Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Netye Zoltán Pál: Kereszténység előtti szent helyek Erdély
  2018-03-03 12:55:07, szombat
 
  Videó - Netye Zoltán Pál: Kereszténység előtti szent helyek Erdélyben és Magyarországon


Link


Netye Zoltán Pál megjelent könyvei:









Megrendelhetőek a Magyar Menedék Könyvesházól az alábbi linken:


Link


Az alábbi könyv a Püski Kiadónál: Link




 
 
0 komment , kategória:  Értékes előadások,filmek  
Tudománytörténeti tévedés lehet a magyarság finnugor eredete
  2018-03-03 12:39:32, szombat
 
  ELTER TAMÁS: Tudománytörténeti tévedés lehet a magyarság finnugor eredete

Legutóbb az Országos Onkológiai Intézet, Kásler Miklós professzor vezette nemzetközi kutatócsoportja erősítette meg kétséget kizáró genetikai bizonyítékokkal azt a tényt, hogy az Árpád-ház tagjai bizonyosan eurázsiai, nem pedig finnugor vérvonalból származnak. A legfrissebb genetikai vizsgálatok kivétel nélkül arra mutatnak, hogy a 18. század végétől teret nyert, és a magyarság finnugor eredetét egyfajta tudományos dogmává emelt elmélettel szemben, a kora középkori krónikáknak a magyarok hun rokonságáról szóló hagyománya nem csak az a színes mese, mint aminek nyilvánították. Mindez természetesen a nyelvrokonság tényét nem érinti.

A genetika fénycsóvája bevilágítja a múlt homályát


A magyarság őstörténete, a honfoglaló magyarok eredetének kérdése már hosszú ideje parázs viták tárgya. Noha az őstörténet szorosabb értelemben vett fogalma a történelemtudományban kizárólag az írásbeliség előtti korokra vonatkozik, és a népvándorlás illetve a honfoglalás korszaka már a nagy ókori, illetve késő antik civilizációk korával esik egybe, a hazai szakirodalomban, illetve köznyelvben is a honfoglalás előtti időket magyar őstörténetként szokás említeni.




A honfoglalás Munkácsy Mihály festményén

A magyar őstörténet újkori és legújabb kori kutatása erőteljesen átideologizált, ingoványos terep, amelyet különösen a 18. század végétől a mindenkori korszak uralkodó elitjének ideológiai igénye és orientáltsága befolyásolt döntő módon. Az őstörténeti kutatások egészen a 20. század utolsó harmadáig legfőképp a meglehetősen hiányos írásos forrásokon, a régészeti leleteken, valamint az összehasonlító filológia, nyelvészet megállapításain alapultak.




A magyar őstörténet eredete a távoli múlt homályába vész

A magyarság eredettörténetében a 19. századtól a nyelvészet vette át a primátust, amelynek a finnugor eredetet hangsúlyozó tanai egyfajta megfellebbezhetetlen akadémia dogmává merevedtek, amit most a biológia egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága, az archeológiai kutatásokba is bevonult genetika látszik megtörni.

Nem tetszik a Habsburgoknak a magyar őstörténet

A régi magyar történelmi hagyomány III. Béla jegyzőjétől kezdve Káldi Márkig őstörténetünket a hunokkal, az európai historikusok, mint például az ókori illetve késő antik szerzők közül Josephus Flavius és Jordanes, a középkori krónikások közül pedig többek között Freisingi Ottó, Spalatói Tamás, valamint Regino prümi apát a szkítákkal kapcsolja össze.




III. Béla megalapítja a szentgothárdi apátságot (Dorfmeister István festménye)

Ezeknél a szerzőknél a ,,szkíta" kifejezésnek azonban még nincs semmiféle antropológiai tartalma, hanem a ,,nagy, keletről jött ismeretlen népet" jelenti. A magyar őstörténet legrégebbi hagyománya szkíta-, illetve hun-magyar rokonságról ír. Anonymus és Kézai Simon korában a magyarokat még a szkítáktól, illetve a hunoktól származtatták.




Anonymus szobra a Városligetben

Az eurázsiai-hun rokonság hagyománya egészen a 18. század végéig tekinthető töretlennek.
A 17. század végén és a 18. században a forrásokat már szorgalmasan összegyűjtő és rendszerező historikusaink, Hevesi Gábor, Bél Mátyás, és Timon Sámuel kivétel nélkül a hun - ázsiai rokonság hívei voltak. Ebben a közel hét évszázados töretlen hagyományban a 18. század végén következik be a nagy változás.




Bél Mátyás, magyar-szlovák származású történész és geográfus, a 18. század egyik legkiemelkedőbb polihisztora

A Habsburg-hatalom betiltja az oknyomozó őstörténet-kutatást, a Bécs által patronált történészek pedig elkezdik a szilaj sztyeppei lovas-nomád nép helyébe felépíteni a békésen kapálgató, halászgató, az észak-európai nyírfaligetekben halat szárító finnugor ősmagyarok képét.

Csak középkori krónikások tudálékos meséje


Először a híres 18. századi csillagász, Sajnovics János tett kísérletet az 1770-ben megjelent Demonstratio című munkájában a magyar nyelv finnugor nyelvcsaládba illesztésére, ezzel egyidejűleg Engel János pedig nyilvános támadást intézett a hun-magyar őstörténeti felfogás ellen.




Sajnovics János Demonstratio című művének címlapja a könyv 1770-es kiadásából

Ezt az irányvonalat követve Hunfalvy Pál és Budenz József dolgozták ki később a magyarság gyűjtögető-földművelő, halászgató finnugor népekkel való rokonságának elméletét,

ami a későbbi időkben az egyetlen hivatalos eredettörténeti felfogássá merevedett.





