küldött az Isten!
Ez a mennyei fény, Jézusban szállt közénk,
lélekmentő karját, hívón tárja felénk!
Bűnterhes múltunkat, Megváltónk jól látja,
szennyes lelki ruhánk, hófehérre váltja!
Bár e váltás, drága életébe került,
ám győztes harc után, Atyja jobbjára ült!
Onnan jön másodszor, de akkor ítélni,
ezerszer jaj annak, aki Őt nem féli!
Jézusban üdvöt nyer, aki még bűnt szeret,
vár rá a fény-hona, s mennyei öltözet.


Pecznyík Pál Celldömölk, 2011. X. 28.


Hol van a helyünk?

Isten azt akarta, töltsük be a földet,
ültessünk virágot,fenyőt, cédrust, tölgyet.
sokféle gyümölcsfát, búzát, rozst, árpát,
utak mentén fákat, élvezhessük árnyát.
Mi be is töltöttünk dombot, völgyet szépen,
istenképű ember, szennyezni nem szégyell?
Szennyezzük a földet, vizet és levegőt,
írtjuk a sok erdőt, oxigént lehelőt.
Földet: otthonunkat, szemétdombbá tettük,
s a jóra intő szót, büszkén megvetettük.
Lám ilyenek vagyunk, önmagunkban bölcsek,
sok ember azt hiszi, Istennél is bölcsebb.
Pedig a világot, millió jelével,
ember fel nem fogja, parányi eszével.
Döbbenjünk rá végre, hol van a mi helyünk,
fejfánk is elporlad, melyre vésik nevünk.
Földi viszonylatban, mi mulandók vagyunk,
alacsonyan ível, rövid élet-napunk.
Helyünk? Föld porában, hű Alkotónk előtt,
ám aki hisz Benne, mennybe emeli őt!
Ki meg büszke szívvel, hátat fordít Neki,
örök tűz-tavát az, el nem kerülheti.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2011. X. 28.


Feri bácsi hazament...

Tavaszi csendes napunkon,
én még beszélhettem vele,
várad-téri templompadban,
mellette ült, drága neje.
Nem tudhattam, ők sem tudták.
Istennek titkos a terve,
nemsokára elpattan majd,
Feri bácsi szíve kelyhe.
Nyár pedig mint éji álom,
hamar, múlt ködébe merült,
majd átlátszó lepel gyanánt,
a tájra, őszi fény terült.
Feri bácsi távozását,
újságunkból tudtam meg én,
keskeny út végére érve,
hazament, s űr maradt helyén.
Bűnösöknek Megváltója,
érte is ontott drága vért,
s ahová ő régtől vágyott,
lelke: Urához visszatért.
Megpihent a fáradt vándor.
Ott örömnek nem lesz vége,
Ha engem is szólít Uram,
hiszem: találkozok véle.
Megváltottak seregében,
örvendünk majd fény-ruhában,
Isten dicső országának
gyémántszínű, csarnokában!


Pecznyík Pál Celldömölk, 2011. X. 28.


Csak egy életünk van!

Hazánknak útjain,
egyre több jármű jár,
s rajtuk több vezető,
haza, nem juthat már!
Sajnos, gyakorta van
halálos ütközés,
többször így végződik,
sietős törtetés!
Óh, mért nem vigyázunk
egymásra, emberek!
pótolható teste,
földön nincs senkinek?
Csak egy életünk van,
ám az, nagyon drága,
döbbentsen rá minket,
temetők virága.
Balesetben sokan,
halnak fiatalon,
testük kiterítve,
sötét ravatalon.
Egyetlen életet
adott nekünk Isten,
természetes módon,
érjen véget itten.
Bár a halál mindig,
hátunk mögött lohol,
ágyban leljen minket,
s ne úton, valahol.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2011. X. 28.


Vár minket az új Föld!

Nem vagyok másoknál okosabb, nemesebb,
nem irigylem mástól, mi nékem kevesebb.

Hű Megváltóm, csodás módon bánik velem,
Atyjától hányszor kért, újabb esélyt nekem!

Most is közeledik, múló évem vége,
nem tudok eléggé hálás lenni érte!

Hiszen oly sok öröm, és áldás volt abban,
amit kegyelemből, ajándékként kaptam.

Atyám, betegséget, távol tartott tőlem,
sok rám leső veszélyt, elrejtett előlem.

Ezért nincs más vágyam: Vele járni, élni,
bűnbánó lelkeket őhozzá kísérni.

Bűnbánó fiait, ma is hívja, várja,
bűnök világából, hol hull könnyek árja.

Közelébe: ahol nem számlálnak évet,
csodás, végtelen lesz, új földön az élet!

Mert ez a Föld, csupán árnyéka az újnak,
abban meglátjuk majd, szent arcát az Úrnak!

Vesszen hát e múló földnek, fénye, bája,
vár minket az új Föld, ezernyi csodája!


Pecznyík Pál Celldömölk, 2011. X. 24.


Aki úgy él, ahogy tanít...

Egy misszionárius hindu nők csoportja előtt beszélt, és meglepődve látta, hogy egyikük felkel és távozik. Hamarosan visszatért azonban, és még figyelmesebben hallgatott, mint azelőtt.

