Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
Nagyböjt a biblia szerint 9. rész
  2019-03-16 18:40:54, szombat
 
  Hétfői napra Nagyböjt 5. hete
Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, és ők is részesednek a mi küzdelmünkben, a béke és kiengesztelődés iránti vágyunkban.
- Biblia Iz 65,17-21;
17 Mert új eget és új földet teremtek; a régi feledésbe merül, és eszébe se jut többé senkinek.
18 Örüljetek és ujjongjatok azon mindörökké, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet ,,öröm"-nek teremtem és népét ,,ujjongás"-nak.
19 Örömöm telik majd Jeruzsálemben és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik többé benne sem sírás, sem jajkiáltás.
20 Nem lesz többé benne olyan gyermek, aki csak néhány napig él; sem öreg ember, aki ne töltené be élete napjait. Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg; s aki nem éri meg a századik évét, az már átkozottnak számít.
21 Házakat építenek, és ők laknak benne; szőlőt telepítenek, és ők élvezik gyümölcsét.
- Biblia Jn 4,43-54
43 A két nap elteltével folytatta útját Galilea felé.
44 Jézus maga állapította meg, hogy saját hazájában nincs a prófétának becsülete.
45 Mégis, amikor Galileába ért, a galileaiak szívesen fogadták, mert mind látták, amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben tett, hisz ott voltak az ünnepen.
46 Így újra a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kafarnaumban volt egy királyi tisztviselő, akinek a fia beteg volt.
47 Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste, és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt.
48 Jézus azonban így szólt: ,,Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek."
49 De a királyi tisztviselő tovább kérlelte: ,,Gyere, Uram, mielőtt még meghalna a fiam!"
50 Jézus megnyugtatta: ,,Menj csak, él a fiad!" Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzá intézett, és elindult haza.
51 Útközben elé jöttek szolgái és jelentették, hogy él a fia.
52 Megkérdezte tőlük, hogy melyik órában lett jobban. ,,Tegnap, a hetedik óra körül hagyta el a láz" - felelték.
53 Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp ebben az órában történt, hogy Jézus azt mondta neki: ,,Él a fiad." És hívő lett egész háza népével egyetemben.
54 Ez volt Jézus második csodajele, amikor Júdeából Galilea felé tartott.
*
Keddi napra Nagyböjt 5. hete
A feltámadt Krisztus győzelméből fakadó örömük nekünk erőforrás lehet ahhoz, hogy legyőzzük a közömbösség és a keményszívűség sokféle formáját.
- Biblia Ez 47,1-9.12;
1 Visszavezetett a templom bejáratához, és lám, víz fakadt a templom küszöbe alatt a keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le az oltártól dél felé.
2 Kivitt azután az északi kapun és körülvezetett kívülről egészen a külső kapuig, amely kelet felé néz, és lám, víz tört elő a jobb oldalon.
3 A férfi, akinek kezében mérőzsinór volt, kelet felé ment és ezer könyököt mért, majd átvezetett a vízfolyáson, s a víz bokáig ért.
4 Újra ezret mért és átvezetett a vízfolyáson, s a víz térdig ért. Megint ezret mért és átvezetett rajta, s a víz a veséig ért.
5 Ismét ezret mért, s már folyó volt, amin nem tudtam átmenni, mert a víz áradt, mély folyóvá dagadt, amelyen nem tudtam átmenni.
6 Akkor ezt mondta nekem: Láttad ezt, emberfia? És elvezetett, majd elvitt a folyó partjához.
7 Amikor visszatértem, lám, a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon.
8 Így szólt hozzám: ,,Ez a víz a keleti vidék felé indul és lefolyik Arabáig, s eljut a tengerig; amikor beleömlik, annak vize egészséges lesz.
9 Amerre elér a folyó, minden élőlény, amely mozog, élni fog. Halak lesznek nagy bőségben, mert ahová ez a víz behatol, egészségessé lesz, és élni fog minden, ahová a folyó elér.
12 A folyó mentén, mindkét parton mindenfajta gyümölcsfa nő, amelyeknek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál."
- Biblia Jn 5,1-16
Gyógyítás a Beteszda-fürdőnél.
1 Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. 2 Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt,
3 nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák [várva, hogy a víz megmozduljon.
4 Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.]
5 De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett.
6 Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: ,,Meg akarsz gyógyulni?"
7,,Uram - válaszolta a beteg -, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem."
8 Erre Jézus azt mondta neki: ,,Kelj föl, fogd az ágyadat és menj!"
9 Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát és elindult. Aznap épp szombat volt.
10 Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: ,,Szombat van, nem szabad vinned az ágyadat."
11 Így felelt nekik: ,,Aki meggyógyított, az mondta: Fogd ágyadat és menj!"
12 Erre megkérdezték tőle: ,,Ki volt az - az ember, aki azt mondta neked: Fogd (ágyadat) és menj?!" 13 A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét.
14 Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: ,,Nézd, meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen."
15 Erre az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg.
16 A zsidók üldözték Jézust, amiért szombaton gyógyított.
*
Szerdai napra Nagyböjt 5. hete
Minden keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a küszöböt, amely az őt körülvevő társadalommal, szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az egyház természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, hanem minden emberhez szóló küldetése van.
- Biblia Iz 49,8-15;
8 Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, és az üdvösség napján megsegítelek. Én teremtettelek, és én teszlek meg a nép szövetségesévé. Helyreállítom az országot, és kiosztom a pusztává lett örökséget.
9 A foglyokhoz így szólok: ,,Gyertek ki!" A sötétben ülőkhöz meg: ,,Gyertek a napvilágra!" Minden út mentén legelhetnek majd, és minden halmon legelőt találnak.
10 Nem éheznek és nem szomjaznak, forró szél nem éri, s nap sem égeti őket. Mert aki megkönyörült rajtuk, az vezeti, s a vizek forrásaihoz tereli őket.
11 Minden hegyet úttá teszek nekik, és feltöltöm az ösvényeket.
12 Nézzétek, ezek messze távolból jönnek, azok északról és nyugatról, amazok meg Szinim földjéről.
13 Zengjetek dicséretet, egek, és ujjongj, te föld! Hegyek, daloljatok örömötökben! Mert az Úr megvigasztalja népét, és megkönyörül szegényein.
14 Így panaszkodott Sion: ,,Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!"
15 De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: én akkor sem feledkezem meg rólad.
- Biblia Jn 5,17-30
17 Jézus azonban azt mondta nekik: ,,Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom."
18 Emiatt a zsidók még inkább az életére törtek, hisz nemcsak hogy megszegte a szombatot, hanem az Istent is Atyjának nevezte, s így egyenlővé tette magát az Istennel.
A Fiú.
19 De Jézus tovább hirdette: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: A Fiú magától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is.
20 Az Atya ugyanis szereti a Fiút, s mindent megmutat neki, amit tesz. De még nagyobb dolgokat is mutat neki, hogy csodálkozzatok rajta.
21 Mert amint az Atya föltámasztja a halottakat és életre kelti őket, a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar.
22 Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet,
23 hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.
24 Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre.
