Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szerzetestől-45/689
  2016-05-29 14:47:51, vasárnap
 
  Békesség a rejtőző Jézussal találkozásból.
Mindenható örök Isten, íme a te egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus áldott szentségéhez járulok; odajárulok, mint beteg az élet
orvosához, mint tisztátalan a tisztaság kútfejéhez, mint vak az örök
fényesség világosságához, mint szegény koldus a menny és föld Urához.
Kérem tehát végtelen bôséges irgalmasságodat, gyógyítsd meg
kegyelmesen az én betegségemet, mosogasd meg undokságomat, világosítsd meg vakságomat, gazdagítsd meg szegénységemet, födözd be mezítelen voltomat, hogy téged, az angyalok kenyerét, a királyok Királyát, urak Urát oly tisztelettel és alázatossággal, oly töredelmes és alázatos szívvel, oly tisztasággal és hittel, oly akarattal és szándékkal vegyelek, amint leghasznosabb a lelkem üdvösségére!
Engedd, én Istenem, hogy ne csak a szentséget vegyem, hanem annak gyümölcsét és erejét is érezzem! Ó, kegyelmes Istenem, add, hogy egyszülött Fiad testét, amelyet Szűz Máriától vett, úgy fogadjam magamhoz, hogy méltó legyek vele titokszerűen egyesülni, és az ô tagjai sorába kerülni!
Ó, szerelmes Atyám, engedd, hogy édes fiadat, akit most utamban lepel alatt akarok magamhoz venni, egykor színrôl színre, örökkön örökké láthassam, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egyetemben, Isten mindörökkön örökké! Ámen.

/Aquinói Szent Tamás domonkos szerzetes +1274.Fossanova, Olaszország./
Aquinói Szent Tamás (Roccasecca, 1226--1274, Fossanova). Domonkos-rendi
szerzetes, skolasztikus bölcselô. A keresztény teológia tudományos
megalapozója
 
 
0 komment , kategória:  Aquinoi Szent Tamás  
Bibliából144/688,Mk 10
  2016-05-26 16:57:49, csütörtök
 
  Békesség gyógyulást hozó hitből.
Mk 10,46 Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartímeus, Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett. 47 Amint meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az, elkezdett kiáltozni: >Jézus, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!< 48 Sokan leintették őt, hogy hallgasson. Ő azonban annál jobban kiáltozott: >Dávid Fia! Könyörülj rajtam!< 49 Jézus megállt és megparancsolta, hogy hívják őt eléje. Erre odahívták a vakot, ezekkel a szavakkal: >Bízzál! Kelj föl, hív téged!< 50 Mire az ledobta a felső ruháját, felugrott és odament hozzá. 51 Jézus megszólította és megkérdezte: >Mit akarsz, mit cselekedjek neked?< A vak azt felelte neki: >Mester! Hogy lássak!< 52 Jézus erre azt mondta neki: >Menj, a hited meggyógyított téged.< Erre azonnal látni kezdett, és követte őt az úton.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Írótól-10/687
  2016-05-22 11:46:35, vasárnap
 
