Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Amikor a Nyugat legyőzői, és nem szolgái voltunk - a magyar
  2014-06-29 09:16:57, vasárnap
 
   
  Amikor a Nyugat legyőzői, és nem szolgái voltunk - a magyar történelem legnagyobb dicsősége, a pozsonyi csata
2014. június 29. 08:14
Hunhír.info


Mint beszámoltunk róla, lelkes hagyományőrzők nyílzáporral emlékeztek szombaton a magyar história egyik legfényesebb harci cselekményére, a pozsonyi csatára Ópusztaszeren. A pozsonyi csata a magyar történelem legnagyobb büszkesége Atilla nagykirályunk világhódítása után, mégsem a nemzet egyik fő ünnepe, ugyanis nem polkorrekt és européer, hogy a barbárok annak örvendezzenek: már 1107 évvel ezelőtt a porba alázták a nagyképű, gonosz nyugatot. A csata következménye, hogy a magyar határ az Enns folyó lett (Ober Enns - innen a meséink Óperenciás tengere ), valamint hogy idegen sereg 130 évig nem mert Magyarország felé fordulni.

A Hon-visszafoglalást, a hazajövetelt oly remek stratégiával végrehajtó Árpád nagyfejedelem az ősi Hazának alapkövét tette le akkor, amikor az európai seregek központosított erejének támadásával szemben megóvta népét a pusztítástól és legyőzte Európa egyesült seregeit. Szükséges, hogy megismerjük ennek a hatalmas viadalnak részleteit, az egyesült európai hadseregek szervezetét és Árpád azon hadműveleteit, mellyel ezt a hatalmas ellenséget megsemmisítette.

A Hon-visszafoglalás, a hazajövetel után a 24 Hun Törzsszövetség a Megyer Törzsre bízta a határvédelem megszervezését. Az Avarokkal folytatott tárgyalások révén megőrizték az Arvisura törvények szerinti gyepű-elvet.

Árpád saját védelme alá helyezte Pozsony várát és a környékbeli kabar településeket. Az etelközi magyarvész miatt asszony nélkül maradt kabar harcosokat házasságra szólította fel. Ekkor Árpád uruki hitű és keresztény hitű papok vezetésével egy békés felvonulást rendezett az árvíz sújtotta Ibos és Encs határfolyók vidékére, ahol a kabar harcosok segítséget nyújtottak a helyi lakosoknak.

Szered vitéz, Vázsony fia Tarhosnak jelentette, hogy az avar származású Fekete Arnó sóvári (Salzburg) püspök jegyzéke alapján a Tarcsatár, Kalágé, Göröc és Győr földvárainak avar kincsei milyen vallási intézményeknél, mely városokban lettek elhelyezve. Ezen kincsek egy részét az Ibos menti avar asszonyok magukkal hozták.

Pásztón Árpád már a második tárkány kalandozáson magkapta a 881-ben elrabolt avar kincsek részletes rovását. Nyomban rajtaütött Bécs városán, majd a visszaszerzett avar kincsek maradványait visszahozta. 884-ben Alsó-Marót tartományban szedte össze az avar kincseket, majd 888-ban Lóbérc tartományban jelent meg tárkányaival a kincsekért, amelyeket Verecke kabar fejedelem nyilvántartása szerint a kabaroktól loptak el még az Avar Törzsszövetség idején. 892-ben a Nyitra és Pozsony nemzetségek környékén szedték össze az elrabolt aranykincseket, amelyet Árpád Kassán tartott esküvőjén Eperjesnek adományozott.

896-ra megtörtént a 10 töményes honfoglalás és Árpád a nagy árvíz mellett megjelent az Encs és Ibos határfolyóknál és az idegen papok által ellopott aranykincseket visszaadta az avaroknak.

Árpád "nyugati kalandozásai" nem mások voltak, mint egy igazságos harc az elrabolt avar kincsek visszaszerzésére, a megtépázott Atilla örökségének helyreállítása.

907-ben a Melegvizek Birodalmának, Atilla örökségének birodalmát, Árpád régi-új népének területét a Német-Római szövetséges csapatok Lajos király vezetésével megtámadta.