25 Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. S akik meghallják, azok élni fognak. 26 Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában,
27 s hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert hiszen ő az Emberfia.
28 Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek.
29 Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.
30 Magamtól nem tehetek semmit. Amint hallom, úgy ítélkezem. Ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött.
*
Csütörtöki napra Nagyböjt 5. hete
A missziós küldetés türelmes tanúságtételt jelent Jézusról, aki az Atyához akarja vinni a teljes valóságot és minden embert.
- Biblia Kiv 32,7-14;
Az Úr tájékoztatja Mózest.
7 Az Úr így szólt Mózeshez: ,,Siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. 8Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: Izrael, ezek a te isteneid, akik kihoztak téged Egyiptomból."
9 Az Úr még ezt mondta Mózesnek: ,,Látom jól, hogy keménynyakú nép ez,
10 engedd, hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé."
Mózes imája.
11 Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: ,,Uram, miért lobbannál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel hoztál ki Egyiptomból?
12 Az egyiptomiak nemde megállapítanák: csalárdul kivezette őket, hogy a hegyek között megölje és eltörölje a föld színéről? Lohadjon le tehát haragod és vond vissza a csapást, amellyel a népet sújtani akarod.
13 Gondolj Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, a szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s azt az egész földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre."
14 Erre az Úr visszavonta a csapást, amellyel népét megfenyegette.
- Biblia Jn 5,31-47
31 Ha magam tennék tanúságot saját magam mellett, nem volna érvényes a tanúságom.
32 De más tesz mellettem tanúságot, s tudom, hogy az a tanúság, amelyet tesz mellettem, az igaz.
33 Jánoshoz fordultatok, s ő tanúságot tett az igazságról.
34 Mindazonáltal nincs szükségem emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek.
35 (János) égő és világító lámpa volt, de csak ideig-óráig akartatok a fényében gyönyörködni.
36 De nekem olyan bizonyságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyeknek a végbevitelét az Atya bízta rám. Ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött.
37 Tehát maga az Atya tesz mellettem tanúságot, aki küldött. Ám ti sem szavát nem hallottátok, sem színét nem láttátok,
38 s szava nem marad meg bennetek, mert nem hisztek abban, aki küldött.
39 Fürkészitek az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy örök életet találtok bennük. Bár éppen rólam tanúskodnak,
40 mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
41 Dicsőítést nem fogadok el az emberektől.
42 Ismerlek benneteket, nincs meg bennetek az Isten szeretete.
43 Atyám nevében jöttem, s nem fogadtatok el. De ha valaki a maga nevében jönne, azt elfogadnátok.
44 Hogyan is hihetnétek, amikor egymást dicsőítitek, de azt a dicsőséget, amely az Istentől való, nem keresitek?
45 Ne gondoljátok, hogy vádolni foglak benneteket az Atya előtt. Maga Mózes a vádlótok, akiben reméltek.
46 Mert ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek. Mert hisz rólam írt.
47 De hát ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hinnétek az én szavaimnak?"
*
Pénteki napra Nagyböjt 5. hete
A missziós küldetés abban áll, hogy a szeretet nem hallgathat. Az egyház követi Jézus Krisztust azon az úton, amely minden emberhez elvezeti a föld legvégső határáig.
- Biblia Bölcs 2,1a. 12-22
1/a Csalfa észjárásuk miatt azt mondják egymásnak: ,,Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót az alvilágból.
12 Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.
13 Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát.
14 Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó.
15 Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok az útjai.
16 Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.
17 Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!
18 Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből.
19 Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!
20 Ítéljük gyalázatos halálra, mert - saját szava szerint - Isten oltalmában részesül!"
Az istentelenek tévedése.
21 Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket.
22 Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni.
- Biblia Jn 7,1-2. 10.25-30
Jézus fölmegy az ünnepekre és tanít.
1 Jézus ezután bejárta Galileát. Júdeába nem akart menni, mert a zsidók az életére törtek.
2 Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
Vita a Messiás származásáról.
25 A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: ,,Ugye, ez az, akit halálra keresnek?
26 S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók, hogy ő a Messiás?
27 Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való."
28 Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: ,,Igen, ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek.
29 Én azonban ismerem, mert tőle vagyok és ő küldött."
30 Erre el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet, mert még nem érkezett el az órája.
*
Szombati napra Nagyböjt 5. hete
Felebarátunkban azt a testvért láthatjuk, akiért Krisztus meghalt és feltámadt. Mindazt, amit kaptunk, értük is kaptuk. És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek rendelkeznek, ajándék az egyháznak és az egész emberiségnek.
- Biblia Jer 11,18-20;
Jeremiást szülővárosának népe üldözi.
18 Az Úr szólt nekem róla, s én felfigyeltem rá. Igen, Uram, feltártad előttem szándékukat. ,,Bizony, még a testvéreid és a saját rokonaid is álnokok; a hátad mögött ők is teli torokkal ellened ágálnak. Még akkor se bízzál bennük, ha barátságos szavakkal fordulnak hozzád."
19 Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak; nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván: Pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé. 20 De te, Seregek Ura, igazságos ítélettel ítélsz; te a vesék és a szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz rajtuk bosszút, mert terád bíztam ügyemet.
- Biblia Jn 7,40-53
Újabb vita a Messiás eredetéről.
40 E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek: ,,Valóban ez a Próféta!" 41 Mások meg: ,,Ő a Messiás!" De voltak, akik így vélekedtek: ,,Hát jöhet a Messiás Galileából?
42 Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie."
43 Így szakadás támadt miatta a nép közt.
44 Némelyek már el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet.
45 A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdőre vonták őket: ,,Miért nem hoztátok magatokkal?"
46 A szolgák mentegetőztek: ,,Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél."
47 Erre a farizeusok megkérdezték tőlük: ,,Csak nem vezetett titeket is félre?
48 Hitt-e benne valaki a tanács tagjai vagy a farizeusok közül?
49 Csak ez az átkozott népség, amely mit sem ért a törvényből."
50 Egyikük azonban, Nikodémus, aki egy alkalommal fölkereste (Jézust), azt mondta nekik:
51,,Elítél törvényünk valakit is anélkül, hogy először meghallgatták, s meggyőződtek volna róla, hogy mit tett?"
52 De azt mondták neki: ,,Csak nem vagy te is galileai? Nézz utána, s megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta."
53 Ezután mindnyájan hazamentek.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt a biblia szerint 8. rész
  2019-03-16 17:47:13, szombat
 