Budenz József német származású magyar nyelvész

Hunfalvy szerint a ,,hun hagyomány nem lehet a magyar nép ősi, keletről hozott hagyománya, a hun hagyomány a XIII. századi krónikások meséje."




Hunfalvy Pál

A régi eredettörténetet Hunfalvy nyomán Budenz, illetve Riedl Frigyes, Szinnyei József, Marczali Henrik, és Király György is tudálékos mesének minősítette. A finnugor származási teória dogmájával szemben az 1940-ben Németh Gyula szerkesztésében megjelent Attila és hunjai című gyűjteményes kötet, illetve Szász Béla 1943-ban kiadott Attila nagykirály c. munkája próbált meg reálisabb képet kialakítani, mint ahogy Szász írja:




Attila, a hunok nagyfejedelme az 5. század derekán a Kárpát-medencét tette meg a Hun Birodalom központjának

,,Nem lehetünk a Kelet ködlovagjai,de fel kell, hogy emeljük tiltó szavunkat a Dévényen át bejött új-magyarok germán-latin -keresztény címzésű történetírása ellen is." 1945 után a marxista történetírás -más előjellel, de ugyanolyan politikai okokból mint a Habsburgok- változtatás nélkül fenntartotta a magyarság finnugor származástörténeti elméletét.

A nyelvrokonság nem azonos az antropológiai rokonsággal

A filológiai iskola alapvető hibája, hogy csak és kizárólag a magyar nyelvben valóban előforduló finnugor eredetű szavakra és nyelvi fordulatokra alapozva következtetett a magyarság finnugor eredetére, márpedig kizárólag nyelvi alapon ez nem eldönthető kérdés.




Honfoglalás kori ruhába öltözött hagyományőrzők állnak a Kurultaj (törzsi gyűlés) helyszínén Bugacon. A nyelvrokonság nem azonos az antropológiai rokonsággal

A nyelvrokonság ugyanis nem feltétlenül jelent antropológiai-genetikai rokonságot,

főleg nem a népvándorlás korában felgyorsult migráció, és az ezzel összefüggő kulturális-nyelvi hatások, az úgynevezett közlekedő nyelvek megjelenése miatt. Az eredettörténetben és a leszármazási kapcsolatokban a genetikai kutatások eredményeit kell perdöntőnek tekinteni, ezt egészíthetik ki az archeológiai és a filológia kutatások megállapításai.




A magyarok bejövetele Feszty Árpád körképén

Az áttörést a genetika területén történt forradalom, az egyre pontosabb vizsgálati módszerek megjelenése hozta el,

amelyek lehetővé tették a honfoglaláskori csontmaradványok nagy pontosságú DNS-analízisével a leszármazási kapcsolatok precíz feltérképezését.




A honfoglaló magyarok eurázsiai eredetét erősítik meg a legkorszerűbb technológiával elvégzett genetikai vizsgálatok

Ezek a vizsgálati eredmények szinte kivétel nélkül azt támasztják alá, hogy a honfoglaló magyarok eurázsiai leszármazási kapcsolata természettudományos alapokon nyugvó tény.

A genetikai kutatások megerősítik a kettős honfoglalás elméletét is

A honfoglaláskori leletanyag genetikai kutatásában különösen a Szegedi Tudományegyetem végzett úttörő jellegű munkát.

A kutatók a csontokból kinyert jó minőségű mtDNS szekvenciákkal filogenetikai vizsgálatokat végeztek

akként, hogy ezeket a szekvenciákat beillesztették az ismert filogenetikai törzsfákba, majd leolvasták a törzsfa azonos ágaira térképeződő földrajzi eredetet.




Honfoglalás kori magyar emberek koponya alapján készült arcrekonstrukciói az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban

Mivel igen nagy, régészetileg bizonyítottan a honfoglalás korából származó csontmintát vizsgáltak meg, ezek az eredmények - legalább is természettudományos alapokon - megkérdőjelezhetetlennek számítanak, és alapvetően ellentmondanak a finnugor származási teóriának.




A Képes Krónika egyik iniciáléja. A középkori őstörténeti hagyomány hun-ázsiai eredetűnek tudja a magyarságot

Az egyik friss, tavaly publikált vizsgálati eredmény szerint: ,, ... megállapítottuk, hogy a honfoglalók lehetséges őseinek 41,5 %-a xiongnu (ázsiai hun), 42,7 %-a skandináv-germán, 6,7 %-a kaukázusi (Közel-Keleti) , 2,2 %-a szláv és 6,7 %-a egyéb európai származású lehetett... Eredményeink támogatják a középkori krónikáink hitelét, melyek azt állítják, hogy a ,,honfoglalás" a magyarok második bejövetele, és a honfoglalók itt már magyar nyelvű népességet találtak.




Hajfonatkorong a Balatonújlak-Erdő dűlőn feltárt 10. századi sírból

Adataink hihetővé teszik az elismerten eredetileg is magyar nyelvű székelyek hun hagyományát, és a honfoglalást megelőző jelenlétüket a Kárpát-medencében"-írja Nepráczki Endre, a Szegedi Tudományegyetem doktorandusza. (Forrás: Nepráczki Endre:-A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel, PhD. értekezés, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Genetikai Tanszék, 2017.)




Honfoglaláskori fejedelmi zászló

Ez a kutatás nem csak a magyar-hun rokoni kapcsolatokra vonatkozó régi nemzeti hagyományt,

hanem az úgynevezett kettős honfoglalás elméletét is megerősíti,

méghozzá természettudományos, genetikai bizonyítékok alapján.

