Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából89/577,Jn 13
  2015-04-30 16:22:03, csütörtök
 
  Békesség Jézus és küldöttjeinek befogadásából.
Jn 13:16-20 Bizony, bizony mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Mivel ezeket tudjátok, boldogok vagytok, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról mondom; tudom én, kiket választottam. De az Írásnak be kell teljesednie: ,,Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem'' [Zsolt 41,10]. Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy mikor bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem.''
Elmélkedés részlet a 478.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-21/576/
  2015-04-26 11:41:27, vasárnap
 
  XXIII. János Pápa: Ima a II. Vatikáni zsinatért
Szentlélek Istenünk, téged Jézus nevében küldött el az Atya. Te
ôrzöd az egyházat és vezeted csalhatatlanul. Tehozzád fohászkodunk,jóságosan áraszd el bôséges adományaiddal a most kezdôdô zsinatot.
Szelíd tanítónk és vigasztalónk, világosítsd meg püspökeink lelkét,
hogy az egyház legfôbb pásztora iránti engedelmességbe egyesüljenek e szent együttlétben. Add meg, hogy a zsinat bôséges termést hozzon! Add,hogy az evangélium fénye és ereje egyre jobban átjárja az emberi társadalmat! Add, hogy a katolikus hit és a missziók műve erôteljesen növekedjék!
Add meg kegyelmesen, hogy az egyház tanítását egyre jobban
megismerjék, s a keresztény erkölcs és fegyelem az emberek üdvösségére megerôsödjék.
Lelkünk jóságos barátja, szilárdítsd meg minket az igazságban, s
tedd szívünket készségessé az igazi engedelmességre, hogy a zsinat határozatait készségesen elfogadjuk, majd vidáman és határozottan végrehajtsuk.
Azokért a keresztényekért is könyörgünk hozzád, akik még nem
tartoznak Jézus nyájához. Add, hogy mindazok, akik Krisztus hitét
vallják, végül egyesüljenek az egyetlen Pásztor vezetése alatt.
Újítsd meg a mi korunkban is a pünkösd csodáját. Add meg
anyaszentegyházunknak, hogy Máriával, Jézus anyjával egyesülve
kitartson az imádságban, és Szent Péter irányításával terjessze az
isteni Megváltó Országát, az Igazság és az Igazságosság Országát, a Szeretet és a Béke Országát./Szent XXIII. János Pápa +1963.Róma/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából88/575,Jn 6
  2015-04-23 11:02:24, csütörtök
 
  Békesség Isten vonzáskörében belőle táplálkozással.
Jn 6,44 Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én feltámasztom őt az utolsó napon. 45 Meg van írva a prófétáknál: `Mindnyájan Isten tanítványai lesznek' {Iz 54,13}. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön. 46 Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. 47 Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz, annak örök élete van.
48 Én vagyok az élet kenyere. 49 Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak. 50 Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, ne haljon meg. 51 Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.

Elmélkedés részlet a 476.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-26/574
  2015-04-19 11:17:45, vasárnap
 
  Békesség Jézus melletti tanúságtételből.
Legelsô apostoli feladatod a példaadás. Otthon, iskolában, munkahelyen,mindenütt. Ezért igyekezz mindenekelôtt állapotbeli kötelességeidet minél hiánytalanabbul teljesíteni!
Minden mozdulatod, kimondott szavad, elvégzett munkád tanúságtétel legyen Krisztus mellett! Küldetésedet az emberek között elsôsorban ezzel teljesíted.
Légy apostol imáiddal! Ajánld föl egésznapi munkádat Istennek!
Vedd észre azokat az embereket is, akik nem abban a közösségben élnek,amelyben te! Bár elsôsorban abban a közösségben kell hatnod, melyhez te magad is tartozol, mégse légy szűkkeblű, s ne haladj el közömbösen más,esetleg a tiédtôl eltérô lelkületű közösségek tagjai mellett sem, hanem ahol csak tudsz, magatartásoddal, puszta megjelenéseddel, egész
lényeddel próbáld hirdetni az evangélium szellemét!
/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából87/573,Zs 34
  2015-04-16 10:51:51, csütörtök
 
  Az Úrban bízó ember békessége.
Zs 34/33/,2 Áldom az Urat minden időben, ajkamon van dicsérete szüntelen. 3 Az Úrban dicsekszik lelkem, hallják meg a szelídek s örvendezzenek. 4 Magasztaljátok az Urat velem, dicsérjük együtt az ő nevét. 5 Kerestem az Urat és meghallgatott, minden rettegésből kiragadott engem. 6 Nézzetek rá és megvilágosultok, és arcotok meg nem szégyenül. 7 Íme ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és kiszabadította minden szorongatásából. 8 Az Úr angyala az őt félőket körülsáncolja, és kiragadja őket. 9 Ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr, boldog az az ember, aki őbenne bízik!10 Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik!