Badiny Jós Ferenc: A pozsonyi csata

Árpád Népe és a velük egyesült őshonos lakosság a békesség és öröm földjén lakozó MAGYARSÁG, a Magyar Birodalom ellen az egyesült európai német-római seregek támadást indítottak.
A háború céljaként Lajos király (Ludovicus Rex Germaniae) elrendeli:

"decretum... Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak"
írja az annalium Boiarum.

A Hon-visszafoglalást, a hazajövetelt oly remek stratégiával végrehajtó Árpád nagyfejedelem az ősi Hazának alapkövét tette le akkor, amikor az európai seregek központosított erejének támadásával szemben megóvta népét a pusztítástól és legyőzte Európa egyesült seregeit. Szükséges, hogy megismerjük ennek a hatalmas viadalnak részleteit, az egyesült európai hadseregek szervezetét és Árpád azon hadműveleteit, mellyel ezt a hatalmas ellenséget megsemmisítette. Így írtak róla a múlt XIX. század történészei:

Már június 17-ikén 907-ben roppant sereg gyűlt össze az Ensen túl Ensburg vára és Sz. Flórián kolostora között, hol maga Lajos király is személyesen jelen volt. Az itt megállapított hadjárati terv szerint, - melyben Nagy Károly császárnak az avarok ellen ezelőtt több mint egy századdal (794) szerencsésen sikerült hadműködésének utánzására ismerhetünk, - a német haderőnek, mely legnagyobb részben nehéz gyalogságból állott, három hadoszlopra osztva egyszerre kellett előnyomulni s a Duna völgyében működni. Maga a király s mellette Burghárd passaui püspök és Aribó gróf a tartaléksereggel Ensburgnál foglaltak állomást. A Duna északi partján a vitéz Luitpold kele határgróf nyomult elő; a déli parton Dietmár salzburgi érsek Zakariás säbeni, Ottó freisingi püspökök, Gumpold, Hartvich és Helmprecht apát urak vezették zászlóaljaikat; középett a Dunán Sieghard herczeg, a király rokona Rathold, Hattó, Meinhard és Eisengrin bajor főurakkal vonult alá a hajóhaddal, a dunaparti két hadsereg fedezete alatt. Mind a három hadosztály akadálytalanul nyomult elő Pozsony tájáig, miután az Ensen innen lévő magyar csapatok a túlnyomó erő elől visszavonulva, az ellenségnek szabad tért engedtek.

A magyar haderő vezetői, mielőtt erejüket összpontosíthatták, csak apróbb lovas csapatokkal nyugtalanították a salzburgi érsek hadosztályát, mely a további előnyomulást veszélyesnek tartva, Pozsony irányában megállapodott s a könnyű magyar lovasság csatározásai ellen csak célszerűleg megerősített táborában találhatott biztonságot. Miután azonban a nemzetségek zászlóaljai megérkeztek, az összes magyar haderő az ellenség hadtesteit külön-külön s legelsőbben is a főpapok táborát határozá megtámadni. Iszonyú volt a viharként rohanó magyar lovasság támadása, nyilaik zápora tetemes veszteséget okozott a bajorok sűrű soraiban: de e rövid heves roham az erős fekvésű tábor tömeges ellenállását egyszerre nem bírta megtörni. A magyarok ekkor, hogy czéljokat érjék, a lassúbb, de biztosabb módhoz folyamodtak. Egyes kisebb csapatokban véletlenül rohanták meg az ellenséget, s éppen oly gyorsan száguldottak vissza táborukba, mind roham közben a német táborra, mind visszavonulásukkor üldözőikre szakadatlan nyilazva. Éjjel nappal, jobbról balról, mind addig folytak a csatározó támadások, míg az ellenség e folytonos zaklatásban kifáradva erejét és bátorságát nem vesztette. Ekkor minden oldalról tömeges rohamot intéztek a lankadt bajorokra, s augusztus 9-dikén a megvívott tábort összetiporták. Dietmár érsek, Ottó és Zakariás püspökök s több főpapok a viadal helyén halva maradtak.

Még azon éjjel a legnagyobb csendben átúsztatott a Dunán a magyar hadsereg, s másnap hajnalban, mielőtt Luitpold a túlparti szerencsétlenségről értesülhetett volna, ennek táborát is fölveré, zavarba hozá s csaknem egészen megsemmisíté. A fővezéren s Eisengrin királyi főasztalnokon kívül tizenkilencz bajor főúr esett el a viadalban, s ezrenként borították a csatatért a németek tetemei, kik közül csak kevésnek sikerült Ensburgba Lajos királyhoz menekülni. A bajor nemesség színe ott veszett.