Kizárható a finnugor eredet, valószínűsíthető a hun rokonság


A genetikai kutatások más fontos kérdésre, így például a Kárpát-medencébe érkező magyarság lélekszámára is adnak támpontot: ,,A honfoglaló magyarokban 30-40% ázsiai eredetű összetevőt találtunk.




A legújabb genetikai vizsgálatok megerősítik a kettős honfoglalás lehetőségét

Abból, hogy ma csupán 4% ez az arány, az a fontos következtetés adódik, hogy a vizsgált honfoglalók hozzávetőleg 10%-ban járultak hozzá a mai magyarság genetika arculatához.




A vérszerződés Székely Bertalan képén

Mivel a honfoglalást követően ismereteink szerint nem történt komoly méretű népességcsere a Kárpát-medencében, sőt további keleti eredetű csoportok - besenyők, kunok - is megjelentek, eredményeink azokat a korábbi régészeti, antropológiai adatokat erősítik, melyek szerint a honfoglalók kevesen lehettek"- írja Török Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Genetikai Tanszékének professzora.




Árpád honfoglalói kevesen lehettek

A honfoglaláskori mintákat elemző genetikusok egybehangzó véleménye szerint lényegében kizárható a finnugor eredet,

és valószínűsíthető a hun rokonság, mint ahogy Török Tibor nyilatkozott kutatási eredményeiről a Hvg-nek: ,,A finnugor származást lényegében ki tudtuk zárni, a többi csoportból pedig a hunok illenek leginkább a képbe, de a másik két csoport hozzájárulása sem zárható ki teljességgel. Ez a komponens a ma élő tuvaiak, burjátok, mongolok, mandzsúriaiak, kazahok, kirgizek, üzbégek, türkmének, őseitől származik."

Tátongó lék az elmélet hajóján

A fenti sorba tartozik az a minap publikált legfrissebb eredmény is, amely szerint az Árpád-ház férfitagjainál kizárható a finnugor eredet, ám ezzel szemben bizonyítható az eurázsiai származás.




Prof Dr. Kásler Miklós

A közelmúltban az Országos Onkológiai Intézet, személy szerint Kásler Miklós professzor irányítása alatt nemzetközi hírű intézetek munkatársaiból álló kutatócsoport vizsgálta meg III. Béla és felesége, Châtillon Anna csontmaradványait. (Az 1848-ban feltárt királysírban talált leletek , különösen a halotti kereszt stílusjegyeinek elemzése alapján egyes kutatók, köztük Szabados György a maradványokat a 12. század elejére datálják, és sokkal valószínűbbnek tartják, hogy a csontok Könyves Kálmán és felesége földi maradványaival azonosak.A férficsontvázra viszont sokkal jobban illenek III. Béla testi jegyei, mint a kortársak által púposként leírt Könyves Kálmánra.) Erdő Péter bíboros, budapesti-esztergomi érsek még 2013-ban adott engedélyt arra, hogy a kutatók mintát vehessenek a 12. század végén uralkodott királyi pár Mátyás-templomban lévő sírjából.




III. Béla és felesége síremléke a budavári Mátyás-templomban

A vizsgálat elsődleges célja az Árpád-ház tagjaira jellemző DNS-szakasz meghatározása volt, de ugyanilyen fontosnak bizonyult a királynő maradványainak DNS-analízise is. Ennek segítségével más, a székesfehérvári királysírokból származó maradványról is megállapítható lesz, hogy az egykori koronás fők a felmenői, vagy pedig a leszármazottai lehettek-e III. Bélának.




III. Béla hiteles arcrekonstrukciója. A király maradványainak DNS vizsgálata az uralkodó eurázsiai vérvonalára utal

,,A munka nemzetközi összefogással folyt, és az archeogenetika világszerte elismert szakértői is részt vettek benne a göttingeni egyetemről, így az eredmények megkérdőjelezhetetlenek" - hangsúlyozta Kásler Miklós, a Magyar Időknek adott nyilatkozatában.




Honfoglaláskori harcos rekonstrukciója

Kásler professzor megerősítette, hogy a két királyi maradvány az úgynevezett R1a haplocsoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai bizonyosan eurázsiai, nem pedig finnugor eredetűek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a közel két évszázados finnugor leszármazási elmélet hajója komoly léket kapott.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Enigmák - Magyar genetika és a Prométheusz terv -
  2018-03-03 11:58:48, szombat
 
  Enigmák - Magyar genetika és a Prométheusz terv - 2018.02.23.


Link







ENIGMÁK TV: Link


Száraz György magazinja, a " Boldog napot " : Link




 
 
0 komment , kategória:  ENIGMA - ENIGMÁK-Ébredések  
Hihetetlen: AZ ANUNNAKIK ARANYA 1. rész: A NIBURU MEGMENTÉSÉ
  2018-03-03 11:53:10, szombat
 
  AZ ANUNNAKIK ARANYA 1. rész: A NIBURU MEGMENTÉSÉNEK TERVE (2018.03.02.)


Link


Valaha, réges-régen... No nem egy távoli galaxisban, hanem itt, a mi Naprendszerünkben, amikor a mai ember ősének értelme még csak nem is nyiladozott, egy másik civilizáció a végóráit élte... A Nibiru bolygó légkörét a teljes megsemmisülés fenyegette, ezért az ottaniak elhatározták, hogy egy ritka nemesfém, az arany segítségével megpróbálják megoldani a problémát. A sárga fém utáni hajsza közben a Földre vetődtek, ahol kitenyésztettek egy rabszolga fajt, az embert. Értelmet adtak neki, kitanították a legalapvetőbb műveletekre, tudással ruházták fel elméjét. Az ember istenként tekintett ezekre a lényekre, akiket úgy hívtak, hogy anunnakik. Vajon tényleg így történt? Ez lenne a mi kezdetünk története? Milyen bizonyítékok támasztják alá ezt a fantasztikus elméletet?





