Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Az írástudó felelősége...............Dunavölgyi István írása
  2015-04-04 07:59:21, szombat
 
  Már talán húsz éve is múlt,amikor ezeket a gondolataimat megfogalmaztam,leírtam...megjelent .és szó szerint ki is átkozott érte egy magas rangú egyházi személy.( napjainkban pannonhalmi Főapát)
Egy jezsuita szerzetes ,Laci atya pedig,akit viszont máig tisztelek és becsülök magyarságáért ,mert Ő volt az az egyházi személy,aki 2006 mocskos- véres őszén papi ruhában szembe mert menni a rendőrsorfallal ,,csak" veszedelmesen okosnak nevezett,mondván hogy kár értem....
Ezt írtam akkor,s ezt vallom mais.
Mivel pedig mondják,hogy szólás és vallásszabadság van már ...tehát hitbéli is....maximum azt kockáztatom,hogy talán ma is ,,kiátkoznak"hitem megvallásáért.Vagy itt a facebook-n is hátatfordítanak nekem ezért....de hát ez az Írástudó kockázata-felelőssége.
Akkor is ha én magam senki hitét,vallási meggyőződését sem bántani,sem pedig őt attól eltántorítani nem akarom.
A hitbéli meggyőződésmindenkinek legszemélyesebb joga.....és csak halkan-csendben teszem hozzá,hogyfelelőssége is.
Ime az akkor megfogalmazott ,,tanúságtételem ,, :
,,...... ......... Nemzeti tragédiáink sorozata, s az évezredes magyarirtás bizonyítja, hogy nem maradhat - szabadnak - meg az a nép, mely egy másik nép vallását, Istenét, őstörténelmét elfogadva, sajátját megtagadja.
Mert egy soha keresztény vallásúvá vagy baráttá nem lett - ,, szent ,, könyveiben gyűlöletet és erőszakot hirdető - önmagát felsőbbrendűnek és kiválasztottnak hirdető nép vallási tanaira,kinyilatkoztatásaira épített kereszténynek nevezett eszme és vallási rendszer idegen tőlem.
És mert már a keresztény vatikáni vezetés is megtagadta saját vallás-alapítóját,Krisztusát, s az eredeti keresztény elveket és tanokat. Mert a keresztény ,,szent könyv" , a Biblia mintegy ezerszáz oldalának túlnyomó része - cca.800 oldal - a tőlem idegen nép vallási tanait , Mózes 5 könyvét erőszakolja a kereszténységre Ó-testamentum címen.
Az 1965.évi II. Vatikáni Zsinat pedig egyenesen - és kötelező érvényűen - kimondja a kereszténység zsidó gyökereit, elismeri a zsidóságot, mint Isten kiválasztott - tehát felsőbbrendű - népét.
,, Én vagyok az Úr,a ti Istenetek, aki kiválasztottalak titeket a népek közül.." / Mózes3.k.20.r.24. vers./
Kérdem tehát, hogyan fogadhatnám el magam számára egy más vallás idegen Istenét, s annak részrehajló tevékenységét.
,, Isten, Izrael Istene." -mondja ki Mózes 1.k.33.r. 20. vers.
De mi köze lehet Izrael népének nemzeti istenének bármely nép Istenéhez, az egyetemes , egyetlen Istenhez, a Magyarok Istenéhez ?
Lehet-e az egyetemes és egyetlen Isten, a Legfelsőbb Lélek részrehajló azzal, hogy kiválaszt egyetlen népcsoportot, s azt a népek fölé helyezi ?
A keresztény egyház elítéli az antiszemitizmust, mint faji alapú megkülönböztetést, mert az szerinte sértő a zsidó népre nézve.
De elfogadja ,sőt támogatja a bibliai időkből származó, s máig sem visszavont vallási - így faji- alapú megkülönböztetést, s népkiválasztást hirdető zsidó elméletet.
Ez talán nem sértő minden más nép nemzeti és vallási önérzetére ?
S ez ellen még mindig nem lépett fel egyetlen keresztény főpap sem.
Az Ó-testamentumot,a zsidó történeteket keresztény hitként hirdetik
Hát ezért nem lehetek keresztény, hiszen nem vagyok zsidó, így nem fogadhatom el Mózes tanításait. ......."

