Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 175 
Kányádi Sándor: Jön az ősz
  2016-08-31 21:34:43, szerda
 
 Kányádi Sándor: Jön az ősz

Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-meg-áll, lombot ráz.
Lombot ráz,
diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja, kurtítja,
a hosszú napokat.
 
 
2 komment , kategória:  4 Ősz  
2016. szeptember 1., csütörtöki Napiszöveg
  2016-08-31 21:29:36, szerda
 
  "Szeresd Jehovát, a te Istenedet"
(Máté 22:37NW).

Ha szeretjük Jehovát, akkor"a szó-
nak"nem csupán a hallgatói, hanem
a cselekvői leszünk (Jakab 1:22-25NW-Legyetek azonban cselekvői a szónak, és ne csupán hallgatói, hamis érveléssel ámítva magatokat.23Mert ha valaki hallgatója a szónak, és nem cselekvője, az hasonló az olyan emberhez, aki természet szerinti arcát nézi a tükörben.24Mert megnézi magát, aztán elmegy, és máris elfelejti, milyen ember is ő.25De aki beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad annál, az az ember, minthogy nem feledékeny hallgatóvá, hanem a munka cselekvőjévé lett, boldog lesz annak cselekvésében).
A szó cselekvőjét a hite arra indítja,
hogy buzgón prédikálja a jó hírt, és
hozzászóljon az összejöveteleken.
Mivel igazán szeretjük Isten, enge-
delmeskedünk a tökéletes törvé-
nyének, melyben benne van mindaz,
amit elvár tőlünk (Zsoltárok 19:7-11NW-Jehova törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Jehova emlékeztetője megbízható, bölccsé teszi a tapasztalatlant.8Jehova utasításai egyenesek, megvidámítják a szívet;Jehova parancsolata tiszta, fölragyog tőle a szem.9Jehova félelme tiszta, megáll mindörökké. Jehova bírói döntései igazak, mindenestül igazságosak. 10 Kívánatosabbak az aranynál, sok-sok finomított aranynál;Édesebbek a méznél, a csurgó lépes méznél.11Szolgád is figyelmeztetést kap általuk;Megtartásuk nagy jutalommal jár.)
Ha szeretjük Jehovát, gyakran és őszin-
tén beszélgetünk vele. A mózesi tör-
vény megkövetelte az izraelitáktól,
hogy naponta égessenek füstölö-
szert. Nyilván erre gondolt Dávid,
amikor az egyik zsoltárában így éne-
kelt:"Imádságom mint füstölőszer
legyen elkészítve előtted[Jehova],
kezem fölemelése mint az esti ga-
bonafelajánlás"(Zsoltárok 141:2NW)
(2Mózes 30:7,8NW-És Áron füstölögtessen rajta illatos füstölőszert. Reggelről reggelre füstölögtesse, amikor rendbe teszi a lámpákat,8valamint akkor füstölögtesse Áron, amikor meggyújtja a lámpákat a két este között. Szüntelenül Jehova előtt legyen ez a füstölőszer nemzedékeiteken át). A finom illatú füstölőszer az
elfogadható imákat jelképezi a Bib-
liában. Bárcsak ilyen lenne minden
alázatos kérésünk, őszinte könyör-
gésünk, szívből jövő dícséretünk
és hálaadó imánk! (Jelenések 5:8NW-Mikor pedig elvette a tekercset, a négy élő teremtmény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt;mindegyiknél hárfa volt, és füstölőszerrel teli aranycsészék - a füstölőszer a szentek imáit jelenti.)
w14 6/15 1:20-21
_____________________________________Ps: Elnézést, amiért előre beírtam a holnapi napi szöveget. De borzasztóan fáradt vagyok, nem tudom, mikor érek ide holnap. S mivel nekem ez szív ügyem, úgy vagyok nyugodt, ha itt van.
Köszönöm a megértést. M. Anikó 2016.08.31.
 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
2Timóteusz 1–3-ig terjedő fejezetei
  2016-08-31 20:15:46, szerda
 
  1 fejezet

1Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akarata által, a Krisztus Jézussal egységben levő élet ígérete szerint,2Timóteusznak, a szeretett gyermeknek:Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság, béke legyen Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!3Hálás vagyok az Istennek, akinek szent szolgálatot végzek - mint ősatyáim - tiszta lelkiismerettel, hogy soha nem szűnök meg megemlékezni rólad könyörgéseimben, és éjjel-nappal4vágyakozni, hogy lássalak téged, amint megemlékezem könnyeidről, hogy beteljek örömmel.5Mert visszagondolok a hitre, amely megvan benned minden képmutatás nélkül, és amely először nagyanyádban, Loiszban és édesanyádban, Eunikéban lakott, de amely - bizonyos vagyok benne - tebenned is megvan.6Ezért emlékeztetlek, hogy éleszd föl, mint valami tüzet, az Isten ajándékát, amely kezem reád tétele által van benned.7Mert az Isten nem gyávaság szellemét adta nekünk, hanem erőét, szeretetét és józan gondolkodásét.8Ne szégyelld hát a mi Urunkról való tanúságot, és engem se, aki rab vagyok őérte, hanem vedd ki részedet a rossz elszenvedéséből a jó hírért Isten ereje szerint.9Ő megmentett minket, és elhívott bennünket szent elhívással, nem a mi cselekedeteink miatt, hanem saját szándéka és ki nem érdemelt kedvessége miatt. Ez hosszú-hosszú idők előtt megadatott nekünk Krisztus Jézusban,10most pedig világosan láthatóvá vált a mi Megmentőnknek, Krisztus Jézusnak a nyilvánvalóvá válása által, aki eltörölte a halált, világosságot bocsátott pedig az életre és a romlatlanságra a jó hír által,11amelyért prédikálónak, apostolnak és tanítónak neveztek ki engem.12Ezért szenvedem is ezeket, de nem szégyenkezem. Mert ismerem azt, akinek hiszek, és bizonyos vagyok abban, hogy amit letétbe helyeztem nála, azt képes megőrizni addig a napig.13Továbbra is tartsd meg az egészséges szavak mintáját, melyeket tőlem hallottál, a Krisztus Jézusba vetett hittel és az iránta érzett szeretettel.14E kiváló letétet őrizd meg a bennünk lakó szent szellem által.15Azt tudod, hogy az Ázsia tartományban levők mind elfordultak tőlem. Ezek közül való Figélusz és Hermogenész.16Adjon az Úr irgalmasságot Onéziforusz háznépének, mert ő gyakran szerzett nekem felüdülést, és nem szégyellte láncaimat.17Ellenkezőleg, amikor történetesen Rómában volt, szorgalmasan keresett engem, és meg is talált.18Adja meg neki az Úr, hogy irgalmasságot találjon Jehovánál azon a napon. Mindazokat a szolgálatokat pedig, amelyeket Efézusban tett, ismered te nagyon jól.

