Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és szerzetestől23/297
  2012-08-30 14:58:13, csütörtök
 
  Békesség egyenes- és tisztaszívűségből.
1. Két szárnyon emelkedik fel az ember a földrôl, tudniillik az
egyenesszívűségen és a tisztaságon.
2. Az egyenességnek szándékunkban, a tisztaságnak kívánságunkban kell lennie.
3. Az egyenes szív Istenhez törekszik, a tisztaság eléri és
gyönyörködik benne.
4. Semmiféle jócselekedet sem esik nehezedre, ha belül rendetlen kívánságoktól ment leszel.
5. Ha egyébre nem törekszel és mást nem keresel, mint Isten akaratát és felebarátod hasznát, belsô szabadságban örvendezhetsz.
6. Ha szíved egyenes úton járna, minden teremtmény életednek tüköre és szent tudományok könyve volna.
7. Nincs oly apró és silány teremtmény, amelyben Isten jóvolta nem tündökölne.
8. Ha te belsôképp jó és tiszta volnál, bezzeg mindent akadály
nélkül felismernél és jól megértenél.
9. A tiszta szív áthatja az egeket és a poklot.
10. Aki minô belül, akként ítél külsôképpen.
11. Ha van e világon öröm, az csak a tisztaszívű emberben lakik.
12. És ha van valahol nyomorúság és lelki szorongatás, azt legjobban érzi a gonosz lelkiismeret.
13. Mint a vas, ha tűzbe teszik, elveszti a rozsdát és egészen tüzes lesz; úgy az ember is, ha egészen Istenhez tér, kivetkôzik a
lanyhaságból és új emberré válik.
14. Mihelyt az emberben meghűl a lelki buzgóság, legott irtózik
akármi kis munkától és örömest kap a külsô vigasztaláson.
15. De mikor kezdi magát tökéletesen legyôzni és emberül az Isten útján járni, akkor kevésbe veszi, amit azelôtt súlyosnak tartott./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és szerzetestől22/296
  2012-08-26 15:14:22, vasárnap
 
  Békesség Krisztus barátságából táplálkozó életből.
1. Elôször magadat tartsd békében, akkor másokat is békéltethetsz.
2. A békeszeretô ember hasznosabb a nagy tudósnál.
3. A szenvedélyes ember a jót is rosszra ferdíti és könnyen elhiszi
a gonoszt.
4. A jó és békeszeretô ember mindent jóra magyaráz.
5. Aki csendes békében van, senkire sem gyanakszik. Akinek pedig nincs helyén a szíve és indulatos, tele van gyötrô gyanakodással; maga sem nyugszik, mást sem hagy nyugodni.
6. Gyakran olyat mond, amit el kellene hallgatnia, azt meg
elmulasztja, amit hasznosabb volna megtenni.
7. Igen szemes abban, amire mások kötelesek; de azt könnyen
elhagyogatja, amivel maga tartozik.
8. Azért elôször is magadért buzgólkodjál úgy aztán méltán
buzgólkodhatol felebarátod jobbításán.
9. Saját tetteidet igen jól tudod mentegetni és szépíteni, de mások mentségét el nem akarod fogadni.
10. Jobb volna, ha magadat vádolnád és felebarátodat mentegetnéd.
11. Ha azt akarod, hogy mások viseljék terhedet, te is vállald el
más terhét.
12. Íme, mily távol vagy még az igaz szeretettôl és alázatosságtól,amely nem tud senkire haragudni vagy bosszankodni, hanem csak magamagára.
13. Nem nagy valami jókkal és szelídekkel társalogni, mert ez
természetesen mindenkinek tetszik és mindenki örömest van békében és azokat kedveli jobban, akik vele tartanak.
14. De nyers és gonosz vagy faragatlan és izgága emberekkel
békességben élni nagy istenáldása és igen dicséretes és férfias dolog.
15. Vannak, kik maguk is csendben élnek, másokkal is békességben vannak.
16. Találkoznak azonban, kik maguk sem nyughatnak és másoknak sem hagynak békét; másoknak terhesek, de maguknak mindig terhesebbek.
17. Vannak viszont, kik magukat békésen viselik és másokat is
békességre bírnak.
18. Mindazáltal ebben a nyomorult világban igazi békességünk inkább az alázatos türelemben áll, mint abban, hogy semmi bajt ne érezzünk.
19. Aki jobban tud tűrni, nagyobb békében lesz része. Ez önmaga legyôzôje, a világ ura, Krisztus barátja és a mennyország örököse./Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából és lelkésztől87/295
  2012-08-23 14:39:59, csütörtök
 
