Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Szenttől-37/715
  2016-08-28 11:43:35, vasárnap
 
  Ima az alázat gyakorlásáért
Lelkem békére talál, mikor Téged, Uram szolgai alakban és
természetben lát oly mélyen megalázódva, hogy még apostolaid lábait is megmostad. Eszembe jutnak ekkor szavaid, melyeket mondtál, hogy engem az alázatosság gyakorlására oktass: Példát adtam nektek, hogy ti is azt tegyétek, amit én cselekedtem. A tanítvány nincs az ô mestere fölött. Ha ti ezt értitek, boldogok lesztek, ha e szerint cselekedtek.
(Jn 13,15-16) Értem, Uram, szelíd és alázatos szívedbôl fakadó
tanításodat, és kegyelmed segítségével gyakorolni akarom azt.
Meg akarom magamat alázni, alá akarom vetni akaratomat testvéreim akaratának anélkül, hogy nekik bármiben is ellentmondanék, nem is keresve, van-e joguk vagy nincs arra, hogy nekem parancsoljanak.Senkinek sem volt Veled szemben ez a joga; és Te mégis engedelmeskedtél nemcsak a Szent Szűznek és Szent Józsefnek, de még hóhéraidnak is. Most pedig a szent Ostyában még betetôzöd minden eddigi megalázódásodat. Milyen alázattal rendeled magad alá papjaidnak, óh dicsôség isteni Királya, minden különbség nélkül, akár szeretnek Téged, akár -- fájdalom! -- közönyösek vagy hidegek irántad.Ha akarják, siettetik, ha akarják, késleltetik a szentmiseáldozat idejét, Te mindenkor készen vagy hívásukra az égbôl leszállni. Óh én Szerelmesem, a szent Ostya fehér leple alatt, mily szelíd és alázatos szívűnek látlak én Téged! Hogy engem alázatosságra taníts,nem alázhattad volna magadat mélyebbre. Szereteted viszonzásául én is utolsó akarok lenni, részt akarok venni megaláztatásaidban, hogy részem legyen Veled a mennyek országában. Arra kérlek, isteni Jézusom, küldj nekem mindannyiszor valami megaláztatást, valahányszor mások fölé akarnám emelni magamat.
De Uram, Te ismered az én gyengeségemet; minden reggel elhatározom,hogy az alázatosságot gyakorolni fogom, és este mindig azt látom, hogy még oly sokszor elkövettem a kevélység hibáit. Ezt látva, a csüggedés kísért engem; de tudom, hogy a csüggedés is kevélység. Azért, én Istenem, egyedül beléd helyezem minden reményemet; Te mindent megtehetsz, alakítsd hát ki bennem ezt az erényt, amely után vágyódom.
És hogy végtelen irgalmasságodtól megnyerjem ezt a kegyelmet, gyakran ismételni fogom: Szelíd és alázatosszívű Jézus, tedd szívemet a Tiedhez hasonlóvá. Amen. (Egy szent végsô szavai: Liziôi Kis Sz Teréz utolsó hónapjaiból [1897], 171)

/Lisieux-i Szent Teréz kármelita szerzetes + 1897.Lisieux /

 
 
0 komment , kategória:  Lisieuxi Szent Teréz  
Bibliából157/714,Mt 25
  2016-08-26 19:08:21, péntek
 
  Békesség a lelki készenlétből,megőrzésből.
Mt 25,1  Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé. 2 Öt közülük ostoba volt, öt pedig okos. 3 Az ostobák ugyanis, amikor fölvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. 4 Az okosak viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. 5 Mivel a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. 6 Éjfélkor aztán kiáltás támadt: `Itt a vőlegény, gyertek ki elébe!' 7 Ekkor a szüzek mindnyájan fölkeltek és rendbe hozták lámpásaikat. 8 Az ostobák ekkor így szóltak az okosakhoz: `Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszanak.' 9 Az okosak ezt válaszolták: `Nehogy ne legyen elég se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak.' 10 Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtót bezárták. 11 Később megjött a többi szűz is. Azt mondták: `Uram, uram! Nyiss ki nekünk!' 12 De ő így válaszolt: `Bizony, mondom nektek: nem ismerlek titeket.` 13 Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-36/713
  2016-08-21 19:33:39, vasárnap
 