  Csütörtöki napra Nagyböjt 4. hete
Az imádságban egyesülünk a megdicsőült egyházzal. Amikor a zarándok egyház imádkozik, akkor létrejön a kölcsönös szolgálat és a jó közössége, amely elér egészen Isten színe elé.
- Biblia Jer 7,23-28;
23 hanem ilyen parancsot adtam nekik: Hallgassatok a szavamra, és én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek; járjatok azon az úton, amelyet én jelölök ki nektek, és akkor jól megy majd sorotok.
24 De nem fogadtak szót, és nem figyeltek rám, hanem saját gonosz szívük szándékait követték; a hátukat fordították felém, nem az arcukat.
25 Attól a naptól fogva, hogy atyáitok kijöttek Egyiptom földjéről, mind a mai napig egyfolytában küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat; napról napra küldtem őket.
26 De nem hallgattak rám, és nem figyeltek szavamra; sőt még jobban megkeményítették nyakukat, gonoszabbak voltak, mint atyáik.
27 És ha ezt elmondod is nekik: nem fognak rád hallgatni; hívhatod őket, úgysem felelnek.
28 Ezt mondd hát nekik: Ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja. Nincs bennük hűség, eltűnt a szájukból
- Biblia Lk 11,14-23
14 Egy alkalommal kiűzött egy néma ördögöt. Amikor az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott.
15 De néhányan így vélekedtek: ,,Beelzebullal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket."
16 Mások próbára akarták tenni, ezért égi jelt követeltek tőle.
17 De ő átlátott rajtuk, azért ezt mondta nekik: ,,Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.
18 Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Azt mondjátok, hogy Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket.
19 Ám, ha én Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok.
20 De ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.
21 Amikor az erős ember fegyveresen őrzi házát, biztonságban van vagyona.
22 De ha egy erősebb megtámadja és legyőzi, akkor elveszi fegyverét, amiben bízott, és a zsákmányt szétosztja.
23 Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór.

