Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából és lelkésztől174/473
  2014-04-27 16:44:56, vasárnap
 
  Békesség a kételyt,kislelkűséget legyőző,Jézust befogadó lélekben.
Midôn tehát este lôn azon nap, és az ajtók betéve voltak ott,
hol a tanítványok egybegyűltek vala a zsidóktól való félelmük miatt,eljöve Jézus'' (Ján. 20,19).

a) Mikor este lôn, s az izgalom egész nap hányta-vetette a
kishitű tanítványokat; mikor féltek is, reméltek is; mikor suttogtak
csak, de a szívük hangos volt; akkor eljött az Úr és megállt körükben.Késôn jött. A Szent Szűzhöz, Magdolnához korán jött; azoknak reggel volt húsvétjuk, a tanítványokhoz késôn jött. Talán nem érdemelték meg,talán nem voltak alkalmas hangulatban, talán próbára tette ôket az Úr,talán várta, hogy együtt legyenek; van sok oka az Úr késedelmeskedésének, és senki sem vetheti szemére: miért nem elôbb? Ó,hisz jön hozzánk, jár köztünk az Úr, s akár siet, akár késik, irgalmas szándékait mindig szeretetben, tiszteletben kell kiváltanom. Ha késik,kitartok; ha vigasztalan vagyok, nem baj; tudom, hogy ilyenkor kell kimutatnom hűségemet. S megteszem, meg szívesen, hogy annál édesebben
vigasztalódjam.

b) Ajtóbetéve, szeretetben egyesülve... ez Jézus vonzó köre; oda szeret jönni, hol önmagukbatért és mégis egymást szeretô lelkek várnak reá. Az önmagábatérésben magunkra találunk, s a szeretetben szociális lelkeknek bizonyulunk. Mindkettô kell a szép fejlôdéshez. Aki magában nem egész, az másnak jó, másnak kincs nem lehet, és aki elfordul a testvéri közösségtôl, hogy önmagát keresse, az rideg lesz és kifárad.Tehát összeszedettnek, fegyelmezettnek, de amellett szíves testvéri embernek kell lennem.

c) ,,Mondá nekik: Békesség nektek!'' Jézus köszöntése. Ne
féljetek, hisz szerettek. Ne féljetek késôbb sem, bármi történjék! Ne kérdezôsködjetek sokat: mi lesz? hogy lesz?, hanem szerezzétek meg magatoknak a békét, s akkor jó lesz minden. Békét lelketeknek a szívtisztaságban; békét véreteknek a fegyelemben; békét kedélyeteknek nagylelkű világnézetben! Békét kívánok nektek, hogy higgyetek és reméljetek erôsen, s ne hagyjátok magatokat szétszedni kesernyés,zsémbes, sötét, hideg gondolatok és érzések által. Legyen kedélyetekben igazi húsvétetek; élvezzétek át, hogy tietek a föltámadás, az erô, tietek kegyelmem és szeretetem. S hogy erôsen hihessetek, ,,lássátok kezeimet s lábaimat, tapintsátok meg és lássátok, mert a léleknek húsa és csontjai nincsenek, amint látjátok,hogy nekem vagyon''. ,,Örvendének a tanítványok, látván az Urat.''Erôs hitet nevelek magamban, mely örvendezni tud, miután a kételyt s a
kislelkűséget kizárta./Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából41/472,Lk 24
  2014-04-24 10:55:19, csütörtök
 
  Békesség Jézus feltámadásából és a beteljesexett igékből.
Lk 24,35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor.36 Amíg ezekről beszéltek, egyszer csak maga Jézus állt közöttük, és azt mondta nekik: >Békesség nektek!< 37 Megrémültek és féltek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. 38 De ő megkérdezte tőlük: >Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? 39 Nézzétek meg a kezemet és lábamat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.< 40 Ezt mondta, azután megmutatta nekik a kezét és a lábát. 41 Mivel örömükben még mindig nem hittek, és csak csodálkoztak, azt mondta nekik: >Van itt valami ennivalótok?< 42 Erre adtak neki egy darab sült halat. 43 Elvette, és a szemük láttára evett belőle.
44 Azután így szólt hozzájuk: >Ezek azok az igék, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban.< 45 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. 46 Azt mondta nekik: >Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnapon feltámadni a halálból. 47 A nevében megtérést kell hirdetni a bűnök bocsánatára Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. 48 Ti tanúi vagytok ezeknek.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől173/471
  2014-04-20 16:39:56, vasárnap
 
  Békesség a föltámadt Jézus velünk maradásának erejéből
,,Szombat elmultával szürkületkor pedig... nagy földindulás lôn,
mert az Úr angyala leszálla mennybôl, és oda járulván, elhengeríté a követ és ráüle. Vala pedig az ô tekintete mint a villámlás, és ruhája mint a hó. Tôle való féltökben pedig megrettenének az ôrök, és lônek mint a holtak. Felelvén pedig az angyal, mondá az asszonyoknak: Ne féljetek ti, mert tudom, hogy Jézust keresitek, ki megfeszíttetett.Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondotta'' (Máté 28,1-6).

