Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 128 
Ne „kinullázott gibicei” legyünk idegen hatalmak
  2014-01-29 11:43:49, szerda
 
  Ne ,,kinullázott gibicei" legyünk idegen hatalmaknak!
Prohászka Ottokár üzenete

Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Az egykor méltán országunk tanítómesterének tekintett püspök egy igen ritkán felbukkanó, 1920-ból reánk maradt írásának üzenetére emlékeztetünk, mely talán sohasem volt annyira időszerű, mint ma.


Egyértelműen kitűnik belőle ugyanis, mennyire tökéletesen tisztában volt nemcsak az idegen hatalmak bennünket való kinullázásának fortélyaival, hanem országunk kivéreztetésében gyengeségeink révén való részvételünkkel is: ,,Ha a nép földhöz jut, ha vagyonosodni bír, ha az iskolázást győzi, akkor a nemzeti alsó erők fölfelé törnek, a nép fiai a felsőbb osztályokba jutnak, a kapcsolat a nép s a vezető osztályok közt egyre szorosabb s a nemzet egységesebb lesz."

Mind Schütz Antal grandiózus huszonöt kötetes Prohászka-életműsorozatából, mind írásainak egyéb - posztumusz - válogatásaiból hiányzik a püspök alábbi - jellegéből következően feltehetően eredetileg beszédként elhangzott -, Életföltételeink címmel a Székesfehérváron megjelent Fejérmegyei Keresztény Nemzeti Naptár 1920. évi kötetében megjelent írása. Igazi Prohászka-trovaille, amelyből kitűnik, mennyire közelről ismerte társadalmunk minden egyes rétegének erényeit és hibáit, különösen is ez utóbbiakat, melyekről a ,,keresztény kurzus"' zászlóbontásának mégoly örömteli pillanataiban sem feledkezett meg egy percre sem. Éppen ezúttal okulásul újraközöljük. Íme:

,,Végre a halál pillanatában lettünk látókká, akkor, amikor a rettenetes vérveszteség után a szégyenletes proletárdiktatúra sajgó sebeinken, fölszakadt idegszálainkon s reszkető porcikáinkon keresztül öntudatunkra hozta nemcsak mindazt, amit veszítettünk, hanem azt is, amire szükségünk van, ha élni s boldogulni akarunk. Szóval, a nemzetvég percében fölismertük összes nyomorúságunkat, hiányainkat s létföltételeinket s e megismerés után már hozzá akarunk látni, hogy magunkon segítsünk s a nemzetet lábra állítsuk. S mi az, amire mindenekelőtt s leginkább van szükségünk?

Először is hitre, eszményeink tiszteletére s mindennel megküzdő s mindent elviselni tudó lelkesedésre, vagyis oly lelkiségre, melyet az ember magában hordoz s melynek erejében ellentállást legyőzni s nehézségei fölé emelkedni tud. A nemzetek is faji lelkük erejében győznek és élnek. Így tettek eddig s így kell boldogulniok ezután is. Nem számíthatnak arra, hogy útjaik simák s akadálytalanok lesznek, hanem erőről s lélekről kell gondoskodniok, mely fussa. Hiszen háborúk, megalázó szenvedés s embertelenség, a nemzettestek eleven megnyúzása s keresztre feszítése eddig is volt sokszor, de a népeknek volt hozzá hitük s lelkük, mely lehetővé tette nekik poklaikból való kiemelkedésüket. A háborúk s szenvedések útjain jártak szent királyok, istenfélő lovagok; szent István és IX. szent Lajos bizonyára szintén láttak sebeket; Hunyadi János és Skanderbég tudtak rabságra fűzött s kardélre hányt százezrekről; de azért Istent hittek s az eszményeket meg nem tagadták. S ez volt erejük, hogy a földúlt világra egy Istenben magát föltaláló lélekkel néztek s a sötétségbe hitük fényét sugároztatták.

Az ember mindent eltűr s a pokol helyén mennyországot teremt, ha isteni hit s eszményiség vezeti; de viszont semmit sem tűr el s zűrzavarba meríti a világot, ha a hit alapjait kirúgja lábai alól s ha az elvek s erkölcsök csillagos egét lerontani s leszakadni engedi. A proletárforradalom ebbe az örvénybe akarta sodorni a magyarságot. Levigyorogta minden eszményünket, hirdette a vallás kiküszöbölését s egy szabadkőmíves erkölcstant; istentelenné, piszkossá s naplopóvá akarta nevelni a népet. - Hál' Istennek, hogy ez nem sikerült neki; de viszont nekünk két kézre kell fognunk a szégyenletes törekvésekkel szemben álló feladatokat: ki kell feszítenünk a nemzet feje fölé az ideálok mennyországát, el kell oszlatnunk a népbutítás s üres szólamok ködét, ki kell dörzsölnünk szemeinkből a mámort, hogy lássuk megint azt a fölséges lelki világot, melyben eszményeink ragyognak s vezetnek.