Pénteki napra Nagyböjt 4. hete
A szentekkel, akik Istenben találták meg teljességüket, részét képezzük annak a közösségnek, amelyben a szeretet legyőzi a közömbösséget.
- Biblia Oz 14,2-10;
Izrael őszinte megtérése
2 Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el!
3 Hozzatok szavakat magatokkal, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok neki: ,,Végy el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul.
4 Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: Te vagy a mi Istenünk! Mert az árva csak nálad talál irgalmat."
5 Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom.
6 Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa.
7 Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon.
8 Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a helboni bornak.
9 Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus; tőlem származik gyümölcsöd.
Végső intelem
10 Aki bölcs, értse meg ezeket! Aki értelmes, lássa be ezt mind! Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk.
- Biblia Mk 12,28b-34
A főparancs.
28 Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik, megkérdezte tőle: ,,Melyik az első a parancsok közül?"
29 Jézus így válaszolt: ,,Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.
30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
31 A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs."
32 Az írástudó helyeselte: ,,Valóban jól mondtad, Mester, hogy Ő az egyetlen (Isten), és hogy rajta kívül nincs más.
33 Meg hogy Őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, felebarátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő­ vagy bármi más áldozatnál."
34J ézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: ,,Nem jársz messze az Isten országától" - mondta neki. Több kérdést már nem mertek neki föltenni