2. fejezet
1Te azért, gyermekem, továbbra is erősödjél a Krisztus Jézussal kapcsolatos ki nem érdemelt kedvességben,2amiket pedig tőlem hallottál sok tanú által alátámasztva, bízd rá hű emberekre, akik a maguk részéről képesítettek lesznek mások tanítására.3Krisztus Jézus jó katonájaként vedd ki részedet a rossz elszenvedéséből.4Senki, aki katonáskodik, nem elegyedik bele az élet üzleti ügyeibe;hogy elnyerje annak helyeslését, aki őt katonának fogadta.5Ezenfelül, még a játékokon is, ha valaki küzd, nem koronázzák meg, csak ha a szabályok szerint küzdött.6A keményen dolgozó földművesnek elsőként kell részesednie a gyümölcsökből.7Állandóan gondolj arra, amit mondok;az Úr megadja majd neked a tisztánlátást mindenben.8Emlékezz rá, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, és Dávid magvából való volt a jó hír szerint, melyet prédikálok,9s amelyért elszenvedem a rosszat egészen a rabbilincsekig, mint valami gonosztevő. Ámde az Isten szava nincsen megkötözve.10Ezért továbbra is kitartással tűrök mindent a választottakért, hogy ők is elnyerjék a megmentést, amely egységben van Krisztus Jézussal, örök dicsőséggel együtt.11Megbízható ez a beszéd: bizonyos, hogy ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk;12ha továbbra is kitartunk, vele együtt uralkodni is fogunk mint királyok;ha megtagadjuk, ő is meg fog tagadni minket;13ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert nem tagadhatja meg önmagát.14Folyton emlékeztesd őket ezekre, meghagyva nekik tanúként az Isten előtt, hogy ne folytassanak szóharcokat, aminek semmi, de semmi haszna, mivel romlásba juttatja azokat, akik figyelnek.15Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy helyeselten mutasd be magadat az Istennek, mint olyan munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, aki helyesen használja az igazság szavát.16Kerüld azonban az üres beszédeket, melyek sértik azt, ami szent;mert egyre messzebbre mennek majd az istentelenségben,17és szavuk úgy fog terjedni, akár az üszök. Ezek közül való Himéneusz és Filétusz.18Ezek az emberek eltértek az igazságtól, azt mondva, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyek hitét.19Mindamellett az Isten szilárd alapja megáll, és a pecsétje ez:,,Jehova ismeri azokat, akik hozzá tartoznak",és:,,Fordítson hátat az igazságtalanságnak mindenki, aki Jehova nevét említi."20Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából meg cserépből valók is, és némelyek tisztes célra, mások pedig tisztességet nélkülöző célra valók.21Ha tehát valaki tisztán tartja magát az utóbbiaktól, tisztes célra való edény lesz, megszentelt, hasznos a tulajdonosának, minden jó cselekedetre felkészített.22Menekülj hát a fiatalkorral járó kívánságoktól, törekedj pedig az igazságosságra, a hitre, a szeretetre, a békére azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.23Továbbá, a kérdések felőli bolond és tudatlan vitákat utasítsd el, tudva, hogy harcokat idéznek elő.24Az Úr rabszolgája pedig ne harcoljon, hanem legyen mindenkihez gyöngéd, tanításra képesített, olyan, aki visszafogja magát rossz körülmények között,25és szelídséggel oktatja a kedvezőtlen beállítottságúakat;mert ki tudja, az Isten talán megbánást ad nekik, amely az igazság pontos ismeretéhez vezet,26és talán észre térnek az Ördög csapdájából, tekintve, hogy élve elfogta őket az akaratának a cselekvésére.

3. fejezet
1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek.2Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak,3természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők,4árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők,5akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak;és ezektől fordulj el.6Mert ezek közül támadnak azok, akik ravaszul beférkőznek a háznépekbe, és foglyaikká tesznek bűnökkel megterhelt, különféle kívánságoktól vezetett, gyönge asszonyokat,7akik mindig tanulnak, ámde soha nem képesek eljutni az igazság pontos ismeretére.8Ahogyan pedig Jannész és Jambrész ellenálltak Mózesnek, úgy ezek is egyre csak ellenállnak az igazságnak, elméjükben teljesen megromlott emberek, a hit dolgában alkalmatlanok.9Mindamellett nem fognak további előrehaladást tenni, mert őrültségük nagyon is nyilvánvaló lesz mindenki előtt, éppúgy, ahogy annak a kettőnek az őrültsége is nyilvánvalóvá lett.10Te azonban szorosan követted a tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, kitartásomat,11üldöztetéseimet, szenvedéseimet, az olyan dolgokat, amilyenek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában történtek velem, az olyan üldöztetéseket, amilyeneket elviseltem;és mégis mindegyikből megszabadított az Úr.12Valójában mindazokat, akik Isten iránti odaadással kívánnak élni Krisztus Jézusban, üldözni is fogják.13A gonosz emberek és a szélhámosok pedig egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban - félrevezetnek másokat, és maguk is félrevezettetnek.14Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, és amiket meggyőzetve elhittél, tudva, hogy kiktől tanultad őket,15és hogy csecsemőkorodtól ismered a szent írásokat, amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által.16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre,17hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.


 
 
0 komment , kategória:  2Timóteusz/Újszövetség  
1Timóteusz 1:1–6:21 teljes könyv
  2016-08-31 19:56:31, szerda
 
