Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Lelkésztôl-71/915
  2018-07-29 14:15:51, vasárnap
 
  Jn 6,1-15
A mai és a következô négy vasárnapon Sz János 6. fejezete az
olvasmány: Jézus kenyérszaporítása, vízen járása, nagy kafarnaumi
beszéde, s végül válság a tanítványok közt. -- A kenyérszaporítást a szentíró húsvét és az eucharisztikus vacsora közelébe helyezi (6,4 és 6,11). Ahogy korábbi csodái, úgy ez is jel Jézus személyének titkára (Istenemberség). A jelet mindenki látja; egy pillanatra készek Jézust azon prófétának elismerni, ki ,,a világra eljövendô'', a Messiás. De a Messiásról és az üdvösségrôl való elképzeléseik még messze elmaradnak Jézus küldetésének igazi megértésétôl.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

17.vas jegyzeteibôl:Jézus elôször a lelki inséget látja el,ennek hatását a gyarapodást jelképezi a kenyérszaporítás,melynél felhasználja a jelenben rendelkezésre állókat hozzájárulásunkat is,s hogy ne hagyjuk veszendôbe menni,használjuk a kapott ajándékokat.Szükséges megôrizni az erre való érzékenységet. A természet és fölöttiben munkálkodó erô közös eredetérôl,egyéni és közösségi feladatokról is szól,amit a szentmisében is meg kell valósítani./ Jézus a kenyérszaporításkor közösséget is formál/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Zsinati dokumentumból5/914
  2018-07-27 15:27:43, péntek
 
  Azokat a sajátos kezdeményezéseket, melyeknek keretében az evangélium
Egyháztól küldött hirdetôi mennek az egész világra, hogy hirdessék az
evangéliumot és meghonosítsák az Egyházat a Krisztusban még nem hívô
népek és csoportok között, általában misszióknak nevezzük; a missziós
tevékenység rendszerint olyan területen folyik, melyet a Szentszék
missziós területnek nyilvánít. E tevékenységnek sajátos célja az
evangélium hirdetése és az Egyház meggyökereztetése olyan a népek és
csoportok körében, melyekben még nem honosodott meg.[34] Így Isten
szavának magvából sarjadnak szerte a világon az elegendô számban
alapított, saját erôbôl megerôsödô és felnövekvô helyi részegyházak,
melyek -- a hívô néppel egységes saját hierarchiával, a krisztusi élet
teljes kibontakoztatásához szükséges, sajátosságuknak megfelelô
eszközök birtokában -- hozzájárulnak az egyetemes Egyház fejlôdéséhez.
Ennek a magvetésnek a legfôbb eszköze Jézus Krisztus evangéliumának
hirdetése, hiszen az Úr azért küldte el tanítványait az egész világra,
hogy az emberek Isten igéjébôl újjászülessenek[35] és a keresztség
által az Egyházba gyűljenek össze, mely mint a megtestesült Ige teste,
Isten igéjébôl és az eucharisztikus kenyérbôl él és táplálkozik.[36]

 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
Lelkésztôl-70/913
  2018-07-22 15:45:56, vasárnap
 
  Mk 6,30-34
A tizenkettôt, kiket Jézus szétküld a világba (Mk 6,7), e szakasz
apostoloknak nevezi. Ez annyit jelent, ,,követek''. Követségüket
tettben és szóban végezték (6, 30). Most visszatérnek lelkesen és
fáradtan. Magányra és pihenôre van szükségük. Jézus tanítványainak azt is meg kell tanulniok, hogy a megfeszített munka után kell a nyugalom s a belsô csönd. Missziós munkája után a tizenkettô újra tanítvánnyá,tanulóvá lesz (6,34-35). -- Az utolsó mondatok a kenyérszaporításhoz vezetnek át (Mt 6,35-44). A szerzôtôl megtudjuk, Jézus együtt érez a tömeggel, és tanítja ôket. Ez lesz a tanítványok dolga is: az ige és a szentségek kenyerét osszák, és egyben tehetségük szerint s fôfeladatukat sosem feledve a testi éhséget is csillapítsák.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