  Békesség a háromszemélyű Isten vonzásából.
Egy egydimenziós világ egyenes vonal volna. A kétdimenziós világban még vannak ugyan egyenes vonalak, de sok vonal alkot egy ábrát. A háromdimenziós világban is vannak még ábrák, de sok ábra együtt képez egy térbeli testet. Más szóval, ahogy egyre több létezô és egyre bonyolultabb szintek felé haladunk, nem hagyjuk magunk mögött az egyszerűbb szinteken talált dolgokat: ezek
továbbra is megmaradnak, de egymással újféleképpen összekapcsolva,úgy, hogy az ember el sem tudná azt képzelni, ha csak az egyszerűbb szinteket ismerné.
A keresztény Isten-magyarázat mármost ugyanezt az elvet foglalja magában. Az emberi szint egyszeru és meglehetôsen üres szint. Az emberi szinten egy személy egyetlen lény és két személy két lény,éppúgy, mint a két dimenzióban (mondjuk egy ív papíron) egy négyzet egy ábra és két négyzet két különbözô ábra.
Az isteni szinten is találunk még személyeket, de ott ezek olyan újfajta módokon vannak összekapcsolódva, hogy azt mi, akik nem élünk azon a szinten, nem tudjuk elképzelni. Isten dimenziójában, hogy úgy mondjuk, egy olyan lényt fogunk találni, aki három Személy, miközben egyetlen lény marad,mint ahogy a kocka is hat négyzet, de közben kocka marad.
Természetesen nem tudjuk teljesen elképzelni az ilyen Lényt: mint
ahogy sosem tudnánk helyesen elképzelni egy kockát, ha a térben csak két dimenziót tudnánk észlelni. Halvány elképzelésünk azonban lehet róla. S ha igen, akkor életünkben elôször lesz valami pozitív, bár homályos elképzelésünk valami személyen fölülirôl, valami olyanról,ami több, mint személy. Ez olyan valami, amit sohasem találhattunk volna ki, és mégis, ha egyszer az embernek elmondják, majdnem úgy érezzük, ki kellett volna tudni találni, hiszen oly jól illik össze a már ismert dolgokkal.
Azt kérdezhetné valaki, ,,ha nem tudunk elképzelni egy
háromszemélyű Lényt, mi értelme van beszélni Róla?'' Nos, ennek
valóban nincs értelme. Ami azonban számít, azaz, hogy az embert
tulajdonképpen vonzza ez a háromszemélyű élet, ami bármikor
elkezdôdhet, akár ma éjjel.
A következôt gondolom. Egy hétköznapi, egyszerű keresztény
letérdel imádkozni. Megpróbál kapcsolatba kerülni Istennel. De mivel keresztény, azt is tudja, hogy ami imádkozni készteti, az is Isten:Isten, hogy úgy mondjuk, ôbenne. Sôt azt is tudja, hogy minden tudását Istenrôl Krisztuson át kapta, attól az embertôl, aki Isten, s hogy Krisztus ott áll mellette, segít neki imádkozni, imádkozva érte. Most már látjuk, mi is történik. Isten az, akihez az illetô imádkozik, az a cél, melyet el akar érni. Isten van benne is, Ô ösztökéli, Ô a mozgatóerô. Isten az az út vagy híd is, amelyen ôt Isten célja felé tereli. S így tulajdonképpen a háromszemélyű Lény egész, háromszoros élete ,,zajlik'' abban az egyszerű hálóhelyiségben, ahol hétköznapi barátunk imádkozik. Az embert fölragadja ez a magasabbrendű élet --amit Zoe-nak vagy szellemi életnek hívtam: Isten vonzza ôt Istenhez,de közben mégis saját maga marad. (C.S. Lewis: Keresztény vagyok )

/Clive Staples Lewis író +1963 Oxford/
 
 
 
 
0 komment , kategória:  C.S.Lewis  
Bibliából143/686,Mk 10
  2016-05-20 11:56:32, péntek
 
  Békesség a Teremtő szádéka szerinti életformából.
Mk 10,1Ezután elindult onnan, és a Jordán túlsó partján Júdea határába ment. Újból tömeg gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket.
2 A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: >Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?< 3 Ő így felelt nekik: >Mit parancsolt nektek Mózes?< 4 Erre azt mondták: >Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk és elbocsássuk< {MTörv 24,1}. 5 Erre Jézus azt válaszolta nekik: >A ti keményszívűségetek miatt írta nektek e parancsot. 6 A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket {Ter 1,27}. 7 Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, 8 és a kettő egy testté lesz {Ter 2,24}. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. 9 Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!< 10 Odahaza a tanítványai ismét megkérdezték őt erről a dologról. 11 Azt felelte nekik: >Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. 12 És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Irótól-9/685
  2016-05-15 11:28:17, vasárnap
 
  Jakob Böhme imája Isten nagy tüzes szeretetéhez /Svájc
Németország -- Ausztria --/