a) Ti ne féljetek, kik Krisztust keresitek, sôt vígadjatok s
örömöt üljetek... a sírban is, mert végtelenül nagy, hatalmas és
dicsôséges a ti Uratok. Ô a föltámadás s az élet, s a fölfordított sírkövön nem márványalak, hanem én, a Fölségesnek eleven angyala vagyok emléke. Mint karácsonykor a pásztoroknak a megtestesülés angyala hirdette a ,,nagy örömöt'': úgy húsvétkor a föltámadás angyala hirdette az erô és gyôzelem evangéliumát, azt, hogy ,,Föltámadott''. A hitetlen, diadalt ülô világban, hol Jézus végleg tönkrement s reá a Messiásra csak akasztófa és sír emlékeztettek, a hivatalosan,ünnepélyesen, nyilvánosan, millió ember értesülésével, három törvényszék beleegyezésével lepecsételt sírkövet harmadnapra elhengerítette az Úr keze, s Jeruzsálemnek fülébe dörgi az üres sír s a legújabb evangélium: ,,Nincs itt, föltámadt''. Ez minden tekintetben a legnagyobb ,,signum''. Krisztus legnyilvánosabb csodája. Egy csodában sincs a nyilvánosság úgy lefogva, mint ebben; e csodájához kíséri Krisztust millió hitetlen ember, e csodájára figyelmeztet a zsidóság minden intézménye, a leglármásabb felvonulás riasztja fel a pascha emelkedett hangulatú népét s meghívja, hogy lássák Krisztus
meggyaláztatását, hogy tanúi legyenek kereszthalálának, de tanúi egyszersmind üres sírjának. Szent Péter mondja: ,,Zsidó férfiak és mindnyájan, kik Jeruzsálemben laktok: a názáreti Jézust, az Istentôl tiköztetek erôk és csodák és jelek által igazolt férfiút megöltétek.Kit az Isten föltámasztott halottaiból... Ezt a Jézust föltámasztotta Isten, minek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Ezeket hallván,megilletôdének szívükben és mondák: mit cselekedjünk?''

b) Ez egyszersmind a kereszténység legünnepélyesebb
proklamációja, ezen csodában lett a kereszténységbôl a legnyilvánosabb tény. E csoda lefoglalt 3000, azután 5000 lelket ugyanabban a Jeruzsálemben, mely a Golgotán a keresztet és a kertben a sírt látta;tanúságuk hangos és világos, hagyományuk folytonos és ünnepélyes volt,s midôn Szent János állítja, ,,quod vidimus et manus nostrae contrectavere'', amit láttunk és megtapogattunk, nem érti azt egymagáról, hanem érti százakról, kik mind tanúi Krisztusnak.

c) Ez a legnagyobb csoda, mert legistenibb, legalább legkevésbbé emberi, hisz benne megszűnt, elveszett az ember! S Krisztus ehhez kötötte hitelét, az ember bukásához, hogy ne kételkedjünk istenségében. Tudjuk, hogy mennyire tehetetlen a halott; annyira, hogy azt kell róla mondani: ,,volt''. Az ember csak erejében, lelke, teste épségében, szava ékesszólásában, szíve melegében, szeme tüzében tehet nagyot, amint Krisztus is tett életében ,,vir potens in opere et sermone''; de ô különb lett, mert a saját érvényesülésére a halálban kimutatott erejét használta föl. Ha lenyugszom, akkor támadok fel; ha tönkremegyek, akkor gyôzök; ha meghalok, ha nem leszek, ha az ember-Krisztus nincs többé, akkor meglátjátok, hogy Isten vagyok! Uram,hiszek benned; hiszek csodáid miatt. ,,Operibus credite'' (Ján.14,10). Apostolai nem fáradnak ki hirdetni a csodák világraszóló tanúságát, ezt hirdetik a keresztény községek s az egyes keresztények
a szájukkal, vérükkel. Máté 42, Márk 37, Lukács 43, János 14 csodáról tesz említést. Az evangéliumban tehát, mely kis 8-adrétben alig 200 lapot számlál, több mint 100 csoda van fölsorolva: halottak föltámasztása, gyógyítások, kenyérszaporítás, s végül a föltámadás!Hiszek benned Jézusom, mert ugyancsak kinyilatkoztattad agadat. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest /

Áldott,békés,boldog ünnepeket kívánok mindenkinek.
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából40/470,Jn 13
  2014-04-17 10:32:40, csütörtök
 
