Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szenttől-41/758
  2017-01-29 13:35:22, vasárnap
 
  Békesség szeretetben szolgálatból.
Nem visz az égbe egyéb,csak a hű szeretet; ki-ki mily nagy szívvel jön föl oda, ,,akkora''mennybe talál. -- Szorgos gonddal ügyeljünk rá, nehogy bárki terhére legyünk; hogy a testvért szeretve szolgáljuk, mitse törôdve azzal,hogy valamit veszítünk a magunkéból; még kevésbé jusson eszünkbe, máséra epedni... -- Tettén, nem szaván ismerszik, kibe ki-s-mi leledzik! -- Egyre nagyobb békén s türelemmel imádjad az Istent: itt
amit eltűrünk, rövid az, de jutalma örök lesz! (Kalazanci Sz József)

(Kalazanci Sz József lelkész,piarista rend alapitója +1648 Róma)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából178/757,Mk 4
  2017-01-27 10:48:59, péntek
 
  Békesség Isten bennünk növekedést adó tevékenységéből.
Mk 4,26 Ezután így szólt: >Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. 27 Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan. 28 Mert a föld magától termi meg először a hajtást, aztán a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. 29 Mikor pedig megérett a termés, azonnal sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás< {Jo 4,13}.
30 Majd így szólt: >Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? 31 Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van; 32 de ha elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az ég madarai {Dán 4,8k.18}.<
33 Sok ilyen példabeszédben hirdette nekik az igét, hogy meg tudják érteni. 34 Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk; tanítványainak azonban külön megmagyarázta mindegyiket.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-48/756
  2017-01-22 18:09:29, vasárnap
 
  Békesség az evangélium Isten emberévé alakitó hatásából.
Az evangélium ,,jó hír'', de még több: örvendetes üzenet annak, aki
szívére veszi, magába engedi az igét, helyet ád neki életében. --
Jézus ,,megtérést'' vár el tôlünk, hogy megváltozzunk, végre igazi
magunkká legyünk, tiszta, egész emberré, -- Isten emberévé. Jézusban ez az emberi eszmény lett láthatóvá.

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából177/755,Mk 3
  2017-01-20 13:21:12, péntek
 
  Mk 3,13 Azután fölment a hegyre. Magához hívta, akiket ő akart, és azok odamentek hozzá. 14 Létrehozta a Tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket igét hirdetni. 15 Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék az ördögöket. 16 Ezt a tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; 17 ezenkívül Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanérgesznek, azaz mennydörgés fiainak nevezett el; 18 és Andrást; Fülöpöt, Bertalant, Mátét és Tamást; Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont, 19 és az iskarióti Júdást, aki elárulta őt.  
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-47/754
  2017-01-15 20:37:59, vasárnap
 
  John Henry Newman: Imádság egyházias lelkületért

Ó imádásra méltó titok, mely öröktôl fogva van: Atya, Fiú és
Szentlélek! Nem emberi belátás vezetett rá: hiszek. Hiszek, mert Te adtad ezt tudtomra, ó Uram. Örömmel fogadtam a szót, amelyet kinyilatkoztattál nekünk magadról. Te tudod, mi vagy --, és ki tudja még rajtad kívül? Én, por és hamu, bizonyára nem. Ezt az ismeretet csak Te adhatod meg nekem. Elfogadom hát erôs hittel bizonyságodat, ó én Teremtôm. Utánad mondom, amit elém mondtál, mert én magam meg nem érthetem: hitben akarok élni. Inkább akarok hinni neked, semmint magamban bízni.
Ó én Uram, Jézus Krisztus, engedd, hogy ne feledjem egy pillanatra sem, hogy országot alapítottál a földön: hogy az egyház a Te műved, a Te alapításod, a Te eszközöd; hogy a Te vezetésed, a Te törvényed alatt, a Te szemeid elôtt vagyunk; hogy mikor az egyház szól, Te szólasz! Ne engedd, hogy a megszokás eltompítson a csodálatos igazság iránt! Ne engedd, hogy az emberi fogalmak és képzetek gyengesége feledtesse velem: Te vagy az, aki az egyházban működöl és beszélsz!
Óvj meg engem attól a gondolkodásmódtól, amely nem az igazi, hiszen elvezet engem tôled. Add meg nekem azt az ajándékot, hogy meg tudjam különböztetni a szellemi kérdésekben az igazat és a hamisat! És azért add meg nekem, ó Uram, a lelkiismeretnek ama tisztaságát, amely egyedűl fogékony sugallataidra és egyedül tudja azokat hasznára fordítani! Taníts meg engem lábaidnál ülni, mint Mária, és szavaidat lesni. Add meg nekem azt az igazi bölcsességet, amely akaratodat inkább imádságban és szemlélôdésben, a veled való közvetlen közösségben akarja megtalálni, mint olvasásban és gondolkodásban.
Add meg nekem azt a finom lelki érzékenységet, hogy képes legyek hangodat megkülönböztetni minden idegen hangtól, és követni tudjam mindennél jobban, bízva és keresve, mint olyan valamit, amely túl van saját énemen -- és mégis felelj nekem lelkem legbensejében, amikor úgy tisztellek és úgy bízom benned, mint felettem álló titokban.
(Sík Sándor fordítása)
/Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Bibliából176/752,Mk 2
  2017-01-13 19:01:52, péntek
 