Szentséges Isten, Te olyan világosságban lakozol, amelyre senki el nem juthat, csak Fiad, Jézus Krisztus szeretetén keresztül, s Te ezt a szeretetet jóságos kegyelmedben kiárasztottad emberiségünkre. Már a világ teremtése elôtt szerettél bennünket, szegény embereket, s örök szereteted által megmentettél bennünket haragodtól, a halál és a pokol hatalmától. S most ezt a szeretetet Jézus Krisztus, a te Fiad által mutatod meg nekünk tűzláng Lelkedben, hogy kérjük ôt, s Te megadod nekünk.
Én szegény, méltatlan ember, tudom, hogy nem vagyok rá érdemes.Mivel azonban szeretetedet kinyilatkoztattad hozzád tért
emberségünkben, s magadhoz hívod vele a szegény tékozló bűnöst,testünkbe öltöztél vele, hogy megváltsd a bűntôl és üdvözítsd, ahogyan szavad tanítja.
Ezért, ó jóságos Atya, hozzád jövök; amikor hív a szavad, befogadom lelkembe szavadat és igazságodat, magamba foglalom mint ajándékodat.És kérlek téged, Istennek tűzzel lángoló szeretete, amelyet Jézus Krisztus új Szövetsége ajándékozott nekünk, gyújtsd lángra ezzel a szeretettel az én szegény lelkemet is, hogy új életet nyerjen, új akaratra kapjon, és megmeneküljön a halál torkából.
Ó Istennek tüzes szeretete, Te összetörted emberségünkben a halált,leromboltad a poklot, és lelkünknek gyôzelmet szereztél Krisztusban a halálon. Pünkösd szent ünnepén tüzes láng alakjában ezt öntötted az apostolok ajkára és szívébe, ez gyújtotta lángra szentjeidet, ezáltal művelted csodatetteidet. Hozzád jövök és egészen átadom magam neked,aki szereted és megtartod az egész világot és minden teremtményt.
Ó Istennek hatalmas kútforrása, nyílj meg lelkem legmélyén, gyújtsd lángra bennem is szereteted tüzét, hogy lelkem is a te szeretetedben égjen, s én felismerjelek és magasztaljalak benne.
Végtelen Szentség, Jézus Krisztus, az én üdvözítôm érdeme, szent
vére és halála árán jutok elôdbe önmagamban, s vetem bele magamat a lángodba: az ô feltámadása és mennybemenetele által vezesd el akaratomat magadhoz, sajátítsd ki egészen, tégy vele, amit akarsz,mentsd meg a hamis gyönyörtôl, törd meg hatalmát, hogy csak terád tekintsen.
Ó Istennek szent Ereje, aki a menny és a föld fölött lebegsz, aki
közel vagy mindenhez, áraszd ki magad bennem, hogy újraszülessek benned, hogy kizöldüljek és jó gyümölcsöt teremjek benned mint vesszô az üdvözítô Jézus Krisztus szôlôtôkéjén, örök dicsôítésedre és dicsôségedre.
Ó Isten szentségének kapuja, ragyogj fel templomodban, a lelkemben,hogy a te világosságodban járjak, mindig téged dicsérjelek, és neked szolgáljak szentségben és igazságban, hogy kedves legyek elôtted, aki egy Isten vagy, Atya, Fiú és Szentlélek, örökké áldott.

/Jakob Böhme filozófus,író +1624.Görlitz/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából142/684,Jn 17
  2016-05-12 10:52:32, csütörtök
 
  Békesség Istennel szeretetközösségből.
Jn 17,20 De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, 21 hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 22 Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. 23 Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél.
24 Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt.
25 Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. 26 Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.<


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Írótól-8/683
  2016-05-08 12:13:21, vasárnap
 