Szombati napra Nagyböjt 4. hete
A megdicsőült egyház azért győzedelmes, mert a szentek már szemlélhetik azt és örvendhetnek annak, hogy Jézus halála és feltámadása révén végérvényesen legyőzték a közömbösséget, a keményszívűséget és a gyűlöletet.
- Biblia Oz 6,1-6;
1,,Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, ő tépett meg, ő is gyógyít meg minket; ő vert meg, ő köti be sebeinket.
2 Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk.
3 Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely öntözi a földet."
4 Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hűséged, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, hamar tovatűnik.
5 Ezért ostoroztam őket a próféták által, ezért ölettem meg őket ajkam szózatával, ítéletem elérkezik, mint a világosság.
6 Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete.
- Biblia Lk 18,9-14
9 Az elbizakodottaknak, akik meg voltak róla győződve, hogy igazak, s a többieket megvetették, ezt a példabeszédet mondta:
10,,Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.
11 A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is.
12 Kétszer böjtölök hetenként, mindenemből tizedet adok.
13 A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! -
14 Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik."
*
Vasárnapi napra Nagyböjt 4. hete
Amíg a szeretetnek e győzelme nem járja át az egész világot, a szentek mellettünk, földi zarándokok mellett maradnak. Lisieux-i Szent Teréz meggyőződve írta, hogy a Mennyben a keresztre feszített (Jézus) szeretetének győzelme miatt nem teljes az öröm addig, amíg akár csak egyetlen ember is szenved és gyötrődik a földön: ,,Nagyon bízom benne, hogy a mennyországban nem leszek majd tétlen, mert az a vágyam, hogy tovább dolgozzak az Egyházért és a lelkekért"
- Biblia 2 Krón 36,14-16. 19-23; Az ország pusztulása.
36/14 Nemcsak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szentté Jeruzsálemben.
15 Az Úr, atyáik Istene követei által még jókor és ismételten küldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kímélni akarta népét és a maga lakóhelyét.
16 De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult
36/ 19 A templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, összes palotáit és minden drágaságát elhamvasztották és teljesen elpusztították.
20 Aki megmenekült a kardtól, Bábelbe került fogságba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság.
21 Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Míg az ország le nem tölti szombatjait, elhagyatottságának egész ideje alatt kénytelen lesz szombatot tartani, míg le nem telik a hetven esztendő.
Cirusz felhívása.
22 Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Cirusznak, a perzsák királyának első esztendejében fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét. A következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is:
23,,Így szól Cirusz, Perzsia királya: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Ő parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki a Júdában fekvő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, azzal legyen vele az ő Istene és térjen haza!"
- Biblia Ef 2,4-10;
4 De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,
5 hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is - így kegyelemből kaptátok a megváltást;
6 feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, 7 hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából.
8 Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.
9 Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.
10 Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
- Biblia Jn 3,14-21
14 Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is,
15 hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
17 Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.
18 Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.
19 Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.
20 Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.
21 Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe."
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Jelen lenni a színeváltozásban - Kondé Lajos írása
  2019-03-16 17:39:43, szombat
 
