Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából14/422,Lk 13
  2013-10-31 21:08:45, csütörtök
 
  Békét hozó munkálkodásban állhatatosságról.
Lk 13,31 Még abban az órában odajött hozzá néhány farizeus, és azt mondta neki: >>Menj el, távozz innen, mert Heródes meg akar ölni.<< 32 Jézus azt mondta nekik: >>Menjetek, mondjátok
meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök és gyógyítok, ma és holnap, és harmadnap befejezem. 33 De ma, holnap és a következô napon úton kell lennem; mert nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.34 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de ti nem akartátok. 35 Íme, elhagyatott lesz a házatok. Mondom nektek,nem láttok engem, amíg el nem jön az idô, amikor majd ezt mondjátok:'Áldott, aki az Úr nevében jön'<< {Zsolt 118,26}.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől154/421
  2013-10-27 15:39:52, vasárnap
 
  Békesség Isten irgalmára,kegyelmére hagyatkozó lélekben.
,,Két ember méne föl a templomba, hogy imádkozzanak, egy farizeus és egy vámos. A farizeus állván, így imádkozék magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek... mint ez a vámos is. És a vámos távol állván, szemeit sem akará fölemelni az égre, hanem mellét veré, mondván: Isten, légy irgalmas nekem,bűnösnek'' (Luk. 18,10).

a) Imádkozni mentek, vagyis le akartak ereszkedni öntudatuk
mélyeibe, hogy megkövessék az Urat bűneikért s azután föl akartak emelkedni szeretetéhez s kegyelméhez, hogy napsugárral s erôvel töltekezzenek, s visszatérve az emberek közé, jóindulatot, szolgáló szeretetet sugározzanak felebarátjaikra. Ez az imádság eredménye. A farizeus ezt el nem érte, ôt a kevélység s az önbizalom napsugár helyett vaksággal telítették s messze elterelték az Úrtól;megfeledkezik bűneirôl s elfelejti az üdvös félelmet; a vámos pedig elérte bűnei dacára a lelki megújulást, mert bánata alázatos volt. Aki magát nézte, hogy másokat lenézzen, az az Istent meg nem látta; aki pedig a maga látásától szégyenében a földre sütötte szemeit, az meglátta az Urat s megtalálta kegyelmét. Ime, közel vagyok az Úrhoz alázatomban; ellenben imát, kegyelmet kivetkôztetek erejébôl, ha magammal eltelek!

b) A farizeus nem testvér, hanem felfuvalkodott, pöffeszkedô
,,igaz'', ki lenézi a bűnöst, s törvénybôl, jócselekedetbôl éket farag az emberek közé. Az élet mélységeibôl nem kiált föl, mert köménymag s menta forog eszében, templomadó és tized a tökéletessége. Mily külsôség! Vigyáznunk kell, hogy a dölyf szegényes jótetteinken nagyra ne nôjön; mily jótettek azok, melyek a testvériséget kiölik s a szívet keménnyé, kegyetlenné teszik? A kevélység s a lenézés kizárják a jót,s ami ,,jót'' így teszünk, az külsôséges s értéktelen!

c) A publikán az alázatot tanítja; hátul áll, szemeit lesüti,
mellét veri; lelkét eltölti saját nyomorúságának érzete, s Isten
kegyelmét keresi. Kiverôdik rajta a mély tisztelet Isten, templom,
oltár iránt, s nem volt ideje lappáliákra gondolni; hallotta lelkében a végtelen örvények zúgását s nem ért rá figyelni tücskök cirpelésére;látta a végveszedelmet, mely reményét és bánatát fenyegeti, s fölkiáltott: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ime, mily mélyen szánt a lélek Isten kegyelmébôl; hogy üt ki a komoly felfogás méltósága, s megtanítja tiszteletre, bánatra, elnézésre, a nélkül,hogy letörné bizalmát. Aki így jár, az megigazul./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából13/420,Lk 12
  2013-10-24 21:08:41, csütörtök
 