  Békesség Jézus lakomáján résztvételből.
a) ,,Egy ember nagy vacsorát szerze és sokat meghíva. És elküldé szolgáját a vacsora idején, megmondani a hivatalosoknak, hogy jöjjenek, mert már minden el van készítve'' (Luk. 14,16). Istennek személyes viszonya van az emberhez s viszont az embernek Istenhez. Mi nemcsak szervek, izmok s erôk összetételei, hanem egyéniségek is vagyunk, s Isten nemcsak a lét s az erôk forrása, hanem a mi személyes Urunk s Atyánk is. Amennyiben erôk vagyunk, annyiban azokat kifejlesztjük, dolgozunk, küzdünk, s a fejlôdés nagy törvényei alatt állva végezzük föladatainkat; amennyiben pedig egyéniségek s lelkek vagyunk, annyiban hiszünk, remélünk benne s szeretjük ôt. Viszont az Úr is nagyrabecsül, megtisztel, ,,vacsorát szerez'', azaz jóbarátoknak néz, kiknek örömöt is, vigaszt is szerez; gyermekei is vagyunk, s
bizalmasan érintkezik velünk; asztalához ültet s kenyerével táplál.
Örülök ez édes s engem megtisztelô viszonyomnak vele; szívesen érintkezem s közlekedem vele, mint aki a ,,nagy vacsorában''
résztveszek. Kötelességemnek ismerem, hogy szívvel-lélekkel övé
legyek.

b) ,,És kezdék együtt mindnyájan magokat mentegetni. Az elsô mondá neki: Majort vettem és szükség kimennem s megnéznem azt; kérlek,ments ki engem. És a másik mondá: Öt iga ökröt vettem, és megyek megpróbálni azokat; kérlek, ments ki engem. Ismét más mondá: Feleséget vettem és azért nem jöhetek.''
Be kár, hogy azért nem mentek el az Úr örömébe; pedig elmehettek volna. Az Úr ugyanis ezt is, meg azt az általuk fölhozott sok mindenféle dolgot is akarja, mindkettôt akarja; hát ne állítsuk azokat szembe s ellentétbe egymással. -- Kell kapálnunk, kell a természetet idomítanunk, hogy emberhez méltó életünk legyen, de azért az Úr is az én erôm, világosságom s kincsem. Istenhez való viszonyom nem szünteti meg fizikai állapotomat, hisz ez az ô akarata. -- Továbbá, ember vagyok, férj s feleség vagyok, családban élek; de azért közel érzem magam Istenhez, s szeretetét élvezem. Isten az én Uram, s nekem a világ urává kell lennem; ô akarja. Ezt jelenti az a mondás; ora et labora; imádkozzál és dolgozzál, s mikor dolgozol, úgy dolgozzál, mint aki Isten akaratát teszi; akkor a munka nem szakít el, hanem ellenkezôleg, erôteljesebb s igazabb fölfogásra segít Istenrôl s emberrôl s a nagy világrendrôl.

c) ,,És visszatérvén a szolga, megjelenté ezeket urának. Akkor
megharagudván a családatya, mondá szolgájának: Menj ki hamar az utcákra és a város tereire, és a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat hozd be ide.'' Kár, hogy az ember oly nehezen tudja harmóniába foglalni az eget s a földet, a munkát s a vallásos életet.Az erôsek, a bátrak hátat fordítanak Istennek, s <a> vallásos életet a sánták, bénák s vakok élik. Úgy-e ez a világ s az egyház képe? Ott gyakran a legtehetségesebbek, itt meg ugyancsak sok az együgyűségbôl.Azonban ez voltakép a barbárság állapota, az erôszak világának képe,ahol még nem tudták egységbe foglalni az emberben jelentkezô két világot, s nem tudták megteremteni azt a harmóniát, hogy munkában,
gépek közt, komoly erôfeszítések közt is érvényesüljön a szellem, s
vezessenek a lélek magasabb igényei. Tehát mindenemet Isten szent szolgálatába hajtom, akármilyen tehetséges s erôs vagyok is, s azért,mert Istent szeretem, nem leszek kevésbbé erôs, kevésbbé bátor s vállalkozó, sôt még inkább leszek az. /Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől86/294
  2012-08-19 15:21:04, vasárnap
 