  2019. március 16. szombat 16:00
Nagyböjt 2. vasárnapja - Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 9,28b-36)
Az emberi civilizáció kezdete óta jelen van a gondolkodásban a világ függőleges irányú tagoltsága, a magasság és mélység, a fent és lent szimbolikája. Éppen ezért a hegyek valamiképpen mindig is a fenti világgal való kapcsolat, az istenségek vagy Isten lakóhelyének, közelségének, jelenlétének megtapasztalására alkalmas helyek voltak. Számtalan példát látni erre a vallások hagyományában, de - ha szűkítjük vizsgálódási területünket - a Biblia világát is áthatja ez a szimbólumrendszer. Érdemes egy alkalommal ilyen szemmel végigolvasni az evangéliumokat: a hegyi beszédtől a színeváltozás hegyén át a Golgotáig számtalan jelentős, hegyekhez kötődő eseményt találunk Jézus életében.
Különösen kiemelkedik ezek közül a színeváltozás hegye. A keresztények többsége számára kifejezetten kedves, örömteli és sokatmondó történet Jézusnak a hagyomány szerint a Tábor-hegyen történt megdicsőülése. Olvastán bennünket is elfog a lelkesedés, talán kicsit az irigység is a kiválasztott tanítványok iránt, akik Mesterüket ilyen különleges módon láthatták, s bepillanthattak az isteni dicsőség világába, bár csak nagyon emberi hangon tudták ezt kifejezni: ,,jó nekünk itt lenni".
Talán épp ezért alakult ki az is, hogy bizonyos szerzetesközösségekben a színeváltozás ünnepe a szerzetesi elköteleződés, az egymással és az Úrral alkotott közösség megpecsételésének alkalma.
Érdemes tehát kicsit a mélyére néznünk annak, hogy mi lehet ebben a történetben, ami az örömet, a jó érzést, az eufóriát táplálja bennünk.
A ma emberével kapcsolatban sokszor azt tapasztaljuk, hogy túlságosan - vagy akár kizárólag - horizontálisan gondolkodik: a napi munkánk, az ügyeink, a gondjaink, a szerzés és a birtoklás mind-mind e világ felé irányítanak, illetve ebben tartanak bennünket. Kevés lehetőségünk van arra, hogy kilássunk a hétköznapjainkból, felnézzünk e sokféle dolgunk közül. Legalábbis nagyon tudatosan kell keresnünk az életünkben az időt és a lehetőséget arra, hogy felülről, a vertikális tengely felől is rátekintsünk a világra, magunkra, másokra, az értékeinkre.
Ezzel szembesülünk akkor is, amikor azt tapasztaljuk, hogy a ma embere gyakran vágyik az extremitásokra, keresi a kilépés, a különlegesség, a ,,hegy" élményét.
A horizontális sík, a mindennapi élet beszűkültsége miatt napjaink emberének az is a tapasztalatai közé tartozik, hogy a színeváltozást a hétköznapokban inkább negatív élményként éli meg. A színeváltozás számára nemegyszer önérdekek irányította magatartásként nyilvánul meg, a kétszínűség, az intrika, mások becsapásának szinonimájaként.
Éppen ezért érdemes újra és újra magunk elé idéznünk Jézus színeváltozásának történetét: ha vele együtt mi is fel tudunk menni a hegyre, kiemelkedni a mindennapokból, és tudatosan időt szánni a vele való együttlétre, akkor megtapasztalhatjuk, hogy van egy másik dimenzió is a földieken, az anyagiakon túl. S itt megpillanthatjuk Isten különleges arcát. Más nézőpontból is láthatjuk Mózest és Illést, akik a vallási hagyomány, a törvény és a prófétaság képviselői, és felfedezhetjük azt a vakító fehérséget, fényességet, ami tudjuk: minden színt magában foglal, és maga a teljesség.
A nagyböjti időszak célkitűzése ez is lehet számunkra: felemelkedni a hétköznapi gondok és problémák fölé, és hagyni, hogy Isten megmutassa magát nekünk. Lehet, hogy álomszerű lesz ez az élmény. De ezekben a bibliai álmokban, elszenderedésekben épp ez a csoda: Isten cselekszik, mutat valamit, miközben mi csak jelen vagyunk, és hagyjuk, hogy a részesei legyünk mindennek...

Kondé Lajos
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Mikor döntöttem Isten mellett?
  2019-03-16 17:36:16, szombat
 
  2019. március 16. szombat 13:45
Fiatalok kérdéseire keresi a választ Máté János Kristóf, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet ötödéves papnövendéke. .
......


Írásait rendszeresen közreadjuk oldalunkon Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
A vérrel könnyezés ereklyéjének liturgikus tisztelete
  2019-03-16 17:08:59, szombat
 
  A gyolcskendőt máig őrzik a székesegyházban. Díszes keretén a felirat: ,,Ez valódi törlő kendőcskéje az itteni kegyképnek, mely az itteni székesegyházban 1697. év március hónapjának 17. napján véres könnyeket hullatott. E kendőcskét Isten dicsőségére, a Boldogságos Szűz Máriának és minden szenteknek tiszteletére ezennel felajánljuk. Győrött, 1701. május 20."
.......


2019. március 16. szombat 12:00
Maróti Gábornak, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola Egyházzenei Tanszéke vezetőjének, a Győri Egyházmegye zeneigazgatójának írását olvashatják. Link
*
- A győri Könnyező Szűz Mária
...... ........... ........... .......