16.vas jegyzeteibôl: Jézus küldi apostolait igehirdetésre , általuk és közvetlenül is gondját viseli követôinek.A külsô helyett a belsô felszereltségre hívja fel a figyelmet,a magányban Istennel találkozásra.E nélkül nem tud megvalósulni a lélekben az a rend,az a termés bôség,ami a természetre jellemzô. Isten elé vitt szándékaink,terveinknél gondoljunk arra,hogy az Irásokban jövendöltek mai életünkben is meg akarnak valósulni.
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Szerzetestôl-77/912
  2018-07-19 18:05:59, csütörtök
 
  Az ima nélkülözhetetlen és meghitt érintkezés Istennel. A könyvekbôl vett, rögzített formájú imádságoknál értékesebb, ha személyesen beszélsz Istennel a magad élményeirôl, érzéseirôl és körülményeirôl.Nem lehet lelki életed, nem kerülhetsz igazán közelebb Krisztushoz, ha naponta, ha csak öt percig is nem állsz az Úr elé. Meg kell tanulnod az elmélkedô imádkozást.
Elmélkedni... Ez azt jelenti, hogy elmerülsz Isten titkaiban, hogy
teljes nyugalommal és ôszinteséggel igyekszel a magad életének
feladatait a hit és a kegyelem fényében megismerni.

/P.Fernand Lelotte S.J. Szerzetes imakönyvéből +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Lelkésztôl-69/911
  2018-07-15 13:44:35, vasárnap
 
  Mk 6,7-13
Jézus megsokszorozza müködését azzal, hogy tanítványokat küld a világba. A ,,tizenkettô'' a szükebb tanítványi, apostoli kör neve.
Kiválasztotta, és aztán kiküldte ôket a világba (Mk 3,14). Jézus
küldetését kell tovább vinniök, az embereket megtérésre bírniuk, oly lelkületre, amely megfelel az új valóságnak, a Jézus fellépésével kezdôdô Isten-uralomnak. A küldetési beszédet Sz Máté bôvebben közli (10,5-14), ez egyezik az ôsegyház missziós rendjével. Az Egyház hithirdetô müködése folytatja azt, amit Jézus az apostolokra bízott. A hithirdetô (misszionárius), mint Jézus, prédikál szóval és segítô tettel. Így az evangélium Isten erejévé lesz, azok megmentôjévé, akik hisznek .
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

15.vas jegyzeteibôl:Jézus az evangéliumát embereken keresztul adja tovább.Ne a külsô eszkozökre legyen figyelmuk,hanem a küldetésre. Szorgalmazzák a befogadásra készséget, érzékenységet,amelyet azzal is erôsíthetik,ha különbözô élethelyzetek idézik Jézus szavait és annak megvalósulását. Szükséges,hogy törjék meg a gonosz lélek ártó befolyását,hogy a befogadás és annak gyümölcse kifejlôdhessen./eszköz és kényszermentesség mellett a kettôs tanúságtétel és az emberek felkeresése jellemezte a 12 munkáját
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-90/910
  2018-07-12 16:08:32, csütörtök
 
  Hálát adok, hogy itt a reggel
hálát adok az új napon.
Hálát adok, hogy minden percem néked adhatom.

Hálát nemcsak a jó testvérért,
hálát mindenkiért adok.
Hálát adok, hogy minden sértést megbocsáthatok.

Hálát adok, hogy munkát küldesz,
hálát adok, hogy fény ragyog.
Hálát adok, hogy lelkem fényes és boldog vagyok.

Hálát adok a vidám percért,
hálát, ha szomorú leszek.
Hálát adok, ha adsz elém célt, és kezed vezet.

Hálát adok, hogy hallom hangod,
hálát adok a jó hírért.
Hálát adok, hogy Tested adtad minden emberért.

Hálát adok az üdvösségért,
hálát adok, hogy várni fogsz.
Hálát adok, hogy ma reggel még hálát adhatok.