  Békesség Jézus szeretetének megnyilvánulássaiból.
Jn 13,1A Húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, bár szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. 2 A vacsora alkalmával, amikor az ördög már szívébe sugallta Júdásnak, az iskarióti Simon fiának, hogy elárulja őt, 3 Jézus tudva, hogy mindent kezébe adott az Atya, és hogy Istentől jött el és Istenhez megy, 4 fölkelt a vacsorától, letette felsőruháit, fogott egy kendőt és maga elé kötötte. 5 Azután vizet öntött a mosdótálba, és mosni kezdte a tanítványok lábát, majd megtörölte a derekára kötött kendővel. 6 Amikor odaért Simon Péterhez, az így szólt hozzá: >Uram, te mosod meg az én lábamat?< 7 Jézus azt felelte neki: >Amit teszek, azt te most nem érted, de majd később meg fogod érteni.< 8 Péter erre így szólt: >Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!< Jézus azt felelte neki: >Ha nem moslak meg, nem lesz részed velem.< 9 Akkor Simon Péter ezt mondta: >Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is!< 10 Jézus azt felelte: >Aki megfürdött, annak elég, ha csak a lábát mossák meg, akkor egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.< 11 Tudta ugyanis, hogy ki az, aki elárulja őt, azért mondta: >Nem vagytok tiszták mindnyájan.<
12 Miután megmosta a lábukat és fölvette felsőruháit, újra leült, és azt mondta nekik: >Tudjátok-e, mit tettem veletek? 13 Ti úgy hívtok engem: `Mester' és `Úr', és jól mondjátok, mert az vagyok. 14 Ha tehát én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 15 Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől172/469
  2014-04-13 14:04:44, vasárnap
 
  Békesség a Jézustól nyert,szíve szerinti életből.
A pálma-vasárnapnak pálmái hamar elhervadtak; nem csoda,
gyermekek hordozták, kik hozsannát kiáltottak ugyan, de a Messiást meg nem értették. Ez a pálma már a kezükben hervadó ág lett, s a fölfeszített s eltemetett Krisztusnak sírkövén egészen elszáradt; a száraz ágból szemét lett, s a szél elsöpörte. Por, hamu, még a Krisztusnak is földi, világi dicsôsége; diadalmenete temetéssé válik!De húsvét vasárnapján ismét pálma leng s olajfaág zöldül Krisztus sírja körül, s azt már nem gyerekek tartják kezükben, hanem az Úr maga, s akiknek ô nyújtja, szíve szerint való lelkek: apostolok,vértanúk, Magdolnák, Máriák, bűnbánó latrok, mellüket verô csoportok s végül keresztény népek.
Mily fölséges víziót teremt ez a gondolat Krisztus Urunk sírja
körül! A föltámadás pálmája leng fölötte, s a sírt apostolok, vértanúk s népek állják körül; vértanúk, kik az örökélet reményében meghalni nem félnek; népek, melyek nem temetésre jöttek, hanem a sírból életet merítettek. Valamennyi nagy lélek, valamennyi keresztény nép a föltámadásnak, az örök életnek pálmáját tartja kezében, azt lengeti s azzal vonul végig a világtörténelmen, mely valósággal nem egyéb, mint Krisztusnak kereszt- és diadalútja, pálma- és húsvét-vasárnapja. De csak a húsvét-vasárnap pálmája árnyékolja be a keresztény műveltséget s ezzel egyszersmind az emberiség fejlôdését az egész vonalon; e pálma az a ,,virrasztó-ág'', a ,,virga vigilans'', melyet az Úr a keresztény népek hajába, az egyháznak homlokára tűzött, mely haladásunkat jelzi,mely míg zöldül, gyôzedelmeskedünk, mihelyt hervadni kezd, hanyatlunk!
Ezt a nagy történelmi tényt tagadni nem lehet. A keresztény
kultúráé a pálma, a haladás, a gyôzelem, a világhódítás pálmája, s ezt a pálmát Krisztus sírjáról vette./Prohászka Ottokár +1927. Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából39/468,Jn 8
  2014-04-10 10:30:44, csütörtök
 
  Békesség az Istentől jövő világosság szerint való életből.
Jn 8,51 Bizony, bizony mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, halált nem lát sohasem.< 52 Azt mondták erre a zsidók: >Most ismertük meg, hogy ördögöd van. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod: `Ha valaki a tanításomat megtartja, nem ízleli meg a halált sohasem.' 53 Nagyobb vagy talán Ábrahám atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?< 54 Jézus azt felelte: >Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok: `Istenünk', 55 pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonló hazug lennék. De én ismerem őt, és a tanítását megtartom. 56 Ábrahám, a ti atyátok, ujjongott, hogy láthatja az én napomat. Látta, és örvendezett.< 57 A zsidók erre azt mondták neki: >Még ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?< 58 Jézus azt felelte nekik: >Bizony, bizony mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.< 59 Ekkor köveket ragadtak, hogy megkövezzék. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból.