Az ANNUNAKIK ARANYA 1. része a Youtube-on sajnos nem tekinthető meg, mivel a videómegosztó portál a feltöltés után azonnal a világ minden országában hozzáférhetetlenné tette azt, de a Daily Motion oldalán szerencsére, megnézhető!!!


A Hihetetlen Magazin korábbi adásai az alábbi linken tekinthetők meg : Link
 
 
0 komment , kategória:  Hihetetlen  
Alan Watt : Az emberi psziché manipulálása
  2018-03-03 11:39:52, szombat
 
  AZ EMBERI PSZICHÉ MANIPULÁLÁSA - ALAN WATT INTERJÚ [MAGYAR SZINKRON]


Link





"Döbbenetesen pontos képet ad a világban zajló folyamatokról, az átlagember teljes kiszolgáltatottságáról, s mindent átfogó elbizonytalanításáról, megfélemlítéséről. Bemutatja a tömegek elleni pszichológiai hadviselést, a társadalom válságból válságba hajszolását, ezáltal tehetetlenségbe bénítását, a félelem kiteljesedését. Leleplezi az ENSZ szerepét a globalizáció megvalósításában.

A Rockefeller alapítvány és más, ez által irányított alapítványok aknamunkájával elérik, hogy az átlagember tökéletesen semminek, nyomorultnak érzi magát, s azt hiszi, hogy a elé adott (a globalista vezérek által gondosan kiválasztott, szolgalelkű, engedelmes) politikusok fogják őt megvédeni, s csak ők képesek megoldani problémáit...

A globalista világkormányt a Rockefeller és Rotschild, ill. még néhány bennfentes család tagjai fogják felállítani, s ezek kezében lesz a világ feletti teljes uralom! Ők fogják kézbe venni a világ túlnépesedését, annak megakadályozását (ha kell, különböző eszközökkel végre hajtott népirtások és terméketlenné tétel által), már most létrehozva és működtetve a világpolgári tanácsot, melynek maga Rockefeller a vezetője!

Az interjúból ördögi terv és módszerek tárulnak elénk, amit már legalább száz évvel ezelőtt elkezdtek, megterveztek, leírtak! Aki nem veszi észre, hogyan használják a megfélemlítés és elbizonytalanítás mellett a médiumok agymosását, azt hamarosan maga alá gyűri a globalista hatalom.

Mit tehetünk ellene? Egyelőre úgy tűnik, hogy nem sokat, szinte semmit. Csakhogy azt világosan kell látni, hogy a Sátán retteg attól, hogy az ember Isten védelme alá menekülve képes lesz ellenállni neki! Hiszen tudja, hogy Jézus Krisztus már legyőzte őt, megtörte hatalmát, vagyis azokkal szemben a Gonosz tehetetlenné válik, akik Krisztus mögé sorakoznak. Megölni ugyan megölhetik az embert (s ezt fogják is végezni!), de szellemi győzelmet az ilyenek ellen nem arathatnak, ami a Sátán vereségét jelenti! Éppen ezért a globalista, sátáni hatalom őrjöngése, tobzódása várható igen rövid időn belül azok ellen, akik nem akarnak nekik engedelmeskedni! Erre Jézus már kétezer évvel ezelőtt felkészítette övéit, amikor azt mondta: ,,Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában." (Mt 10:28)

Vagyis, elképesztő szellemi háború várható, ami a pénz uralmát megvalósítani akaró sátáni világkormány, globalista hatalom és a Krisztus szeretetparancsát követő emberek között fog végbemenni! Erről szól a Biblia Máté evangéliumának 10 része! A háborúra már most fel kell készülnünk. Sajnos, sok áldozattal fog járni! De nem reménytelen a harcunk, hiszen Jézus világossá tette: ,,Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot." (Jn 16:33)"
 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Vladimir Bukovsky - Az EU és a Szovjetunió összehasonlítása
  2018-03-03 11:34:45, szombat
 
  Vladimir Bukovsky - Az EU és a Szovjetunió összehasonlítása


Link




 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
Wass Albert: Az utolsó táltos
  2018-03-03 11:31:34, szombat
 
 


Magosan a Balaton kék vize fölött a Badacsony sziklái még ma is tele vannak titokzatos, sötét barlang-üregekkel. Valamikor régen, hosszú évszázadokkal ezelőtt, ezekben a barlangokban rejtőzködtek Öregisten utolsó hűséges szolgái, és ide menekült üldözői elől az utolsó magyar táltos is. Hosszú éveken át ott húzódott meg a járhatatlan sziklavadonban, ahol sem az idegenből jött papok, sem a német lovag-urak nem tudtak rátalálni, hogy máglyán megégethessék.
Mikor aztán már nagyon öreg lett a régi magyar Isten utolsó táltosa, egy szép napon elhatározta, hogy elbujdosik örökre az idegenek által megszállt nyugati gyepűről.

Ragyogó szép téli reggel volt, amikor a táltos kilépett a barlangból. Füveken, bokrokon zúzmarát csillogtatott a felkelő nap hideg sugara, s odalent, a Badacsony lábánál, mint egy nagy néma tükör terült el a befagyott Balaton, messzire elnyúlva a hólepte dombok között.
A magos, szikár vénember, a táltosok hosszú, fehér talárjába burkolózva lassan aláereszkedett a sziklás hegyoldalon. Tarisznya volt a vállán, abban szárított hús, tűzgyújtó szerszám és nehány pogácsa. Hóna alatt pedig egy cserzett bőrbe göngyölt, hosszúkás csomag, amit olyan nagy gonddal és szeretettel szorított magához, mintha a világ legféltettebb kincsét menekítette volna benne tolvajok elől.

