Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
Szüret - Kőszegi Marika szerkesztése
  2017-09-12 08:22:41, kedd
 
  ...... ......

 
 
1 komment , kategória:  Barátaim képei és videói  
szeptember 12. Ma Szűz Mária neve
  2017-09-12 08:20:05, kedd
 
  683. szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére rendelte el Boldog XI. Ince pápa ezt az ünnepet, bár már korábban is megvolt a nyoma itt-ott. A Szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen őáltala áradhatott az isteni kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk feléje. Ez azonban azt is jelenti, hogy hálánk kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez a "természetesen rendkívüli" ajándék pedig nem lehet más, mint az, hogy elhatározzuk, igyekszünk méltók lenni ahhoz a kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot tennünk az ő köszöntésére, nem kell lehoznunk a csillagokat, 'pusztán' keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert ezzel szerezhetünk igazi örömet Neki, s üdvösséget magunknak.

- Ezért tehát, ahogyan elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust, úgy éljetek is benne, gyökerezzetek meg őbenne, és épüljetek rá! Erősödjetek meg a hitben, ahogyan tanultátok, és legyen bőséges a hálaadásotok! Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. Mert őbenne lakik az istenség egész teljessége testi formában, és benne jutottatok teljességre, benne, aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje. Benne körül is metélkedtetek, nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem az érzéki test levetésével, a Krisztus szerinti körülmetéléssel, amikor vele együtt eltemetkeztetek a keresztségben, és vele együtt fel is támadtatok, annak az Istennek erejébe vetett hit által, aki őt feltámasztotta halottaiból. Vele együtt titeket is, amikor halottak voltatok vétkeitek és testetek körülmetéletlensége miatt, életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta minden vétkünket. Rendelkezéseivel az adóslevelet, mely vádolt minket és ellenünk szólt, eltörölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte; lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk. Kol 2,6-15

- Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt. Ezeket elnevezte apostoloknak: Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, a testvérét, valamint Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zelótának neveznek, Júdást, Jakab fiát, és iskarióti Júdást, aki áruló lett. Majd lement velük és megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak egy nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tengermellékéről, akik eljöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket pedig tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és meggyógyította mindnyájukat. Lk 6,12-19