  1 fejezet

1Pál, Istennek, a mi Megmentőnknek, és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek parancsa alatt Krisztus Jézus apostola,2Timóteusznak, aki igazi gyermek a hitben:Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság, béke legyen Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!3Mint ahogy Makedóniába készülve bátorítottalak, hogy maradj Efézusban, úgy most is ezt teszem, hogy megparancsold némelyeknek: ne tanítsanak más tant,4és figyelmet se fordítsanak valótlan történetekre meg nemzetségtáblázatokra, amelyek sehova sem vezetnek, csak kutatni való kérdésekkel szolgálnak, nem pedig olyasvalami megosztásával, ami Istentől van a hitért.5E rendelkezés végcélja valójában a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet.6Eltérve ezektől, egyesek hiábavaló beszédre hajlottak el,7s törvénytanítók akarnak lenni, de nem fogják fel sem amiket mondanak, sem amiket erősen bizonygatnak.8Tudjuk pedig, hogy a Törvény jó, feltéve, hogy törvény szerint bánik vele az ember,9azon tény ismeretében, hogy törvényt nem az igazságos emberért tesznek közzé, hanem a törvénytelenekért és nyakasokért, istentelenekért és bűnösökért, szerető-kedvesség nélküliekért, szentségtelenekért, apagyilkosokért és anyagyilkosokért, emberölőkért,10paráznákért, férfiakkal háló férfiakért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért és bármi egyébért, ami ellentétben áll az egészséges tanítással,11amely a boldog Isten rám bízott, dicsőséges jó híre szerint való.12Hálás vagyok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki erőt adott nekem, mert hűnek tekintett azáltal, hogy kijelölt egy szolgálatra,13noha korábban káromló és üldöző és arcátlan ember voltam. Mégis irgalmasságot tanúsítottak irántam, mivelhogy tudatlan voltam, és hitetlenségben cselekedtem.14A mi Urunk ki nem érdemelt kedvessége azonban mértéken felül bőséges volt, a Krisztus Jézusba vetett hittel és az iránta érzett szeretettel együtt.15Megbízható és teljes elfogadásra méltó az a beszéd, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy bűnösöket mentsen meg. Ezek között legelső vagyok én.16De azért tanúsítottak irántam irgalmasságot, hogy Krisztus Jézus általam mint a legfőbb eset által mutathassa meg minden hosszútűrését, példaként azoknak, akik belé fogják vetni hitüket az örök életre.17Az örökkévalóság Királyának pedig, a romolhatatlan, láthatatlan, egyedüli Istennek, tisztelet és dicsőség legyen örökkön-örökké! Ámen.18Ezt a rendelkezést hagyom rád, gyermekem, Timóteusz, összhangban a jövendölésekkel, melyek közvetlenül rád mutattak, hogy ezeknek megfelelően folytasd a jó hadviselést,19megtartva a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet némelyek félrelöktek, és hajótörést szenvedtek a hitükben.20Ezekhez tartozik Himéneusz és Alexander, és én átadtam őket Sátánnak, hogy fegyelmezés által megtaníttassanak arra, hogy ne szóljanak káromlást.

2. fejezet
1Mindenekelőtt tehát arra buzdítok, hogy könyörgések, imák, közbenjárások, hálaadások hangozzanak el mindenfajta emberért,2királyokra és mindazokra nézve, akik magas állásban vannak, hogy továbbra is nyugodt és csendes életet élhessünk teljes, Isten iránti odaadással és komolysággal.3Ez jó és elfogadható a mi Megmentőnk, Isten szemében,4akinek az az akarata, hogy mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson.5Mert egy Isten van, és egy közvetítő Isten és emberek között:egy ember, Krisztus Jézus,6aki megfelelő váltságul adta magát mindenkiért - erről fognak tanúskodni a meghatározott időben.7Ezért a tanúskodásért neveztek ki engem prédikálónak és apostolnak - az igazságot mondom, nem hazudok -, és hogy a nemzeteket tanítsam a hitre és az igazságra.8Azt kívánom tehát, hogy a férfiak minden helyen kitartóan imádkozzanak, lojális kezeket emelve fel harag és vitatkozások nélkül.9Az asszonyoktól hasonlóképpen azt kívánom, hogy jól rendezett ruhában, szerénységgel és józan gondolkodással ékesítsék magukat, nem különféle hajfonatokkal, meg arannyal vagy gyöngyökkel vagy nagyon drága ruhaneművel,10hanem úgy, ahogy a magukat istentisztelőnek valló asszonyokhoz illik, nevezetesen jó cselekedetekkel.11Az asszony csendben tanuljon, önmaga teljes alávetésével.12Nem engedem meg az asszonynak, hogy tanítson, vagy hogy hatalmat gyakoroljon a férfi fölött, hanem legyen csendben.13Mert Ádám formáltatott meg először, azután Éva.14Azonkívül Ádámot nem vezették félre, de az asszonyt alaposan félrevezették, és törvényszegésbe esett.15Mindamellett biztonságban marad a gyermekszülés által, feltéve, hogy megmaradnak a hitben, a szeretetben, a megszenteltségben, józan gondolkodással.

3. fejezet
1Ez a megállapítás megbízható. Ha valaki felvigyázói tisztségre törekszik, jó munkára vágyik.2A felvigyázó azért legyen feddhetetlen, egyfeleségű férj, aki mértékletes a szokásaiban, józan elméjű, rendszerető, vendégszerető, tanításra képesített,3nem részeges veszekedő, nem verekedő, hanem ésszerű, nem kötekedő, nem pénzszerető;4olyasvalaki, aki jól igazgatja a saját háznépét, és akinek gyermekei alárendeltségben vannak, teljes komolysággal5(valóban, ha valaki nem tudja, hogyan igazgassa a saját háznépét, akkor hogyan fogja gondját viselni az Isten gyülekezetének?);6nem újonnan megtért, nehogy felfuvalkodjon a büszkeségtől, és az Ördögre kimondott ítélet alá kerüljön.7Ezenfelül jó bizonysága is legyen a kívülállóktól, nehogy gyalázatba és az Ördög csapdájába essen.8A kisegítőszolgák hasonlóképpen legyenek komolyak, nem kettős nyelvűek, ne adják magukat sok bornak, és ne legyenek tisztességtelen nyereséget hajhászók se;9őrizzék meg a hit szent titkát tiszta lelkiismerettel.10Ezeket először próbálják is ki, hogy alkalmasak-e, azután szolgáljanak szolgákként, amennyiben vádtól mentesek.11Az asszonyok hasonlóképpen legyenek komolyak, nem rágalmazók, mértékletesek a szokásaikban, mindenben hűségesek.12A kisegítőszolgák egyfeleségű férjek legyenek, akik jól igazgatják a gyermekeket és saját háznépüket.13Mert akik jól szolgálnak, jó hírnevet és nagy beszédbeli nyíltságot szereznek maguknak a Krisztus Jézusba vetett hitben.14Ezeket írom neked, bár remélem, rövidesen eljutok hozzád;15ha pedig késnék, hogy tudjad, miként kell viselned magadat Isten háznépében, amely az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és támasza.16Igen, az Isten iránti odaadás szent titka elismerten nagy:,,Ő nyilvánvalóvá tétetett testben, igazságossá nyilváníttatott szellemben, megjelent angyaloknak, prédikáltak róla a nemzetek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben."