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-26/572/J.H.Newman/
  2015-04-12 20:04:31, vasárnap
 
  John Henry Newman: Istenem és mindenem!
Imádlak Tamással, én Uram és én Istenem, és ha elôbb hitetlenség által vétkeztem, miként ô, annál mélyebben imádlak most. Imádlak, mert Te vagy egyedül imádásra méltó és dicsôséges, fôképpen megaláztatásodban, az emberektôl való megvettetésedben. Én Istenem és mindenem! Téged bírni annyi, mint mindent bírni, ami bírható.
Örök Atya, add nekem magadat. Nem merészelnék ilyen vakmerôséget kérni, ha Te magad nem bátorítottál volna rá, és magad nem adnád számba a szót. Magadra vetted természetünket, testvéremmé lettél,halállal haltál, mint más emberek, csak hasonlíthatatlanul borzasztóbb módon, hogy ne csak távolról, félve merjünk téged nézni, hanem bizalommal telten közeledhessünk hozzád. Úgy beszélsz velem, mint Tamással beszéltél, és magadhoz intesz, hogy illesselek, mint ô tette. Én Istenem és mindenem! Mit mondhatnék többet ennél, még ha egy
örökkévalóságon át kellene is beszélnem? Szívem telve van, és túlárad minden jótól, ha téged birlak. De nélküled semmi vagyok, elhervadok,széthullok és elpusztulok. Én Uram és én Istenem, add nekem magadat és semmi mást! /Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/

(Sík Sándor fordítása)
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Bibliából86/571,Lk 24
  2015-04-08 20:06:21, szerda
 
  Békesség Jézus szavainak,tetteinek felismeréséből.
Lk 24,13 Aznap ketten közülük egy Emmausz nevű helységbe mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádium távolságra volt, 14 s beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15 Miközben beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. 16 De a szemüket akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék. 17 Megszólította őket: >Miről beszélgettek egymással útközben?< Ők szomorúan megálltak. 18 Az egyik, akinek Kleofás volt a neve, azt felelte: >Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?< 19 Ő megkérdezte tőlük: >Micsoda?< Azt felelték: >A Názáreti Jézus esete, aki tettben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt. 20 Hogy hogyan adták őt a főpapok és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg őt. 21 Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azonfelül ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 22 De néhány közülünk való asszony is megzavart bennünket, akik hajnalban a sírnál voltak, 23 s mivel nem találták a testét, visszajöttek azzal a hírrel, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy él. 24 Társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találták, ahogy az asszonyok mondták, de őt magát nem látták.<
25 Erre ő azt mondta nekik: >Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták mondtak! 26 Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe?< 27 És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla szólt. 28 Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De marasztalták: >Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben van már a nap!< Bement hát, hogy velük maradjon. 30 Amikor asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. 31 Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. 32 Ők pedig így szóltak egymáshoz: >Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az Írásokat?< 33 Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. 34 Azok elmondták: >Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!< 35 Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor.

Elmélkedés részlet a 156.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-25/570/F.Lelotte/
  2015-04-05 20:13:29, vasárnap
 
  Békesség Jézus útjából,igazságából,életéből.
Krisztus, Istenember, szép és szeretetreméltó, örök bölcsesség és
végtelen irgalmasság, út, igazság és élet!
Te a világot nemcsak a maga értékeivel és erôivel vezeted útján
elôre; nem pénzzel, vagyonnal, művészettel, sem szépséggel és
tekintéllyel, sem hatalommal.
Veled új kor kezdôdik; a kereszt által te minden kérdésnek új és
döntô megoldását nyújtod. Te vezekelsz a bűnökért, életed megaláztatásban és keserves megpróbáltatásokban töltöd, hogy annyi nyomorúság, böjt, gyötrôdés,éhezés, fázás, gyalázat és megszégyenítés után a kereszten meghalj --és mindezt értem.
Ezért szabad és kell igent mondani a kereszt balgaságára és
megfoghatatlanságára, hogy az életem értelmévé és gyôzelmévé tegyem. Add, hogy mindinkább kikerüljek saját énem bűnös rendetlenségébôl,valamint az Istentôl idegen világ zavarosságából és veszélyeibôl, hogy csak belôled és benned éljek, mert csak nálad van az embernek igazi élete és feltámadása!/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/

Áldott,békés,boldog ünnepeket kívánok!
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Írótól-7/569/S.Kierkegaard/
  2015-04-03 15:24:00, péntek
 
  Békesség Istennek önátadásból.
Szolgaformája nem volt csak külruha, ember is volt Ômaga! Istennek hát kínlódnia, eltűrni kellett mindent: szenved, hogy magán tapasztaljon is mindent meg! Kellett, hogy sivatagban éhezzék!Kellett, hogy haláltusán szomjazzék! Kellett halálos holtán
elhagyottság. (Fokozva élni mind övéi sorsát!) Mind teljesen átélve,amit legalsóbb teremtménye. ,,Íme az Ember!'' -- igazán! Szenvedése nemcsak haláláé; de egész élete kínok hosszú története. A Szeretet maga, ki megszenved. Szeretet, aki mindent ád, az maga végszükséget lát. Milyen csodás önátadás! Bár a tanítvány legyen legalsó közt, de mégis Ô az, ki aggódva kérdi és epedve: -- ,,Mondd, igazán szeretsz-e?!'' Mert tudja, hol fenyeget a veszély -- a szív is csak beszél; --de azt is: minden könnyű kíntalan ,,közelítés'': felszín; csalódhat,ingatag... A tanítvány ezt nem érti talán, -- megrendül, sír,erôsködik, hogy ,,szeret igazán''. (Soren Aabye Kierkegaard író +1855.Koppenhága)
 
 
0 komment , kategória:  Kierkegaard,Soren Aabye  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.03 2015. április 2015.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 14
  • e Hét: 387
  • e Hónap: 878
  • e Év: 1766
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.