Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából140/680,Csel 15
  2016-04-28 15:47:07, csütörtök
 
  Békesség Isten kegyelméből.
Csel 15,7 Péter felállt, és így szólt hozzájuk: >Férfiak, testvérek! Tudjátok, hogy Isten a régmúlt napoktól fogva kiválasztott engem közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium igéjét és hívők legyenek. 8 És Isten, aki ismeri a szíveket, tanúságot tett, mert nekik éppúgy megadta a Szentlelket, mint nekünk. 9 Nem tett semmi különbséget köztünk és közöttük, amikor a hit által megtisztította szívüket. 10 Most tehát miért kísértitek Istent azzal, hogy azt az igát rakjátok a tanítványok nyakára, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elviselni? 11 Ellenkezőleg, mi hisszük, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, amint ők is.<
12 Erre az egész sokaság elhallgatott, aztán meghallgatta Barnabást és Pált, akik elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodatetteket művelt Isten a pogányok között általuk.
13 Miután ők elhallgattak, Jakab szólalt meg: >Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! 14 Simon elbeszélte, hogyan és mi módon történt Isten látogatása első ízben azért, hogy a pogányok közül támasszon népet az ő nevének. 15 Ezzel egyeznek a próféták mondásai is, amint meg van írva:
16 `Ezután majd visszatérek,
és felállítom Dávidnak leomlott hajlékát,
kijavítom falainak repedéseit,
és ami romba dőlt, megújítom,
17 hogy keresse az Urat
a többi ember és minden nép,
amely segítségül hívta nevemet
- így szól az Úr, és meg is teszi azt', {Ám 9,11-12}
18 ami ismert volt öröktől fogva. -
19 Ennélfogva úgy gondolom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül megtérnek Istenhez, 20 hanem meg kell írni nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól és a vértől. 21 Mert akik Mózest hirdetik, a régi időktől fogva ott vannak minden városban a zsinagógákban, és minden szombaton felolvassák azt.<

Elmélkedés részlet a 480.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-39/679
  2016-04-24 12:41:44, vasárnap
 
  Békesség Jézus erejéből merítő új emberben.
Majdnem kétezer évvel Jézus feltámadása után, a keresztény föl
Kell tegye magának a következô kérdéseket. Jobbak lettek-e az emberek azóta? Legalább a keresztények közt érezhetô-e valami ereje a föltámadásnak, az újjáteremtésnek? A világ, a keresztényeké legalább,emberibbé lett-e? Nem túl nagy ár: a Megtestesülés, Kereszthalál,Föltámadás?
Némely kortársunk már a kereszténység utáni idôrôl beszél, amely most kezdôdik. És itt a tévedés: mi még messze a kereszténykor elôtti idôben küszködünk, a régi, fagyos világban. (Mely pár évszázadra fölmelegülni látszott, hogy újra meg újra elöntse a pogányság, még ,,keresztény'' nevek alatt is. Sz Ágoston nagyszabású látomása Isten Városáról: a világtörténelem a két ,,Város'' közti harc, mely a világvégig eltart). Az új embert és ,,új parancsolatot'', mely kétezer éve még mindig új, nekünk kell megvalósítani, megkezdeni: még eddig se jutottunk. De minden kor dolgozik rajta. Krisztus kétezer év óta a világ lelkiismerete és a szentség állandó forrása. A mai ember mennyiséget néz, Ô minôséget hozott: -- szenteket minden kornak és a nem-szenteknek hajtóerôt...

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából139/678,Jn 13
  2016-04-21 10:54:00, csütörtök
 
  Békesség Isten üzenetét befogadó lelkületből.
Jn 13,16 Bizony, bizony mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. 17 Miután ezeket tudjátok, boldogok vagytok, ha meg is teszitek. 18 Nem mindnyájatokról mondom; tudom én, kiket választottam. De az Írásnak be kell teljesednie: `Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem' {Zsolt 41,10}. 19 Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy mikor bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. 20 Bizony, bizony mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem.<

Elmélkedés részlet a 478.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-43/677
  2016-04-17 12:41:12, vasárnap
 