- Miért távoztál beszédem közepén? - kérdezte a misszionárius.

- Annyira érdekeltek azok a csodák, amikről beszéltél, hogy elmentem, és megkérdeztem a szolgádtól, hogy úgy is élsz-e, ahogy tanítasz. Azt mondta, hogy igen, ezért visszatértem, hogy még többet halljak Jézusról - felelte az asszony.Pecznyík Pál versei, áhítatai, írásai lányának, Jolikának oldalán olvashatók:
Link
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyík Pál írásai  
Őszi ima
  2011-10-29 07:45:47, szombat
 
  Nichifor Crainic : Őszi ima

Engedd meg, hogy úgy múljak el, mint a fák
ősszel, ha lombjait veti az ág
s kék-piros-sárgái égett leveleknek
megfordított fáklya lángjaként lebegnek.

Az őszi fa: Seneca; leveleit
cseppenként elvérző ága pedig
a bölcs kor, amelynek vére ered, -
de áll a törzs, büszkén a kékbe mered.

Engedd meg, hogy úgy múljak el, mint a fák,
öltsek gondolatot, mint lombot az ág
s a megsebesülés lángkoszorúját
égve még lássam, hogy milyen a világ.

S ha gyermekek jönnek játszani ezekkel
az aláhullajtott gondolattüzekkel,
mint kopár facsúcs a kék magasság ölén,
az új század számára rügyezzek újra én.
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Mihi letölthető oldalai
  2011-10-29 07:37:24, szombat
 
  Mihályfalvi János új oldalai

Mihi új oldalakat tett fel.
A tömörítet PPS. fájlok letöltési lehetőséggel.

Az oldalak az alábbi linkeken érhetőek el:Link


Link


Honlapjai változatlanul itt elérhetők:
Azonos tartalommal!Link


Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
BessenyeiSzínművészünk özvegye
  2011-10-29 07:30:39, szombat
 
  Bessenyei színművészünk özvegye meggyalázta nemcsak ötvenhatunk, hanem férje emlékét is

Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Hírportálunk olvasóinak nem kell különösebben bemutatnunk méltán legnagyobbjaink közé tartozó színművészünk özvegyét, B. Élthes Eszter asszonyt: amint rovatunkban már szóvá tettük, viszolyog az Árpád-házi zászlótól és a holocaustipar végtermékeit elutasítóktól, azonban honlapján a minap közzétett, '1956 - avagy meddig engedi a hatalom, hogy segítsenek neki?' című irományával nemcsak akkori felkelőinket, hanem szeretett férje emlékét is meggyalázta.

Szerinte az 1950-es években hatalmon levők 'nagy része - élükön Rákosival - tisztelte és becsülte a művészetet és a művészeket, személyesen ismerte őket, 'törődött' velük, ők pedig hittek a vezetőknek, elsősorban annak, hogy a fennen hangoztatott célok elérésében kölcsönösen támogatják egymást. Ennek volt köszönhető, hogy sok régi párttag, illetve pártszimpatizáns mellett új emberek, művészek is párttagok lettek, nem érdekből, hanem hitből.'

Azért ami a tiszteletet, becsülést, 'törődés'-t illeti, talán nem ártott volna körüljárnia, miért maradt ki közülük mégis - hogy csak találomra néhány nevet említsünk - Wass Albert, Alföldi Géza, Nyirő József, Sinka István, Erdélyi József, illetve ami a színpadot illeti, Szeleczky Zita vagy Páger Antal, avagy ők erre netán szerinte is méltatlanoknak bizonyultak volna?

'Egy katolikus soha nem helyeselheti a szocializmust, pláne nem a kommunizmust.' - írja továbbá, majd - Molnár Tamás filozófusra hivatkozva - így folytatja: 'Mégis, a katolicizmus bizonyos értelemben megérti a kommunista diktatúrát, mert az, ha hazug eszményekért is, de fenntartja a rendet, rendelkezik szilárd világnézettel, és ennek megfelelően nem tűri a szellemi és erkölcsi zűrzavart.'

Kádár akasztásait, félreállításait ismerve aligha kérdéses, mennyire volt a rendszer rendfenntartó, szellemi-erkölcsi zűrzavart nem tűrő, miként az sem, hogy e vallomása mennyire kísértetiesen emlékeztet bennünket Zoltai Gusztáv ( Zucker Gerzson) kijelentésére, miszerint 1956 után a rendszer igenis élhető lett, konszolidált állapotokat teremtett.

Még az a szerencse, hogy mindezt nem férje életében jelentette meg.Link


Tompó Testvér írásai a Hun Híren:


Link


Tompó Testvér előadásainak plakátjai képtáramban:


Link
 
 
0 komment , kategória:  ifj.Tompó László írásai  
Álmos Király Akadémia IV.
  2011-10-29 07:21:52, szombat
 
  Álmos Király Akadémia IV. előadása - Nagyszentmiklósi kincsek 2. rész 92:15 perc


Link

 
 
0 komment , kategória:  Álmos Király Akadémia és TV.  
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 177 
2011.09 2011. Október 2011.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 177 db bejegyzés
e év: 1880 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 183
  • e Hét: 183
  • e Hónap: 27313
  • e Év: 27313
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.