  Békesség lelki-testi gyógyulásból.
Mk 2,1Néhány nap múlva újra bement Kafarnaumba, 2 és elterjedt a híre, hogy a házban van. Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét. 3 Közben odajöttek hozzá néhányan, akik egy bénát hoztak, négyen cipelték. 4 Mivel nem tudták eléje vinni a tömeg miatt, kibontották a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyukasztva azt, lebocsátották az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5 A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: >Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.<
6 Ültek ott néhányan az írástudók közül is. Ezek azt gondolták magukban: 7 >Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül az Isten?< 8 Jézus rögtön észrevette lelkében, hogy így gondolkodnak magukban, ezért azt mondta nekik: >Miért gondoljátok ezeket szívetekben? 9 Mi könnyebb, azt mondani a bénának: `Bocsánatot nyertek bűneid', vagy azt mondani: `Kelj föl, vedd ágyadat és járj'? 10 Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani - ekkor a bénához fordult: - 11 Mondom neked, kelj föl, vedd ágyadat és menj haza!< 12 Az pedig mindjárt fel is kelt, fogta az ágyát, és elment mindenki szeme láttára, úgyhogy mindnyájan csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: >Ilyet még nem láttunk soha.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Kutatótól4/752
  2017-01-08 16:35:53, vasárnap
 
  James Clerk Maxwell: Kérô imádság
Mindenható Isten, aki az embert képedre és hasonlatosságodra
teremtetted és élô lelket adtál neki, hogy keressen téged és
uralkodjék a teremtményeken, taníts meg bennünket, hogy úgy kutassuk kezed alkotását, hogy szolgálatunkba hajtsuk a földet, a Te szolgálatodra erôsítsük értelmünket, s úgy fogadjuk a Te szent igédet,hogy higgyünk abban, akit Te küldtél, hogy megadja nekünk az üdvösség tudományát és bűneink bocsánatát! Ezért kérünk mindent Jézus Krisztus,a mi Urunk nevében.


/James Clerk Maxwell matematikus-fizikus +1879 Cambridge/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Bibliából175/751,Mt 2
  2017-01-06 17:40:25, péntek
 
  Békesség Jézusnak anyjával megtalálásából.
Mt 2,1 Amikor Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, 2 és megkérdezték: >Hol van a zsidók most született királya? Mert láttuk csillagát felkeltében, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.< 3 Amikor Heródes király meghallotta ezt, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. 4 Azután összegyűjtötte a nép minden főpapját és írástudóját, és tudakozódott tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5 Azok ezt felelték neki: >A júdeai Betlehemben, mert így van megírva a próféta által:
6 `És te Betlehem, Júda földje,
semmiképp sem vagy a legkisebb
Júda fejedelmi városai között,
mert belőled támad majd a fejedelem,
aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek'< {Mik 5,1-3; 2 Sám 5,2}.
7 Akkor Heródes titokban magához hívta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. 8 Azután elküldte őket Betlehembe ezekkel a szavakkal: >Menjetek, tudakozódjatok pontosan a gyermek felől, és amikor megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.<
9 Azok pedig, miután meghallgatták a királyt, elmentek. És íme, a csillag, amelyet felkeltében láttak, előttük haladt, majd mentében megállt fent, ahol a kisgyermek volt. 10 Mikor a csillagot meglátták, örvendeni kezdtek igen nagy örömmel. 11 Azután bementek a házba. Meglátták a kisgyermeket anyjával, Máriával, és a földre borulva hódoltak neki. Majd felnyitották kincsesládáikat és adományokat ajánlottak föl neki, aranyat, tömjént és mirhát. 12 Mivel álmukban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől53/750
  2017-01-01 13:24:33, vasárnap
 