Szükségünk van másodszor a szenvedések tüzében egybeforrt, egységes, összetartó nemzeti érzésre. A magyar nemzet történelmi átka, hogy nemzeti élete nem fejlett ki egységessé s ezáltal erőssé. Látjuk ezt azon, hogy a nép s vezető osztályai nem voltak szoros kapcsolatban s hogy valami rendi idegenség kísértett a nemzet rétegei közt. A nép távol s idegenül állt az ország nagy ügyeit s érdekeit képviselő s intéző osztályokkal szemben. Az óriási gazdasági különbség, a sok ezer holdas gazdaságok s a földnélküli Jánosok földfoszlányai közt a meg nem értést, az ellenkezést s irigységet táplálta s így nép és vezető osztályok nem alkottak egyöntésű szervezetet. Ez volt az oka annak is, hogy a nép nem volt beállítva a nemzeti élet anyagcseréjébe s nem szállított a felsőbb osztályoknak új életerőket, el nem használt életet s ki nem merült idegzetet. Pedig a népnek ezt kell tennie; nemcsak bort, búzát, tojást és szalonnát, hanem vért, ideget, kedélyt, lelket kell a nemzeti társadalom számára fölajánlania. A nép a nemzeti erők forrása - ebből kell felfrissülnie az életnek, ebből a gyökérből kell belebimbóznia sok ezer fakadással a szürke életuntságba.

Ezt a feltörést, ezt az átáramlást azonban nem lehet az arra való fiúk és leányoknak valamiféle kiválogatása és sorozása által eszközölni, hanem azt a jó gazdasági berendezkedés, a művelődés s az élet szintjének emelkedése csinálja meg. Ha a nép földhöz jut, ha vagyonosodni bír, ha az iskolázást győzi, akkor a nemzeti alsó erők fölfelé törnek, a nép fiai a felsőbb osztályokba jutnak, a kapcsolat a nép s a vezető osztályok közt egyre szorosabb s a nemzet egységesebb lesz.

Egységesebb, közös nemzeti érzésektől átjárt s áthatott nép, ez a magyarság második életföltétele! Teremtsük meg ezt a két létföltételt: a hitet, az eszményiséget egyrészt s a nemzeti egységességet másrészt s a nemzet ismét talpra áll. Eddig anyagilag egyre koldusabbak lettünk, s koldusságunkban mégis urat játszva, önmagunkat csaltuk, hogy ilyen, hogy olyan a magyar, ilyen nemzet, nagy és független, pedig hát csak kinullázott gibicei voltunk más idegen hatalmaknak. Legyen vége e szégyenletes játéknak! Eszméljünk hivatásunkra; dobbantsuk meg a földet úgy, hogy érezzük, hogy a mienk s legyen fejünk fölött mennyországunk, telve hittel, napsugárral s végtelen távlatok kékségével!"

Világos üzenet: nemcsak az idegen hatalmak bennünket való kinullázásának fortélyaival kell tisztában lennünk, hanem országunk kivéreztetésében gyengeségeink révén való részvételünkkel is, továbbá, bármennyire is nélkülözhetetlen, mégsem elégséges összes nyomorúságunk és hiányunk felismerése, létfeltételeink tisztázása, az utóbbiak megteremtéséhez s így nemzetünk lábra állításához mindezek mellett valóban ,,hitre, eszményeink tiszteletére s mindennel megküzdő s mindent elviselni tudó lelkesedésre, vagyis oly lelkiségre" van szükségünk, ,,melyet az ember magában hordoz s melynek erejében ellentállást legyőzni s nehézségei fölé emelkedni tud".

Ezt nálánál is érzékletesebben alighanem csak a Bethlen-kormány egykor méltán ikonként ismert kultuszminisztere, gróf Klebelsberg Kunó fogalmazta meg egy, a magyar ifjúsághoz 1928-ban intézett rádióbeszédében, amelyben rámutatott, hogy ha régi helyünket vissza kívánjuk foglalni, emelnünk kell hozzá ,,nemzetünk belső értékét is, fokoznunk kell nemcsak az egyes ember teljesítőképességét külön-külön, hanem a nemzet együttes összmunkájának eredményét is", amelyhez viszont mindenekelőtt az kell, hogy ,,több legyen a magyarság kebelében a pozitív, mint a negatív ember":

,,Milyen a negatív ember? A negatív ember a fölmerő kérdésekkel szemben rendesen nemet mond. Ha valamely új eszme vagy terv merül föl, akkor nem azon töri a fejét, hogy meg lehet-e azt valósítani, hanem csak a nehézségeket és az akadályokat nézi, és többnyire azt jósolgatja, hogy nem lesz az egészből semmi, amivel még azokat is elcsüggesztheti, akiknek az alkotó munkához hajlamuk és kedvük van. A negatív ember irigy, mások hibáit nagyítja, kiszínezi, az iparkodókat leszólja, a bizakodókat kigúnyolja. Rendesen sokat beszél, másokat fölényes hangon bírál, és eközben többnyire kiiktatja az erejét, nem marad már benne energia a hasznos cselekvésre.