4. fejezet
1Az ihletett kijelentés azonban határozottan megmondja, hogy a későbbi időszakokban némelyek elpártolnak a hittől, félrevezető ihletett kijelentésekre és démonok tanításaira fordítva figyelmet,2hazugságokat szóló emberek képmutatása által, akik lelkiismeretükben mintha bélyegzővassal volnának megjelölve;3ezek tiltják a házasságot, megparancsolják az eledelektől való tartózkodást, melyeket az Isten arra teremtett, hogy hálaadással részesedjenek belőle azok, akiknek van hitük, és pontosan ismerik az igazságot.4Ez azért van, mert Istennek minden teremtése jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással fogadják,5mivel meg van szentelve Isten szava által és a fölötte mondott ima által.6Ha ellátod e tanácsokkal a testvéreket, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, aki a hitnek és azon jó tanításnak szavaival táplálkozol, melyet szorosan követtél.7A valótlan történeteket pedig, amelyek sértik azt, ami szent, és amelyek vénasszonyos fecsegések, utasítsd el. Másfelől eddzed magad az Isten iránti odaadást tekintve célodnak.8Mert a testedzésnek van némi haszna, az Isten iránti odaadás ellenben mindenre hasznos, mivel megvan benne a mostani és az eljövendő élet ígérete.9Megbízható és teljes elfogadásra méltó ez a megállapítás.10Hiszen evégett dolgozunk keményen, és küzdünk, mivel reménységünket egy élő Istenbe vetettük, aki Megmentője mindenfajta embernek, kiváltképp a hűségeseknek.11Ezeket parancsold és tanítsd továbbra is.12Soha senki ne nézze le fiatal korodat. Ellenkezőleg, légy példává a hűségeseknek a beszédben, a viselkedésben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban.13Továbbra is odaadóan foglalkozz a nyilvános felolvasással, a buzdítással, a tanítással, míg odamegyek.14Ne hanyagold el a benned levő ajándékot, amely jövendölés által adatott neked, és azzal, hogy a vének testülete reád tette a kezét.15Gondolkodj el ezeken, mélyedj el bennük, hogy előmeneteled nyilvánvaló legyen mindenki előtt.16Állandóan ügyelj magadra és a tanításodra. Maradj meg ezek mellett, mert ezt cselekedve magadat is megmented, és azokat is, akik figyelnek rád.

5. fejezet
1Az idősebb férfit ne bíráld szigorúan. Ellenkezőleg, kérleld őt, mint apát, a fiatalabb férfiakat, mint fivéreket,2az idősebb nőket, mint anyákat, a fiatalabb nőket, mint nővéreket, teljes tisztasággal.3Tiszteld az özvegyeket, akik valóban özvegyek.4Ha pedig valamely özvegynek vannak gyermekei vagy unokái, ezek először is azt tanulják meg, hogy a saját háznépükben éljenek Isten iránti odaadás szerint, és hogy mindig adják meg szüleiknek és nagyszüleiknek az őket megillető viszonzást, mert ez elfogadható az Isten szemében.5Az olyan asszony pedig, aki valóban özvegy, és nincstelen maradt, az az Istenbe vetette reménységét, és rendületlen marad a könyörgésekben és az imákban éjjel-nappal.6Amelyik ellenben érzéki kielégülésben leli kedvét, az élő létére halott.7Így hát ezeket parancsold továbbra is, hogy feddhetetlenek legyenek.8Bizonyos, hogy ha valaki nem gondoskodik az övéiről, és kiváltképp a háznépének tagjairól, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.9A jegyzékbe olyan özvegy kerüljön, aki nem fiatalabb hatvanévesnél, egy férjnek volt a felesége,10és aki mellett tanúskodnak a jó cselekedeteiért, ha gyermekeket nevelt föl, ha idegeneket látott vendégül, ha megmosta a szentek lábát, ha segített a nyomorúságban levőkön, ha szorgosan elfoglalta magát mindenféle jó cselekedettel.11A fiatalabb özvegyeket ellenben utasítsd el, mert ha nemi ösztöneik közéjük és a Krisztus közé állnak, férjhez akarnak menni,12és ítélet alá esnek, mivel semmibe vették hitük első kifejezését.13Ugyanakkor azt is megtanulják, hogy tétlenkedők legyenek, a házaknál kódorogva;igen, nemcsak hogy tétlenkedők, de pletykálkodók is, és mások dolgába avatkozók, olyasmikről beszélve, amikről nem kellene.14Azt kívánom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, ne adjanak alkalmat az ellenszegülőnek a szidalmazásra.15Némelyek már el is fordultak, hogy Sátánt kövessék.16Ha valamely hívő asszonynak özvegy rokonai vannak, segítsen rajtuk, és ne a gyülekezetre nehezedjen a teher. Akkor a gyülekezet segíteni tud azokon, akik valóban özvegyek.17A vének, akik jól szolgálnak elöljáróként, kétszeres tiszteletre méltattassanak, kiváltképp, akik keményen dolgoznak a beszédben és a tanításban.18Mert azt mondja az írás:,,Ne kösd be a bika száját, mikor csépli a gabonát";továbbá:,,Méltó a munkás a bérére."19Vén ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú bizonysága alapján.20Akik bűnt gyakorolnak, azokat fedd meg minden szemlélő előtt, hogy a többiekben is félelem legyen.21Ünnepélyesen meghagyom neked az Isten és Krisztus Jézus és a választott angyalok előtt, hogy tartsd meg ezeket a dolgokat előítélet nélkül, és semmit se tégy elfogultságból.22Kezedet soha senkire ne tedd rá elhamarkodottan;részes se légy mások bűneiben; őrizd meg magadat tisztán.23Ne igyál többé vizet, hanem élj egy kevés borral a gyomrodra és gyakori betegeskedésedre való tekintettel.24Némely ember bűnei mindenki előtt nyilvánvalók, és közvetlenül ítélethez vezetnek, ami pedig másokat illet, az ő bűneik is nyilvánvalóvá lesznek később.25Ugyanígy a jó cselekedetek is mindenki előtt nyilvánvalók, és amelyekkel másképp áll a dolog, azok sem rejtegethetők.