,,Nietzsche szerint, amit az ember másnak hazudik, elenyésző semmiség amellett, amit az ember önmagának hazudik.".........én pedig sem másoknak,sem pedig önmagamnak hazudni nem akarok,nem is fogok...mert ez az Írástudó felelőssége.

A kereszténység történetében legtöbbet hangoztatott alapelem, melyre tulajdonképpen a kereszténység lét­jogosultságát igyekszik építeni, a ,,keresztényi erkölcsök felsőbb­rendűsége".
E közhely valóságos értékének vizsgálatánál az ed­dig ismertek alapján kitűnik, hogy a szó legszorosabb értelmében vett ,,erkölcs" fogalma viseli magán a legnagyobb kérdőjelet.
Ajudeokereszténység világuralmi törekvései, de már maga az eredete a fogalomnak,minden természetes, ember által ,,erkölcsnek" elképzelt valaminek még a lehetőségét is kizárja.
A kereszténység eredete,múltja, történelme talán a nyugati templomépítő világ emberiségének legvéresebb, legem­bertelenebb, minden emberi szabadságeszmét lábbal tipró,sötét szellemi kornak a tükörképe, mely azt mutatja meg , ahogy embernek nem szabadna ,nem kellene élni.
E ,,messiási" küldetés vagy hivatás sokkal több szenvedést, nyomort zúdított az emberiségre, mint azt egy ily rövid kötet lapjain valójában fel lehetne mérni.
A valóságos cél: az emberiség feletti világi hatalom beteljesedése, melyet mindenfajta istenszemlélet végsőkig való meggyalázásával igyekezett e messianizmus elérni.
Kihasználta az emberi hiszékenységet,a butaságot és a földi hatalomért vívott küzdelmében ,,isteni kinyilatkoztatásokkal", ,,isteni szen­tesítésekkel", vagyis magával a judeokeresztény istenséggel szentesíttette véres, átkos, elnyomó törekvéseit.
Az írásokban hivatkozás történik Jézus ,,testvérére", Jánosra, akit később Péter személye vált fel a messianizmus ter­jesztésének kivitelezésében.
E törekvések szerint a kereszténységet teljesen a judaizmus szoros, szerves részeként kell terjeszteni ,,Jézus nevében".
Előszöra judaizmus alap­tanításait kell a nem-zsidóval elfogadtatni ahhoz, hogy a keresztények táborába léphessen.
Ez az elmélet elbukott a két tábor harcában a terjesztés kivitelezését illetően.
Győzedelmeskedett a Paulista elmélet, mely szerint,akinek nem kell a judaizmus, az legyen keresztény és a kereszténységen,keresztül vezethető a judaizmushoz anélkül, hogy a ,,hívő" észrevenné, hogy tulajdonképpen milyen játékot is űznek istenkereső, nyomorúságából kiutat kereső törekvéseiből.
De e ,,Pál"-féle módszer sokkal ,,kapósabb", vagyis könnyebb utat ajánlott a nem-zsidónak az üdvözüléshez.
Amíg az ortodox judaista felfogás kemény, úgymond aszkéta életet, a mózesi törvények szószerinti megtartását követelte a zsidótól, addig a pál-i szemlélet megkönnyítette a nem-zsidó útját a halott Jézuson keresztül az ,,üdvösséghez".
A kereszten meghalt Jézus vérével minden bűn,,lemosható".
Ezzel a jézusi áldozattal minden bűn megbocsátatott,míg a mózesi törvények a bűnök elkövetőitől megbánást, egyéni felelősséget, de ami a legsúlyosabb, jóvátételt követelteka bűnöstől.
Egy ilyen árucikket nehéz a nemzsidónak eladni.
De e korai időkben a zsidó is szívesebben hajlott a paulista felfogások felé, mert számára ez kön­nyebbségeket jelentett a mózesi törvények szigorával szemben.
,,Pál" összes levelei,melyeket a görög szigeteken és más vidékeken szétszórtságban élő zsidó,,gyülekezetekhez" írt, ezt az új,könnyebb, megreformált formát hirdette a zsidónak, aki örömest fogadta ,,Pál leveleit" abban a hitben, hogy a judaiz­mus egy újabb formájával van dolga.
Ugyanakkor ki volt téve az ortodox judaista álláspont magyarázatainak is, és döntenie kellett, hogy melyiket válassza. ,,Pál útja" könnyebb volt és elfogadhatóbb.