Milyen ezzel szemben a pozitív ember? A pozitív ember bizakodó, jóakaratú. Magával szemben szigorú, mások hibáival szemben elnéző, mert az alkotó munkából jól tudja, hogy milyen nehéz valamit megcsinálni és milyen könnyű tévedni. A pozitív ember szolgálatkész, és amennyire teheti, segít mindenkin. A szót nem igen fecsérli, inkább kevés beszédű, viszont a munkában öröme telik, életének fő célja az alkotás."

Igen, Prohászka és Klebelsberg iménti szavai ma is méltán emlékeztethetnek bennünket arra, mennyire fájóan hiányzanak életünkből az önvédelmi reflexek, nemkülönben az egyházi hierarchia vezető képviselőiéből - ami miatt Prohászka lelki-szellemi örökösei közül Bangha Béla jezsuita nem ok nélkül panaszolhatta egyik írásában (A spanyol egyházrablás. Magyar Kultúra, 1931), hogy ,,a katolikus Egyházat igazán csak a Krisztusi erő, isteni ígéret és kegyelem tartja össze. Az embereitől rég tönkremehetett volna..." Valóban, ámde ugyanakkor azért ne feledjük a ,,segíts magadon, az Isten is megsegít!" közmondást se, ha Prohászkával tényleg azt akarjuk már végre-valahára, hogy ne ,,kinullázott gibicei" legyünk idegen hatalmaknak!


Ifj. Tompó László írásai a Hunhíren:


Link
 
 
0 komment , kategória:  ifj.Tompó László írásai  
Világ - Panoráma, az egyetlen hiteles politikai műsor
  2014-01-29 11:35:02, szerda
 
  2014-01-27 Világ-panoráma


Link


Évfordulók esztendeje: tanulnunk kell elődeink hibáiból. 1514, másképpen. Az esztendő, amikor igazán elkezdődött Magyarország hanyatlása. Ahhoz, hogy az elmúlt 500 évet megértsük, meg kell ismernünk az elmúlt 1000 évet is. Tanulás, tudás és bátorság nélkül nem maradhat meg egyetlen emberi közösség sem. Ahhoz, hogy tanuljunk a történelmünkből, ahhoz először is saját történelmünknek kellene lennie. A 907. évi, sokáig letagadott pozsonyi csata jelzi, hogy a magyarság létszemlélete teljesen más volt, mint az akkori Nyugaté, és ez váltotta ki a brutális konfliktust, aminek az volt a jelszava, hogy a magyarokat ki kell irtani. 907-től az 1500-as évekig minden évszázadban adódott olyan alkalom, amikor a Nyugat megmutatta: nem tett le arról a szándékról, hogy csapást mérjen a magyarokra.

Az elmúlt 500-600 év hanyatlásának okai.

Műsorvezető : Szaniszló Ferenc

Vendég : Bogár László közgazdász

A Világ-Panoráma eddigi adásai az Echo Tv videótárában:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Világ - Panoráma  
Magyar kiállás a
  2014-01-29 11:27:27, szerda
 
  Magyar kiállás a "népek csatájában" Londonban (Videó)


Link


Antifasiszták, Izrael-ellenes rabbik, Vona Gábor fórum a Hyde Parkban. Londonban sokan azt sem tudták mi a Jobbik, de tüntettek ellene. A magyarok összefogását ez sem akadályozhatta.

Londoni tüntetés: törölte a BBC a hazug képaláírást (a fotóval együtt), de nem igazítottak helyre, bocsánatot sem kérnek


Link"Elfogadhatatlan Izrael léte, imádkozunk, hogy megszűnjön" - londoni interjú egy anticionista rabbivalLink
 
 
0 komment , kategória:  N1 TV   
Kellesz a hazának!
  2014-01-29 11:20:59, szerda
 
  A Jobbik elindította online feliratkozási ívét. A regisztracio.jobbik.hu oldalon regisztrálva segítheti a jobbikos jelöltek indulását, valamint friss és hiteles információkhoz juthat a választási kampány eseményeiről.

RIGISZTRÁCIÓ :


Link

A nemzeti párt szerint Magyarország jövője szempontjából sorsdöntőek lesznek a 2014-es választások, hiszen eltelt 24 év a rendszerváltozás óta, sőt már a 24. órában vagyunk, de a valódi változás még nem történt meg. A Jobbik számít mindenkire, aki hazájáért tenni szeretne és segíteni, támogatni kívánja a pártot a kampányban.

