Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Költőtől12/517/R.Tagore/
  2014-09-28 14:54:05, vasárnap
 
  Békesség Istenhez közelvivő imádságból.
Rabindranath Tagore: Tűrd, Uram...
Tűrd, Uram, hogy melléd települjek
S arcod láttán kissé felüdüljek.
Ami munka itt van a kezemben,
Legyen szabad késôbb befejezem.

Szívem nem tud megnyugodni távol
Arcod boldogító látásától;
S mi a munkám? Hálószövés régen
Hálók partnélküli tengerében.

Ma a nyár jött lopva ablakunkhoz,
Ezer sóhajt és sejtelmes dalt hoz;
Kis erdôcske virágtengerében
Méhedongás zsong szerte a légben.

Itt a perc, hogy nyugodtan leüljek,
Arcod láttán viduljak, örüljek,
S a virágos, illatozó csendben
Zsolozsmás imámat énekeljem.

(Zoltán Vilmos fordítása)
/Rabindranath Tagore költő, író,zeneszerző,festő +1941 Kalkutta,/ India/
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Bibliából64/516,Lk 9
  2014-09-26 11:32:31, péntek
 
  Békesség Jézus személyének,küldetésének felismeréséből.
Lk 9,18 Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: >Kinek tart engem a tömeg?< 19 Ők ezt felelték: >Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi próféták közül támadt fel valaki.< 20 Azután megkérdezte tőlük: >Hát ti kinek tartotok engem?< Simon Péter válaszolt: >Az Isten Krisztusának.< 21 Ő pedig rájuk parancsolt, és meghagyta, hogy ezt senkinek se mondják el, és így szólt: 22 >Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől184/515
  2014-09-21 11:40:30, vasárnap
 
  Békesség belső világunk Isten szolgálatban épüléséből.
,,Egy messze útra menendô ember eléhívá szolgáit és átadá nekik javait. És egynek öt talentumot ada, másnak pedig kettôt, ismét másnak egyet... Elmene pedig, aki öt talentumot vett vala, és kereskedék azokkal, és más ötöt nyere. Hasonlóképen az is, aki kettôt vett vala,más kettôt nyert. Aki pedig egyet vett vala, elmenvén, a földbe ásá és elrejté ura pénzét. Sok idô mulva pedig visszajövén ama szolgák ura,számot vetett velük. És eljövén, ki öt talentumot vett vala, más öt talentumot hozott, mondván: Uram, öt talentumot adtál nekem, íme, más ötöt nyertem rajta. Mondá neki ura: Örülj, jó és hív szolgám,mivelhogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe.
(Igy történt a két talentumossal is.) Eljövén pedig az is, ki egy
talentumot vett vala, mondá: Uram, tudom, hogy kemény ember vagy,aratsz, ahol nem vetettél, és gyüjtesz, ahol nem hintettél; félvén tehát, elmentem és talentumodat a földbe rejtettem; íme, itt a tied.Felelvén pedig ura, mondá neki: Gonosz és rest szolga... pénzemet a pénzváltóknak kellett volna adnod, és én megjövén, kamattal vettem volna meg, ami enyém'' (Máté 25,14).

a) Talentum sokféle van; egyiknek öt, másiknak kettô, vagy egy.Ezek természetes s természetfölötti erôk és adatok, melyekkel szemben állok ,,én'' akinek e talentumokat egyéni, szép életemmé kell földolgoznom; dolgozzatok, szerezzetek, alkossatok, -- mondja az Úr, -- senki sem megy be ,,Ura örömébe'' azért, mert öt, vagy két talentuma van, valamint az egy talentum nem akadály abban, hogy valaki az örömbe bemenjen. Isten ide állított, így szerelt föl, s bármilyen legyek, van erôm hozzá, hogy bemenjek örömébe. Az ,,én'', a lélek a fô; ez a lélek a maga öntudatában szemben áll saját maga tehetségeivel is, melyek nem tôle vannak, s boldogsága attól függ, hogy föleszmél és mondja: Ime Uram, itt vagyok; hálát adok és örülök, hogy vagyok, fölhasználom
tehetségeimet s szolgálok neked!