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől171/467
  2014-04-06 16:23:25, vasárnap
 
  Békesség az anyagvilágot meghaladó lélek erőiből./Jn 11.fej.hez,a 148.sz.blog bejegyzéshez/
a) Minden haladás célja: alávetni a világot a fölényes léleknek,
kiemelni létünket a mechanika fölé; de hogy ezt elérjük, okvetlenül tartalom kell eszményeinkbe is; gondolataink Istenrôl, lélekrôl,erkölcsrôl, nem lehetnek üres, hiú tükrözések! Elviselnôk-e azt, hogy diadalmasan kiemelkedve elemek s természet fölé, végtelen ürességet s semmiséget rögzítsünk? Nem; mindaz, amit tudomány, gazdasági s társadalmi haladás alatt értünk, csak külre való viszonyunkat érinti;a belsô az az én életem, öntudatom, tartalmam, s az mind tükrözés legyen? Ellenkezôleg: ez az igazi valóság; lelkem, Istenem, örök életem; ezt alakítom ki. Mily barbárság pénzben,hatalomban, gyárakban, vásárban, kocsmákban, sajtóban, külsôséges életben keresni az élet értékét. Én a lélekben keresem s találom!

b) Hiszek az erkölcsi rendben. Az velem szemben áll s parancsol,s amit parancsol, azt akarom s bírom. Életem belsômbôl fakad, annak tehát én adok formát; szenvedéseimnek s örömeimnek egyaránt. Én fémjelzek mindent; amit szeretek, az nagy, amit megvetek, az kicsiny.A környezet sokat ronthat, de vele szemben is öntudatára kell ébrednem erômnek. Belôlem fakad az élet, az erkölcsi erô; én vagyok a művész, a teremtô. Erkölcsivé válik, amihez nyúlok, mint a mesében arannyá vált minden Midasz király érintésére. Életté, szépséggé változtathatok el mindent. Belenézek a lelkembe, mint a buzogó források mélységeibe,melyek apadnak s dagadnak. Lelkemben egyesül természet s kegyelem, s amit természettôl nem bírnék, azt kegyelem által bírom.

c) Erkölcsi világom lelke s hordozója a szabadság. Isteni
hasonlatosságom legeredetibb vonása. Önmagamból veszem
elhatározásaimat; akarom s vannak. Ez a teremtô erô föl nem mérhetô semmivel, mint ahogy Newton és Leibniz gondolatait nem lehet kimagyarázni a táplálékból, úgy a szabadságot nem a fizikából. Ez eredeti, szuverén képességgel megtisztelem Uramat: 1. hitemben.Hiszek, vagyis szabad odaadással függök rajta értelmi világomban; 2.öntudatom egész vonalán; azt teszem, amit az Úr akar. Ez élet és tartalom! /Prohászka Ottokár +1927.Budapest /


 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából38/466,Jn 5
  2014-04-03 10:45:19, csütörtök
 
  Békesség Jézus megváltói küldetésének elfogadásából.
Jn 5,31 Ha én tanúskodom magamról, tanúságom nem érvényes. 32 Más az, aki tanúskodik énrólam, és tudom, hogy igaz az a tanúság, amelyet rólam tesz. 33 Ti Jánost kérdeztétek, és ő tanúságot tett az igazságról. 34 Nekem azonban nincs szükségem emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek. 35 Ő égő és világító lámpás volt, és ti egy ideig örvendezni akartatok az ő fényében.
36 Nekem nagyobb bizonyítékom van Jánosnál. A tettek, amelyeket az Atya bízott rám, hogy elvégezzek, azok a tettek, amelyeket én viszek végbe, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem. 37 Rólam az Atya tett tanúságot, aki küldött. Ti soha az ő hangját nem hallottátok, sem arcát nem láttátok, 38 és az ő igéje nem marad meg bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő küldött. 39 Vizsgáljátok az Írásokat, hiszen azt gondoljátok, hogy azokban van örök élet számotokra. Éppen azok tesznek tanúságot rólam; 40 ti azonban nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
41 Emberektől nem fogadok el dicsőséget. 42 Rólatok viszont tudom, hogy nincs bennetek Isten szeretete. 43 Én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtok el engem. Majd ha más jön a maga nevében, azt elfogadjátok. 44 Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem keresitek? 45 Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni titeket az Atyánál! Van, aki vádol benneteket: Mózes, akiben reménykedtek. 46 Mert ha Mózesnek hinnétek, talán nekem is hinnétek, mert ő énrólam írt. 47 Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, hogyan hisztek majd az én igéimnek?<

Link/Hangfelvételes elmélkedéssel a jezsuita.hu-ról/
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2014.03 2014. április 2014.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5
  • e Hét: 231
  • e Hónap: 675
  • e Év: 675
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.