Tulajdonképpen a valóság itt nem más, mint a zsidó papság és a farizeusok befolyásáért vívott harca.
A keresztény szimbólum, Jézus nem felszentelt pap, hanem csak közönséges Tóramagyarázó, vagyis tanító; a papság elleni személyi és hatalmi harcnak megszemélyesítője.
Ez új magyarázatokban azonban ott rejtőzik a lényeg a jézusi formákban is: ,,nem eltörölni, de betölteni jöttem a törvényeket".
A törvények megtartásának ez az új módszere nemcsak érthetetlen volt az ortodox zsidó papság számára, de a hatalmi pozíciója is függött tőle.
S ez új formula megkezdi a hívek toborzását az új ,,Anyaszentegyház" felépítése érdekében.
Az írásokszerint a mozgalom célja: ,,megalakítani a földön Jehova királyságát", de helyette megszületett a keresztény Egyház.
Ez új mozgalomban Jeruzsálem eszméje háttérbe szorul, hogy Róma, azaz a Vatikán vegye át a vezető szerepet.
E friss kereszténységre azonban a legnagyobb veszélyt nem a zsidó nézetkülönbségek közötti harc jelentette, hanem. a Középkeleten újjáéledő perzsa ,,feltámadás" elmélet, a MIDRÁS-féle vallási felfogások.
Midrás időszámításunk előtt az ötödik században született Perzsiában, egy barlangban december 25-én.
Születésekor pásztorok járultak a jászolhoz a barlangban, mert megjelentetett nékik, hogy megszületetta földre az istenfiú, aki megváltja őket a feltámadásra.
Midrás legnagyobb tette volt, hogy egy fehér bikát megölt, hogy annak vére megtermékenyítse a földet.
Ennek következtében minden évben a keresztény húsvét táján Midrás újjászületik, vagyis feltámad.
Ennek a hitnek követői éppen ezért a tavaszi újjászületés idején egy vasrács felett bárányokat vágtak le és a vasrács alatt álló hívekre csurgott a bárányok vére.
Így a bárány vére által újjászülettek.
Ezt a vallási szertartást kenyérevés és borivás követte annak jeléül, hogy az újjászületettek egységes seregébe tartoznak.
Ez volt a közös áldozatonvaló részvétel.
A Midrás-hit mellett egymásik veszélyt egy hasonló, ugyan­csak Perzsiából eredd, szintén feltámadás-elméletet hirdető vallás, a manicheizmus jelentette.
Egy szasszanida főpap,Mani, aki időszámításunk után 216-276 között élt, messiásnak jelentette kimagát, mire a feldühödött papság halálra korbácsolta.
De a mitológia szerint Mani minden évben tavasszal újjászületik, hogy a feltámadás tanát hirdesse,melyben a legnagyobb bűn a szexualitás, a szülés és a földi javak gyűjtése a túlvilági javak kárára.
Görögök, rómaiak terjesztették e két hitet Európában,mely a legnagyobb ,,konkurenciát" jelentette ez új kereszténység számára.
Az új judeokeresztényekre Midrás és a Mani-féle tanok oly nagy hatással voltak, hogy az eredeti keresztény felfogások teljesen háttérbe szorultak.
Ez új keresztények Midrás és Mani neveit vették Jézus helyett az imáikba és a tanításokba.
A negyedik században ez már úgy elterjedt, hogy az új római egyház, eredetiségének megtartása érdekében kardot húzott. úgy a Midrás hívőket, mint a manicheistákat kardélre hányta, ahol elérte őket.
E szekták tagjainak lemészárlása azonban nem oldotta meg a problémákat.
A hívek lelkületébe oly mélyen begyökerezett keleti elméleteket kitörölni nem lehetett.
Perzsia felé és a Közel-Keletre valami újat kellett Midrás és Mani helyett adni és ez időretehető valójában az iszlám gondolatának megszületése, mely a közel-keleti felfogással jobban megegyezett.
Európában viszont az egyház kénytelen volt megalkudni a helyzettel.