  Békesség Jézusból táplálkozó életből.
Aki eszik engem, ô is él énérettem'' (Ján. 6,58).
a) A szebb, erôsebb életet keresi filozófia és kultúra; Jézus
mondja: ezt adom én nektek az Oltáriszentségben. Ô alakította ki
magában az istenemberi életet: Isten gondolatait emberi lélekben,
Isten érzéseit, célzatait s lelkületét emberi szívben. Ahogy az orgona kiváltja a szél búgását zenévé, s a szem az éther rezgéseit színekké:úgy váltotta ki Jézus lelke az istenit szép, erôs emberi életté.Belôle kell az életet meríteni. Erre a jelszó: ,,egyesülés''.
Fogékonyan hozzá símulni s uralkodó, meggyökeresedett gondolkodásra szert tenni, mely Jézusban megpihen. Az egyesülés képesít erre, mert bensôségessé tesz. Jegyes jegyessel, barát baráttal, anya gyermekével egyesülve, bensôséges, lágy, édes viszonyban él. Az Oltáriszentség is erre a bensôséges szeretetre nevel; tűzzel belénk égeti, könnyel belénk éteti Jézus gondolatait s érzelmeit.

b) Az erôteljes, krisztusi szeretet derült, napsugaras légkörbe állít. Ha gyárak légkörébôl, hol kormot és port szívunk s napsugarat nem látunk, hol olajos a gép s az arc, s lármás a világ, fenyves erdôbe jutunk, tisztul tüdônk, pezsdül vérünk, kiegyenesedik a fáradt,görnyedt ember. Pedagógia, higiéné segíti ezt az új embert. Jézus is ezen dolgozik, kivált azáltal, hogy az önzô, ösztönös, állati,
lelkiismeretlen, erôszakos, utópikus embert beállítja saját tiszta,erôteljes érzelmi világába; kiemeli gôgbôl s római imperializmusból,az erôszak állatiasságából, az érzékiség lágymeleg kábultságából.Faust is ezen okoskodik, Nietzsche is erôs embert sirat, Rousseau az erdei s réti emberek árnyai közt keresi az erôt, Tannhäuser is lejön a Venus-hegyrôl a szebb életért. Jézus a kiváló, különb, szebb élet mestere; szerinte érezek!

c) Az erôteljes élet kitart és áldozatokat hoz; az erôteljes
egyéniség küzdelme is; e részben is Jézussal való meleg egyesülésre van szükségünk. Megtanít résztvenni szenvedéseiben, s ugyancsak ô vesz részt a mienkben, mikor keblére borulunk. A tövis, mely minket szúr,az ô töviskoszorújából való; sôt az a töviskoszorú két fejet övez s a sebek két-két kezet, két-két szívet vernek át; az övét s az enyémet. -
- Itt az áldozatos szeretet forrása; a kereszténység innen merít:
,,inter consolationes Dei et tribulationes mundi ambulat Ecclesia''.Isten vigasztal a tövises úton önmagával. Belôle való az áldozat szelleme, s az áldozat erejében alakulnak ki a ,,szép lelkek'', /Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől85/293
  2012-08-16 16:24:12, csütörtök
 