  Törekedjetek: törjétek magatokat Isten felé
Áldott legyen a buzgalom, mely Isten karjába vezet! Áldott legyen a lemondás errôl az egynéhány nyomorult dologról, amely ily magas méltósághoz juttat! Gondoljátok csak meg, hogy ha egyszer az Úr karjain hordoz benneteket, mit törôdtök ti majd akkor azzal, ha az egész világ kígyót-békát kiált reátok! Elég hatalmas Ô arra, hogy bárkivel szemben is megvédelmezzen benneteket. Egy szavába került és a világ meg volt teremtve. Ha Ô valamit akar, az már meg is van téve.Hiszen, ha csak az Ô szeretteinek lelki érdeke nem kíván mást, még beszédbe is ereszkedik velök! Akit Ô egyszer szeret, azt nagyon szereti. És mi, testvéreim, vajon miért nem mutatnók ki iránta szeretetünket, amennyire csak tôlűnk telik? Gondoljátok meg, micsoda
csere az, ha a mi szeretetünket adjuk oda az Övéért! Ô mindenható, mi pedig önmagunktól nem tehetünk semmit, s csak arra vagyunk képesek,amihez Ô ád erôt. Mert hiszen végre is, mit teszünk mi Teéretted, Uram Teremtôm? Úgyszólván semmit; olykor egy kis jószándékot ébresztünk, ez az egész. Ha pedig Ô Szent Felsége azt akarja, hogy azzal, ami semmi,érdemeljük ki azt, ami minden, ne legyünk együgyuek...
Óh Uram, ott van az egész baj, hogy nem függesztjük szemeinket állandóan Tereád! Mert ha nem néznénk mást, mint csak az utat,hamarjában a célnál volnánk. Így azonban ezerszer elesünk, megbotlunk,eltévedünk, s mindezt azért, mert, mint mondom, nem tartjuk folyton szem elôtt az igazi Utat. Azt hihetné az ember, hogy még sohasem léptünk reá, annyira szokatlannak találunk rajta mindent. Igazán szomorú dolog, hogy mi minden fordul elô e tekintetben! Azért mondom,hogy úgy látszik nem is vagyunk keresztények, és sohasem olvastuk az Úr Jézus kínszenvedését. Mert ha csak egy kicsike kis mellôzés ér bennünket, már azt sem tudjuk elviselni, sôt azt hisszük, hogy nem is szabad zsebre tennünk. Ilyenkor azt mondják az illetôk, hogy: nem vagyunk mi szentek! Ha valami hibát követünk el, testvéreim, sohase mentegessük magunkat azzal, hogy nem vagyunk angyalok, nem vagyunk szentek. Isten mentsen ilyesmitôl! Fontoljuk meg, hogyha nem vagyunk is azok, azok lehetnénk Isten segítségével, ha megerôltetnôk magunkat.Higgyétek el, ha mi megtesszük azt, ami tôlünk telik, Ô megadja hozzá a segítséget. Ha azt látjuk, hogy ez vagy az a dolog kedvesebb az Úr elôtt, legyen akármennyire nehéz, vágjunk bátran neki, s az Ô
kegyelmével sikert fogunk aratni. Ezt a bátorságot szeretném én mindig látni, mert ez állandóan növeli az alázatosságot, s bizonyos szent vakmerôséget ád nekünk. Isten a bátrakat segíti és nem
személyválogató. (Nagy Sz Teréz: A tökéletesség útja, ÖM, 1:92)

/Avilai Nagy Szent Teréz kármelita szerzetes +1582 Alba de Torres/
 
 
0 komment , kategória:  Avilai Nagy Szent Teréz  
Bibliából156/702,Mt 22
  2016-08-19 13:09:48, péntek
 
  Kérdés a főparancsról
Mt 22,34 Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, 35 és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: 36 >Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?< 37 Ő azt felelte neki: >`Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből' {MTörv 6,5}. 38 Ez a legnagyobb, az első parancs. 39 A második hasonló ehhez: `Szeresd felebarátodat, mint önmagadat' {Lev 19,18}. 40 Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-35/711
  2016-08-14 20:32:54, vasárnap
 