Harmadnap a hajóhadra került a sor. Ezt a fedező hadosztályok tönkre tétele után kétségbeesés szállá meg s a magyarok győzelme e napon az előbbieknél még könnyebb lőn. Sieghard herczeg csak futással menthette meg életét; Rathold, Hattó és Meinhard a halottak közt maradtak. Így a magyarok három nap három sereg fölött ünnepeltek tökéletes diadalt.

A koczka fordult s a támadottak támadókká váltak, s nyomon űzték a szétvert hadak megfutamodott maradványait, melyekkel csaknem egyszerre érkeztek Ennsburg közelébe, útközben Szent-Pölten monostorát is fölégetve. Lajos király pihent hadaival ellenök vonula. A tért, melyen a két seregnek találkozni kellett, oldalt erdők szegélyezték, s ezeket a magyarok szokásuk szerint előre erős csapatokkal rakták meg. A királyi sereg támadása után a magyar lovasság csakhamar futásnak ered, a németek diadalt reményelve hévvel nyomulnak utánok, de a mint az erdő mellett elhaladnak, a lesben álló csapatok borzasztó riadással kitörve, hátba támadják őket. E pillanatban a futamodók megfordítják lovaikat és sűrű nyilazással fogadják üldözőiket, kik két tűz közzé szorítva s néhány pillanat alatt bekerítve, fegyvereik csapásai alatt hullanak el. A király kevesed magával csak nagy bajjal menekülhetett Paussauba." (Szabó Károly, A magyar vezérek kora 148-154. II. 1892.) Hogy a német hadsereg veresége teljes volt, azt az egykorú és közelkorú évkönyvírók sem tagadják.

Lajos király már nem mert többé bajor földön tartózkodni. Németország biztosabb nyugati részébe húzódott. Az Ennsen alól fekvő szép vidék egészen a magyarok birtokába került s még az augsburgi nagy veszteség után is, egész Géza vezér idejéig birtokukban maradt. De mégsem lehetett oly nagy csapás Magyarországra az augsburgi (Lech-mezei) csata, mert a veszteség ellenére jó 100 évig a németek nem háborgatták többé Magyarországot.

Így verte szét dicső Nagy Árpád Apánk azt az egyesült, támadó német-római hadsereget, melynek zászlajára az volt írva: a magyarokat meg kell semmisíteni! Ezzel teremtette meg Árpád végérvényesen az erős Magyar Birodalmat. Általa nyert szép Hazát az egységes, összetartó és a Vérszerződés Alkotmányával rendezetten kormányzott Magyar Nemzet.

De nagy áldozatot adtunk ezért! Árpád volt az áldozat, mert belehalt ő is és két nagy fia is ebben a Magyar Hazát megalapító véres küzdelemben kapott sebeibe.

Badiny Jós Ferenc

A csata következménye, hogy a magyar határ AZ Enns folyó lett (Ober Enns - innen a meséink Óperenciás tengere ), valamint hogy idegen sereg 130 évig nem mert Magyarország felé fordulni. Szent István idején először, de akkor ugyanígy jártak csak a Vértes hegységben. Árpád fejedelem két fiát vesztette és Ő maga is halálos sebet kapott és pár hét múlva meghalt - a hazáért. Eltemették tisztességgel titkos sírba őse, Atilla közelébe - a mai Nagykevély hegy rejtett völgyébe - nyugodjék örök békében!