- Weöres Sándor: Salve regina c. verse Link

- Kosztolány Sándor: Mária neve
Szent Hieronymus doktor azt mondja, hogy ez a név, Mária, a zsidóknál annyit tészen mint Illuminatrix, megvilágosító. És bizonyára méltán tulajdoníttatik ez a név a tisztaságos Szűznek, akinek méhében akart fogantatni az öröktől fogva lévő Nap és az igaz világosság, mely megvilágosít minden e világra jövő embert. Illuminatrix, Megvilágosító, tehát Mária; mert valamint Krisztus mint Luminare majus, nagyobbik világosító, különös móddal előttök vagyon az igazaknak, kik a nap által jelentetnek, úgy Mária mint Luminare minus, kisebbik világosító, előttök vagyon a bűnösöknek, kik az étszaka által értetnek, nékiek különösen világosságot nyervén, mert a kegyelemnek minden világossága és minden adomány, mely a világosságnak Atyjától száll alá, ő általa száll az Anyaszentegyházra. És valamint a theologusok szerént az alacsony sorsban lévő angyalok a feljebb lévő angyaltól világosíttatnak meg, és így következendőképpen az angyaloknak megvilágosíttatások a legfőbb Serafimtól vagyon, úgy az Anyaszentegyházra minden világosság a Szűz által terjed, mert Mária út, melyen a mennyei világosság a földre lejött. Út, mely által az isteni szeretetnek mélysége lángolván az híveknek szíveikben meggyújtatik, és az ő segétsége és esedezése által már ezzel, már amazzal közöltetik. Mária a syrus nyelven annyit tészen, mint Domina, Úri asszony. - Valóban Mária minden teremtett állatnak asszonya, fejedelemnéje és királynéja, hatalom adatván nékie Fiától mind az égen, mind a földön. Valamint tehát Krisztus a mindeneket felhaladás által Úrnak neveztetik, úgy Mária legnagyobb méltósága által Asszonynak hivattatik. Innét a csanádi püspök Szent Gellérd, nemes magyar hazánkban különösen kívánta tisztelni Máriának nevét, az ő szerzése által a magyaroktól nem mondatott ez a név, Mária, hanem őtet Nagyasszonynak hívták, és azért nemes Magyarország is az ő első szent királyától, Istvántól Familia Sanctae Mariae, a Boldogságos Szűz Mária cselédjének hívattatott. Sőt, ugyan Szent István király megismérvén, hogy a szentséges Szűz még a királyoknak is asszonyok, és minden országnak királynéja légyen, magát királyi pálcáját, koronáját, és országát különös ajánlással a tiszta Szűznek felszentelte, szüntelen esedezvén, hogy ez a Nagyasszony mind magát, mind országát védelmezné, kinek hatalma és pártfogása alá vetette vala az egész magyar nemzetet.
Mind a szentatyáknak, mind az Anyaszentegyháznak értelem szerént Mária annyit tészen mint Stella maris, tengernek csillaga. Innét az Anyaszentegyháztól eképpen üdvözöltetik: Ave maris Stella, üdvözlégy tenger csillaga. A csillaghoz hasonlíttatik Mária, mert valamint a csillag minden romlás nélkül és tisztán kiterjeszti az ő sugárit, úgy a tisztaságos Szűz minden romlás és sérelem nélkül szülte az ő Fiát. És valamint a csillagnak fényességét meg nem kisebbíti annak sugárja, úgy a Szűznek Fia meg nem kisebbítette anyjának szüzességét. Ő tehát ama Jákobnak csillaga, melynek világossága és fényessége a mennyeieken is tündöklik, a föld alatt valókat is általhatja és a földet is el s megjárja, úgymond mézzel folyó Szent Bernárd.
Mindezekből kitetszik, hogy a szentséges név, Mária, a tisztaságos Szűznek nem történetből adatott, hanem az egekből szállott alá. Mert az Isten azoknak, akiket valamely különös hivatalra elválasztott, oly nevet szokott adni, amely azon hivatallal megegyezzen. Mivel tehát Máriának hivatalja, tiszte, minden emberek felett legnagyobb volt, úgymint az isteni anyaság; azért szükségképpen nevének is olyannak kelletett lenni, mely a Jézus neve után minden neveket felülmúlna, megelőzne, felülhaladna.
Ezen hatalmas Szűznek neve Jésus Sirák fia által jövendölésben a platanus fához hasonlíttatik: Mint a platanus fa felmagasztaltattam a vizek mellett az utcákon. Azt írja Plinius, hogy a platanus fának hosszú és széles levelei vagynak, hasonlók a pajzshoz, úgyhogy amennyi levelekkel bővelkedik, annyi pajzsokkal gazdálkodik.
Nemkülönben Máriának szentséges neve Platanus, mivel ennek levelei, bötűi és a Szent Szűznek kérései, esedezései hatalmas pajzsok, melyek a bűnösök ellen kilövettetett isteni haragnak nyilait meggátolják, elfordítják. Iram ejus ipsa suis temperat precibus, az Istennek haragját Mária az ő könyörgési által enyhíti, úgymond Szent Richárdus. Ennek felette a platanus fa az ő leveleinek szélességével kellemetes árnyékkal kedveskedik, melyben az úton járó a napnak melegségétől égettetvén, kedvére megnyugszik, meghívesedik. Hasonlóképpen ez a szentséges név, Mária, a mindenféle ínségeknek hévségétől megőrizi, megoltalmazza mindazokat, kik annak árnyékába szaladnak. Egyszóval Máriának neve nemcsak azért mondatik platanus fának, hogy nékünk pajzzsal és árnyékkal gazdálkodik, hanem Platanus juxta aquam, víz mellett lévő platanus fának neveztetik, mert valamint a fa, mely a vizek mellett, vizek partjain plántáltatott, lenyújtja a vizekbe az ő ágait, hogy az azokba véletlenül béeső ember el ne meríttessék, hanem azokat megragadván, a vizeknek örvényes öbleiből kiszabadulhasson: úgy ez a hathatós név, Mária, mindenféle nyomorodtaknak ajánlja kegyességét, kinyújtja, kiterjeszti irgalmasságának ágait, hogy a szorongatásnak, félelemnek, bánatnak, véteknek, kétségbeesésnek vizei között el ne meríttessenek, el ne vesszenek. Mindezekre nézve tehát méltán mondhatom, hogy ez a szentséges név, Mária, a bűnösöknek üdvösséges név.


- Szentséges Szűz Mária...Katolikus népének
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál.
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél.
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.

Szép liliomszál, szüzek virágja.
Könyörögj érettünk, istennek anyja.
Ó mely ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója.

Hanganyag - Lészped, Moldva
Énekelte: Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona
Link

- Szűz Mária Szent Neve ünnepén Videó Link

- Wikipedia oldalon Link

...... ........... ........... .......