2018. március 16. péntek 19:03
A győri székesegyház kegyképén látható Szűzanya 1697. március 17-én reggel véres könnyeket hullatott. Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan elzarándokolnak a Könnyező Szűzanyához. A győri kegykép történetét idézzük fel az alábbiakban. Link
*
- Minden a helyére kerül - Elkezdődött a győri Könnyező Szűzanya búcsúja.
2019. március 16. szombat 22:26
Március 16-án reggel, a könnyezés órájában bemutatott szentmisével vette kezdetét a Könnyező Szűzanya búcsúja a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.
Bővebben Link

...... .............. ........... ............ ............... .............

 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Csaba testvér szentmisét mutat be Déván
  2019-03-16 16:55:29, szombat
 
  2019. március 16 Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Teremtésvédelmi kalendárium – Március idusán
  2019-03-16 12:13:23, szombat
 
  A városban az utak, az épületek, a hidak télen tovább szürkültek, koptak, romoltak. De a fák rügyei fényesen, tisztán várakoznak a tavaszra! Igen, zöld robbanásokkal hamarosan újra kitör a kikeleti víg erőszak... Honnan van bennük ez az erő, ami ilyen hatalmas lendülettel tör elő a kemény kéreg alól?
Teremtésvédelmi kalendárium - Március idusán
2019. március 15. péntek 16:00
A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel együttműködésben ,,teremtésvédelmi kalendáriummal" jelentkezünk, kéthetente azonos időben. Ezúttal azon töprengünk, hogy milyen erők feszülnek bennünk ilyenkor, márciusban.
Észreveszem, hogy néhány napja másképpen ébredek. Ilyesmit gondolok, félálomban: mégis! Vagy: fel kell hívni! Vagy: hátha, megpróbálom! Egy hét előtt még komoran hittem benne, hogy legokosabb, ha átadom magam végzetemnek, nem hívom fel, nem próbálom meg, belenyugszom. Közben történt valami. A külső világban még nincs nyoma. A természet, titkos műhelyeiben, még dolgozik új alkotásain, nem árulja el titkait, világraszóló újdonságait. A díszletek még téliek. Csak a fény más, mely a kopott díszletekre hull...
...már ilyesmit gondolok: »Talpra, magyar«. Egyáltalán, márciusban mindig Petőfit olvasom, néha hangosan is. "
*
(Márai Sándor: A négy évszak)
Nekünk, magyaroknak ma van az 1848-as szabadságharc emléknapja, és ez az ünnep nagyon jó helyen van itt, március idusán! Akár tiltott, akár szabadon megtartott, vagy éppen megosztást hozó volt is az évek során, mindig újra szembesít a márciusi ifjak tiszta eszméivel, és ennek fényében mérlegre kerülnek az esztendő történései, tetteink, gondolataink és szándékaink. Ahogy idősödik az ember, a nap időjárásáról is sokasodnak az emlékeink, volt esős, mint az a bizonyos legelső, sokszor szeles, didergető, néha napsütéses, igazi márciusi meglepetésekkel szolgáló. Sok városi ember számára pedig talán az első tavaszi nap, amit az ünnep örömére a szabadban tölt el, kokárdásan, az ország valamelyik Kossuth terén, Petőfi-szobra előtt!
Ilyenkor, a márciusi fényben, a még lombtalan fák alatt látszik meg talán legélesebben, hogy milyen alapvető különbség van a teremtett világ élőlényei és az ember által alkotott dolgok között! A városban az utak, az épületek, a hidak télen tovább szürkültek, koptak, romoltak. De a fák rügyei fényesen, tisztán várakoznak a tavaszra! Igen, zöld robbanásokkal hamarosan újra kitör a kikeleti víg erőszak... Honnan van bennük ez az erő, ami ilyen hatalmas lendülettel tör elő a kemény kéreg alól?
Ha a fát kivágjuk, és gerenda készül belőle, ami a tetőt tartja az emberi hajlék fölött, már csak a romlás, oszlás erőinek engedelmeskedik, mert elhagyta az élet összetartó ereje. Hasonlatossá válik a földi kincsekhez, amit a moly, a rozsda lassan megemészt... Amíg azonban a földbe gyökerezik, élő víz kering benne, koronája a levegőégbe nyújtózik, a nap fényét, melegét hasznosítva bontja ki leveleit, hozza virágát, termését, és érleli meg a magját. Igaz, arra csak ritkán gondolunk, hogy a levelekben folyó asszimiláció révén kerül a légkörbe az oxigén, így nyeli el újra a széndioxidot a növény, testükben őrzik a tavaszi vizeket a fák, nyáron ezt adják vissza páraként a légkörnek, ősszel lehulló lombjuk pedig a humusztakarót újítja meg folyamatosan. A növényvilág nemcsak haszonélvezője, de alakítója, gazdagítója is élő környezetének. De ahol a talajt lezárjuk betonnal, kővel, aszfalttal, ott megszakad ez a körkörös megújulás, gondos újrahasznosítás, az avar maradéka sáros vagy poros szemétként szorul meg ott, ahová télen a szél bekotorta. De még ebben is mennyi sápadt csíranövény, apró állat igyekszik életteret találni!
A városlakó, ha az ünnep tiszteletére gyalogosan kióvatoskodik mesterséges éghajlatú otthonából, talán észrevesz valamit ebből a különös feszültségből, ami a kormos, töredezett, szemetes járda reménytelen avulása, és a mellette szabadon maradt füves útpadka fékezhetetlen erejű zöldülése, újjászületése között feszül. Melyik világhoz van több közünk? Különös, hogy ami az autóval suhanó ember számára épül, és látványként, reklámként, közlekedési táblaként őt szolgálja, annak terhe zajként, porként a gyalogosan arra tévedő számára teszi élhetetlenné, járhatatlanná az utcákat... Na de Márait követve, úgy illik, hogy térjünk vissza a mai napon Petőfi gondolataihoz:
*
,,...Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!" (Petőfi: A XIX. század költői)
*
- A szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi így valósulnak meg majd egyszer Petőfi reményei szerint. Ma, a XXI. századra kitágult a világ, a jog asztalánál már nem csak a ma szegényei, de a jövő nemzedék és a teremtett világ minden lakója helyet kér. Ha a bőség kosarának a Föld természeti kincseit tekintjük, abból bizony mi, magyarok a ránk eső résznek csaknem a dupláját vesszük ki az ökológiai lábnyomunk számításait nézve. Hogy valóban a szellem napvilága ragyog-e már minden ház ablakán, vagy csak valamelyik képernyő fénye villódzik, ezen el lehet gondolkodni, de még mindig megmarad a szabadságunk, hogy a felismert értékek mentén jó irányban változtassunk az életünkön, és felelősen gondját viseljük közös otthonunknak! A márciusi újjászületésben, az ünnep fényében mindez nem is tűnik olyan reménytelennek...