  Békesség Isten könyörülő szeretetéből.
a) ,,Hasonló a mennyek országa egy király-emberhez, ki számot akart vetni szolgáival. És mikor elkezdte a számvetést, eléje viteték egy, ki neki tízezer talentummal tartozik vala'' (Máté 18,23).
Mindenki adósa az életet s üdvöt adó Istennek, adósa rogyásig. Tôle veszünk minden jót; a teremtésben épúgy, mint a megváltásban, s mindennel vissza tudunk élni. Vétkezünk. Visszaélünk Krisztus igéjével, vérével, kegyelmével, kincseivel; óriási kontrasztot állítunk önmagunkban az erény s az egyén közé; konfliktusokat élünk át, melyektôl szívünk vérzik; harcokban nyögünk, melyekben elernyedünk. -- Felém jön az a számvetô Fölség, ki úgy remekelt a teremtésben; a lét öröme és telje, az erô és tökély végtelen,,jubilus''-a. Felém jön s számot kér! Ó mivé lett bennem az erô és élet! Mivé a kegyelem és szépség! Tízezer talentum adóssága van a földhöz tapadt, elnyomorodott páriának! Érdem, jog, képesség,cselekvô, érvényesülô erô nélkül vonaglik; itt csak ,,indulgentia''-nak, ,,remissio''-nak, bűn- és büntetés-bocsánatnak van helye. Ha elengedi a Fölséges, jó; ha el nem engedi, én le nem robotolhatom.Azért kérem az Urat: ,,bocsáss meg, engedd el''; azért imádkozom s vezeklek, mikor gyónom; azért rimánkodom: ,,engedd el, Uram,büntetésemet''; e járatban vagyok, mikor búcsút kívánok elnyerni.

b) ,,Leborulván pedig az a szolga, kéré ôt, mondván: Légy
béketűréssel hozzám s mindent megfizetek neked.'' Ez az én pózom a végtelen Úrral szemben; minden gyónásom, áhítatomnak öntudatosabb percei, Istenhez való közeledésem, kivált halálom órája e pózba parancsol. Leborulok, s az örök élet vágyával s az örök Fölséget imádó s szépségét átkaroló lelkem bensôségével kérem, hogy tegyen, tegyen,mert csak ô tehet; én már nem tehetek egyebet, mint kérek, bánok s remélek; de ezt lelkem elszántságával s rendületlen bizalmával teszem.Isten engem úgy segéljen! Mily nagy erôk a megalázódás, a bizalom,bánat s remény!

c) ,,Könyörülvén tehát az Úr azon a szolgán, elbocsátá ôt s az
adósságot elengedé neki.'' A bűnbánat alázatát a fölmagasztalás, a leborulást az édes ölelés, az üdvösség gondjának sötét töprengését a könyörülô szeretet csókja váltja föl. A pokol kilátásaiban megjelenik a töviskoszorús Jézus. Fölemel s biztat: gyere felém -- mondja -- ne kételkedjél; kitörlöm lelkedbôl a kételyt; eloszlatom az aggály árnyékát homlokodról; gyere, gyere; kegyelmemet állítom a bűn helyébe,erôm fölváltja tehetetlenségedet, szeretetem minden aposztaziádat.Jöjj, én bocsátok meg neked! Ismerem romlásodat! Pesszimista lettél,
mikor magadat s a világot rögzítetted. Filozófiád is hirdeti, hogy komisz az ember; tudományod állítja, hogy az állatiasság jeleit viseli; én is mérhetetlen adósságot látok rajtad. Cselekvésed ellenkezik az erkölcsi törvénnyel; elszakadtál a szent Istentôl s morális exisztenciád kérdésessé lett; de én megbocsátok neked! Ime az Isten új teremtése az erkölcsi rendben! Ime a kegyelmes hatalom!

d) De ez nem hat reánk varázs- s igézetképen; hanem mély hullámzásba hozza a lelket. Lélek erjed s forr itt. Jön feléje az üdv s a lélek megragadja azt görcsösen. Megcsapja az erkölcsi világ magaslatainak, az éledésnek lehellete; kibontakozik az erkölcsi
tisztaság szépsége s kelleme, s két érzelem hatja át: átérzi önmaga nyomorúságát s ugyancsak az Isten segítô s mentô hatalmát; Isten jön s éltet, s én éledek. Ó ne kételkedjünk benne, ne kételkedjünk irgalmában sem; megsértenôk! Rendületlen bizalmunk erôt önt majd belénk s fokozza bensôségünket s szenvedéllyé éleszti ragaszkodásunkat.