6. fejezet
1Mindazok, akik igát viselő rabszolgák, továbbra is úgy tekintsék tulajdonosaikat, mint akik teljes tiszteletre méltók, hogy az Isten nevét és a tanítást soha ne gyalázzák.2Ezenfelül azok, akiknek hívő tulajdonosaik vannak, ne nézzék le őket, mert testvérek ők. Ellenkezőleg, annál készségesebben legyenek rabszolgák, mert akik hasznát veszik jó szolgálatuknak, hívők és szeretettek. Ezeket a dolgokat tanítsd, és ezek által buzdíts továbbra is.3Ha valaki más tant tanít, és nem ért egyet az egészséges szavakkal, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a szavaival, sem azzal a tanítással, amely összhangban van az Isten iránti odaadással,4az felfuvalkodott a büszkeségtől, és semmit sem ért, hanem a kérdések felőli viták és a szavak körüli csatározások betege az elméjében. Ezekből irigység származik, viszálykodás, becsmérlő beszédek, gonosz gyanúsítások,5semmiségeken való heves vitatkozások olyan emberek részéről, akik megromlottak elméjükben, és meg vannak fosztva az igazságtól, akik úgy gondolják, hogy az Isten iránti odaadás nyereségnek eszköze.6Az biztos, hogy az Isten iránti odaadás megelégedettséggel nagy nyereség eszköze.7Mert semmit sem hoztunk a világba, és ki sem vihetünk semmit.8Így hát, ha van élelmünk és ruházatunk meg hajlékunk, elégedettek leszünk ezekkel.9Akiknek azonban elhatározásuk, hogy gazdagok lesznek, azok kísértésbe, csapdába, sok értelmetlen és káros kívánságba esnek, amelyek pusztulásba és romlásba döntik az embereket.10Mert a pénz szeretete mindenfajta ártalmas dolognak gyökere, és erre a szeretetre törekedve némelyek eltévelyedtek a hittől, és mindenütt sok fájdalommal szegezték át magukat.11Te azonban, ó, Isten embere, menekülj ezektől a dolgoktól. Törekedj pedig az igazságosságra, az Isten iránti odaadásra, a hitre, a szeretetre, a kitartásra, a szelídségre.12Harcold meg a hit kiváló harcát, ragadd meg szilárdan az örök életet, amelyre elhívtak, és amelyre nézve megtetted a kiváló nyilvános kijelentést sok tanú előtt.13Az Isten színe előtt, aki életben tart mindent, és Krisztus Jézusé előtt, aki mint tanú megtette a kiváló nyilvános kijelentést Poncius Pilátus előtt, utasítalak,14hogy tartsd meg a parancsolatot szennyfolt nélkül és feddhetetlenül Jézus Krisztus, a mi Urunk nyilvánvalóvá válásáig.15Ezt a boldog és egyedüli Hatalmasság megmutatja majd a meghatározott időben, ő, a királyként uralkodók Királya és az úrként uralkodók Ura,16akié egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki nem látott, és nem is láthat. Övé legyen a tisztelet és az örök hatalom! Ámen.17Utasítsd azokat, akik gazdagok a jelenlegi világrendszerben, hogy ne legyenek kevélyek, és reménységüket ne bizonytalan gazdagságba vessék, hanem Istenbe, aki gazdagon megad nekünk mindent az élvezetünkre;18hogy a jóban munkálkodjanak, hogy jó cselekedetekben legyenek gazdagok, hogy bőkezűek legyenek, készek arra, hogy osztozzanak,19biztonságban jó alapot gyűjtve maguknak kincsként a jövőre, hogy szilárdan megragadják a valódi életet.20Ó, Timóteusz, őrizd meg, ami letétbe van helyezve nálad, elfordulva az üres beszédektől, melyek sértik azt, ami szent, és annak ellentmondásaitól, amit hamisan,,ismeretnek"neveznek.21Az efféle ismeret fitogtatása miatt némelyek eltértek a hittől. A ki nem érdemelt kedvesség legyen veletek!


 
 
0 komment , kategória:  1Timóteusz/Újszövetség  
2Tesszalonika 1:1–3:18 teljes könyve
  2016-08-31 18:49:06, szerda
 
  1 fejezet

1Pál, Szilvánusz és Timóteusz az Istennel, a mi Atyánkkal, és az Úr Jézus Krisztussal egységben levő tesszalonikaiak gyülekezetének:2Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, az Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól!3Kötelesek vagyunk mindig hálát adni értetek az Istennek, testvérek, amint illendő, mivelhogy hitetek rendkívüli módon növekszik, s mindegyikőtök és mindnyájatok szeretete gyarapodik a másik iránt.4Ennek eredményeképpen mi magunk büszkék vagyunk rátok az Isten gyülekezetei között a kitartásotok és hitetek miatt, amely megmutatkozik minden üldöztetésetekben és az általatok elviselt nyomorúságokban.5Ez bizonyítéka az Isten igazságos ítéletének, és oda vezet, hogy méltónak tartanak benneteket az Isten királyságára, amelyért szenvedtek is.6Itt számításba jön az, hogy Isten részéről igazságos dolog nyomorúsággal visszafizetni azoknak, akik nektek nyomorúságot okoznak,7tinektek viszont, akik nyomorúságot szenvedtek, megkönnyebbüléssel, velünk együtt, amikor az Úr Jézus kinyilatkozik az égből az ő hatalmas angyalaival8lángoló tűzben, midőn bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és azokon, akik nem engedelmeskednek a Jézusról, a mi Urunkról szóló jó hírnek.9Ugyanezek el fogják szenvedni az örök pusztulás bírói büntetését, elkerülve az Úr színe elől és az ő erősségének dicsősége elől,10amikor is eljön, hogy megdicsőüljön az ő szentjeiben, és csodálat tárgya legyen azon a napon mindazokban, akik hitet gyakoroltak, mivelhogy a tanúság, amellyel szolgáltunk, hitre talált közöttetek.11Éppen evégett imádkozunk is mindig értetek, hogy a mi Istenünk méltónak tartson titeket elhívására, és teljességgel véghezvigyen mindent, ami kedvére van a jóságot illetően, és a hit munkáját, hatalommal;12hogy Jézusnak, a mi Urunknak a neve megdicsőüljön bennetek, ti pedig ővele egységben, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvességével összhangban.

2. fejezet
1Mindamellett, testvérek, Jézus Krisztus, a mi Urunk jelenlétét és a hozzá való egybegyűjtésünket illetően, kérünk titeket,2ne tántorodjatok el egyhamar a józan eszetektől, és ne is engedjétek, hogy felzaklasson titeket valamilyen ihletett kijelentés, szóbeli üzenet vagy levél, amely állítólag tőlünk származik, miszerint Jehova napja itt van.3Senki, semmilyen módon ne vezessen titeket tévútra, mert nem fog az eljönni, csak ha előbb eljön a hitehagyás, és kinyilatkozik a törvénytelenség embere, a pusztulás fia.4Ő ellenszegül, és fölébe emeli magát mindenkinek, akit,,istennek"vagy vallásos tisztelet tárgyának neveznek, úgyhogy beül az Isten templomába, és istennek mutatja magát nyilvánosan.5Nem emlékeztek, hogy amikor még nálatok voltam, többször is megmondtam nektek ezeket?6Most tehát tudjátok, mi az, ami visszatartó erőként hat, hogy ő aztán a maga megfelelő idejében kinyilatkozzon.7Igaz, a rejtélye e törvénytelenségnek már működik, de csak addig, míg az, aki most visszatartó erőként hat, el nem tétetik az útból.8Akkor bizony kinyilatkozik majd a törvénytelen, akivel az Úr Jézus végezni fog szájának szellemével, és akit semmivé tesz az ő jelenlétének nyilvánvalóvá válásával.9A törvénytelennek jelenléte pedig Sátán munkálkodása szerint van, minden hatalmas cselekedettel és hazug jelekkel meg előjelekkel,10és minden igazságtalan megtévesztéssel azoknak, akik elvesznek, megfizetésként azért, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy megmentésben részesüljenek.11Ezért engedi hát az Isten, hogy tévelygésnek munkálkodása érje el őket, hadd higgyék el a hazugságot,12hogy mindannyian megítéltessenek, mivel nem hitték az igazságot, hanem az igazságtalanságban lelték kedvüket.13Mi azonban kötelesek vagyunk mindig hálát adni az Istennek értetek, testvéreim, akiket szeret Jehova, mert az Isten kezdettől fogva kiválasztott benneteket a megmentésre a szellemmel való megszentelésetek és az igazságba vetett hitetek által.14Pontosan erre hívott el benneteket a jó hírrel, melyet hirdetünk, hogy elnyerjük Jézus Krisztus, a mi Urunk dicsőségét.15Így tehát, testvérek, álljatok szilárdan, és őrizzétek meg ragaszkodásotokat azokhoz a hagyományokhoz, amelyekre tanítottak benneteket, akár szóbeli üzenet, akár tőlünk jött levél által.16Ezenfelül maga Jézus Krisztus, a mi Urunk, és az Isten, az Atyánk, aki szeretett minket, és ki nem érdemelt kedvesség által örök vigasztalást és jó reménységet adott,17vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg titeket minden jótettben és szóban.