b) Azért sem ment be senki ,,Ura örömébe'', mert öt új, vagy két új talentumot szerzett, ha ezalatt külsô műveket, vagy sikert értünk,pl. tudományos műveket, szónoki sikereket, gazdagságot, hírt,találmányokat. A rajtam kívül álló mű, a tudomány, vagy külsô
érvényesülés nem az én egyéniségem, hanem inkább csak egy-egy funkcióm. Mindez több oly föltételtôl és kelléktôl függ, ami nem én. -- Ha a mű, a siker volna az érték, akkor nem az ember volna a cél,hanem a mű, és az ember eszköz volna hozzá. -- Azután meg, kielégít-e valakit a külsô mű, a siker? ,,Es war kaum jemand gross, der nicht eine Kluft zwischen dem Wollen und Vollbringen schmerzlich empfand,der nicht weit mehr zu sagen hatte, als ihm zu sagen vergönnt war.''
[Nem igen volt nagy szellem, ki a szándék és teljesítés közt:
szakadékot kínzón ne érezte volna, ki nem akart sokkal többet mondani,mint amit tudott.] -- A művek csak tükrözései, csak csipetei a belsô világnak. Ne szolgáljak tehát sikernek, hírnek és ne bántson, ha e részben szerencsés nem vagyok.

c) A lét súlypontja nincs a talentumokban, sem a sikerben; nem azért élünk, hogy tudósok, művészek, technikusok, kultúremberek legyünk; ezek mind a nagy világfejlôdés relatív adatai; hanem a lét értéke maga az Isten dicsôségére folytatott, tehetségeinknek megfelelô munka. Az én értékem nem az, hogy öt talentumom van, s értéktelenségem sem az, hogy egy talentumom van, hanem az, hogy kötelességet s szolgálatot híven teljesítek, s várom az Úr örömét. Tudom, hogy Isten adta, amim van; tudom, hogy hasonulnom kell hozzá erôim kialakításában, gondolatban, akaratban, érzésben, hitben, szeretetben;tudom, hogy az életnek végtelen jelentôsége van; erre felé járok bízó,munkás életben.

d) ,,Vegyétek el tehát tôle a talentumot és adjátok annak, kinek tíz talentuma vagyon... Mert mindannak, kinek vagyon, adatik, attól pedig, akinek nincs, amivel bírni látszik is, elvétetik tôle''. Aki fölhasználja a tehetséget az isteni, szép, belsô világ kialakítására,az egyre bôvelkedik; egyre több, mélyebb, tisztább öröme lesz; aki pedig a világért, az utcáért, az ingerért dolgozik, egyre szegényebb lesz; minél öregebb, annál szomorúbb lesz, ,,s míg (reményeid)lepkeszárnyait hiába kergeted, lezajlik életed, és állasz pályád szélén''./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából63/514,Lk 8
  2014-09-19 11:00:11, péntek
 
  Békesség Jézussal együttlétből.
Lk 8,1 Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő, 2 és néhány asszony, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának hívnak, akiből hét ördög ment ki, 3 és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának a felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt vagyonukból.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől183/513
  2014-09-14 13:28:52, vasárnap
 
  Békesség Jézus keresztjének hatásából.
a) Isten magasztalta föl a keresztet, s mint dicsôséges, áldást hintô, örök gyôzedelmet jelentô szent jelet tűzte a világ homlokára;vigaszunknak, erônknek, reményünknek jele; kincs és emlék egyben. Nagy a kereszt, mert gyökere Jézus szíve. Jézus szívébôl, szent akaratából,szeretetébôl nôtt ki a kereszt. Képét lelkében hordozta, dajkálta;emléke dobogtatta meg szívét. Ó, hogy vágyom -- kiáltotta, -- lelkem elôtt lebeg művem! Fáj is, s vonz is. Árnyéka lelkének s szívének prése lett az Olajfák kertjében; akkor nehezült rá úgy, hogy vérét kipréselte. Vessünk mindig mély tisztelettel keresztet.