Az oldalon néhány személyes adat megadásával feliratkozhat a Jobbik értesítési listájára, így nem marad le semmi fontosról a párttal kapcsolatban, és az elkövetkező minden eddiginél mocskosabbnak ígérkező kampányban hiteles információkhoz juthat. Jelezheti továbbá szándékát, hogy jobbikos jelölt indulását kívánja támogatni ajánlásával. Azok is jelentkezhetnek, akik aktivistaként vagy szavazatszámlálóként kívánnak segíteni a pártnak.

A feliratkozás teljesen önkéntes, minden törvényes feltételnek megfelel és teljesen legális. A Jobbik a kezdeményezést a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalnál bejelentette, amely NAIH-70950/2013 számozás alatt hivatalosan is nyilvántartásba vette.

Jelentkezzen most és továbbítsa ezt a felhívást ismerőseinek is!

Jobbik Magyarországért MozgalomLink
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Istentisztelet és szoboravatás-Dr. Hegedűs Loránt püspök
  2014-01-29 11:05:10, szerda
 
  VIDEÓ : 2014. január 26. Mellszobrot avattak Dr. Hegedűs Loránt püspök emlékére


Link

A Himnusz megírásának emlékére tartott ünnepi istentisztelet után felavatták id. Hegedűs Loránt, lelkipásztor, teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének mellszobrát vasárnap, a Hazatérés Templomának előterében. A Horthy szobor mögött balra. A szobrot Babusa János készítette. A Hazatérés Temploma elég sok szoboravatást élt már meg: A tavaly november elején avatott bronz Horthy-szobor gipsz verzióját már 2007-ben, szintén ifj. Hegedűs Loránt vezényletével már felavatták. De ugyanakkor felavatták Kossuth Lajos, Wass Albert és Szabó Dezső mellszobrát is. A 2013 elején elhunyt Hegedűs Loránt 1930. november 11-én született Hajdúnánáson. Édesapja dr. Hegedűs Géza jogász, édesanyja Szabó Magdolna gyógypedagógus, fia ifj. Hegedűs Loránt, a MIÉP egykori alelnöke. Hajdúnánáson érettségizett. 1949-54 között teológiát tanult Budapesten. Segédlelkészként szolgált Ravasz László püspök alatt a budapesti Kálvin téri gyülekezetben 1956. január 1-től 1958. szeptember 30-ig. 1956-ban a teológusokkal együtt ő is az október 23-i felvonulás részese volt. A Rádiónál először elesett forradalmi mártírok tiszteletére, az ifjak kérésére ő húzta meg a Kálvin téri templom harangját, amit a környező templomok harangjai követtek. Az október 25-i véres csütörtökön a munkásokkal és a diákokkal együtt vonult ő is fegyvertelenül a Parlament elé.


Honlap Dr.Hegedűs Loránt Püspök Úr beszédeiről :


Link
 
 
0 komment , kategória:  dr.Hegedűs Loránt beszédei  
Nem vesz részt a bírósági tárgyaláson Ifj. Hegedűs Loránt
  2014-01-29 10:55:22, szerda
 
  Ifj. Hegedűs Loránt reagált a hírre, miszerint a Budapest-Észak Református Egyházmegye bírósága már januárban tárgyalná a lelkész ügyét. A lelkész elleni eljárást Bogárdi Szabó István püspök kezdeményezte, miután tavaly novemberben a Szabadság téren ifj. Hegedűs Loránt felavatta Horthy Miklós mellszobrát.

Az ügyben illetékes egyházmegye nem tudott eljáró bíróságot felállítani, mert a bírók közül többen elfogultságra való hivatkozással nem vállalták az ügy tárgyalását.

Horváth György jogtanácsos erre nyílt levélben közölte, hogy tiltakozása jeléül csaknem huszonhárom év után megválik tisztségétől. Horváth György szerint az elfogultságra való hivatkozás csak a gyávaság leplezésére szolgál: az egyházi bíróság tagjai valójában a Jobbiktól félnek és attól, hogy nevük megjelenik a Kuruc.infón.

Később az egyik - előzőleg elfogultságot jelentő - bíró meggondolta magát, és mégis vállalta a részvételt a perben. Horváth György pedig abban állapodott meg Simonfi Sándor esperessel és Veres Sándor főgondnokkal, hogy a Budapest-Észak Református Egyházmegye bírósága soron kívül, az ő jogtanácsosi közreműködésével tárgyalja meg az ügyet.