Bár hosszú, fehér talárja szinte beleolvadt a hólepte tájba, szálas alakját mégis felismerte hamar a tihanyi apátság őrszeme, amint lassú, méltóságteljes léptekkel haladt át a befagyott tavon.

- Ott megy a táltos! - rikkantotta el magát a torony őre. - Fogjuk el élve! Vérdíjat fizet érte Veszprémi Gerhard úr!
Csörömpölt a tihanyi zsoldosok fegyverzete a Balaton jegén, de a vén táltos nem indult futásnak. Még csak a fejét sem fordította hátra. Lassú, nyugodt léptekkel haladt a maga útján, keresztül a befagyott tavon a szemközti part biztonságot ígérő, sűrű erdőségei felé. Tudta, hogy sorsa Isten kezében van, s nem ember szándékában.

A távolság egyre szűkült közte s a nyomában szaladó zsoldosok között. Már kőhajításnyira se voltak, s úgy látszott, hogy hamarosan beérik üldözői, amikor egyszerre csak retteneteset dördült lábuk alatt a Balaton, s a tó teljes hosszában, parttól partig meghasadt a jég. A repedés széles árkában meghullámzott a magyar tenger haragos vize, és megállásra kényszerítette az üldözőket.

- Hála néked és áldás, vizeknek Ura! - morogta halkan az öreg táltos, és lassú, nyugodt léptekkel folytatta útját a tavon át, az erdők felé.

Attól a naptól kezdve minden télen meghasad néha hasonló módon a Balaton jege. A nép rianás-nak nevezi ezt a félelmetes tünetet, és vannak még ma is, akik tudni vélik, hogy a Balaton ilyen módon kívánja emlékeztetni a magyarokat arra, hogy az utolsó táltos elhagyta a Badacsony szikláit, s amíg nem tér vissza, addig nem lesz békessége a tó sötét vizének.

Annak a napnak éjszakáján halászember kunyhójában pihent meg az öreg táltos, s másnap ment tovább, keletnek. Akikhez éjszakázni betért, mély tisztelettel fogadták, s ellátták mindennel, amire szüksége volt. De gondteltek voltak a vendéglátók, mert tudták, hogy halálbüntetés vár arra, aki a régi Isten papjainak menedéket ad.

Megjött a tavasz is, mire a vén táltos elérte az alföld füves, mocsaras pusztáit. Juhászok, gulyások, csikósok fogadták be sátoraikba, s vezették tovább, mindég kelet felé, szállásról szállásra. Itt már nem voltak idegen papok, idegen zsoldosok, csupán pusztai magyarok, s az öreg táltos otthon érezte magát közöttük. Mintha csak a régi szép magyar idők tértek volna vissza életébe. Kérlelték is, hogy maradjon. Ígérték, hogy elrejtik úgy, hogy a király emberei soha meg nem lelik. De ő csak rázta a fejét.

- Dolgom van keleten - mondta -, fontos dolgom.
S ment tovább, keletnek. Hosszú, szakadozott fehér talárjában, tarisznyájával a vállán, s azzal a titokzatos, bőrbe csavart, hosszúkás holmival a hóna alatt. Forró nap perzselte, záporeső verte, vihar tépte vedlett talárját. De ment tovább.

Mire elérte a rónaság végét, az erdélyi hegyek lábainál kifogyott minden ereje. Az első tölgyfa alatt összeesett. Mikor újra magához tért, kis fakunyhóban találta magát. A nyitott ajtón át kiláthatott az erdőre. A fák lombja sárgult már. Ősz volt.
Egy asszony hajolt föléje.

- Hol vagyok? - kérdezte az öreg táltos. - És ki vagy te, leányom?
- Látó-asszony vagyok - felelte az asszony -, gyógyítom a népeket, ahogy anyámtól tanultam volt.
- Akkor mennem kell innen - sóhajtott fel a vén táltos és megpróbált felkönyökölni -, még bajt hozok reád, s megégetnek mint boszorkányt.
Az asszony szelíden rámosolygott.
- Jó ideje útban lehetsz, táltos - mondta -, már nem égetnek boszorkányt többé magyarok földjén. Kálmán király törvénybe mondta, hogy nincsenek boszorkányok.
Az öreg táltos hosszasan, elgondolkodva nézett az asszonyra. Aztán csak annyit mondott:
- Bölcs ember lehet ez a Kálmán. Áldja meg őt a magyarok Istene!
- Úgy legyen! - tette hozzá halkan a látó-asszony.

Az öreg táltos ott telelt át az erdei kunyhóban. Mikor a tavaszi csermelyek lehordták a hegyekből a havat, s járhatóvá váltak a gerincek, a látó-asszony átvezette a hegyeken a Maros folyó völgyébe. Innen aztán pásztorkodó erdei népek vezették tovább, Erdély gyönyörű, néma hegyei közé, székelyek földjére. Senki sem kérdezte, hogy hova igyekszik és miért. Tudták, hogy kicsoda, s tudták azt is, hogy tova nyugaton idegen papok és zsoldosok halálra keresik az Öregisten hűséges szolgáit.