e) E bűnbocsátó kegyelem szíves fogadása teljesen elváltoztatja az életet; a választófal Isten s ember közt ledôl, s isteni erôk áradnak belénk. Krisztus erejében, uralmában s dicsôségében lesz részünk. ,,Es fliesst aus dem Glauben die Liebe und die Freude im Herrn und aus der Liebe ein froher, freier Geist.'' Fölszabadulunk kishitűségünk s bizalmatlanságunk elfogódottságából, s bátran megyünk elôre. Krisztus odaadta magát s kegyelmét nekem; megkönnyebbültem s erôs lettem. Teszek bátran s dolgozom tovább a krisztusi művön magamban s másokban./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/


 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől84/292
  2012-08-12 14:46:38, vasárnap
 
  Békesség és erő Jézustól, az örök élet forrásától táplálkozásból.
,,Én vagyok az élô kenyér, ki mennybôl szállottam alá'' (Ján. 6,51).
a) Jó kenyér, ízlik; ,,pinguis panis Christi'', lelkek étele,
angyalok kenyere. Minden íz van benne, a szerint, amilyen kinek-kinek az érzéke s a szüksége s kivált a halhatatlanság íze van benne. Aki alázat után vágyik, azt eszi; aki türelmet, tisztaságot keres, azt ízleli; akinek bátorság, kitartás, munkakedv kell, azt nyeri; akárcsak sziklából mézet, úgy ez igénytelen kenyérbôl lelket. Nem annyira hiszem ezt, mint inkább tapasztalom.

b) Hevít, lelkesít, készségessé, frissé tesz. A Szent Szűz sietve
indul Judea hegyére, miután magába vette az Urat; úgy mi is sietve indulunk az Oltáriszentség erejében, ha kell, nehézségek hegyeire is;ha kell, vértanúi küzdterekre is. Az Oltáriszentségbôl vett erôsödés nélkül senkit sem engedtek a vértanúság arénájára, mert féltek, hogy letörik! Ó szép, édes, liliomos egyház, ,,erat ante in operibus fratrum candida, nunc facta est in martyrum sanguine purpurea''; majd ragyog gyermekeinek erényeitôl, majd bíboros lesz vértanúinak vérétôl,de mindezt az Oltáriszentség erejében!

c) A vendégség vidámsággal s jókedvvel jár; Jézus az
Oltáriszentségben nem kíméli az ,,oleum laetitiae''-t; szent vigaszt
önt a lelkünkbe; az áhítat meleg arcpírban, sugárzó tekintetben is
jelentkezik. ,,O sacrum convivium''; kedvet adj a jóra; add élveznem a jót, amit teszek.

d) A testre is hat. A lélek visszahat a testre, érzéseire s
ösztöneire; az alsó természet finomodik s nemesbül a környezet
elôkelôségétôl; a magas élvezet elfojtja az alacsony vágyakat; ebben az értelemben igaz, hogy ez a bor szűzi vért táplál, s ez a kenyér választott, különb nemzedéket nevel. Egyre halljuk, hogy a természet legyôzhetetlen; de árasszuk ki rá az öntudatos, alakítani akaró lelket, s meglátjuk, hogy a test is anyag, mely formát ölt!
...
A nyilvánosság átlag fölületes; a mélység a bensôben van.
Semmi sem mély, amit át nem érzünk s érzéseinktôl mélyedünk is,tisztulunk is. Tengermélység a bensôséges lélek, ide tart Jézus, mikor velünk egyesül. Kivált szentáldozásainkban ereszkedünk Jézussal érzelmeink és örömeink mélységeire. Ô és én. Csendben, napfényben; két kék mélység, a lélek tengere s az Isten kék ege vesz körül. Ilyenkor megnyugtat a) bűneink iránt; elcsitítja gondjainkat; szívén érezzük,hogy megbocsát; b) küzdelmeink iránt, melyeket nem sokallunk, ha azok árán ide juthattunk, keblére borulhattunk; c) jövendô harcaink iránt,mert ô segít. S erôt merítünk belôle, mert szabad ôt élveznem s benne megújulnom.
/Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől83/291
  2012-08-09 17:10:08, csütörtök
 