3. fejezet
1Végezetül, testvérek, kitartóan imádkozzatok értünk, hogy Jehova szava továbbra is gyorsan haladjon és dicsőíttessék, mint ahogy ez így is van nálatok;2és hogy megszabaduljunk az ártalmas és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit.3De hű az Úr, és meg fog szilárdítani benneteket, és megőriz a gonosztól.4Ezenfelül bizalmunk van az Úrban rátok nézve, hogy amiket elrendelünk, azokat megteszitek, és ezután is meg fogjátok tenni.5Az Úr továbbra is irányítsa sikeresen szíveteket az Isten szeretetéhez és a Krisztusért való kitartáshoz.6Utasítást adunk pedig nektek, testvérek, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy húzódjatok vissza minden olyan testvértől, aki rendetlenül jár, és nem a szerint a hagyomány szerint, amelyet tőlünk kaptatok.7Mert magatok is tudjátok, hogyan kell utánoznotok minket, mivel nem viseltük magunkat rendetlenül közöttetek,8és ingyen sem ettük senki kenyerét. Ellenkezőleg, fáradozással és vesződséggel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy egyikőtökre se rójunk költséges terhet.9Nem mintha nem volna hatalmunk, hanem hogy példaként állítsuk magunkat elétek, hogy utánozzatok minket.10Hiszen akkor is, amikor nálatok voltunk, ezt az utasítást adtuk nektek többször is:,,Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék."11Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül járnak köztetek, és egyáltalán nem dolgoznak, hanem olyasmibe ártják magukat, ami nem tartozik rájuk.12Az ilyeneknek azt az utasítást és buzdítást adjuk az Úr Jézus Krisztusban, hogy csendességben dolgozva a maguk kenyerét egyék.13A magatok részéről, testvérek, ne hagyjatok fel annak cselekvésével, ami helyes.14Ha pedig valaki nem engedelmeskedik az ebben a levélben közölt szavunknak, jegyezzétek meg őt, szakítsátok meg vele a társas érintkezést, hogy megszégyenüljön.15De azért ne tekintsétek ellenségnek, hanem továbbra is intsétek mint testvért.16Maga a béke Ura pedig adjon nektek békét állandóan, minden módon! Az Úr legyen mindnyájatokkal!17Íme, az üdvözletem, Pálé, saját kezűleg, ami jel minden levélben; így írok.18Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a ki nem érdemelt kedvessége legyen mindnyájatokkal!


 
 
0 komment , kategória:  2Tesszalonika/Újszöv.  
Barátnőimnek, látogatóimnak szép napot kívánok!
  2016-08-31 00:44:17, szerda
 
 Szeretettel: Anikó


 
 
0 komment , kategória:  SajátszerkesztésűNapszakKépeim  
Kolosszé 1–4-ig terjedő fejezetei (teljes könyv)
  2016-08-31 00:36:06, szerda
 
  1. fejezet

1Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akarata által, és Timóteusz testvérünk2a Krisztussal egységben levő szenteknek és hű testvéreknek Kolosszéban:Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól!3Hálát adunk az Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk Atyjának mindig, mikor imádkozunk értetek,4mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a szeretetről, mellyel az összes szent iránt vagytok,5a reménység miatt, amely fenn van tartva számotokra az egekben. Erről a reménységről hallottatok korábban azon jó hír igazságának elmondása által,6amely eljutott hozzátok, mint ahogy gyümölcsöt is terem és gyarapodik az egész világon, amiképpen közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és pontosan megismertétek az Isten ki nem érdemelt kedvességét igazságban.7Ez az, amit Epafrásztól, szeretett rabszolgatársunktól tanultatok, aki hű szolgája a Krisztusnak helyettünk,8aki fel is tárta nekünk a ti szellemi természetű szereteteteket.9Ezért is van, hogy attól a naptól fogva, melyen hallottunk róla, nem szűnünk meg imádkozni értetek, és kérni, hogy teljetek be az ő akaratának pontos ismeretével minden bölcsességben és szellemi megértésben,10hogy Jehovához méltón járjatok, avégett hogy teljesen kedvére legyetek, amint továbbra is gyümölcsöt teremtek minden jó cselekedetben, és gyarapodtok az Isten pontos ismeretében,11minden erővel erőssé tétetve az ő dicsőséges hatalmának mértéke szerint, hogy teljesen kitartsatok és hosszútűrők legyetek örömmel,12hálát adva az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy részetek legyen a szentek örökségében a világosságban.13Megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket szeretett Fiának királyságába;14őáltala van a mi váltság általi szabadításunk, bűneink megbocsátása.15Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülötte;16mert általa teremtetett minden más az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok trónok vagy felsőbbségek vagy kormányzatok vagy hatalmak. Minden más őáltala és őérte teremtetett.17Ezenkívül ő minden más előtt van, és általa hozatott létre minden más,18és ő a feje a testnek, a gyülekezetnek. Ő a kezdet, a halottak közül az elsőszülött, hogy azzá legyen, aki mindenben az első;19mert az Isten jónak látta, hogy őbenne lakjon az egész teljesség,20és őáltala békéltessen meg magával minden mást - akár a földön levőket, akár az egekben levőket -, békét szerezve az ő kínoszlopon kiontott vére által.21Igen, titeket, akik egykor elidegenedettek és ellenségek voltatok, mert az eszetek azokon a cselekedeteken járt, melyek gonoszak,22most megbékéltetett annak teste által a halála révén, hogy szentül és szeplőtlenül és vádtól mentesen állítson benneteket maga elé,23feltéve persze, hogy megmaradtok a hitben, szilárdan állva az alapon, és rendíthetetlenül, el nem mozdulva annak a jó hírnek a reménységétől, melyet hallottatok, s melyet az ég alatt levő egész teremtésben prédikáltak. Ennek a jó hírnek lettem én, Pál, a szolgája.24Örvendezek most az értetek való szenvedéseimben, s a magam részéről betöltöm a Krisztus nyomorúságainak híját a testemben a testéért, ami a gyülekezet.25Szolgája lettem e gyülekezetnek az Istentől való sáfárságnak megfelelően, mely a ti érdeketekben adatott nekem, hogy teljes mértékben prédikáljam az Isten szavát,26a szent titkot, amely el volt rejtve az elmúlt világrendszerektől és az elmúlt nemzedékektől fogva. De most nyilvánvalóvá tétetett az ő szentjeinek,27akikkel az Isten meg kívánta ismertetni, hogy mi e szent titok dicsőséges gazdagsága a nemzetek között. Ez a titok Krisztus veletek egységben, az ő dicsőségének reménysége.28Ő az, akit ismertté teszünk, intve minden embert, és tanítva minden embert minden bölcsességben, hogy minden embert teljességben mutathassunk be Krisztussal egységben.29Evégett bizony keményen dolgozom, küzdve az ő munkálkodásának megfelelően, amely hatalommal működik bennem.