Ahogy Ifj. Hegedűs Loránt írja, az ellene indított fegyelmi eljárás kettős mércét demonstráló jellege miatt nem fog részt venni a kitűzendő bírósági tárgyaláson, gondosan elkerülve, hogy a jogszerűség köpenyébe öltöztethessék azt. Védekezését ügyvédjén keresztül írásban már előterjesztette az egyházmegyei bíróság elnökségéhez - írja.
"Az (ex)jogtanácsos világi nyilvánosság előtt tett kijelentései az elfogulatlanság látszatának fenntartását sem teszik lehetővé: a benne lakozó lélek csak könyörgéssel és böjtöléssel űzhető ki." - fogalmaz a lelkész.
"Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába." (Mt. 5:20)

alfahir.hu


Link
 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
Aláírásgyűjtés ifj. Hegedűs Loránt mellett
  2014-01-29 10:39:02, szerda
 
  Kovács Rajmund, az ÉLVE egyesület elnökének közleménye:

Az Élhetőbb Veszprém Megyéért Egyesület országos aláírásgyűjtést indít, melynek célja, hogy támogató aláírásokat gyűjtsünk ifj. Hegedűs Loránt mellett. November 3-án avatták fel a Szabadság téri Hazatérés Templomának előterében vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó, a templom és a gyülekezet alapítójának bronz mellszobrát. Az istentisztelettel egybekötött rendezvény miatt fegyelmi eljárást kezdeményeztek ifj. Hegedűs Loránt ellen. Bogárdi Szabó István püspök kérte a fegyelmi vétség megállapítását az illetékes egyházmegyétől, majd Horváth György egyházmegyei jogtanácsos kezdte el a történtek kivizsgálását.

Idézet Horváth Györgytől: " ... az istentisztelet középpontjában nem igemagyarázat állt, az esemény nagy részét Horthy Miklós méltatása tette ki. Felszólalt többek közt a zsidó származású képviselők listázásának követeléséről elhíresült Gyöngyösi Márton jobbikos parlamenti képviselő. [...] A szószék mellett két csendőregyenruhás személy állt; ilyen csendőrök működtek közre több százezer magyar zsidó deportálásában 1944-ben."

A jogtanácsos szavai Gyöngyösi Mártonra, a magyar csendőrségre nézve is egyoldalúak és határozottan elfogultak. Az előzetes vizsgálat lefolytatása után Horváth György palástvesztésre vonatkozó büntetést kért ifj. Hegedűs Lorántra. Az indítványát az illetékes egyházmegye bírósága elfogultságra hivatkozva nem tárgyalta meg. Emiatt az indítványtevő Horváth György lemondott 23 éve betöltött tisztségéről. Levele szerint ez már a harmadik olyan palástvesztésre vonatkozó indítványa Hegedűssel szemben, amelyet nem tárgyal meg az egyházmegyei bíróság elfogultságra hivatkozva. A volt jogtanácsos szerint a bírák nem elfogultak, hanem "nyilvánvalóan a Jobbiktól és a kuruc.infótól való félelem miatt nem vállalják az ügyet".

Újabb fordulat történt, mert kiderült, hogy mégis lesz eljárás ifj. Hegedűs Loránt ellen. A korábban elfogultságot jelentő egyik bíró mégis vállalja a feladatot, így fel tud állni a Budapest-Észak Református Egyházmegye bírósága, hogy soron kívül megtárgyalja a lelkipásztor ellen indult eljárást.

Úgy vélem, hogy nem mehetünk el szó nélkül Horváth György lejárató kampánya és nyomásgyakorlása mellett, továbbá nem értjük, hogy miért enged a református egyház egy műgyűjtő zsarolásának. Tennünk kell azért, hogy a magyarság ügyét már többször is felvállaló lelkipásztort ne hurcolják meg.

Mi nemzetünket szerető és iránta felelősséget érző keresztyén/keresztény magyar emberek hitvallásunknak teszünk eleget, amikor a véleményünk szerint hamisan megvádolt ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztor mellett kiállunk. A református egyház a magyarság legnehezebb történelmi korszakaiban is a nemzeti megmaradás ügyét szolgálta, ezzel megfelelve az evangélium hirdetésén túl nemzeti küldetésének is. Meggyőződésünk, hogy ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztor azon bátrak közé tartozik, aki nemzeti ügyeinkben megalkuvás nélkül kiáll az igazság mellett. Elfogadhatatlannak tartanánk, ha az illetékes egyházi felsőbbség nem keresztyén/keresztény elvárásoknak felelne meg, és ezzel akaratlanul is besorolná magát azoknak a táborába, akik az ünnepi istentisztelet alkalmából megbotránkoztató módon viselkedtek a Hazatérés Temploma előtt, ezzel megzavarva az ünnepi alkalom rendjét és méltóságát, amikor a templom és a gyülekezet alapítójának, Horthy Miklósnak a szobrát avatták fel.

Elmarasztalás helyett, elismerő támogatást várunk az egyház vezetőitől és tagjaitól ifj. Hegedűs Loránt ügyében.

Aláírásgyűjtő akciónkat a hatóság nyilvántartásba vette, és a többi testvérszervezet is jelezte csatlakozási szándékát.

