Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Lelkésztől-68/863
  2018-01-28 14:16:02, vasárnap
 
  Mk 1,21-28
Jézus igéje esemény és tett. Sz Márk semmit sem mond Jézus
kafarnaumi beszédének tartalmáról, csak a hatását írja le: ámulat és megbotránkozás. Hallgatói érzik beszéde erejét, de nem jutnak el a hithez. A démonok elismerik Ôt ,,Isten Szentjének'', még parancsára is hajlanak, de engedelmességük csak menekülés a sötétségbe. A hit szófogadása viszont a világosságra visszatérés, Isten igazságában és szentségében való részesedés.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/jegyzetekből:Isten szól a próféták által is jellemző rájuk a beteljesedés. Jézus szavának harékonyságát tapasztalják a körülötte lévők,a gonosszal szemben is megnyilvánul.Ahogy a Miatyánkban, a gonosszal szemben az előzőek teljesülése ad hatékonyságot.Más alkalommal arról szól,hogy az ember ne maradjon üresen,töltse be a jó, hogy a gonosz ne kapjon helyet./ Jézus,mint a jó vezető a követőit segíti,hogy ők is hatékonyak tudjanak lenni,tudják őt követni.//Jézus teremtő szavához hasonlóan mi is ezt köxvetíthetjük alkaLmas időben pd. Legyél-ál dott,-boldog,-Istennel./
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-26/862
  2018-01-26 11:52:15, péntek
 
  Antoine de Saint Exupéry: (Uram, idônként jeges a magányom...)

Uram, idônként jeges a magányom.
És valami jelre vágyom elhagyatottságom pusztájában.
De álmomban kioktattál.
Felfogtam, hogy minden jel hiábavaló,
mert ha Te az én szintemhez tartoznál,
nem kényszerítenél a növekedésre.
És mit tudok én kezdeni magammal,
Uram, amilyen vagyok?

SAINT EXUPÉRY, Antoine de (1900--1944) francia író és szenvedélyes repülô. A második világháborúban felderítô repülô volt, egy bevetésrôl nem tért többé vissza. Regényeiben a repülés csodálatos és megrázó élményeirôl és a szeretet mindenekfölött-valóságáról vall.Legismertebb az Éjszakai repülés és a Kis herceg című regénye.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-67/861
  2018-01-21 11:34:18, vasárnap
 
  Mk 1,14-20
Majdnem minden B évi vasárnap Sz Márk evangéliumát olvassuk. Ez az evangélium a Jézus szavairól és tetteirôl szóló ôskeresztény
hagyománynak legôsibb tanúsága. Az evangéliumban úgy szól és tesz Krisztus, mint ,,akinek hatalma van'' (Mk 1,22). Három kimagasló helyen ,,Isten Fia'' a neve (1,1; 9,7; 15,39), de egyik tanítvány sem hívja így; egész haláláig szemünk elôtt rejtve maradt az Ô titka. Márk Jézus egész igehirdetését az ,,evangélium'' szóval foglalja össze.Azonban maga Jézus személye, a Megfeszített és Föltámadott is tartalma az evangéliumnak: Ô maga az ,,Isten evangéliuma'' (örömhíre), a jó üzenet, amelyet Isten küldött nekünk az eleve-megszabott idôben (,,az
idô teljességében''). Jézus föllépésével, szavaival és tetteivel az
Isten országa, Isten uralma, elérkezett. Jézus maga vezeti be.
Megtérésre, bűnbánatra szóló fölhívása úgy hangzik, mintha a régi
prófétákat követné. De az Ô fölhívása ,,jó hír'', a megtérés annyi,
mint hinni az evangéliumban, s e hit a kegyelem erôit, az
istengyermekség új életét hozza, amiket a régi próféták a végsô
napokra ígértek. A hit maga tett, de Isten kegyelme is, ha az ember meghallja a hívást, és fenntartás nélkül követi.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Jegyzetekből : Jézus világosságot hozott a pogányok lakta vidékre tevékenységével.A bűnbánattal megtisztulást, gyógyításával szabadulást,Isten országának közelségével az életnek távlatot, célt..A tanítványai ezt adják tovább.E tevékenységéhez Jézus fölhasználja a természeti környezetet is.Azokat is segítőnek tekinthetjük. /gondoljunk mi is arra,hogy betelt az idő,közel az Isten országa,adjunk teret neki,a megtéréssel maradjunk az ő utján,higyjünk benne,jobban,mint a gonosz hatalmában/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából212/860,Mk 3
  2018-01-18 20:27:01, csütörtök
 
  Jézus hivei és ellenfelei
Mk 3,7Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, 8Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. 9Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. 10Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. 11A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: 12>Te vagy az Isten Fia.< Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

Jézus megnyilvánulásai hitelessé teszik küldetését.
Evangéliuma tovább terjed.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől -66/859
  2018-01-14 13:56:25, vasárnap
 