M. G. Schneider

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztôl-68/909
  2018-07-08 13:52:54, vasárnap
 
  Könnyebb messzirôl hinni és szeretni, mint közelrôl. Közelrôl
minden és mindenki valóságos, és állandóan összeütközésbe kerülünk velük.
Könnyebb Jézusban hinni nekünk, mint a názáretieknek az Ô idejében,legalábbis addig, míg távolról hiszünk Benne. Közelrôl nehezebb!Áldozáskor Áment mondani még tudunk, de Áment mondani a mellettem állóra, a velem együtt élôre itt a templomban, otthon, a munkahelyen,és abban hinni, hogy ô Krisztus számomra, -- az már sokkal nehezebb!
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

14.vas jegyzeteibôl:a prófétai szó akkor éri el hatékonyságát,ha befogadva azt megérint.A felületesség,elôitélet,mely Jézussal szemben megnyilvánult, gátja volt,hogy a csodás események megtörténjenek.Jézus szava szerint törekedni kell arra,hogy ne a sok szó, hanem a mélyen érintettség valósuljon meg.A prófétai szó az ismerettségi körbôl is jöhet,ahogy erre az Irás is utal./A felületes ismeret nem megbizható források igénybevételéhez is vezethet/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztôl-67/908
  2018-07-05 16:51:00, csütörtök
 
  Eusebius püspök imája

Ó Istenem, add, hogy ne legyek egy embernek se ellensége,
de legyek barátja annak, ami örök és maradandó!
Hogy soha ne tervezzek rosszat mások ellen,
és ha velem esik meg ez, úgy meneküljek meg,
hogy ne sértsem meg azt, aki ilyet akart velem tenni!
Hogy csak a jót szeressem, keressem és el is érjem!
Hogy mindenki boldogságát kívánjam és senkiét ne irigyeljem!
Hogy soha ne várjak arra, hogy mások feddjenek meg,
ha valami rosszat mondtam vagy tettem,hanem magam feddjem meg magamat, míg meg nem javulok!Hogy soha ne arassak olyan gyôzelmet,amely fájdalmat okoz nekem vagy ellenfelemnek!
Hogy újra megbékítsem a barátokat, ha haragusznak,hogy erôim szerint segítsek mindenkinek, aki rászorul!Hogy soha ne tegyem ki egyetlen barátomat sem a veszélynek!Hogy becsüljem önmagamat!Hogy mindig megszelídítsem azt, ami bennem dühre képes.Hogy soha ne szóljak arról, hogy valaki rossz vagy rosszat tett,hanem keressem a jó embereket és az ô nyomukba járjak.

Kaiszareiai Eusebius püspök+339 Caesarea Maritima
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztôl-66/907
  2018-07-01 14:47:02, vasárnap
 
  Mk 5,21-24.35-43
Itt Sz Márknál két csoda története van egybefoglalva: egy gyógyítás és egy halott leányka föltámasztása. A gyógyításban a hangsúly az asszony hitén van. A lányka atyjának is ezt mondja az Úr: ,,Ne félj,csak higgy!'' De itt a csodán van a hangsúly: Jézusnak hatalma van a halálon is. Az olyan ember, aki a halálnak is parancsol, majdnem ijesztôbb, mint maga a halál! A szentíró arról tudósít, hogy a nép megrémült. Hogy hitre tértek-e, arról nincs szó. És a tanítványok, úgy látszik, éppúgy reagáltak, mint a ,,népség''. Csakúgy, mint a vihar lecsendesítése után, itt sem jutnak tovább a kérdésnél: Miféle ember ez?!
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/,

13.vas jegyzeteibôl: Jézus közelében lenni, életet, gyógyulást jelent.A bün,a halál hatalmának megtörése a betegség visszaszorulását is jelenti.A mellette maradáshoz szükséges,hogy a hit ne fogyatkozzon meg.A próbatételnek is határt szab.A gyógyuláshoz a hozzátartozók hite is hozzájárul,a közösség is,amelyik Jézus nevében van együtt, de ennek hiányában is érvényesül Jézus gyógyító ereje abban,akit megérint ez az erô/ szükséges lehet az elôitéletetet áttörô bátorságra,a történtek feltárására.Az asszony nem lehetett volna résztvevôje közösségi eseményeknek, mert tisztátalannak számított.Jézus érintésével ô is azzá vált volna,és nem mehetett volna el az elôljáró házába. A gyógyulással mindkét akadály elhárul A megszólítással Jézus bizalmat ébreszt benne,elfogadását kinyilvánítja és azt,hogy megszünt a csapás rajta,a hite megtartó erejére hivatkozik,és arra, hogy visszatérve övéihez egészséges, másokat is szolgáló életet éljen.
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 74 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 30
  • e Hét: 30
  • e Hónap: 521
  • e Év: 1409
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.