Akik szeretnék támogatni kezdeményezésünket aláírásukkal, ők megtehetik az Ádám Iván utca 23. szám alatt 16-18 között minden nap (kivéve vasárnap), vagy a Kossuth utca 7. 1/5. szám alatt munkaidőben.

A honlapunkról is letölthető az ív, a kitöltött aláírásgyűjtő ívet kérem, juttassák vissza az egyesületünk elérhetőségeire (szkennelve és faxon is elküldhető):

Élhetőbb Veszprém Megyéért Egyesület
8200 Veszprém, Kossuth u. 7. 1/5
e-mail: elnok.elve@gmail.com
Telefonszám: +36-70-381-7814
Fax.: +36-88-999-239

ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV :


Link


Aki besegít a gyűjtésbe, az leadhatja az ívet a Jobbik központi irodájában is:

Jobbik Magyarországért Mozgalom központi irodája

1113 Budapest, Villányi út 20/a

Nyílt levél a Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének és alkotó tagjainak

Főtiszteletű Elnökség!


,,Istennek kell inkább engedni,
hogynem az embereknek"
(Ap. csel. 5:29/b)

Alulírottak mint a nemzetünket szerető és iránta felelősséget érző keresztyén/keresztény magyar emberek, hitvallásunknak teszünk eleget, amikor a véleményünk szerint hamisan megvádolt ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztor mellett kiállunk. A református egyház a magyarság legnehezebb történelmi korszakaiban is a nemzeti megmaradás ügyét szolgálta, ezzel megfelelve az evangélium hirdetésén túl nemzeti küldetésének is. Meggyőződésünk, hogy ifj. Hegedűs Loránt lelkipásztor azon bátrak közé tartozik, aki nemzeti ügyeinkben megalkuvás nélkül kiáll az igazság mellett.

Elfogadhatatlannak tartanánk, ha az illetékes egyházi felsőbbség nem keresztyén/keresztény elvárásoknak felelne meg, és ezzel akaratlanul is besorolná magát azoknak a táborába, akik az ünnepi istentisztelet alkalmából megbotránkoztató módon viselkedtek a Hazatérés Temploma előtt. Ezzel megzavarva az ünnepi alkalom rendjét és méltóságát, amikor a templom és a gyülekezet alapítójának, Horthy Miklósnak a szobrát avatták fel.

Elmarasztalás helyett, elismerő támogatást várunk az egyház vezetőitől és tagjaitól ifj. Hegedűs Loránt ügyében.

Veszprém, 2014. január 23.

Kovács Rajmund

ÉLVE egyesület
elnök


Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Petíció az emlékhelyeinkért
  2014-01-29 10:31:49, szerda
 
  ,,A Civilek Háromszékért Szövetség és a Vitézi Rend azzal a felhívással fordul minden jóérzésű magyar emberhez, hogy aláírásukkal támogassák a civilek által kezdeményezett, a Sepsiszentgyörgy városi köztemetőben található Hősök Temetője kegyeleti helyünk védelmére irányuló petíciót."

Csatolom a kapcsolatot a felhíváshoz:Link


Kérem Önöket, támogassák és terjesszék a petíciót. Álljunk ki székely testvéreinkért, a múltunkért, magunkért.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
"Szép Új Világ." Happy Zoo - a német magaskultúra
  2014-01-29 10:26:54, szerda
 
  Ezt a cikket megdöbbenve olvasom és mélységesaen elítélem ezeket az emberi selejteket.
Nemrég azt is olvastam, hogy Svédországban kutyákat tenyésztenek erre a célra.
EZ A VILÁG MEGÉRETT A PUSZTULÁSRA!!! EZT TESZI A "MŰVELT"NYUGAT SZEGÉNY DRÁGA ÁLLATOKKAL.
FÁJDALMAS!!!

Bayer Zsolt : Állatok

Mottó: ,,Monda az Úr Jónásnak: 'Kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a Város ellen! Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság: szennyes habjai szent lábamat mossák.' "


György Attila barátom mesélte a hét végén Csíkszeredában, hogy Németországban sorra nyílnak az ,,erotikus állatkertek". - Ne hülyéskedj! - mondtam erre én -, valakik azért fizetnek, hogy megnézzék, miképp üzekednek különböző állatok? - El vagy tévedve, ember! - nevette el magát Attila. - Azért fizetnek, hogy ők üzekedjenek különböző állatokkal.