2. fejezet
1Mert akarom, hogy felismerjétek, mily nagy küzdelmem van értetek és a laodiceaiakért és mindazokért, akik nem látták személyesen az arcomat,2hogy szívük megvigasztalódjon, hogy harmonikusan egybe legyenek illesztve szeretetben és megértésük teljes bizonyosságának egész gazdagsága végett, az Isten szent titkának, tudniillik Krisztusnak a pontos ismerete végett.3Őbenne van gondosan elrejtve a bölcsesség és ismeret minden kincse.4Ezt azért mondom, hogy senki meg ne tévesszen titeket meggyőző érvelésekkel.5Mert ha a testben távol vagyok is, azért a szellemben veletek vagyok, örvendezve és látva a ti rendeteket és Krisztus iránti hitetek szilárdságát.6Így hát, amint elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, úgy továbbra is járjatok vele egységben,7meggyökerezve és épülve őbenne, és szilárddá válva a hitben - mint ahogy tanítottak benneteket -, túláradóan a hittől hálaadásban.8Vigyázzatok:valaki még netán zsákmányul ejt titeket a filozófia és üres megtévesztés által, ami emberek hagyománya szerint, a világ elemi dolgai szerint, és nem Krisztus szerint való;9mert őbenne lakik az isteni jelleg egész teljessége testileg.10És így teljességetek van őáltala, aki minden kormányzatnak és hatalomnak a feje.11A vele való kapcsolat által körül is metéltek benneteket kéz nélküli körülmetéléssel, a testiség testének levetkőzése által, azon körülmetélés által, amely a Krisztusé,12mert eltemettek titeket vele az ő keresztségében, és a vele való kapcsolat által fel is támadtatok együtt az Isten munkálkodásába vetett hitetek révén, aki feltámasztotta őt a halottak közül.13Továbbá, jóllehet halottak voltatok vétségeitekben és testetek körülmetéletlen állapotában, az Isten megelevenített titeket ővele együtt. Kedvesen megbocsátotta minden vétségünket,14és eltörölte az ellenünk szóló, kézzel írt okiratot, amely rendeletekből állt, és amely ellenünk volt;és Ő eltávolította azt az útból azáltal, hogy odaszegezte a kínoszlopra.15Lemeztelenítve a kormányzatokat és a hatalmakat, közszemlére állította őket mint legyőzötteket, diadalmenetben vezetve őket a kínoszlop által.16Senki tehát meg ne ítéljen titeket evés és ivás dolgában, vagy ünnep vagy az újhold megtartása vagy sabbat tekintetében;17mert mindez az eljövendőknek árnyéka, a valóság azonban a Krisztusé.18Senki meg ne fosszon titeket a díjtól, akinek alázatoskodásban és az angyalok imádatának valamilyen formájában telik gyönyörűsége, és,,belép"azokba, amiket látott, és igazi ok nélkül fel van fuvalkodva az ő testi gondolkodásában,19s közben nem ragaszkodik erősen a főhöz, ahhoz, akiből az egész test, ízületekkel és szalagokkal ellátva és harmonikusan egybeillesztve, továbbra is növekszik az Isten adta növekedéssel.20Ha meghaltatok Krisztussal együtt a világ elemi dolgainak, miért van az, hogy mintha a világban élnétek, továbbra is alárendelitek magatokat a rendeleteknek:21,,Ne fogd meg, ne is ízleld, ne is érintsd",22olyan dolgokban, amelyek mind arra valók, hogy felhasználásuk által az enyészetéi legyenek, az emberi parancsoknak és tanításoknak megfelelően?23Ugyanezek a dolgok a bölcsesség látszatát keltik ugyan egy önkényesen megszabott imádati formában és alázatoskodásban, a test sanyargatásában, de semmit nem érnek a test kielégítése elleni harcban.

3. fejezet
1Ha azonban feltámadtatok a Krisztussal, továbbra is az odafent levő dolgokat keressétek, ahol a Krisztus az Istennek jobbján ül.2Elméteket mindig az odafent levőkre, és ne a földön levőkre összpontosítsátok.3Mert ti meghaltatok, és az életetek elrejtetett a Krisztussal, egységben az Istennel.4Amikor a Krisztus, a mi életünk, nyilvánvalóvá lesz, akkor ti is nyilvánvalóvá lesztek vele együtt dicsőségben.5Öljétek meg azért földi testtagjaitokat a paráznaság, a tisztátalanság, a nemi vágyakozás, a káros kívánság és a mohóság dolgában, ami bálványimádás.6Ezek miatt jön az Isten haragja.7Ugyanezekben jártatok egykor ti is, mikor bennük éltetek.8Most azonban valóban vessétek le magatokról mindezeket:az indulatot, a haragot, a rosszaságot, a becsmérlő beszédet és az ocsmány beszédet szátokból.9Ne hazudjatok egymásnak. Vetkőzzétek le a régi egyéniséget a cselekedeteivel együtt,10és öltsétek magatokra az új egyéniséget, amely pontos ismeret által újjátétetik Annak képmása szerint, aki teremtette.11Itt nincsen sem görög, sem zsidó, sem körülmetéltség, sem körülmetéletlenség, idegen, szkíta, rabszolga, szabad, hanem Krisztus minden, és ő van mindenekben.12Ennek megfelelően, mint az Isten választottai, szentek és szeretettek, öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést.13Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen. Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is.14Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az az egység tökéletes köteléke.15Ezenkívül a Krisztus békéje uralkodjon szívetekben, mert hiszen erre hívattatok el egy testben. És bizonyuljatok hálásnak.16Lakozzon bennetek a Krisztus szava gazdagon minden bölcsességben. Továbbra is tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, Istennek szóló dicséretekkel, kellemes szellemi énekekkel, énekelve szívetekben Jehovának.17És bármi legyen is, amit szóban vagy cselekedetben tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, hálát adva az Istennek, az Atyának őáltala.18Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek, amint illik az Úrban.19Ti férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, és ne legyetek keserű haraggal irántuk.20Ti gyermekek, engedelmeskedjetek mindenben a szüleiteknek, mert ez igen kedves az Úrban.21Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek.22Ti rabszolgák, engedelmeskedjetek mindenben test szerinti uraitoknak, nem látszatszolgálat cselekedeteivel, mint akik embereknek járnak kedvében, hanem szívbeli őszinteséggel, Jehova félelmével.23Bármit tesztek is, munkálkodjatok azon egész lélekkel, mint Jehovának, és nem mint embereknek,24hiszen tudjátok, hogy Jehovától fogjátok megkapni az örökség megfelelő jutalmát. Rabszolgaként szolgáljatok az Úrnak, Krisztusnak.25Bizonyos, hogy aki helytelenül cselekszik, visszakapja, amit helytelenül cselekedett, és nincsen részrehajlás.