Lassanként szűkülni kezdett a Maros széles völgye. Kétoldalon egyre meredekebbek lettek a hegyoldalok, míg végül is a folyó már nem is volt folyó többé, csupán egy kristálytiszta, sebesvízű patak. Eltelt a tavasz, el a nyár is, s az erdők zöldje lassan aranyra változott. Mindössze a fenyő, a székely fenyő őrizte meg színét, magosra tornyosulva fent a gerinceken. Ott, a székely hegyek szívében az öreg táltos egyszerre csak megérezte, hogy útjának végére ért. Hazaérkezett.
Életének utolsó nehány évét fent töltötte a havasban, székely pásztornépek között. Békében élt ott, senki sem zavarta. Ügyes-bajos népek messziről eljártak hozzá tanácsért. A székelyek olyan ügyesen beleillesztették a maguk ősi hitét az új világba, hogy az öreg táltos észre se vette, hogy keresztények között él.

Mikor a székely fadöntő kivágott egy szálfát, bocsánatot kért a testvérfáktól, mert ez volt az ősi szokás. Amikor áldomást ittak, az első loccsantás az anyaföldre ment, és tábortüzeiket földdel oltották ki, sohasem vízzel. Vasárnaponként leballagtak szétszórt erdei szállásaikról a kicsi fatemplomba, ahol a papjuk Jézusról beszélt. De fent a hegyek között szabadon éltek, mint a madarak és észben tartották, hogy az Úr-Isten szépnek és jónak teremtette a világot, s a poklot csak az ember találta ki.

Amikor a vén táltos érezte, hogy elérkezett számára az idő, kiválasztotta a székelyek legjobbját, egy bölcs és bátor erdőlakót, és megkérte, hogy vezesse őt föl a legmagosabb sziklacsúcsra. A székely nem kérdezett semmit, csak szó nélkül elindult a vénember előtt, fölfele egy keskeny, meredek csapáson, fel a tetőre, ahol a gerincek mind egybefutottak az égbe. Azt se kérdezte meg, hogy mit cipelt olyan féltő gonddal a hóna alatt.

A meredek utolsó szakaszán már úgy kellett vigye ölben a vénembert, olyan gyönge volt.
Mikor felértek végre a tetőre, gyöngéden letette az öreg táltost a mohára. Magukban voltak. Felettük a végtelen kék égbolt, alattuk az erdők végeláthatatlan zöldje.
Az öreg táltos lassan elkezdte kigöngyölíteni a cserzett bőrbe csavart, titokzatos holmit, amit annyi sok esztendőn át féltve őrzött. Egy kard acélja csillogott meg a napfényben. Markolata tiszta aranyból volt, és pengéjén az ősi ékírás jelei.
A székely elolvasta a felírást, és térdre roskadt.

- Isten kardja...! - szakadt föl belőle a szó.
- Géza úr ideje óta őrizzük ezt a szent kardot - mondta akadozó hangon az öreg táltos. - Elődeim közül többen életükkel fizettek, amért nem árulták el rejtekének helyét, s én egy életen át bujdostam érette. Most el kell rejtsük itt fent, ahol biztos helyen lehet, és te, fiam, le kell tedd a nagyesküt, ősi szokás szerint, hogy nem árulod el a titkát soha senkinek. Meg kell ígérd azt is, hogy gondját viseled. Évente egyszer fel kell jönnöd ide, egyedül, megtakarítanod, befaggyúznod és tiszta ruhába csavarnod. Gondoskodnod kell majd arról is, hogy amikor a te időd is eljön, legyen valaki méltó arra, hogy átadhasd neki a szent kard titkát és gondozásának felelősségét.
A székely meghajtotta a fejét.

- Esküszöm az élő Istenre, Isten egyszülött fiára, az Úr Jézus Krisztusra - mondta áhítatosan suttogva. Majd fölemelte a fejét és hangja megcsendült keményen.
- És esküszöm a napra meg a holdra, a csillagokra, szelekre, vizekre és a szent anyaföldre, hogy életemmel őrzöm, védelmezem és gondozom Isten Kardját! Földanya ne fogadja be testem, Vízapa lökje ki magából, és átkozott legyen örökre a lelkem, ha megszegném eskümet!
Így történt, pontosan így, azon a régi napon, fent a székely havasban. Azóta századok jöttek és mentek, s a székely népnek ott Erdély hegyei közt kevés békessége volt a századok során. De bármilyen nehéz is volt az élet, mindég volt közöttük valahol a hegyek között egy ember, ugyanabból a vérből való székely, egyszerű hegyi ember, aki apjától vette át a nagy titok tudását, és évente egyszer felment egymagában a havasokba, hogy gondját viselje Isten kardjának. Mikor kivénült, legidősebb fiát vitte föl magával a titkos helyre, letérdeltette, és elmondatta vele ugyanazt az esküt, annak minden szavát, pontosan úgy, ahogy azt az első székely mondta volt el annak idején az utolsó táltos előtt.

Isten kardja ott van ma is valahol, és ma is van valaki, egyetlenegy székely a sok ezer között, akinek kilétét nem tudhatja senki, de aki évente egyszer eltűnik a hegyekben, hogy eleget tegyen egy régi fogadalomnak.





Aki szóról szóra tudja még ma is, nem csupán az eskü minden szavát, de az utolsó táltos búcsúszavait is, amiket annak az első székelynek a fülébe súgott, amikor már olyan közel volt a halálhoz, hogy beszélni is alig tudott:

- ,,Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a hunok s magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint!"
Mindenki tudja ezt ott fent a hegyekben, s mindenki imádkozik érte nap nap után, évről évre, évszázadról évszázadra, hogy ez a nap, amikor egy akarattá válik újra minden magyar, mielőbb eljöjjön.

( Wass Albert: Válogatott magyar mondák és népmesék )
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/PRÓZA  
A furfangos magyar nyelv
  2018-03-03 11:24:23, szombat
 
  A furfangos magyar nyelv

Mi a szabadesés ?
Ahogy esik, úgy puffan.