  A szeretet hajszol
Óh Isten! Te vagy élet, bölcsesség, igazság s minden boldogság! --Te vagy az örök, egyetlen Jóság! Én Uram, én Istenem! -- e földi léten reményem s öröm a szívemen! És vallom, vallom sírón és köszönve: -- a ten-képedre formáltad e lelket! hogy szeressek Beléd, és mindörökre --Hozzád tapadjon elme, vágy! Szeressek! Add Uram, -- ráocsúdjak végleg:-- Szabad! s lehet szeretnem! folyton, egyre jobban! Ujjongva birtokolni Téged! -- S mert ily boldogság itt lenn nem juthat kimeríthetetlen: -- csak azt add, addig is, hogy folyton nôjön szerelmem Érted itt e földön! -- Ismerjelek, ismervén jobban-jobban,mohón haladjak a nyomodban, -- haladjak itt lenn hajszolón és futva, s hogy ott a Nagy Remény öröme töltsön -- a végtelenbe valósulva... (Sz
Anzelm)
/Canterbury szent Anzelm teológus+1109 Canterbury/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából155/710,Mt 18
  2016-08-11 17:51:18, csütörtök
 
  Békesség az irgalmas lelkületből.
Mt 18,21 Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: >Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?< 22 Jézus azt felelte neki: >Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer {Ter 4,24}.
Ezért hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. 24 Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. 25 Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyerekeit, és mindenét, amije csak van, és úgy fizessen. 26 A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: `Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.' 27 Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. 28 Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: `Add meg, amivel tartozol.' 29 A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: `Légy türelemmel irántam, és megadom neked.' 30 Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását.
31 Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. 32 Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: `Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. 33 Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?' 34 És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. 35 Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.<
JÉZUS MŰKÖDÉSE JÚDEÁBAN ÉS JERUZSÁLEMBEN: 19,1-25,46
Úton Jeruzsálem felé: 19,1-20,34
Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-41/709
  2016-08-07 15:41:16, vasárnap
 
  Békesség Jézust befogadó,szolgáló közösségben.
A virrasztás ôrködés! Tudni, mi történik körülöttünk, készen állni
a jövôre; a jelennek hűségesen szolgálni; hitben a jövôt vállalni
merni -- mindezt jelenti az, hogy ,,Virrasszatok''. A nyáj aluszik --
s mily mélyen tud aludni! A pásztor figyel a leskelô veszélyekre.
Vigyáz, hogy óvjon, de vigyáz, hogy meglássa a remény jeleit is. Ott áll, ajtót csukni, de ha kell, ki is tárni... -- A ,,kisded nyáj'',
melyhez Jézus oly gyöngéden szólt (s szól még ma is) -- nem végleges,az Egyház alatt Jézus mindenkit ért, aki bele akar tartozni. Az Egyház nem lehet szűkre szabva, egyetemességérôl nem mondhat le.
/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából154/708,Mt 15
  2016-08-04 11:35:48, csütörtök
 
  Békesség az állhatatos bizalomból.
Mt 15,21 Jézus ezután elment onnan: visszavonult Tírusz és Szidon vidékére. 22 És íme, egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott hozzá: >Könyörülj rajtam, Uram, Dávid Fia! A lányomat kegyetlenül gyötri egy ördög.< 23 Ő azonban egy szóval sem válaszolt neki.
A tanítványai odamentek hozzá és kérték: >Küldd el őt, mert kiabál utánunk!< 24 Ekkor így szólt: >Nem kaptam küldetést máshová, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.< 25 Az asszony mégis odament, leborult előtte és kérte: >Uram, segíts rajtam!< 26 Erre így válaszolt: >Nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kiskutyáknak.< 27 De az asszony csak folytatta: >Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a morzsákból, amelyek lehullanak uruk asztaláról.< 28 Erre Jézus így szólt hozzá: >Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!< És abban az órában meggyógyult a lánya.
Betegek gyógyítása29 Jézus ezután eltávozott onnan, és elment a Galileai tenger mellé. Fölment a hegyre és ott leült. 30 Nagy tömeg jött oda hozzá: voltak velük sánták, vakok, nyomorékok, némák és sok másféle beteg. Letették őket a lábaihoz, ő pedig meggyógyította őket. 31 A tömeg csodálkozott, amikor látta a némákat beszélni, a nyomorékokat meggyógyulni, a sántákat járni, a vakokat látni, és magasztalták Izrael Istenét.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2016.07 2016. Augusztus 2016.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 88
  • e Hét: 119
  • e Hónap: 563
  • e Év: 563
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.