Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2012.11.13, Kedd
  2012-11-13 07:22:12, kedd
 
 

Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. (Ézs 55,9)

Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. (1Kor 13,12)

Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjak.
Római levél 8, 25.

Helyes tanítás, de nem egykönnyű megtanulni. Igaz prédikáció, de nehéz hinni. Nagyszerű tanács, de nehéz követni. Jó beszéd, de rosszul tesszük. Mert igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják s olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelenvaló életüket. Kevesen vannak, akik ezt az idegvaló életet csak homályos vaküvegen át, a másik, örökkévaló életet pedig tiszta, nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget, sajnos, sokan elfelejtik, e rövid élet mulandó javaival pedig sokat is törődnek. A mulandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek néki, az örökkévalónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélnek eresztik.
A keresztyén ember azonban az ellenkezőt tegye. E múló életre csak csukott szem el hunyorogjon, az örök életre pedig tágra nyitott szemmel nézzen. E földi életben csak bal lábával tartózkodjék, jobb lábával és egész szívével pedig a mennyei életbe támaszkodjék. Ezt várja mindig, - örvendező, bizonyos reményben.

Minden e földön csak elmúlandó,
Semmi nincs itten megmaradandó;
Ne kívánd lelkem a mulandókat,
Keressed inkább az égi jókat.
 
 
2 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.11.12, Hétfő
  2012-11-13 07:19:12, kedd
 
 

Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1Sám 16,7c)

Mivel ő, a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. (1Pt 1,15)


Azért ha valaki. Krisztusban van, új teremtés az.
Korinthusi második levél 5, 17.

A keresztyén ember új teremtés. Isten újjáalkotott műve, aki mindenről másképp beszél, gondolkodik és ítél, mint a világ. S mivel ő maga új ember lett, néki is újjá lett minden. Itt a hitben, egykor pedig nyilvánvaló lényeg szerint is. A világ például bűnös eredete és ó-embere miatt nem tud a halálban mást látni, csak rettentő ellenséget, amely véget vet az életnek és minden örömnek.
A keresztyén ember viszont mivel új teremtés lett, egészen mást, sőt ellenkezőt tud látni a halálban. Rossz dolgában is tud dacolni és boldogan dicsekedni. Kincse van, akkor is, mikor szegény; hatalmas úr akkor is, mikor börtönben ül; erős akkor is, mikor gyenge és beteg; merő dicsőségben fürdik akkor is, mikor gyalázzák. Mikor pedig meghal, csak új, igazi ember lesz belőle. Megújul a szíve, s megújul körülötte is minden. Tehát már e földön elkezdi jövendő életét, amelyet most még csak hitében hordoz, de amely egykor teljessé és nyilvánvalóvá lesz.

Áldott Jézus, segélj minket erre,
Jöjj és vígy át az örök életre,
Hogy dicsőségben
Boldogultakkal élünk az égben.
 
 
2 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.11.11, Vasárnap
  2012-11-13 07:10:00, kedd
 
 

Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. (Jer 24,7a)

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. (2Kor 1,21-22)

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2)

Filippi levél 3, 17-21.

A mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.
Filippi levél 3, 20.

Mi, akik Krisztusra keresztelkedtünk meg és hiszünk, reménységünket nem e földi élet ideigvaló igazságába vetjük. Nekünk olyan igazságunk van, amely a hittel Krisztuson csüng a mennyben. Egyedül Reá támaszkodik s mindig arra törekszik, hogy örökké Benne maradhasson, aki eljövetelével e földi életnek egykor végetvet, testünket, életünket elváltoztatja, hogy egészen új, tiszta, szent s az Ő dicsőséges testéhez hasonló legyen.
Ezért nem is vagyunk mi már a föld polgárai, mert minden megkeresztelt keresztyén a mennyország született polgára. Úgy viselkedjünk hát, mint akik oda tartoznak, a mennyben vannak otthon s már most azzal vigasztaljuk magunkat, hogy Isten egykor bevisz bennünket. Addig pedig várjuk a mi Üdvözítőnket, aki nekün k az égből örök életet, igazságot és dicsőséget hoz.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.11.9, Péntek
  2012-11-09 19:36:44, péntek
 
 

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! (Zsolt 31,6)

Minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. (1Kor 3,22-23)

Péntek

Vége lesz !

Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?
27. zsoltár 1.