Kik laknak az üveg alján ?
Buborék.

Hogyan segít a jó férj a házimunkában ?
Felemeli a lábát, hogy az asszony alatta is ki tudjon porszívózni.

Ki követi el a legtöbb összeadási hibát ?
Az anyakönyvvezető.

Hogyan kerülhető el a másnaposság ?
Részegnek kell maradni.

Meddig beszélgetnek a süketnémák ?
Lámpaoltásig.

Mit lehet enni az üzemi konyhán ?
Üzemi koszt.

Mit mond a kannibál leánykéréskor ?
Légy az eleségem !

Mit eszik a vegetáriánus kannibál ?
Zöldségest.

Miben hasonlít egymásra a könnyűbúvár és a laposelem ?
Ha a sarkait összekötik, mindkettő hamar lemerül.

Miért keverik az ausztrálok balra, az amerikaiak jobbra a kávét ?
Hogy elolvadjon a cukor.

Miért megy a párna orvoshoz ?
Mert huzatot kapott.

Miért élnek tovább a nők ?
Mert nincs feleségük.

Mi az: drót végén van és fekete ?
Kezdő villanyszerelő.

Mi van a villanyszerelő sírjára írva?
Jó vezető volt.

Hogyan lehet víz segítségével fényt előállítani ?
Le kell mosni az ablakot.

Hogyan készül a gyerek ?
Leül az asztalhoz és megírja a leckéjét.

Mit mond a kéményseprő a tükör előtt ?
A koromhoz képest jól nézek ki.

Mit mond a nyuszi, amikor megtámadja a hóembert ?
Ide a répát, vagy hozom a radiátort !

Ki jött rá először, hogy asszony kell a házhoz ?
Kőmíves Kelemen.

Mi a különbség a véletlen és az üvegtál között ?
A véletlen lehet fatális.

Mi a különbség a kutya és a disznó között ?
Kutyából nem lesz szalonna.

Mit tettek az ősmagyarok a nyereg alá ?
A lovat.

Miért szopik csukott szemmel a kismalac ?
Hogy ne lássa, milyen disznó az anyja.

Miért kering a sas a hegy felett ?
Mert alatta nem tud.

Hogy hívják a láb nélküli lovat ?
Hasonló.

Van egy lovunk és egy tehenünk. Hogyan lehet megállapítani, hogy melyik a
ló ?
Egymás mellé kell őket állítani, és amelyik a ló mellett áll, az a tehén.

Mi van a halleány ajtajára írva ?
Gyere be halkan !

Apa, nézhetem a tévét ?
Igen, de ne kapcsold be !



 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
A magok királynője: a lenmag
  2018-03-03 11:21:54, szombat
 
  Egyszerre a divat-és az élelmiszeripar királynője. Kényelmes és finom. Természetes és tápláló.

Bemutatjuk: Ő a lenmag!


Eleinte a ruhaiparban használták előszeretettel ezt a növényt. Mindannyian ismerjük a lenvászon anyagokból készült ruhák előnyeit. Később, a kutatások során rájöttek, hogy a lenmagban számtalan olyan anyag van, ami elengedhetetlen az egészségünk megőrzéséhez.

Talán az első, és egyik legfontosabb az esszenciális zsír, ami az egyik legtisztább tápanyagforrásnak számít napjainkban. Megfigyelték, hogy azok az emberi sejtek, amelyek lenmagolajjal vannak telítve, sokkal inkább ellenállóbbak és kevésbé sebezhetőek, mint a közönséges zsírral telítettek.

A lenmag gyógyhatásai:


- Amennyiben megfelelő mennyiséget fogyasztunk belőle, úgy kivédi a káros zsírok lerakódását az erek falán, ily módon védi a kapillárisokat, illetve az agyban és vesében futó ereket.

- Jótékonyan hat az ízületi megbetegedésekre, hiszen ,,beolajozza" a porcokat, ezáltal megakadályozza a degeneratív betegségeket.





- Az autoimmun (Azok a fajta betegségek, amikor a szervezetünk a saját alkotóelemeit idegen anyagnak érzi, és törekszik az elpusztításukra. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint, ezek nem gyógyíthatóak.) megbetegedések kialakulásának megakadályozásában is komoly szerepe van.

- A légutak gyulladásos megbetegedéseit hatékonyan gyógyítja. A hörghurut enyhítésére nagyon jó a lenmag vagy a lenolaj fogyasztása, hiszen a görcsös összehúzódásokat nagyszerűen enyhíti.

Hogyan használd?

2,5 dl forró vízbe tegyél másfél evőkanál lenmagot, és forrald harminc percen át, majd hagyd hűlni fél órát, hogy jól kiázzon! Melegítsd fel ismét, szűrd le, és idd meg! Ha édesíteni szeretnéd, ne cukrot, hanem mézet használj hozzá! Fontos, hogy a megfelelő ideig főzd, hiszen a kemény mag nem puhul fel néhány perc alatt!

A lenmag és a lenolaj nagyon jó hatással van a májunkra, s a zsírmáj gyógyításában is rendkívül hatékony. A májunkon keresztül hat a bőrünkre, hiszen ha ez a belső szervünk már telítődött a méreganyagokkal, akkor testünk a bőrünkön keresztül próbálja meg ,,kidobni" a méreganyagokat, ez pedig különféle bőrproblémákban - a legegyszerűbb pattanástól, az ekcémáig - mutatkozhat meg.