  Elmélkedés
A bárányát keresô Jó Pásztor
Ki gyôzné megszámlálni a sok drága eledeleket, melyekkel táplálja Krisztus az ô juhait!? -- Táplálja szent igéjének és üdvösséges tanításának ételével. Ezzel épül lelki életünk, ezzel vastagodunk,növekedünk és minden üdvös munkákra erôsödünk. Ebben oly gyönyörűséges édességet találunk, mellyel ájtatosan és vígan futunk az Isten parancsolatinak útján. Értette Sz Dávid ez eledelnek ízit... mert azt kiáltja: Isten igéje édesebb és gyönyörűségesebb a méznél; mivel nincs e világon nagyobb gyönyörűség, mint a szívnek öröme. De, hogy Isten juhai ízit érezzék és hízlalóvá tegyék Isten igéjét, szükség, hogy
nemcsak egyszer és lágyan, hanem többször és kérôdve megrágják. Ebben elmélkedjenek éjjel, nappal; okát, végét, módját megtekintsék...azokból Isten gondviselését, szerelmét, bölcsességét, igazságát megtapasztalják... Legeltet a mi Pásztorunk lelkünkbe öntött belsô ajándékival, mennyei adományai gazdagságival: hitet, szeretetet,alázatosságot, tisztaságot, egyéb sok jókat öntvén lelkünkbe.
Éltetô eledel a Hit. ,,Mert az igaz hitbôl él''. (Róm 1,17)
Vastagító étek a Szeretet, mert a belsô ember erôsbül, ki a
szeretetben gyökerezik. Éhség-enyhítô és szomjúság-oltó az Igazság,mert akik éhezik és szomjúhozzák, megelégülnek.
Méltán kiálthatjuk tehát Sz Dáviddal: ,,Hatalmas pásztorom nékem az Isten, ki legeltet engem, és semmiben meg nem fogyatkozom''... Oly mezôbe helyezett, az ô Anyaszentegyházában, ahol az ô szent igéjének tisztasága, a sakrámentomok szentsége, az isteni ajándékok bôsége táplál engem.
Szeressük, atyámfiai, ezt a Jó Pásztort, aki minket így szeret!
Engedjünk annak, aki mireánk ily gondot viselt! Mert ha mannát
megutálván, hagymán kapdosunk, ha rút zavaros tócsákat szomjúhozunk,soha éhünk és szomjúságunk meg nem enyhül.
Harmadszor és utolszor, a Jó Pásztor dolga, hogy az elveszettet
felkeresse, a sérült vagy betegedett juhot meggyógyítsa. Sz Péter
mindenekrül mondja, hogy olyanok voltunk, mint a bujdosó juhok...
minden szempillantásban csak a pokolbéli farkas torkát várhattuk
fejünkre!
És elhagyá az Isten Fia az angyalok sokaságát, hogy az egy
elveszett juhot, Ádámot a maradékival fölkeresné, jöve a világ
pusztájába, a végre, mint maga mondja, hogy fölkeresse és
megszabadítsa, ami elveszett vala.
Atyám fiai! Keres minket a mi Pásztorunk! Akarja, hogy az ô
kiáltását siketségre ne vegyük, hanem szavát hallgassuk, azaz igaz
hittel valljuk, amit mond; szeressük, és kövessük, amit parancsol.
Mert csak az a Krisztus juha, aki az Ô szavát fogadja. Necsak
nevezettel légyünk juhok, de megismérjük, hogy gyarlók és erôtlenek vagyunk mint juhocskák. Azért megalázzuk magunkat és pásztorunktól el ne távozzunk.

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Bibliából138/676,Jn 6
  2016-04-14 11:16:03, csütörtök
 
  Békesség Istentől jövő táplálékból.
Jn 6,44 Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem vonzza; és én feltámasztom őt az utolsó napon. 45 Meg van írva a prófétáknál: `Mindnyájan Isten tanítványai lesznek' {Iz 54,13}. Mindaz, aki az Atyát hallgatta és elfogadta tanítását, hozzám jön. 46 Nem mintha az Atyát látta volna valaki: csak az látta az Atyát, aki Istentől való. 47 Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz, annak örök élete van.
48 Én vagyok az élet kenyere. 49 Atyáitok mannát ettek a pusztában és meghaltak. 50 Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, ne haljon meg. 51 Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.

Elmélkedés részlet a 476.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szenttől38/675
  2016-04-10 14:31:58, vasárnap
 