  Békesség Istenhez törekvő lélekben.
,Úgy vélem -- mondja Sz Pál --, hogy a jelen szenvedései hozzá sem foghatók a boldog dicsôséghez, mely ki fog nyilvánulni bennünk'' (Róm 8,18). -- Ha ez tény, e szenvedésrôl írt könyvem, nem szólva a mennyországról, kihagyná a számadásból az összképnek épp lényeges oldalát. Írás és Hagyomány rendesen latba veti az ég örömeit a földi nyomorúság ellen, és nem keresztény a szenvedésnek oly megoldása, mely ezt mellôzné. -- Mainap igen szégyenlôsek vagyunk még csak szóba is hozni a mennyet. Félünk a gúnytól: ,,Pástétom a Tejúton'' (pie in the
sky; ,,torta az égi Holdba'"), -- s hogy ránk mondják, ,,szökünk'' a
kötelesség elôl, hogy itt és most boldogítsuk a világot, szökünk egy
másvilági boldog ábrándba.
De: vagy ott van az a ,,pástétom'' vagy nincs! Ha nincs, nemcsak a mennyország, de az egész kereszténység is ámítás, mert e tan át meg átszövi, -- ez lényege! Ha pedig van, akkor e ténnyel szembe kell nézni, mint minden ténnyel, de épp ezzel elôször! Akár hasznos a pártgyuléseknek, akár nem... Aztán az riogat, hogy a menny talán valami megvesztegetés, és ha odatörekszünk, már nem leszünk ,,önzetlenek''. Szó sincs róla! A mennyország semmi kecsegtetôt nem ajánl bérenc-lelkeknek. Jó mondani a tisztalelkűeknek, hogy meglátják az Istent, mert csak a tisztalelkű akarja igazán Ôt! Vannak jutalmak,melyek nem szennyezik a bajnokot. A szerelmes férfi nem ,,bérenc'',mert nôül akarja venni a szeretett nôt; aki költôket szeret, nem ,,bérenc'', mert olvassa ôket. -- A Szeretet -- természete szerint --birtokára törekszik annak, amit, akit szeret.
Vannak idôk, mikor úgy érezzük, kell is nekünk örök élet! De sokkal többször azon tűnôdünk, vajon szívünk legszívében vágyunk-e valaha is másra!? -- Még játékos kedvteléseidben (hobbikban) is nem volt-e valami titkos vonzás, amit mások, furcsán, meg nem érthettek? --Valami megmagyarázhatatlan, de mindig épp a fölszín alatt bújó (a friss forgácsszag műhelyedben, a víz csobbanása csónakodhoz...).Feltűnik valami, valaki, és érzed, és úgy sejlik, ez volt, aminek vágyával születtél! És más vágy hullámzásai alatt, és hangos szenvedélyek közti percnyi csöndben, éjjel-nappal, évrôl évre,gyermekkortól vénségig -- ez az, amit lestél, kerestél, a mélyben erre hallgatóztál...? Sosem kaptad meg! Eddig... De ha hirtelen visszhang jönne vágyadra, a kétely szikrája nélkül, kiáltanád: ,,Végre itt van,ez az, amire lettem!'' Mert nem beszélhetünk errôl egymásnak. Minden lelken ez titkos jegy, közölhetetlen és kielégülhetetlen igény, az amit akartunk, mielôtt hitvesünket megismertük, vagy barátra leltünk vagy hivatásra, s amit halálos ágyunkon is megesengünk, mikor feleség,barát, munka, kiveszett a tudatunkból. Amiért vagyunk, ez az! Ha ezt
elvesztjük, minden elveszett! (S ez érzések még nem a Szentlélek
ajándékai, a kegyelemben élôké -- ezek nem külön ,,szent'', csak
rendes ,,emberi'' érzések!)
Ez a megbélyegzés minden lelken tán öröklött, tán környezet hatása,-- de hát öröklés és környezet azok az eszközök, amiket Isten hozzánk teremtett... Minden lelket egyetlen különlegességül alkotott. Ha nem kellett volna neki ez a sok különféleség, nem látom be, miért teremtett többet belôlünk, miért nem csak egyet. De légy meggyôzôdve,egyéniségednek minden elôtted is rejtelmes csínja-bínja, az Ôneki nem titok -- és egy nap neked se lesz. -- Isten úgy tekint minden lélekre,mint elsô szerelmére, mert Ô a léleknek is elsô szerelme. Ily szemszögbôl értem a poklot is: megfosztás a legfôbb jótól; magunk elvetjük a magunk-epedte jót... Ott lenn csak igényét, űrjét éreztük.Az maga sosem ölt testet, sem gondolatban, sem szóban, képben vagy érzésben. Mindig valahogy kihívott önmagadból. És ha nem keltél ki,utánajárva, ha csak a vágyán éldelegtél, a vágy maga is megszökött tôled. -- Amire vágyol, elhív önmagadtól! Még a földiek vágya is, csak
úgy marad meg, ha lemondasz róluk! -- Egy hézag van minden lélekben, azt csak Isten töltheti be.Egyesülni Vele: ez folytonos önfeledés, önátadás. -- Azért vagyunk,hogy övé legyünk. (C.S. Lewis: A szenvedés problémája)

/Clive Staples Lewis író +1963 Oxford/
 
 
0 komment , kategória:  C.S.Lewis  
Bibliából141/682,Jn 16
  2016-05-06 13:05:38, péntek
 
  Békesség a szomorúság örömre fordulásából.