Nagyszabású ,,ideológiai" tisztogatást kellett végrehajtania.
A niceai zsinaton az egyházatyák a következőkép döntöttek azon az alapon, hogy ,,a kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon".
A régi etruszk hitvilágból fennmaradt és még elevenen élt ,,szentháromság"fogalmát, mely állt egy atyaistenből, egy fiúistenből és egy anyaistenből,átváltoztatták egy, a ma is ismert keresztény ,,Szentháromság" fogalmára és azt kanonizálták ,,Atya-Fiú-Szentlélek" formájában.
Jézus születése idejét december25-ére tették hivatalosan is, hogy ezzel ne Midrás, de Jézus születésnapját ünnepeltessék a hívőkkel.
Ugyanakkora Midrás-hit ,,bárányvér" elméletét kanonizálták a ma ismert keresztény formára,mely szerint: ,,Jézus, az Isten báránya, kinek vére elveszi a világ bűneit".
Ennek emlékezetére és megünneplésére Jézusnak, vagyis a ,,báránynak" húsvételőtt Nagypénteken meg kell halnia, hogy utána feltámadjon és az új élet megkezdődjön.
Ennek emlékezetére a hívőnek, ugyanúgy, mint a régi szokások szerint, kenyeret és bort kell magához ven­nie a közös ,,szentáldozáson", vagy az ,,úrvacsora"jegyében.
Ugyanakkor kanonizálták a szintén etruszk mitológiából szár­mazó sátán, pokol, tisztítótűz és mennyország fogalmait.
Kanonizáltákaz Ószövetséget, mint isteni kinyilatkoztatásokat, valamint összeválogatták a ma ismert Újszövetség anyagát a különböző korokban írtevangéliumokkal együtt és nevet adtak az apostoloknak.
Hivatalosan kijelentették, hogy az Újszövetség írói mind élő személyek voltak - mármint az apostolok -, akik isteni sugallatra írták könyveiket.
Az egyházatyákat egyáltalán nem zavarta, hogy például a négy evangélista írásai annyi ellentmondással vannak telítve, hogy még a ma élő kereszténynek is nehéz választani, hogy melyiket fogadja el igaznak.
Megtartották az egyházszervezési felépítésében az összes régi zsidó intézményeket, de más elnevezésekalatt.
A rabbit pappá szentelték.
A zsidó ,,cicesz"-t szentesítették a ,,skapuláré­"formájában, s a zsinagógából ,,templom" lett.
E zsinat után az egyház fegyvertára most már teljes volt ideológiailag ugyanúgy, mint századokkal azelőtt Hóseás idejében.
Megkezdhette a térítéstegy egységes, ,,isteni kinyilatkoztatásokra" épült ideológiával, ,,melyből sem elvenni, vagy melyhez semmit hozzátenni" a legsúlyosabb átkok terhe alatt nem lehetett.
A cél: a földön megvalósítani Jehova, vagyis az ,,Úr" királyságát.
Ebben a politikai,nemzetiségi határokat nem ismerő új világkirályságban minden keresztény ennek a világállamnak az alattvalója függetlenül nemzeti, faji hovatartozásától.
Hát ezért nem lehetek keresztény, hiszen nem vagyok zsidó....

Dunavölgyi István írása


Forrás : Link...


Orgiák Vatikánban? : Link

Tessék elolvasni Michael Hesemann: Sötét Alakok; Mítoszok, legendák és hazugságok a Katolikus Egyház történetéből c. művét. Megtudhatja belőle a teljes igazságot a gnosztikus írásokat illetően. De ha nem tudja beszerezni a könyvet, kattintson AVATARA: Mária Magdolna misztériuma c. előadására. Kiírtam belőle az idevágó részt.

Lévai Ferenc
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Kereszténység   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2015.03 2015. április 2015.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 266 db bejegyzés
Összes: 26945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 540
  • e Hónap: 12638
  • e Év: 278024
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.