  Elmélkedés
,,Szeretsz-e jobban ezeknél?''
Emlékeztek, ahogy Péter, az apostolok feje, Krisztus kínszenvedésén összezavarult. Magától zavarult, Krisztustól megújult. Volt elôbb merész magabízó, lett aztán riadt megtagadó. -- És most? Hallátok az Úr kérdését: ,,Simon János fia, szeretsz-e engem?'' És ô felel: ,,Igen Uram, Te tudod, (jól tudod, mégis) szeretlek!'' És újra meg újra kérdi, s a szeretet-válaszra, hogy a nyáját rábízza -- ,,Szeretlek!''-- mondod: ,,Hát akkor legeltesd juhaim, legeltesd báránykáimat!'' Az egy Péterben jelzôdik minden pásztorok egysége, de a jó pásztoroké,kik tudják Krisztusnak nevelni Krisztus juhait, nem pedig önmaguknak!
-- Mikor azt mondta: ,,Életemet adom Érted!'' -- elbízta magát jövô
erejében. Mert mindenki tudja, milyen ô, mikor szól, de milyen lesz
majd a jövôben, ki tudja magáról elôre? Most már bizony nem mer teljes választ adni az Úr kérdésére! Aki nem csak azt kérdi: szereti-é, de hogy ,,jobban mindezeknél!?'' Krisztus a többirôl is kérdi, ô nem tud mást rebegni, csak: ,,Szeretlek''. Nem meri hozzátenni: ,,Jobban ezeknél... bárkinél...'' Óh nem akart újra hazugságba esni! Elég volt a maga szívérôl tanúskodnia, nem mer más szíveknek bírája lenni. --
Péter most igaz, de vajon vele szemben Krisztus is az? Mikor úgy
akarta az Úr, magára hagyta Pétert, és Péter akkor csak embernek
bizonyult. S most, mikor úgy tetszett az Úrnak, betölté Pétert, és
Péter igazzá lett. A Szikla tette Pétert igazzá. Mert ,,Krisztus volt
a Szikla'' (1Kor 10,4), ki igaz sziklává tette ôt is. Elôre jelenté
most halálát. ,,Mikor ifjabb voltál, fölövezkedtél, kedvedre jártál.
Ha majd elér a vénség, más övez föl téged, s odavisz, ahová nem
akarsz.'' Ezt pedig mondá, jelezve, mily halállal dicsôíti meg ôt
Isten. Vagyis, Krisztusért kereszthalál vár reá. Mert ez az, hogy
,,Kiterjeszted a kezeid!'' Hol van már az a megtagadó? S ekkor is
mondja: ,,Kövess, te kövess engem.'' Nem ahogy rég mindegyik
tanítványnak: a tanításba; hanem most: a ,,megdicsôülésbe''. Vajon Krisztust tagadva, akkor a haláltól riadozott? Félt úgy szenvedni,ahogy Krisztus szenvedett... De most már nincs oka félni: látja Krisztust, a föltámadván élôt, akit látott volt halva a Fán függôt...
A Föltámadott elsöpörte a halál félelmét, s joggal kérdezte Péter
szerelmét. Háromszor tagadott a gyáva ijedett, háromszor vallott most hűséges szeretet. A hármas tagadás: igazság-elhagyás. A hármas megvallás: szeretet-vallomás. (Sz Ágoston: 147. beszéd)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából137/674,Csel 5
  2016-04-06 14:32:05, szerda
 
  Békesség a küldetésben állhatatosságból.
Csel 5,17 Felállt ekkor a főpap, és mindnyájan, akik vele tartottak - vagyis a szaddúceusok pártja -, elteltek irigységgel. 18 Elfogták az apostolokat, és a nyilvános börtönbe vetették őket. 19 Az Úr angyala azonban éjjel kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és azt mondta: 20 >Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a templomban a népnek a tanítást erről az életről.< 21 Miután ezt hallották, virradatkor bementek a templomba és tanítottak.
Péter a főtanács előttMikor megérkezett a főpap és akik vele voltak, összehívták a főtanácsot, vagyis Izrael fiainak összes vénjét, és elküldtek a börtönbe, hogy elővezessék őket. 22 De amikor a szolgák odaértek és kinyitották a tömlöcöt, nem találták ott őket. Visszatértek tehát és jelentették: 23 >A börtönt egész gondosan bezárva találtuk ugyan, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de amikor benyitottunk, senkit sem találtunk ott.< 24 E szavak hallatára a templomőrség parancsnoka és a főpapok megdöbbentek azon, ami történt. 25 Ekkor beállított valaki, és hírül hozta nekik: >Íme a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, a templomban állnak és tanítják a népet.<
26 Erre a parancsnok elment a szolgákkal, és erőszak alkalmazása nélkül elhozta őket, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-38/673
  2016-04-03 13:42:58, vasárnap
 
  Békesség Isten velünk maradó szeretetéből.

A hitnek, szeretetnek legveszedelmesebb ellensége a kétely: a
furdaló kérdés, vajon mindez nemcsak áltatás és önámítás. Okoskodás,bizonyítás nem segít tovább, ezekbe is belemar a kétség. Csak egy nagy, mindent megmásító élmény számít: ha az Igazság maga nyilatkozik meg, vagy a szeretet önként átadja magát. -- Tamást jobban kínozta kételye, mintsem a többiek megérthették volna, talán Jánost kivéve.Tamás hitt és szeretett (Ô volt az, aki, mikor Jézus nekivág a jeruzsálemi útnak a halálba, a habozó többinek odakiáltja: ,,Menjünk mi is, hogy meghaljunk Ôvele!'' Ô szeretett!) -- És Jézus nem hagyta magára: Sebét odamutatta neki, hogy a kételkedés sebei begyógyuljanak.

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2016.03 2016. április 2016.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 16
  • e Hét: 242
  • e Hónap: 686
  • e Év: 686
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.