4. fejezet
1Ti urak, továbbra is adjátok meg a rabszolgáitoknak, ami igazságos, és ami méltányos, tudva, hogy nektek is van Uratok az égben.2Legyetek állhatatosak az imában, ébren maradva abban hálaadással,3imádkozva egyúttal értünk is, hogy az Isten megnyissa nekünk a beszéd ajtaját, hogy szóljuk a Krisztusról szóló szent titkot, amiért rabbilincsekben is vagyok;4hogy nyilvánvalóvá tegyem azt, úgy, ahogy szólnom kell.5Ezután is járjatok bölcsességben a kívülállók irányában, megvásárolva magatoknak az alkalmas időt.6Beszédetek mindig kellemes, sóval ízesített legyen, hogy tudjátok, miként kell kinek-kinek választ adnotok.7Tikikusz, az én szeretett testvérem és hű szolgám és rabszolgatársam az Úrban, minden dolgomat tudatni fogja veletek.8Hogy ismerjétek a körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket, nos, éppen ezért küldöm őt hozzátok9Onézimusszal, az én hű és szeretett testvéremmel együtt, aki közületek való. Ők minden itteni dolgot tudatni fognak veletek.10Arisztárkusz, a fogolytársam üdvözletét küldi nektek, és ugyanígy Márk is, Barnabás unokatestvére(akire nézve parancsokat kaptatok, hogy fogadjátok szívesen, ha elmegy valamikor hozzátok),11valamint Jézus, akit Jusztusznak hívnak;ezek a körülmetéltek közül valók. Egyedül ők a munkatársaim az Isten királyságáért, és ők erősítő segítséggé lettek nekem.12Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus rabszolgája, üdvözletét küldi nektek, mindenkor küzdve értetek imáiban, hogy végül teljességben és szilárd meggyőződéssel álljatok az Isten teljes akaratában.13Tanúskodom is mellette, hogy nagy igyekezettel fáradozik értetek és a laodiceaiakért és a hierápolisziakért.14Lukács, a szeretett orvos, üdvözletét küldi nektek, és ugyanígy Démász is.15Adjátok át üdvözletemet a laodiceai testvéreknek és Nimfának és a házánál levő gyülekezetnek.16És ha e levelet felolvasták nálatok, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceaiak gyülekezetében is felolvassák, és hogy ti is felolvassátok a Laodiceából jött levelet.17Ezenkívül mondjátok meg Arkippusznak:,,Mindig ügyelj a szolgálatra, amelyet elfogadtál az Úrban, hogy betöltsd azt."18Íme, az üdvözletem, Pálé, saját kezűleg. Továbbra is tartsátok elmétekben rabbilincseimet. A ki nem érdemelt kedvesség legyen veletek! 
 
0 komment , kategória:  Kolosszé/Újszövetség  
2016. augusztus 31., szerdai Napiszöveg
  2016-08-30 23:46:47, kedd
 
  "Jól van, jó és hű rabszolga!
Hű voltál kevesen, sok fölé foglak
kinevezni"(Máté 25:21NW)."

Amikor a talentumokról szóló pél-
dázat szerint a rabszolgák ura meg-
érkezik, azt látja, hogy két rabszolgá-
ja - az, amelyik öt tálentumot kapott,
és az, amelyik kettőt - hűnek bizo-
nyult, és megduplázta a rá bízott ta-
lentumokat. Mindkettőnek ugyanazt
mondja, mégpedig a napiszövegben
olvasható szavakat. Mi fog történ-
ni akkor, amikor Jézus megérkezik
dicsőségben, hogy ítéletet tartson?
Jézus szorgalmas felkent követői,
akiket az első két rabszolga szemlél-
tet, a nagy nyomorúság kitörése
előtt már meg fogják kapni a vég-
ső elpecsételésüket (Jelenések 7:1-3NWEzután láttam, hogy négy angyal áll a föld négy sarkán, és szorosan tartja a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se semmilyen fára.2És láttam egy másik angyalt feljönni napkelet felől, és az élő Isten pecsétje volt nála, és harsány hangon kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,3és ezt mondta:,,Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg el nem pecsételjük a mi Istenünk rabszolgáit a homlokukon.").Jézus
még Armageddon előtt megadja ne-
kik a megígért égi jutalmukat. Mi lesz
azokkal, akik hűségesen támogatták
Krisztus testvéreit a prédikálómun-
kában? Őket Jézus juhnak ítéli majd
és az lesz a jutalmuk, hogy Isten Ki-
rályságának az uralma alatt élhetnek
a földön (Máté 25:34NWAkkor a király így szól a jobbja felől állókhoz:Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ megalapításától nektek készített királyságot). w15 3/15 3:12-13 
 
0 komment , kategória:  .Napiszöveg jw.org  
Ditke barátnőm sok-sok ajándékkal lepett meg! Köszönöm!
  2016-08-30 19:34:52, kedd
 
  Gabfe (#2) 2016-08-30 18:41:58

Szia Anikó drága!!
Nagyon köszönöm a sok szép képedet, meg hogy mindig gondolsz rám és jössz a blogomba!! Sajnos én nemigen tudtam mostanában, tudod mért, de ma pihenős napom van, gondoltam benézek pár blogba én is.. Kívánok neked szép napot, délutánt, estét, egyben minden jót és szépet, kellemes hétvégét is.. majd írok privibe a jövő héten, ölellek szeretettel!Remélem még ez a hétvége igazi nyári meleg lesz...
Köszönöm szépen Ditke! 
 
0 komment , kategória:  b Ditkémtől JELENIDŐ  
Doros Fné Éva barátnőmtől! Köszönöm szépen!
  2016-08-30 19:32:53, kedd
 
  2016-08-30 (Ked), 18:39

Szép estét!Puszi Éva

Köszönöm Drága Éva! 
 
0 komment , kategória:  b Doros Ferencné Éva JELEN  
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 175 
2016.07 2016. Augusztus 2016.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 175 db bejegyzés
e év: 1175 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 112
  • e Hét: 1347
  • e Hónap: 2788
  • e Év: 43207
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.