  Békesség az Úrra váró,készséges lelkületből.
,Hasonló leszen mennyeknek országa a tíz szűzhöz, kik vévén
lámpáikat, eléje menének a vôlegénynek és menyasszonynak. Öt pedig ezek közül esztelen vala és öt eszes'' (Máté 25,1).
A tíz szűz képviseli a virágzó, szép életet. Mennyi remény s jókedv van e nyoszolyó-lányokban; menyegzôs a lelkületük, kik az élet ünnepeit élik. -- Tavaszban kell az embernek állnia; elôször is az ifjúságnak;derű és fény, erô s öröm kell bele. Azután a küzdô emberiségnek is tavaszban kell állnia, hogy le ne tegyen a szebb, jobb, nemesebb élet reményérôl; hogy mindig várja a folytatást; akarjon fejlôdni itt, és akarja az ,,élet koszorúját'' elnyerni ott. -- Magamra nézve is mindig sürgetem a folytatást; ,,folytatás következik'', az van ráírva minden lelki fázisomra s minden törekvésemre.

b) ,,Késvén pedig a vôlegény, szunnyadozának''. Aludtak,
pihentek, de a mécsük égett, már akiknek; voltak, kiknek nem égett. --
Az életben állunk mint éjben; kell, hogy egész életünkre Krisztus
világossága legyen kiöntve. Az Úrjövet éjében mécsünk a hit mécse; ez ég s eligazít. -- Mily ,,belsô'' sötétségben élnek azok, kiknek ez a mécs nem világoskodik, és mily ,,külsô'' sötétség tetézi majd ezt a belsôt, mikor Isten elfordul tôlük. -- Meglóbázom mécsemet, napsugaras lesz a lelkem tôle. -- A tudománynak is van mécse, de világossága nem ér messzire; a lélek mélységeit meg nem világítja. Mily csenevész nemzedék lehet az, mely e sötétségben születik, s melynek bölcsôjénél a darvinizmus, történeti materializmus más ily füstölgô kanócok éktelenkednek.

c) ,,Éjfélkor pedig kiáltás lôn: Íme a vôlegény jô, menjetek
eléje''. Mily fölséges, kegyelmes, isteni tett, hogy jön; virrasztó
lelkeket, koszorús lányokat, égô méccsel feléje sietô násznépet vár
méltán, s ha hozzá még szeretettel és édes, fölséges odaadással jön,ha értünk jön és üdvözíteni jön: úgy-e akkor dobogó szívvel, ragyogó szemmel, világoskodó, szeretô lélekkel kell eléje jönnünk. Akiben ez megvan, abban a krisztusi lelkület, a mennyország van; akiben pedig nincs, az nem értette meg az Urat és nem használta föl kegyelmét s nem árasztotta ki életére a hívô és szeretô lélek világosságát. -- Ó Uram,virrasztani, téged várni, közeledésedet, mely egybekelésem lesz veled,kívánni, az mennyországom, melyrôl le nem mondok.

d) ,,Akkor mind fölkelének; az esztelenek pedig mondák az
eszeseknek: Adjatok olajtokból''. ,,Adjatok olajtokból! Adjatok
világosságotokból; legyen bennünk is fény, derű, öröm, jókedv --
mondják a hitetlen, bizalmatlan, hanyag, világias lelkek. Nem adhatunk-- felelik az okos szűzek --, menjetek a boltokba s vegyetek magatoknak. -- Senkinek sem lesz világossága, ki nem gondoskodik olajáról; nem lesz hite, ha nem imádkozik; nem lesz szeretete, ha bűneit meg nem bánja; nem lesz Krisztus vigasza s derűje rajta, ha áldozatokat nem hoz; száraz lélek lesz, ha áhitatában,bensôségében,föltétlen odaadásában nem fakad olajforrása./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől82/290
  2012-08-05 17:18:00, vasárnap
 