  Békesség Jézus növekvő jelenlétéből.
Uram, néhány szolgád szemében a Világ, a mi új Világunk, az
atommagoké, az atomoké, a géneké, -- állandó szorongás forrása lett,mert most már annyira mozgónak, olyan ellenállhatatlannak és szörnyű nagynak tűnik! Egyre nagyobb annak lehetôsége (és efelett nyakasan szemet hunyunk), hogy egünkön elôbukkannak majd más gondolkodó bolygók... Világosan látjuk, hogy az egész földgolyó erôfeszítésének köszönhetôen, mint szökik elôre az az evolúció, amely már önmagát irányítani és meggyorsítani képes. S az ultrareflexió hatására mint emelkedik látóhatárunkon valami Emberen Túli... Mindez elrémíti azt,aki még ingadozik, hogy az Anyag zubogó árjába vesse magát, mert attól fél, hogy szétrobban Istene, ha egy új dimenzióval még nagyobbra növekszik.
De az én eszem és szívem számára, Uram, semmi sem tehet Téged annyira szeretetre méltóvá, -- egyedül méltóvá szeretetemre --, mint éppen az, hogy úgy látlak meg, mint aki nyílt Központ vagy saját mélységeid felé, s ezért folyton erôsebbé válsz, színed egyre égôbb és tüzesebb, amint önmagad szívébe gyűjtesz és hatalmad alá vonsz egyre többet a Világmindenségbôl (,,egészen addig, míg majd vissza nem térsz és a Világot önmagaddal vissza nem viszed Annak ölébe, Akitôl
jöttél''), és így plérómizálod önnönmagadat.
Uram, ahogy múlnak az évek, -- azt hiszem -- annál inkább látom,hogy bennem és embertársaimban a modern Ember nagy és titkos vágya nem annyira az, hogy a Világ birtoklásáért veszekedjen, hanem sokkal inkább az, hogy módot találjon kijutni a Világból. Az a szorongás kínozza,hogy a kozmikus Búrába nem annyira térségileg, hanem ontológiailag van bezárva! Aggódva keresünk kiutat, vagy még pontosabban mondva:egységesítô központot az Evolúció számára! Bizony, ma már ilyen sötét
árny szállja meg mind a Keresztények, mind a Pogányok lelkét, s ezzel a szenvedéssel fizetünk az egyre növekvô, az egész bolygót átfogó Reflexióért.
Az Emberiség öntudatra ébredt abból a mozgásból, amely ôt
tovasodorja, s ezért egyre inkább szüksége van arra, hogy rátaláljon önmaga elôtt és önmaga felett valami olyan értelmes Válaszra és Megoldásra, amelyben végre teljesen bízhat.
Nos hát, ez az Isten már nemcsak az öreg Kozmosz Istene, hanem az új Kozmogenezisé (abban a mértékben, amint a kétezer éves misztikus munka oda érkezik el, hogy Tebenned Jézus, a Betlehemi Gyermekben és a Megfeszítettben már magának a Világnak Elsô Mozgatóját és egységesítô Központját tárja elénk). Ezt az Istent, akit annyira vár a mi nemzedékünk, úgy-e Jézus, éppen Te jelented számunkra és adod is meg nekünk.
Szilárd és Egyesítô Isten, arról ismerhetünk fel Téged és az a Te lényeged, hogy végtelenül, alakváltozás nélkül és szakadatlanul
növekedhetsz, akárcsak az a titokzatos Anyag, amelynek Szíve mélyén Te lakozol és amelynek végsô fokon Te ellenôrzöd minden moccanását.
Gyermekkoromnak és életem alkonyának Ura, önmagadnak végleg tökéletes,számunkra mégis megszületni sohasem szűnô Isten, aki ezentúl már egyes-egyedül elégíthetsz ki minket, mert imádó hódolatunk számára >kibontakoztatónak< és >kibontakozónak< mutatkozol, szakítsd szét végre mindazt a homályt, amely még elrejt Téged, az ellenséges elôítéletek ködét, meg a hamis vélekedések felhôit is.
És az Átragyogás és a Tűzlángolás révén egyszerre áradjon szét
egyetemes Jelenléted, a tied, egyre nagyobb Krisztus!''
(Szabó Ferenc szerkesztésében)

Pierre Teilhard de Chardin SJ (kiejtése kb. ,,Pjer Tejár dö Sárden"; Orcines, Puy-de-Dôme, 1881. május 1. - New York, 1955. április 10

Áldott,békés,boldog új esztendőt mindenkinek! 
 
0 komment , kategória:   Teilhard de Chardin,Pierre  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2016.12 2017. Január 2017.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 70
  • e Hét: 240
  • e Hónap: 731
  • e Év: 1619
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.