b) Nagy a kereszt, mert gyümölcse az örök élet. Jézus érdemei rajta hajtottak ki s koszorúkká lettek; ez érdemekbôl van kegyelmünk,érdemünk s örök életünk. Minden lélek Jézus keresztfáján úszik ki a hajótörés tengerébôl, mindegyik e fán megy el a pokol örvénye fölött.A mennyországot ez a kulcs nyitja. Ez ekével szántotta föl Krisztus a köves, átkozott földet, s ezen a fán kúsznak föl a ôlôtôkének, Krisztusnak venyigéi, mindnyájan. A vértanúk, a szuzek, a hôsök, a szentek koszorúi borítják ezt a fát; dicsôséges fa. A kereszt erô nekem; retteg tôle a legyôzött szellem! Az én pajzsom, az én kardom,az én vándorbotom.

c) Nagy a kereszt, Jézus szenvedése, pihegô melle, reszketô teste, fájós feje, imái, fohászai, könnyei miatt. Ezt a fát karolta át, csókolta meg s vitte vállán az Úr; e fára feküdt, s rajta
terjesztette ki halavány kezeit. Ezen a fán emelték föl; rajta
szivárgott le cseppenként a vére; szíve dobogását, teste reszketését ez a fa fogta föl; karjaival ez tartotta s emelte magasra az elkínzott örök áldozatot. Megrendülve nézem a római San Lorenzo-templomban Szent Lôrinc márványkövét, azokkal a véres égési foltokkal; ó Istenem, mily kín nyomta azokat ide! S mi volna velem, ha látnám Krisztus ôsi keresztjét, ha homlokomat szoríthatnám bárdolatlan fájához s mondhatnám: ezen a fán reszketett, kínlódott s imádkozott Krisztus értem?! Testvérek, magasztaljuk föl a keresztet, koszorúzzuk meg; ne boruljon rája az elfajult keresztények árnyéka! A keresztet csak életünkkel magasztalhatjuk föl gazán. /Prohászka Ottokár +1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából62/512,Lk 6
  2014-09-11 10:47:05, csütörtök
 
  Békesség az Istengyermekségből fakadó,irgalmas lelkületből.
Lk 6,27 Nektek viszont, akik hallgattok engem, azt mondom: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. 28 Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok azokért, akik gyaláznak titeket. 29 Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki a köntösödet elveszi, ne tagadd meg az ingedet sem. 30 Adj mindenkinek, aki kér tőled; és ha valaki elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd. 31 Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük. 32 Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. 33 És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. 34 És ha azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, milyen jutalmat érdemeltek? Hiszen a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
35 Szeressétek tehát ellenségeiteket! Tegyetek jót és kölcsönözzetek, semmit vissza nem várva; így nagy lesz a ti jutalmatok, és a Magasságbeli fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanokhoz és gonoszokhoz is. 36 Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!
37 Ne ítélkezzetek, és titeket sem fognak elítélni! Ne ítéljetek el senkit, és benneteket sem fognak elmarasztalni! Bocsássatok meg, és bocsánatot fogtok nyerni! 38 Adjatok, és adnak majd nektek is: jó és tömött, megrázott és túláradó mértékkel adnak majd az öletekbe! Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek!<

Elmélkedés részlet a 408.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Költőtől12/511/Pilinszky J./
  2014-09-07 14:47:44, vasárnap
 