Nem hittem el. Aztán Attila megmutatta a hírt a neten. És minden igaz. Németországban egy 1969-es törvény szerint tilos az állatokkal történő szexuális aktus filmezése, ám mindez ,,saját örömszerzés" céljából megengedett és legális. Ezt a törvényi tényállást kihasználva több ,,élelmes vállalkozó" nyitott erotikus állatkertet (Happy Zoo), ahol pénzért különböző állatokat bocsátanak az érdeklődők rendelkezésére szexuális aktus céljából. Legnépszerűbbek a kutyák, a kecskék, a juhok, a szamarak, a lovak és a lámák(!?). Miután kiderült a dolog, törvénymódosítást nyújtottak be, amely magas pénzbírsággal sújtaná az efféle tevékenységet, ám a módosítást (egyelőre) nem fogadták el. A harcos zoofil egyesületek pedig hangosan követelik ,,jogaik" elismerését.

Nos, ismét kikötöttünk egy szigeten a liberalizmus óceánjában. S ha elhamarkodottan arra gondolnánk, ennél nincsen undorítóbb sziget, biztosak lehetünk benne, hogy tévedünk. Mert hát nemrég még a ,,Happy Zoo" is elképzelhetetlen utópiának tűnt. És most itt van. Megnyílt. Oda lehet menni - és vannak egyesületek, amelyek immár harcolnak ezért, imigyen beemelték a dolgot az emberi jogok körébe.

Nem tudom, mit csinál ilyenkor a Négy Mancs nevű bűnbanda. Mert ha már jó pénzért, nemzetközi érdekcsoportok által le- és megfizetve tönkretett sok-sok magyar libatenyésztőt, legalább pro forma tiltakozhatna kicsit a kutyab... ellen is. Pusztán azért - gondolom én -, mert nem biztos, hogy a kutyák, a kecskék, a birkák és a lámák is kívánják azokat az embernek látszó valamiket, amik rajtuk töltik ki beteg vágyaikat.

De nem tiltakoznak.

Németországban pedig virágzik az üzlet. Az erotikus állatkertek nagy forgalmat bonyolítanak le, dől a pénz, s mindez teljesen legálisan. Jogszerűen. Európa liberális mintaállamában a kutya ugyan ugat, de a karaván halad.

,,Ott már tudták és várták és bevitték egy nagy terembe, hol arany teríték mellett hevertek a Hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok, és meztelen táncoltak ott a szolgák vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon és jövendölje végét a világnak."

Mert nincsen új a nap alatt. Viszont nincsenek Jónások sem. Sem a cet gyomrában, sem odakint a sivatagban, töklevél alá húzódva - sehol. S az sem biztos, hogy az Úr foglalkozik még Ninivével akármennyit is.
S végül is: miért foglalkozna? Ninive remekül elvan a Happy Zoo-k árnyékában, és büszke önmagára. A libatömés évszázados mesterségének űzői rágják szégyenükben az ökleiket, a lámab...ók viszont egyre büszkébbek és egyre hangosabbak. S felbátorodva példájukon, már készülődnek a homályból a fényre lépni a pedofilok meg a nekrofilok is, s élelmes vállalkozók már tervezik a Happy Kindergarteneket és a Happy Cemetery-ket is.

Mert az emberi jogok, ugye...

Pedig ezeknek egyetlenegy dologhoz lenne joguk. A megszégyenítéshez. Amikor tele van a Happy Zoo, akkor kell odamenni, és egyenes tévéközvetítésben premier planban mutatni az arcukat, a kutyákat, kecskéket, birkákat, szamarakat, lovakat és lámákat pedig megkérdezni, hogy ma van-e egyáltalán gusztusuk ilyen fazonokkal összeállni.

Jut eszembe: tényleg csodálkozik valaki, hogy izmosodnak a neonácik? Pedig itt a magyarázat. A liberalizmus óceánjában és a nagy forgalmú Happy Zoo-kban.

,,Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem mint túláradt patak oly tétova céltalan parttalan s úgy hordom régi sok hiú szavam mint a tévelygő ár az elszakadt sövényt jelzőkarókat gátakat."

Tényleg ideje van Ninive pusztulásának.


Link
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Európai Unió az akácfák és a méhek ellen
  2014-01-29 10:13:53, szerda
 
  A meghatározó agrár- és erdészeti szakmai szervezetek teljes megdöbbenésüknek adnak hangot, hogy az Európai Unió az akác korlátozására, kiirtására, illetve támogatásból történő kizárására törekszik.

A szakmai szervezetek emlékeztetnek, hogy az Európai Unió akácállományának a fele Magyarországon található, ez a mennyiség a hazai erdőállomány egynegyedét teszi ki. A szakma szerint tudományos szempontból kiemelendő, hogy az Európai Unió egy olyan fafaj visszaszorítására és kiirtására törekszik, mely számos gazdasági, környezeti és klimatikus előnyt kínál. Kiválóan alkalmas a futóhomok megkötésére, s így a talajerózió megállítására. Őseink ezért tudatosan telepítették még a XVIII. században. Az akác méztermése nemzetgazdasági jelentőséggel bír, a magyar méz döntő része akácméz.