A szorongattatásban is van ugyan békességünk, de az Úr azt úgy adja, hogy hegyen-völgyön, nappalon s éjszakán vezet át. Nem kell mindig hegyre hágnunk s nincs mindig éjszaka, de viszont nincs mindig nappal sem s nem mehetünk mindig kényelmes völgyeken, hanem egymást váltja a hegy, meg a völgy" a nappal és az éjszaka. Így kormányozza az Űr a keresztyén egyházat. ahogy a szentírás történeteiben is látjuk.
Már most az a mi életünk ereje, hogy a mi Urunk olyan Tanácsadó és Vigasztaló, akinek igéje. nemcsak szó, hanem segítség is a szenvedésben. Mikor megpróbáltatások közé jutunk, igéje hűséges tanácsával erősít, hogy gyengeségünkben össze ne roskadjunk, hanem megállhassunk. De mikor eljön az ideje s már eleget szenvedtünk, lehajol hozzánk erejével, hogy győzelmesen általmenjünk. Mindegyikre szükségünk van. A tanácsra is, hogy a szenvedésben vigasztalást v együnk és talpra álljunk, de az erőre is, hogy általmenjünk. Minden zsoltár szenvedőknek való erő; amely megpróbáltatásban és szenvedésben vigasztat, hogy össze ne roppanjunk, hanem reménységünk legyen türelemben. Így vezeti az Úr az egész keresztyénséget. Ez az Ő országlása. Aki ezt nem tudja, nem ismeri a Krisztus királyságát.

Maradj velünk, mi Krisztusunk,
Mert már este felé vagyunk;
Szent igéd világosodjék,
Mi szívünkben munkálkodjék.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.11.8, Csütörtök
  2012-11-09 19:33:28, péntek
 
 

[Ti azt mondjátok: Nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izráel háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek! (Ez 18,25)

Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. (1Pt 5,6)

Csodálatos Krisztus.

És hívják nevét: csodálatosnak.
Ésaiás 9, 6.

Krisztusnak azért csodálatos a neve, mert csodálatos Ő maga. Hiszen mindazt, amit a keresztyén egyházban művel, eltakarja a szemünk-eszünk elől és azt az Ő igéjébe rejti bele. Megigazulás, szentség, erő, élet, üdvösség s minden, amit az egyház Krisztusban bír, megfoghatatlan az ész számára és el van rejtve a világ elől. Éppen ezért elhibázott dolog az egyházat az értelem törvényei, vagy a külső látszat szerint ítélni meg. Ha ezt teszed, nem látsz egyebet bűnös, fogyatékos, gyenge, megkeseredett, nyomorult, hajszolt s üldözött embereknél. Akkor ítéled meg helyesen a keresztyéneket, ha arra nézel, hogy meg vannak keresztelve, Krisztusban hisznek, hitüket igazi gyümölcsök igazolják, keresztjüket türelemmel és reménységben hordozzák. Ez a keresztyén egyház igazi ismertető jele.
A keresztyén egyház igaz és szent. A látszat azonban mást mutat. Az ember csupa bű nt lát és halált s alig hall egyebet e világ ördögének káromlásainál. Ennek pedig az az oka, hogy az igazság nem bennünk van, hanem Krisztusnál és a belé vetett hitben. Hogy a keresztyén egyház és minden keresztyén bűnvalló szóval szüntelenül ezt mondja: tudom, hogy bűnös vagyok és tisztátalan; - ülök nehéz rabságban; halálban és gyalázatban; nem is érzek magamban mást, csak merő bűnt. Mégis megigazult vagyok és szent; nem önmagamban, hanem Krisztus Jézusban, "ki lőn nékünk Istentől bölcseségül, igazságul, szentségül és váltságul."

Mily csodálatos a te neved nekünk;
Oh felséges Úr, mi kegyes Istenünk,
Dicsőséged felhat a nagy égre
S teljes vele a föld kereksége.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
2012.11.7, Szerda
  2012-11-09 19:27:35, péntek
 
 

A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. (1Sám 2,4)

Pál írja: Az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. (2Kor 12,9)


Harc után győzelem.


Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidét zsámolyul vetem a te lábaid alá.
110. zsoltár 1.

A próféta úgy jellemzi Krisztus országát, hogy az szüntelen hadban áll. Mert hiszen azt mondja: amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. Lehet, hogy ez nekünk nem tetszik: Mi úgy gondolkodunk, hogy ilyen királynak nem kellene annyi ellenséget megtűrnie, hanem egyetlen szempillantásban el kellene bánnia velük. - Meg is teszi majd, de idejében. Amíg élünk, szüntelen a harc. Emberi okoskodás, tulajdon testünk, halál, ördög és mindenféle romlás üldöz szorongató rettentéssel. Azért, aki keresztyén akar lenni, jól gondolja meg; és legyen tisztában azzal, hogy mire vállalkozik.
Harc nélkül nem lehetsz a Krisztus híve. Azért mikor fenekedik és dühöng az ellenség, azt mondom: így van ez jól. Mert olyan Királyunk van, akit örökösen támad a világ, ördög, bűn és halál. Lehetetlen, hogy Krisztu snak ellensége ne legyen. Országa a harc országa. A másik életben majd békességünk lesz, itt azonban harc a sorsunk.

Izrael még nem juta
A szép Kánaánba,
Őt a puszta tájakon
Sok csalódás várja:
Ide-oda megy, vonul,
Háborogva tárad,
Egyik ellenség után
Rá a másik támad.
 