  Békesség az imádság csöndjéből,erőteréből.
Pilinszky János: Az imádság szerepe a világban
Számtalanszor tapasztaljuk, hogy szavaink süket fülekre találnak.Ilyenkor ne okoljunk soha másokat, mivel a szemrehányásokban mindig van valami tisztátalan. Sókkal jobb, ha ilyenkor imádkozni kezdünk,érezve szavaink kölcsönös végességét.
Csodálatos erôtere és szótlan csöndje van az imádságnak. Igen,
imádkozni annyi, mint eljutni Isten csöndjébe, abba a néma közegbe,amely ugyanakkor az egyedül tiszta beszéd Isten és ember, ember és minden ember között.
Ha minden zavaró elemtôl meg akarjuk tisztítani imánkat, minden
rejtett önzéstôl, nagylelkűségbe öltözött rút kicsinyességtôl --
okosabb Istenre bíznunk, hogy mit is kérünk tôle, mit is üzenünk
általa egy másik embernek. E néma és kérésektôl-kikötésektôl mentes ima, amelyben lemondunk akaratunkról, és Istenre bízzuk, miként boldogítsa és vezesse akár feleségünket vagy gyermekünket, vagyis azokat, akiket Isten legközvetlenebbül ránk bízott, s akikkel szentsége szerint is egyek vagyunk -- igen, még hozzájuk intézett szavaink közül is a legtisztább és legszebb az a néma imádság, amely megfogalmazását egyedül Istenre bízza.
Rengeteg tisztátalan beszédnek vehetjük így elejét. Ember szájában a tiszta szó ritka, akár a színarany. Kivált, amikor valamiféle közvetlen célt kell szolgálnia. Innét, hogy a művészet elvontabb szintjén már sokkal több a Szép Szó. S még több az imádság, s fôként az Úr csöndjébe valósággal belesemmisülô imádság szintjén.
Az imádságúak ez a formája ugyanakkor az önzetlenség iskolája is.Arra tanít, ezerszer jobb saját bűnünket ismernünk, mint másokét,hiszen a Bárány színe elôtt se másokról kell majd beszámolnunk, hanem egyedül saját magunkról, egyedül saját vétkeinkrôl kell számot adnunk.Nincs komolyabb a földön, mint a vétkeit töredelmesen meggyónó és Istenéhez szinte szakadatlanul imádkozó ember. Amikor gyónunk,vétkeinket egyre pontosabban kell megfogalmaznunk, de amikor imádkozunk, igyekezzünk egyre inkább elnémulni, hogy még leghôbb kérésünket is végül maga Isten fogalmazhassa meg, hiszen egyedül Ô tudja megfogalmazni! Szívünk egyedül Isten fogalmazásában képes a tiszta beszédre, számíthat hatékony beszédre és meghallgatásra.
Ha életünkben csak egy órára komolyan vennénk Jézust! Csak egy percre azt a percet, amikor egyedül szembesülünk Istennel! Amikor a Bárány egyedül engem néz, s egyedül engem kérdez, s egyetlen szó erejéig se mások bűneirôl, hanem egyedül a saját bűneimrôl. A szentség tulajdonképp nem is más, mint a végsô (de valójában mindig is érvényes) helyzet fölismerése és boldog elfogadása. A szent egyedül van Istennel, élete ettôl folyamatos gyónás és szakadatlan imádság,vagyis az ô életformája az egyedül valóságos élet és életforma./Pilinszky János +1981.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Pilinszky János  
Bibliából61/510,Lk 5
  2014-09-04 10:03:27, csütörtök
 
  Békesség az Úr szavának hallgatásából és megvalósításából.
Lk 5,1 Történt pedig, hogy a tömeg áradt hozzá Isten igéjét hallgatni, míg ő a Genezáret tava mellett állt. 2 Látott a tó mellett két hajót állni; a halászok kiszálltak belőlük, és mosták a hálóikat. 3 Akkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a parttól. Ott leült, és a hajóból tanította a tömeget.
4 Amikor befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: >Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat a halfogáshoz!< 5 Simon ezt felelte neki: >Mester! Egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a hálót.< 6 És miután ezt megtette, a halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy szakadozott a hálójuk. 7 Intettek tehát a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek a segítségükre. Azok odamentek és megtöltötték mind a két hajót, úgyhogy csaknem elmerültek. 8 Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz borult és így szólt: >Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!< 9 Mert a nagy halfogás miatt, amelyben részük volt, félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, 10 hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz: >Ne félj! Ezentúl már emberek halásza leszel.< 11 Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték őt.
Elmélkedés részlet a 299.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2014.08 2014. Szeptember 2014.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 33
  • e Hét: 33
  • e Hónap: 524
  • e Év: 1412
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.