Kép és szöveg: Lechner Judit
...... ......


Magyar Kurír

 
 
0 komment , kategória:  Tavaszi versek és képek  
Jézus Krisztus arra hív minket, hogy boldogságunk forrását..
  2019-03-16 11:57:03, szombat
 
  Jézus Krisztus arra hív minket, hogy boldogságunk forrását Istennel és embertársainkkal való személyes szeretetkapcsolatainkban keressük. A boldogság nem tanítható, nem a problémamentes élet hozadéka, nem lehet megszerezni magunknak, hanem Isten önmagát elajándékozó szeretetének befogadása és viszonzása a személyes szeretetben." (Roska Péter atya, katolikus teológus)
Kérdések és dilemmák keresztény szemszögből
2019. március 15. péntek 19:30
Berkecz Franciska szociális testvér, tanácsadó, szakpszichológus írását adjuk közre, melyet reflexióként írt, továbbgondolásra ‒ elsősorban keresztény pedagógusok részére.

Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Kis cica melegen tartva
  2019-03-16 11:53:09, szombat
 
  ...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  Mai nap, hét képe  
Képen bibliai idézet
  2019-03-16 11:51:41, szombat
 
  Nagyobb kép Link

...... ..............

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2019.02 2019. Március 2019.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 400 db bejegyzés
e év: 1192 db bejegyzés
Összes: 37898 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 959
  • e Hét: 3289
  • e Hónap: 61373
  • e Év: 193163
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.