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
23. évközi hét kedd 09.12 napi ige
  2017-09-12 08:15:57, kedd
 
  SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
A mennyei Atya megbocsátotta bűneinket, és a keresztségben új életre támasztott Krisztussal.
Testvéreim!
Mivel elismertétek Jézus Krisztust uratoknak, éljetek is őbenne! Verjetek benne gyökeret! Épüljetek rá, és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok; és legyen túláradó a hálaadástok!
Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen titeket bölcselkedéssel és hamis tanítással, amely emberi hagyományokhoz és a világot hatalmukban tartó szellemekhez igazodik, nem pedig Krisztushoz. Mert Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész teljessége; és a vele való életközösség által lettetek ennek a teljességnek részesei. Ő az égi fejedelmek és hatalmasságok feje. Benne vagytok körülmetélve, nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem az érzékies test leverésével, mert ez a Krisztus szerint való körülmetélés.
Ezáltal a keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta.
Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte. Lefegyverezte a (bukott égi) fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
Ez az Isten igéje.
Kol 2,6-15

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Jóságos az Isten: * kegyes az egész világhoz. 9a. vers.
Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * áldom nevedet örökkön örökké.
Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön örökké.
Hívek: Jóságos az Isten: * kegyes az egész világhoz.
E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő.
Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez.
H: Jóságos az Isten: * kegyes az egész világhoz.
E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmad mindenek hirdessék.
H: Jóságos az Isten: * kegyes az egész világhoz.
Zsolt 144,1-2.8-9.10-11

ALLELUJA
Jézus mondja: ,,Én kiválasztottalak titeket a világból, † hogy menjetek és termést hozzatok, * és termésetek meg is maradjon." Jn 15,16 - 7 b. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus egy imádságban töltött éjszaka után kiválasztja tizenkét apostolát.
Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.
Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát és a buzgó Simont; Júdást, Jakab fiát, továbbá karióti Júdást, aki később elárulta őt.
Azután lement velük, és egy sík mezőn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tengerparti vidékéről. Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.
Ezek az evangélium igéi. Lk 6,12-19

Imádság
Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erőszakos tiltakozás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében.

Elmélkedés Horváth István Sándor atya
Jézus korában az volt az általános, hogy a rabbik öt tanítványt vettek maguk mellé. E szokás Jézus esetében is megfigyelhető, hiszen az evangéliumok beszámolnak Simon Péternek és testvérének, Andrásnak, valamint a másik testvérpárnak, Jakabnak és Jánosnak a meghívásáról, majd pedig ötödikként Lévinek, a vámosnak a hívásáról.
Igazi újdonság tehát az, amikor Jézus tizenkét apostolt választ maga mellé, ahogyan erről a mai napon olvasunk. Jézus nem ismeretlen emberek közül választotta ki tizenkét apostolát, hanem azoknak a tanítványoknak a köréből, akik már egy ideje követői voltak. Sok tanítványa közül most egy belső kört hoz létre, akik a többieknél szorosabb kapcsolatba kerülnek vele. A tizenkettes szám Izrael tizenkét törzsére utal. Egy új közösséget hoz létre belőlük, amely a nagyobb közösség, az Egyház alapja lesz. A másik újdonság az, hogy Jézus missziós útra indítja őket, azaz azt a feladatot kapják, hogy az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak. Az apostoloknak küldetése az, hogy ennek az új népnek, az Egyház közösségének első vezetői legyenek. A kiválasztást az Atyához való imádkozás előzi meg, amely azt jelzi, hogy a cselekedet Istentől ered. Ezt az apostoli küldetést folytatja az Egyház ma is. Az apostoli alapokon nyugvó Egyház tagjaként én is Krisztus közösségéhez tartozom.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Irmustól kaptam TVN oldalról
  2017-09-12 08:10:24, kedd
 
  .................

 
 
0 komment , kategória:  Névnapomra kaptam  
Solti Károly: Turulmadár sebes szárnyán
  2017-09-12 08:05:56, kedd
 
  Szövegíró: Sassy Csaba
Zeneszerző: Dr. Thurzó Nagy László
Videó Link

Dal szövege:
Turulmadár sebes szárnyon
Által repült az országon.
Megpillantott minden árnyat,
Fülébe sírt minden bánat.

Pozsony felett: sóhajtások,
Kézsmárk felett: könnyhullások
Erdély ország közepében
Síró rívó búsulások.

Turulmadár szállj, sehol meg ne állj,
Fehér tollad hullására minden magyar vár.
Lesz még kikelet Kolozsvár felett,
Ha elpusztul karmaid közt a holló sereg.

Lesz még kikelet
Kolozsvár felett...
Elpusztul a határunkról
A holló sereg.


Turulmadár a követünk,
Hulló tolla üzenetünk.
Sapkánk mellett fehér tolla,
Mintha írott levél volna.

Mondott parancs , írott levél
Pozsony népe jobb sort remélj!
Várad népe, Kézsmárk népe
Borostyán még nyit a télbe.

Turulmadár szállj!
Sehol meg ne állj!
Vidd el a mi üzenetünk,
Lesz még magyar nyár!

Lesz még kikelet
Kolozsvár felett...
Ha elpusztul karmaid közt
A holló sereg.

Ez a szebbik Videó 2. Link
 
 
0 komment , kategória:  Dal szövegek és videó  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
2017.08 2017. Szeptember 2017.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 12 db bejegyzés
e hónap: 405 db bejegyzés
e év: 4009 db bejegyzés
Összes: 35038 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1280
  • e Hét: 1280
  • e Hónap: 73743
  • e Év: 1099978
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.