Ha sikerül tehermentesíteni a májat, akkor az újra képes lesz maximálisan ellátni a feladatát, így megszűnnek hozzá kapcsolódó bőrbántalmaink. Epe- vese- és húgyhólyagkő, illetve homok ellen is alkalmazhatjuk a lenmagteát, viszont ilyen esetekben tegyünk bele egy kanálka jó minőségű olívaolajat!

Miért jó ezekre a problémákra?


Azért, mert ezekben a szerveinkben hatásosan lazítja fel a megkeményedett anyagokat. Izomláz, izomfájdalmak esetén, belsőleg és külsőleg egyaránt alkalmazható: főzzünk a fent említett módon lenmagteát, a beteg olyan melegen igya meg, amilyen melegen csak tudja! A szűrőben maradt pépet helyezzük a fájó testrészre! Naponta kétszer-háromszor ismételjük! A fájdalom nagyon hamar el fog múlni!

Prosztatabántalmakra is kiváló! Érdekes módon a prosztata őrének a tökmagot tartják, a benne lévő lionelic zsírsav miatt. Igen ám, de a tökmagban ez 15%-ban van meg, míg a lenmagban ebből az esszenciális zsírból 58% van! A rákos megbetegedések egyik legjobb gyógyszere az esszenciális olajak fogyasztása tehéntúróval. Ezt a gyógymódot egy német tudósnő találta fel évtizedekkel ezelőtt, és azóta is hatásosan alkalmazzák.

Székrekedés esetén rosttartalma és zsírjai miatt használhatjuk hatásosan. Az őrölt lenmagból készült pép a csípésre helyezve nagy mennyiségű mérget képes kiszívni a bőrből, ezáltal enyhíti a fájdalmat és a gyulladást. Gyulladt, gennyes sebekre - melyek egyrészt nagyon fájdalmasak, másrészt a sebekben felhalmozódott váladékot nagyon nehéz (és fájdalmas) eltávolítani - bátran használhatjuk a lenmagot!

Ennek elősegítésére használjuk a következő dunsztkötést: két kanál őrölt lenmaghoz adjunk egy kanál gyömbérport, keverjük össze, és készítsünk belőle pépet (vigyázzunk, hogy ne tegyünk hozzá túl sok vizet!)! Ezt a pakolást helyezzük a sebre, és kössük be egy kendővel vagy gézzel! Ha szükséges, cseréljük a kötést!





Hogyan használhatjuk még a lenmagot?

Otthon készített péksütemények, pogácsák tésztájába, tetejére is szórhatjuk. Nem csak egészséges, de finom is az így elkészített süti! Mivel a ledarált magot nehéz emészteni, ezért a súlyos betegek nyersen préselt lenmagolajat fogyasszanak, salátával, illetve túróval.

Az egészséges emberek építsék be a reggelijükbe: a frissen őrölt lenmagot keverjék össze szójával, napraforgóval, szezámmal!
Ízesíthetik lekvárral, gyümölccsel vagy sóval. Az őrlést házilag is elvégezhetjük kávédarálóval. Fontos, hogy mindig frissen őrölt magokat használjunk, hogy elkerüljük az avasodást, a romlást!


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Receptek  
A puliszka
  2018-03-03 10:58:39, szombat
 
  VÉDI A MÁJAT, FEJLESZTI AZ IZOMZATOT ÉS MEGHOSSZABBÍTJA AZ ÉLETET. MÉGIS A SZEGÉNYEK ELEDELÉNEK NEVEZIK?

A szegények eledelének hívják, pedig élettani hatásait tekintve hívhatnánk akár szuper éteknek, vagy vega csodának is, hogy felzárkózzunk a mai trendekhez.





Pedig egy nagyanyáink által is jól ismert és gyakran készített ételről van csupán szó: a puliszkáról. Szakemberek szerint, mivel málélisztből készül rendben tartja a gyomorműködést, és fiatalító hatása is van, de ez még csak a kezdet!

VÉDI A GYOMOR ÉS A MÁJ EGÉSZSÉGÉT


A puliszka alapanyagául szolgáló kukoricaszemek aracin- és palmitinsavat tartalmaznak, melyek nagyon fontosak az egészséges gyomorműködés szempontjából. A bélrendszerben könnyen felszívódnak, innen pedig átjutva a véráramba, megszabadítanak a toxikus anyagoktól.

A puliszkában levő savak 57 féle méreganyagot képesek semlegesíteni. A puliszka erős méregtelenítő hatással rendelkezik, segíti a máj működését, és csökkenti a májbetegségek kialakulásának kockázatát. Fogyasszunk kenyér helyett puliszkát, hiszen savcsökkentő hatása is van.

MEGHOSSZABBÍTJA AZ ÉLETKORT

Kutatások szerint kiderült, hogy a puliszka napi fogyasztása akár 60%-al is csökkentheti a pajzsmirigy rendellenességek okozta idegi zavarokat. Szabályozza a vércukor-, és koleszterinszintet, ezért fogyasztása a cukorbetegeknek is kifejezetten ajánlott. A puliszka csökkenti az érelmeszesedés és a szívroham kialakulásának kockázatát is.

FEJLESZTI AZ IZOMZATOT

Egy kolumbiai kutatás szerint a kukoricában található savaknak fontos szerepük van a izomrostok megerősödésében is. Az equadori gyerekek a világ legjobb sportteljesítményeivel büszkélkedhetnek, étrendjükben pedig rendszeresen szerepel a puliszka.

A kukoricalisztből készült ételek csökkentik a menstruációs problémákat, de vesekő, és májgyulladás esetén is ajánlott. Kutatások alapján megállapították, hogy a puliszka 9%-al növeli a 65 év feletti nők petefészek aktivitását.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Receptek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 136 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2114
  • e Hét: 8595
  • e Hónap: 38559
  • e Év: 2066767
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.