Jn 16,20 Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. 21 Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; amikor azonban megszülte a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra az öröm miatt, hogy ember született a világra. 22 Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki. 23 S azon a napon már semmit sem kérdeztek tőlem. engem, majd ismét egy kis idő, és látni fogtok engem'? 20 Bizony, bizony mondom nektek, hogy ti sírtok majd, és jajgattok, a világ pedig örvendeni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-44/681
  2016-05-01 17:58:26, vasárnap
 
  A világ álbékéje és a szent nyugtalanság
Sohasem aggódom az olyan lélek miatt, amely igen erôs kísértésekkel küszködik, mert ha istenfélô és szereti az Urat, ez csak nagy javára fog szolgálni. Ezt tapasztalatból tudom. Ellenben, ha olyant találok,aki teljesen nyugodt és soha nincs semmi küzdelme (volt alkalmam néhány ilyennel is találkozni), akkor, még ha nem is látok benne kézzelfogható hibát, mindig félek. Az ilyenek felôl sohasem vagyok nyugodt, s ha már az ördög nem teszi ôket próbára, megteszem én,amennyire csak tudom: hadd lássák, hogy hányadán vannak a tökéletességükkel.
Én nem irigylem ezeket a lelkeket. Gyorsabban haladnak a
tökéletesség útján azok, akik ugyan nincsenek annyira imába merülve,ellenben annál több jut ki nekik az említett lelki küzdelembôl.Természetesen itt nem beszélek olyanokról, akik már évek hosszú során küszködtek kísértésekkel, s annyira elôre haladtak az önmegtagadásban,hogy teljesen meghaltak a világ számára. Az ilyeneknek ugyanis az Úr rendesen megadja a belsô békét, de nem olyan értelemben, mintha saját hibáik iránt közömbösek tudnának lenni; sôt ellenkezôleg, ezeket
mindig nagyon is fájlalják.
Egyszóval, az Úr különbözô utakon vezeti a lelkeket; de azért, mint mondottam, kapjatok mindig észbe, valahányszor azt látjátok, hogy valami hibát követtetek el anélkül, hogy a lelkiismeretetek megmozdult volna. Mert hiszen, hogy bűnre, -- akármennyire bocsánatos legyen is -- feljajdul bennetek a lélek, az magától értôdik, s hála Istennek,hiszem és látom, hogy ez nálatok így van. Azonban jegyezzétek meg ezt az egyet, s az én kedvemért gondoljatok sokszor reá: ha élô emberhez hegyes árt érintenek, vagy megszúrják akár egy egészen kicsiny tűvel,vajon nem érzi-e?... Már most tehát, ha a lélek nem halott, hanem élteti az Isten iránti szeretet, vajon lehet-e érzéketlen akárcsak a legcsekélyebb hiba iránt is? Óh, ha az Úr egyszer megadta valamely léleknek ezt a gyöngédséget, lehetetlen, hogy elôbb-utóbb, még ha esetleg késôn is, el ne jöjjön hozzá, élvezni társaságát. Óh Uram!
Miért hagytuk el a világot?! Miért jöttünk ide?! Mi jobbat tehetünk,
minthogy lakást készítünk lelkünkben a mi Jegyesünk számára, s az Úr,midôn eljön, égve találja a lámpát, nem zörget hiába és nem kénytelen visszafordulni. Milyen elôkelô a mi állásunk! Senki sem tilthatja meg nekünk, hogy baráti szavakat intézzünk Jegyesünkhöz! Mert hiszen az övéi lettünk! Ezt csak mi magunk vagyunk képesek hibáinkkal megakadályozni... (Nagy Sz Teréz: Gondolatok az Énekek Énekérôl, ÖM,3:338)

/Avilai Nagy Szent Teréz kármelita szerzetes +1582 Alba de Torres/
 
 
0 komment , kategória:  Avilai Nagy Szent Teréz  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2016.04 2016. Május 2016.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 12
  • e Hét: 12
  • e Hónap: 456
  • e Év: 456
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.