  Békesség az Úr oltalmában, kegyelmében,vezetésével.
Lk 12,35 Legyen a csípôtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. 36 Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzôrôl, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti ôket, aztán megy, és kiszolgálja ôket. 38 S ha a második ôrváltáskor vagy a harmadik ôrváltáskor jön, és így találja ôket, boldogok azok a szolgák. 39 Azt is fontoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. 40 Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.<<
41 Péter ekkor megkérdezte: >>Uram! Nekünk mondod ezt a
példabeszédet, vagy mindenkinek?<< 42 Az Úr így válaszolt: >>Mit gondolsz, ki az a hű és okos intézô, akit az úr a házanépe fölé rendel,hogy idejében kiadja részüket az élelembôl? 43 Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. 44 Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli ôt.
Továbbiak a 364.sz bejegyzésben.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől153/419
  2013-10-20 11:28:50, vasárnap
 
  Békesség a hitben élő,Isten közelségét érző,imádságos lélekben.
a) ,,Monda pedig példabeszédet is nekik arról, hogy szükség
mindenkor imádkozni és meg nem szűnni, így szólván: Vala egy bíró bizonyos városban, ki Istent nem félt, embert nem becsült. Vala pedig egy özvegyasszony is azon városban és hozzájöve, mondván: Tégy nekem igazságot ellenségem ellen. És nem akart sokáig. De azután mondá magában: Noha Istent nem félem, az embert sem becsülöm, mindazáltal,mivel alkalmatlankodik ez özvegyasszony, igazságot teszek neki. Mondá pedig az Úr: Vajjon az Isten nem tesz-e igazságot az ô választottainak, kik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Hamar megmenti ôket'' (Luk. 18,1).
Jézus akarja, hogy a szorongatott s tehetetlenségét mélyen átérzô lélek kitartásával imádkozzunk. A szegény, elhagyatott özvegy, kit az ág is húz, a lélek képe; járjon,kérjen, tartson ki, habár késik is a segély; iparkodjék az Úr felé pihegve, könnyezve, karjait kitárva, s ne lohadjon. -- E lelkületnek értéke elsôsorban nem abban áll, hogy megkapja, bármit kér; az akárhányszor lehetetlen; hanem abban a tapadásban, kifeszülésben,abban az elnyujtott, hűséges vágyban van, mely Isten után jár. Az imádkozó lélek ugyanis gyakorolja hitét s reményét, fejleszti bizalmát, alázatát és türelmét. Igy lesz érzületem nagy pihegés;Istent lélekzem.

b) A kemény bíró, az Istentôl elfordult ember, érzelmeink
logikáját mutatja: Istent nem félni, embert nem becsülni; nem hódolni az Úrnak s kegyetlennek lenni az emberek iránt; térdet nem hajtani s embert vassarokkal taposni. Embert megvetni könnyű; szemétnek nézni a népet, a hatalmasnak kísértése; de ha enged annak, megkövül a szíve s abban a mértékben eltűnik önbecsülése. Szeressük minden emberben önmagunkat; önbecsülésünk indítson a gyöngének s elvetemültnek
fölemelésére. Hát még ha Krisztust látjuk benne!

c) ,,Mondom nektek: Hamar megmenti ôket az Isten. Azonban mikor eljön az ember fia, vajjon talál-e hitet a földön?''
A kegyetlen bíró végre könyörül a szegény asszonyon; igaz, hogy csak természetes indítóokból, mert szabadulni akar tôle. Isten a természetes felfogás útján is segít rajtunk sokban, nagyon sokban, mert a természet az ô műve, s a természetes érzések kapcsával is fűz minket egymáshoz. De minél nemesebb az ember, annál kevesebb önzéssel dolgozik, mindenkit szívbôl felebarátjának néz, ôszintén szereti s szereti Istenért és Istenben. Ez kell a világnak, ez az igazi jóság. E lelkülethez élô hit kell, melybôl kevés van a földön. Nem igen vannak tapadó, elnyúlt,vágyódó, imádkozó lelkek, mert kevés a hitük. Érzékük a világban eltompul és téli álmát alussza. Ébredés, mély kilátások, az Isten világossága, a lelki élet tavasza, az Isten-közelség s az Isten-érzés közvetlensége nincs meg bennük. Ez volna a hit világa; ápoljuk hát imával, s az imát segítsük hittel. Hitbôl az ima, s imából a hit; az ima a hit hulláma, mely visszavetôdik, s ismét a hitet mélyíti. Hiszek és imádkozom! /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől152/418
  2013-10-17 22:33:12, csütörtök
 