 
0 komment , kategória:   H. Napi Ige.  
Turmezei Erzsébet: Ámon, az ács
  2012-11-07 17:15:48, szerda
 
 
Turmezei Erzsébet: Ámon, az ács

Két szálfát hoztak Ámon udvarára
És szólt a főpap: ,,Ámon, jól figyelj: Kereszt legyen. Ne félj! Meglesz az ára.
Durva, nehéz... Ne faragj rajt' sokat. Sürgős.'' És Ámon munkához fogott.
Fejszecsapások hullottak a fára. Akkor hajnalodott.

Felkelt az asszony is, a gyermek is. ,,Édesapám, milyen két furcsa fa.
Mi lesz belőle?'' ,,Eridj Salomé, ne is kérdezd!''- döbben föl az apa
Kis Salomé vidáman elszalad. Milyen erős a nemrég béna láb!
De jó is volt Jézushoz vinni őt, követve szívük halk sugallatát.
Csodálatos volt az a pillanat!

Ámon dolgozik. Készül a kereszt. Nehéz a szíve. Ki is hordja majd?
Valami gyilkos, lator, lázadó nyomorult emberteste függ le rajt.
Akárkié, annak nem hirdetett bocsánatot szelíd Názáreti,
Mint őneki. A kis Salomé sírva jő megint:

,,Édesapám, ne ácsold azt a fát, valami úgy fáj a szívem körül"
Ámon, az ács, verejtéket törül.

És két pribék cipeli már tova.
"Hová, emberek? Csak azt, hogy hova kinek? Szóljatok! Két kérges kezem
keresztet, mást mindennap annyit ácsolt, de soha semmit ilyen nehezen!"
"Eh, valami hamis próféta volt. Jézus. Hiszen hallhattad a nevét.
Nem emlékszel rá?" "Jaj! Emlékezem." ,,Ámon, vidd már a pénzt.
Kell a kereszt. Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki.
Ha igazán Isten fia, ne félj, majd leszáll róla a Názáreti.
Őrajta lesz, nem a te válladon."

Ámon csak áll, csak áll, s két szót dadog szünettelen:
,,Nem adom. Nem adom." ,,Megvettük, Ámon. Mi közünk veled?
Ácsolhatsz egyet önmagadnak is. Ma az ács fia, holnap meg az ács."
"Nem, nagyurak, kérlek, ma engemet. Énrám sújtson le ostor, kalapács!
Ártatlan Ő. Annyit vétkeztem én.
A gyermekemet gyógyította meg!
Ha vért akartok, itt van az enyém!"

,,Elég volt, Ámon. Vidd a pénzedet."

Kavargó, lármás, gyülevész menet.
Látni akarnak, egymáson taposnak.
"Ni hogy' vérzik! Ni már megint verik!
Odanézzetek, már megint leroskad!"
Ki hederítne rá, hogy valaki ott tördeli kezét a vad menetben:
"Nem az övé! Az enyém, az enyém! Nekem adjátok! Az az én keresztem!"

Csak másnap reggel vetődik haza. Semmit se szól, semmit se kérd az asszony.
A nagy kereszt ott állt a Golgotán s ő fenn maradt, hogy álmatlan virrasszon,
és faggassa a kereszt titkait, a nagy keresztét... Hiszen az övé volt...
Ő ácsolta... Virrasztott végtelen, míg el nem kezdett pirkadni az égbolt.

Most hazajött. Az asszony is remeg. Egymásra néznek; sír bennük a bánat.
Szívükbe hasít az a kacagó, boldog gyermekhang. Szegény Salomé,
Szegény, ó mit se sejt. ,,Édesapám, álmomba' láttam ám édesapámat!
Ékes királyi széket faragott két nagy-nagy fából. S az Úr Jézus ráült.
Koronája volt. De egész olyan volt, mint mikor meggyógyította a lábom.
Fényes angyalok álltak körülötte és uralkodott az egész világon.
Édesapám, úgy-e gyönyörű álom?"
Ámon sötét szeme látóra tágul:
,,Királyi széket... faragtam neki... és uralkodik az egész világon?
Királyi szék lesz véres keresztfából... A te váltságod az Ő vére, Ámon.
Igen, kis Salomém, egyetlen lányom, gyönyörű álmod volt: próféta-álom!''
 
 
0 komment , kategória:   X. Túrmezei Erzsébet  
Kívánok Neked szépséges napot! I
  2012-11-06 12:42:37, kedd
 
 Kívánok Neked szépséges napot! Ildykó 
 
0 komment , kategória:   B. Ildykó.  
Szép hétvégét.
  2012-11-06 08:30:08, kedd
 
  
 
0 komment , kategória:   B.Gyűrüsné Molnár Julianna.  
Ne haragudj,hogy késve tettem ki e csodás képeid.KÖSZÖNÖM.
  2012-11-06 08:28:32, kedd
 
 

ditke 
 
0 komment , kategória:   B. Ditke.  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2012.10 2012. November 2012.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 18 db bejegyzés
e év: 1015 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 1843
  • e Hónap: 4733
  • e Év: 13082
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.