  Békesség a kenyerünkké váló Jézustól.
a) ,,Midôn azért látta a sereg, hogy nincs ott Jézus, hajócskákra
kelének s Kafarnaumba jutának... Jézus mondá: Bizony, bizony
kerestetek engem... mivel ettetek a kenyérbôl s jóllaktatok.
Munkálkodjatok, de nem oly eledelért, mely veszendô, hanem, mely megmarad az örök életre'' (Ján. 6,24).
Keresik ôt s szóba állnak vele;föl vannak izgatva a ,,regnum mundi'' kiáltásaitól. A hegyre menekült s a hegyi imából lejött Krisztus ismét irányt mutat nekik. Kenyér kell, úgy-e; de én nem a földi élet kenyerét adni jöttem nektek, hanem lelki élteteket jöttem táplálni, s e részben szükségképen nem adok kenyeret, hanem én vagyok a kenyér. Az, ki éltet és hevít és gyujt, az az emberek kenyere, és pedig élô kenyér. Minden lélek, ki másokat
felvilágosít s bátorít, kin sokan függnek s nagyra nônek, az ô élô
kenyerük. Jézus a világ élô kenyere. Érzik ezt azok, kik végig
éldelték a világot, annak mézét s ürömét; tudják ezt, kik lelküknek
táplálékot kerestek s végig koldultak írókat, filozófokat;
tapasztalják ezt, kik az élet éhségével mennek végig a világon, s
nyalakodnak s kielégítést, erôt s egészséget keresnek: itt, itt az
élet kenyere, az élô kenyér; akkor és most, a klasszikus jog és
politika s a szociális modern átalakulások korában. Te vagy kenyerem,általad naggyá növök, erôs leszek./Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és szerzetestől21/289
  2012-08-02 14:51:32, csütörtök
 
  Békesség a Krisztusnak helyet adó lélekben.
1. ,,Bennetek van az Isten országa'' -- úgy mond az Úr. (Lk 17,20)
Térj teljes szívedbôl az Úrhoz, szakadj el e nyomorult világtól és
nyugalmat talál a lelked.
2. Vesd meg a külsô dolgokat s add magadat a belsô, lelki dolgokra,s meglátod, hogy eljön hozzád Isten országa.
3. Mert ,,Isten országa béke és öröm a Szentlélekben'' (Róm 14,17),melyben az istenteleneknek nincs részük.
4. Eljô hozzád Krisztus és megízlelteti veled vigasztalását, mihelyt magadban méltó lakást készítesz neki.
5. Minden dicsôsége és ékessége belsôdben van és ott telik neki
kedve.
6. Gyakran meglátogatja a belsô embert, édesdeden beszél vele,
nyájasan vigasztalja, nagy békével és barátságával áldja meg.
7. Rajta tehát, hű lélek, készítsd el szívedet ennek a te
jegyesednek, hogy kegyelmesen hozzád jöjjön és benned lakjék.
8. Mert ô így szól: ,,Aki engem szeret, megtartja beszédemet és
Atyám is megszereti és hozzá megyünk és lakóhelyet szerzünk nála.''(Jn 14,23)
9. Adj azért helyet Krisztusnak és minden egyebet ô kívüle zárj ki.
10. Ha Krisztus tied lesz, elég gazdag vagy és beéred vele. Ô lesz a te gondviselôd és minden ügyedben hű segítôd, hogy ne legyen szükséged az emberekbe vetni reményedet.
11. Mert az emberek hamar megváltoznak és hirtelen elpártolnak;Krisztus pedig örökké megmarad és állhatatosan mindvégig veled tart.
12. Nem kell nagyon bíznod a gyarló és halandó emberben, ha mégoly igen hasznos és kedves is. Azon sem kell nagyon szomorkodnod, hogy néha veled ellenkezik és ellened szól.
13. Aki ma veled tart, holnap ellened lehet, mert az emberek mint a szél, gyakran megfordulnak.
14. Minden bizalmadat Istenbe helyezd, Ô legyen a te félelmed és
szereteted. Megfelel Ô érted és azt cselekszi veled, ami legjobb.
15. Nincs itt maradandó városod és akárhol légy, idegen és jövevény vagy; nem is lesz soha nyugtod, ha nem ragaszkodol szívedbôl-lelkedbôl Krisztushoz. /Kempis Tamás +1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2012.07 2012. Augusztus 2012.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 15
  • e Hét: 208
  • e Hónap: 400
  • e Év: 400
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.