  Békesség Istenért átélt,bensőséges krisztusi életből.
a) ,,Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, kik tizedet
adtok ugyan a mentából, kaporból és köménybôl, de elhagyjátok, ami nagyobb a törvényben..., az irgalmasságot és a hitet'' (Máté 23,23).
Emberek, becsüljétek meg az Istenért átélt, tiszta, igénytelen, nemes,krisztusi életet. Nem élünk magunknak, ha lelkiismeretünkkel meghasonulva, önmagunkat kerüljük, ha önmagunk szemeibe nézni nem merünk, s belsônkben csak szemrehányásokat hallunk; ilyeneket: Te farizeus lélek, kívülre valaminek látszol, tiszteletet követelsz,becsületet színlelsz, de belül alávaló vagy! Ti fehérre meszelt sírok... mondotta Krisztus: rothadás s undokság van bennetek; érzitek ti ezt jól, mert bensôtök piszkos és alávaló, s kívül akartok érvényesülni. Vétkeztek a belsô érték tisztelete ellen, s kívül keresitek az ember értékét. Élteteknek nincs lelke, nincs bensôsége,nincs értéke. Ne keressétek az élet értékét külsô művekben,foglalkozásban, szereplésben, hivatalban. Az élet értéke a motívum átélt szépsége és melege. Jézus mondotta az özvegyrôl, hogy két fillérjében több, nagyobb érték rejlik, mint a farizeusok aranyaiban.Ezeknek arany az adományuk, annak arany, erô, szépség a szíve. Ezek nem élték át az adományozás erkölcsiségét, az átélte; ezek hidegen adták, az melegen. Az apostol pedig a szeretetrôl, tehát az átélt,meleg érzésrôl mondja, hogy ez minden, és e nélkül minden egyéb semmit sem ér. Ha tudományom, ha eszméim volnának, de szeretetem, átérzésem nem volna, holt, üres tudománnyal volna telítve fejem. Szegény fejem hült gondolatok mauzóleuma volna. Kimeszelt sír! Ha cselekedeteim volnának, de szeretetem, vagyis belsô életem nem volna, szegényen tengôdném.

b) ,,Jaj nektek, mert tisztogatjátok a pohár és a tál külsejét,belül pedig tele vagytok ragadománnyal és tisztátlansággal''. Ha szép világot, ha kultúrát teremtenék iparkodásommal, ha kiáradnék szóban,vállalatokban, ha tömeget mozgatnék, de magamnak, lelkem szeretetének nem élnék, a lét céljára rá nem nyitottam. Istenem, hát magamban kell élnem; cselekvéseim jóságának, nemességének, tisztaságának öntudatában kell élnem; annak az öntudatnak telinek kell lennie fénnyel, nemes,meleg motívumokkal, önzetlen, jóindulattal szándékokkal! Csak akkor élek igazán. E nélkül automata, a külsô világ kényszerzubbonyába szorított rab vagyok. Egyszóval éljek azért, hogy mindennap jobb legyek. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest./

 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából és lelkésztől151/417
  2013-10-13 15:34:17, vasárnap
 
  Békesség Jézushoz kitartó hittel járulás gyógyító erejéből.
,,És midôn bement egy faluba, eléje tíz poklos férfiú jöve,
kik távol megállának'' (Luk. 17,12).
Poklosok, eltorzult, száradó emberek, kikben a vér rossz, s az öntudat kínnal telve. Örömtelen az életük, erôtlenül vánszorognak sírjuk felé. Nincs siralmasabb ellentét, mint az ilyen élô-halottak s az erôs, szép, tiszta emberiség közt. -- Sok a ,,lepra'' a lelki világban; sok élet plasztikus energiája csak korcs életet produkál: alacsony, sötét gondolatot,piszkos képzeletet, kábult, rosszindulatú, elkeseredett akaratot,ötletet, szeszélyt... Némelyik szinte nem tud máskép; mintha lelki erejét galandféreg szívná. Mily igaz, hogy ezek lelki holtak, sötét gondolatok sírjaiban laknak; vérük olaj a szenvedély lángjaira. Tiszta vért! Ne mérgezzük se bűnnel, se alkohollal a tiszta, erôs életet;világosságot neki, ruganyosságot, fegyelmet, engedelmességet,készséget.