  Evangéliumhoz / Jn 1,35-42
Keresztelô János tanítványai hallják az igét Isten Bárányáról (Jn
1,36), és követik Jézust. Ô feléjük fordul, rájuk tekint, s meghívja
ôket: jöjjetek, lássatok! Nem elég, hogy Jézusról és az Ô útjáról
tudomást szerzünk, vele kell járni, nála kell maradni. Akkor látja meg az ember, hol lakik és ki Ô. Egy napfényes délután szerezte Jézus elsô tanítványait. A Keresztelô rámutatott: Ô az! És aztán a meghívások története tovább folyik: testvérek és jó barátok, egyike mondja a másikának. És így történnek, folynak ma is a meghívások.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/jegyzetekből:ahogyan a gyermek Jézust meglátogatók,úgy Jézus első tanítványai is készségesek meghallani a hívást ,követni azt,és átadni azt másoknak.Mi is úgy leszünk tanítványai ,ha megvan ez a készség, nem alkalmi és szokásból eredő a találkozás,hanem állandósúl, megszilárdúl,ahogyan Jézus is jelzi a Simonnak adott Péter névvel./segít ebben,ha úgy szemléljük a dolgokat, hogy az jöhet Istentől,ha tapasztalatokat szerzünk,ha tudjuk, hogy nincs elzárva előlünk,hogy van, aki látja a helyzetünket,és aki többet is meglát bennünk,mint mi magunk/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Szerzetestől-73/858
  2018-01-12 11:39:53, péntek
 
  Munkálkodás Jézus művének,terjesztésén.
Minden keresztény, aki szenvedését Krisztuséval egyesíti a világ
üdvösségére, a megváltás művének terjedésén munkálkodik.
Most már megérted, miért kellett szenvednie az Istenanyának még szent Fia halála után is, habár neki valóban nem volt bűne? Szenvedett, hogy Fia szenvedéseit hatékonyabbá tegye az egyház életében. Megérted azt is, hogy miért mutatják be sok helyütt a szentmisét olyan oltárkô fölött, amely vértanú ereklyéjét ôrzi? A szentmisével szorosan összekapcsolódik azok szenvedéseinek emléke, akiket hitük miatt öltek meg.
Megérted, miért a Gyermek Jézusról elnevezett Szent Teréz a
hittérítôk védôszentje annak ellenére, hogy sohasem járt Európa
határain túl? Mert szenvedései által, amelyeket türelmesen elfogadott Istentôl a zárdában, hatékonyan segítette a missziók ügyét.
Már megérted, hogy miért vannak fiatalemberek és lányok, akik --
telve a legszebb reményekkel -- elhagyják a világot és kolostorba
vonulnak, hogy szemlélôdô életet éljenek. Imádsággal és bunbánattal akarnak segíteni az embereken.
És hogy mindezeket még jobban megérthesd, Krisztust szívbôl kell szeretned és belátnod, hogy a világot csak szenvedések és áldozatok árán lehet a megváltás gyümölcseiben részesíteni.

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-72/857
  2018-01-07 13:43:16, vasárnap
 
  Jézus résztvesz keresztelő jános keresztségében és felemel,i egyházát,tagjait megtisztitó,szentek közösségét épitővé taszi.
Uram, Jézus Krisztus, te szerezted vissza kereszt-haláloddal az
emberiségnek az eredeti bűn által elveszített isteni kegyelmet.
A keresztség felvételekor ismét részesülünk ebben az isteni
kegyelemben, és újra a mennyei Atya gyermekeivé leszünk.
Így alkot plébániánk minden hívôje, egyházunk minden tagja egyetlen hatalmas, nagy családot. Te pedig közöttünk élsz, titokzatos módon. Mint egy testnek a tagjai,úgy vagyunk mindannyian összekötve veled. Igaz, amit Szent Pál apostol
mond: ,,Ti Krisztusnak teste vagytok s egyenként tagjai.'' (1 Kor 12,27)
Így értem meg, amit az egyház tanít, hogy mindannyian Krisztus
titokzatos testéhez tartozunk. A te kegyelmed által megszentelt emberek egy nagy életközösséget alkotnak. Segítenek egymáson, s összeköti ôket a közös célra való törekvés. Uram, hiszek a szentek közösségében, a testvéri segítôkészségben,amely egyesít minden lelket az égben, a tisztítóhelyen és a földön.
Uram! Hiszek az embereknek ebben az általad alapított nagy
közösségében. Erôsítsd hitemet, hogy az emberek iránti szeretetben napról napra igazibbnak bizonyuljon!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából211/856,Jn 1
  2018-01-04 15:42:46, csütörtök
 
  Keresztelő János Jézusra irányitja tanitványai figyelmét.
Jn 1,35Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. 36Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: >Íme, az Isten Báránya.< 37A két tanítvány hallotta szavait, és követték Jézust. 38Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: >Mit kerestek?< Azt felelték neki: >Rabbi - ami Mestert jelent -, hol laksz?< 39Ő azt mondta nekik: >Gyertek és meglátjátok.< Elmentek tehát, és meglátták, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt.
40A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. 41Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: >Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!< 42És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: >Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.< Ez azt jelenti, hogy Péter (vagyis Szikla).

Keresztelő Jánostól indul ki Jézus Messiás voltáról a tanúságtétel.
Tovább terjed a Róla szerzett ismeretek nyomán.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2017.12 2018. Január 2018.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 74 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 20
  • e Hét: 213
  • e Hónap: 405
  • e Év: 405
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.