Továbbá az akác kérge számos gyógyszer és gyógyhatású készítmény alapanyagaként szolgál, köhögéscsillapító és gyomorsavszabályzó hatása széles körben ismert. Az utóbbi időben virágának gasztronómiai jelentősége megnőtt, gondoljunk csak az akácteára. Külön kiemelendő, hogy az akác kemény fája lehetővé teszi a fa ipari felhasználását. Az akácból készült oszlopok, támok, szőlőkarók, árvízvédelmi oszlopok, karámfák, kerítéselemek, parketták és bútoralapanyagok keresettek egész Európában.

Az akác jól tolerálja az éghajlatváltozást, a talajvízszint csökkentésének következtében több térségben kizárólagos fajtává vált. Az akác a faanyagban megkötött légköri szenet egyik leghosszabb ideig tároló fafaj. Az akác tüzelőértéke kiváló, ezért mind tűzifának, valamint megújuló energetikai - biomassza - célokra jól használható, energetikai ültetvényeken kedvelt fafaj. Nem véletlen, hogy számos európai uniós tagállam és más országok tanulmányozzák az egyedülálló és fenntartható magyar akácgazdálkodást, s gondolkodnak az akác országukban történő elterjesztésén.
Össztűz alá vette az EU az akácot:

UNIÓS CÉLKERESZTBEN AZ AKÁCMÉZ ;Videó - ECHO TV :


Link

Gyakorlatilag egyetlen törvény szövegének módosításával kiszolgáltatták hazánkat a GMO maffiának. Mivel hazánk továbbra is az Európai Unió tagja, a határellenőrzés hiánya és a törvény által engedélyezett hiányos tájékoztatás miatt Magyarországot is eláraszthatják olyan termékek, melyek genetikailag módosított alkotóelemekkel fertőzöttek.

GMO-FERTŐZÖTT MÉZ MAGYARORSZÁGON

Az Európai Parlament határozott arról, hogy a virágport mostantól a méz természetes alkotóelemének kell tartani, nem pedig összetevőjének. Emiatt mostantól a címkéken nem kell feltüntetni a genetikailag módosított virágpor jelenlétét, mert a mézben a virágpor aránya nem haladja meg azt a mértéket, amely fölött a törvény szerint az alkotóelemeket jelölni kell. Gyakorlatilag egyetlen törvény szövegének módosításával kiszolgáltatták hazánkat a GMO maffiának. Mivel hazánk továbbra is az Európai Unió tagja, a határellenőrzés hiánya és a törvény által engedélyezett hiányos tájékoztatás miatt Magyarországot is eláraszthatják olyan termékek, melyek genetikailag módosított alkotóelemekkel fertőzöttek.

Ennek hatásáról pedig már nyugaton is meggyőző tanulmányok születtek. Emlősökön végzett állatkísérletek bizonyítják, hogy a genetikailag módosított élelmiszerrel etetett élőlények génállománya már néhány generáció után súlyosan roncsolódik, életképtelen, születésüknél fogva beteg egyedeket hoznak a világra. Az ember jóval hosszabb élettartama miatt lehetetlen vizsgálni és érdemben bizonyítani, hogy a GMO-fertőzött élelmiszerek fogyasztása hosszabb távon milyen hatással van az emberi génállományra, de az emlősökön végzett állatkísérletek eredményei miatt a minimum az lenne, hogy bizonyító erejű, átfogó vizsgálatok befejeztéig évszázadokra betiltják a génmódosítás minden formáját, mert a táplálékláncon keresztül igen hamar az emberi szervezetbe kerülhetnek a "hibás programok".

Ezzel szemben az EU gyakorlatilag eltörölte a GMO-val fertőzött méz forgalmazására vonatkozó korlátozásokat. A magyar EU-képviselők ugyan bírálták a törvénymódosítást, de ez édeskevés. Ultimátumot kell adnunk az Európai Uniónak! Vagy visszavonják a törvény módosítását, vagy Magyarország lezárja a határokat és lépjen ki a schengeni-övezetből! Nem engedhetjük, hogy a GMO-szennyezett termékek elárasszák Magyarországot! Továbbá hazánk számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent a szomszédos országok által alkalmazott GMO-szabályozás is, mert amint egy szomszédos ország is enged a korlátozásokon, a beporzáson keresztül a fertőzés pillanatok alatt hazánkban is jelen lesz. Akkor pedig már késő.
Követeljük, hogy az EU képviselők adjanak ultimátumot az Európai Uniónak! Követeljük, hogy Magyarország nyilvánítsa nemzetbiztonsági kockázati tényezővé a GMO kérdést! Követeljük, hogy Magyarország lépjen ki az Európai Unióból és a schengeni-övezetből!


Link
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 128 
2013.12 2014. Január 2014.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 128 db bejegyzés
e év: 1350 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3245
  • e Hét: 3245
  • e Hónap: 50316
  • e Év: 2078524
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.