b) ,,És fölemelék szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk.'' Tisztulásért s erôért könyörögnek; életet kérnek, mely nincs megmételyezve; lelket, mely nem kábult, nem kedvetlen. Érzem,hogy hogyan sírtak föl hozzá... Távol megálltak, onnan kiáltottak, de a tisztelet s az alázat közel hozta Jézushoz kiáltásukat. -- Az alázatos tisztelettudó s gyarlóságait mélyen érzô lélek eltalál a gyógyító, az újjáteremtô Jézushoz. Ô kegyelmet ad, mely megfordít gondolatot s érzést, bizalmat ad s megindítja a lelki reformot. Ne kételkedjél, hanem kiálts; már ez is erôs tett, ezt követi a többi.

c) ,,Kiket midôn meglátott, mondá: Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. És lôn, mikor mentek, megtisztulának.'' A megtisztult bélpoklosnak meg kellett magát mutatnia a papnak, ezt a törvény kívánta. A szép, erôs élet mestere az érvényben levô törvény korlátai közé állítja híveit. Az isteni törvény az életet segíti s óvja. Azért bármily erôs, szép életet élek s bár Krisztussal
összeköttetésben vagyok, a törvényt tartom, megmutatom magam a papnak;gyónok, áldozok, misére járok; ezek alól <ki> nem emancipálódom. Jézus akarja, hiszem, hogy ez jó. Ez engedelmesség révén életet nyerek,életet növelek, meggyógyulok, megerôsödöm, Krisztus számtalan kegyelmeiben részesülök. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából12/416,Lk 11
  2013-10-10 20:33:06, csütörtök
 
  Lk 11,5Azután így szólt hozzájuk: >Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: 'Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, 6mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki'; 7a másik viszont belülről ezt feleli: 'Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!' 8Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
Bizalom az imádságban 9Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. 10Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 11Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? 12Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? 13Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!<

Csak az talál jó barátot, aki képes jó barát lenni, rendelkezésre
állani, és aki kész magát adni. Bízni tud, s a barátja bízik benne.
Barátja bármit kérhet, ô megad neki mindent az erkölcs (Isten akarata)keretén belül. Ha barátja rászorul, mellette áll. Isten az Úr. Csak Ô nagy. Övé a hatalom és dicsôség. Isten legjobb barátunk is, végre is:az egyetlen! Mehetünk Hozzá, Ô mindig ott van számunkra, mindig fogad.És mi -- kellünk Ôneki!/Vasárnapi kalauz c.könyvből.Ford.:Meskó Lajos Sch.P./

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szerzetestől66/415
  2013-10-06 16:41:54, vasárnap
 
  Békesség hitben járó Isten szolgálatból.
Lk 17,5 Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: >>Növeld
bennünk a hitet!<< 6 Az Úr ezt felelte: >>Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: 'Szakadj ki tövestôl és verj gyökeret a tengerben!', engedelmeskedni fog nektek. 7 Ki mondja közületek
szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezôrôl:'Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?' 8 Nem azt mondja-e neki inkább:'Készíts nekem vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is'? 9 Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? 10 Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: 'Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!'<<

Hiszek a Szentlélekben
Hiszem,
hogy megszabadít elôítéleteimtôl.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyôzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz elôtt.
Hiszem,
hogy felbátorít a jóra.
Hiszem,
hogy legyôzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsinyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerôsít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.

/ Karl Rahner jezsuita szerzetes /+1984.Innsbruck/
Rahner, Karl (Freiburg i. Breisgau, 1904--1984, Innsbruck). Jezsuita
teológus. A müncheni és innsbrucki egyetemen a dogmatika professzora
volt. Részt vett a II. Vatikáni Zsinat munkájában.


 
 
0 komment , kategória:  Rahner,Karl  
Bibliából11/414,Lk 10
  2013-10-03 10:44:14, csütörtök
 
  Békesség az Úr küldetésében járásból,Isten országa közelségéből.
 Lk 10,1Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. 2Azt mondta nekik: >Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába. 3Menjetek! Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. 5Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: 'Békesség e háznak!' 6Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek; ha pedig nem, visszaszáll rátok. 7Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. 8Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. 9Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: 'Elközelgett hozzátok az Isten országa.' 10Ha pedig egy városba betértek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok: 11'Még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városotokban lábainkra tapadt; tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa. ' 12Mondom nektek: Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon, mint annak a városnak.
/Továbbiak a 307.sz. bejegyzésben/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2013.09 2013. Október 2013.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 312
  • e Hónap: 803
  • e Év: 1691
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.