http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=76359
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: tartaléksereggel, visszaszerzésére, nyugtalanították, visszafoglalást, megsemmisítette, központosított, megszervezését, zászlóaljaikat, nyilvántartása, visszafoglalás, törzsszövetség, visszaszerzett, hagyományőrzők, hadműködésének, akadálytalanul, aranykincseket, magyarországra, magyarországot, helyreállítása, határfolyóknál, intézményeknél, alkotmányával, megfutamodott, nagykirályunk, világhódítása, összetiporták, visszavonulva, következménye, örvendezzenek, megállapodott, nagyfejedelem, ópusztaszeren, cselekményére, tisztességgel, értesülhetett, főasztalnokon, magyar történelem, pozsonyi csata, magyar história, pozsonyi csatára, nemzet egyik, barbárok annak, porba alázták, csata következménye, magyar határ, meséink Óperenciás, európai seregek, hatalmas viadalnak, egyesült európai, hatalmas ellenséget, hazajövetel után, határvédelem megszervezését, Ober Enns, Megyer Törzsre, Ekkor Árpád, Fekete Arnó, Pásztón Árpád, Avar Törzsszövetség, Árpád Kassán, Melegvizek Birodalmának, Badiny Jós Ferenc, Árpád Népe, Magyar Birodalom, Ludovicus Rex Germaniae, Nagy Károly, Dunán Sieghard, Ensburgba Lajos, Szabó Károly, Nagy Árpád Apánk, Magyar Birodalmat, Vérszerződés Alkotmányával, Magyar Nemzet, Magyar Hazát, Szent István,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nyolcvan éves  Facebookon kaptam Krisztinától  A te nagymamád  A zöldellő mező csendjére vágy...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Konikalcit és olivenit ásvány  Ferenc pápa üzenete 02.28  Orchidea  Facebookon kaptam  Szép estét, jó éjt!  Huszonnyolc évesen  Facebookon kaptam  Kellemes, szép napot!  Sötéték arbatit kristály  Csaba testvéresti szentmisét ...  A tavasz nem csak önmagában sz...  Konikalcit és olivenit ásvány  Kaledonit kristályok  Fosztofilit ásvány  Szevasz tavasz!  Natív kén kalciton  Kiskertemben  Hidas Antal Március Forrongó m...  Boldog Valentin napot!  Facebookon kaptam Krisztinától  A zöldellő mező csendjére vágy...  1Mózes 47,10  Tanultam  Konikalcit és olivenit ásvány  Útravaló – 2021. március...  Útravaló – 2021. március...  Hello mácius.....  Rási András - Nem mindegy Nem ...  Lila rózsa  Női tenisz  Kertépítési - kerti munkák tav...  Kellemes, szép napot!  Facebookon kaptam  Újra itt a tavasz  Képes idézet !  Március Március lett. Ez már ...  Csivitel a sok veréb: Télúrfib...  Tulipán csokor  Facebookon kaptam  Karácsony  Nincs Cím  A gyümölcsöt nem akkor élvezhe...  Szevasz tavasz!  Hullonganak  Az ego nem szereti a dolgok e...  Kellemes délutánt!  Kisütött a napsugár . . .  A jó hangulat és az éberség fe...  Csaba testvéresti szentmisét ...  Jöjj tavasz! Várunk!  Itt a tavasz  Tulipán csokor  Kis barátok.....  Kellemes délutánt!  Tiszta lap  Facebookon kaptam  Tulipán csokor  Szép jó éjszakát kívánok Minde...  Kalcit kristály  Natív kén kalciton  Szép estét  Esti kép  Jó éjszakát!  Szevasz tavasz!  Ha egyszer tavasz akar lenni  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Kellemes délutánt!  Fantom fluorit ásvány  Állatvilág....  Kellemes, szép napot!  Végig  Kellemes, szép napot!  Png nő  Facebookon kaptam  Az inaktív életmód veszélyes i...  Újra itt a tavasz  Mit csináljak  Orchidea  Egy különleges évforduló - Ger...  Köszönet!  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Szép estét  Facebookon kaptam  Lila rózsa  Az öreg embert  Március  Sietek a tavasz elé  Facebookon kaptam  Kobaltos kalcit  Facebookon kaptam  Áprily  Fű, tört virág  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  A tavasz nem csak önmagában sz... 
Bejegyzés Címkék
magyar történelem, pozsonyi csata, magyar história, pozsonyi csatára, nemzet egyik, barbárok annak, porba alázták, csata következménye, magyar határ, meséink Óperenciás, európai seregek, hatalmas viadalnak, egyesült európai, hatalmas ellenséget, hazajövetel után, határvédelem megszervezését, környékbeli kabar, etelközi magyarvész, békés felvonulást, árvíz sújtotta, kabar harcosok, helyi lakosoknak, avar származású, második tárkány, 881-ben elrabolt, visszaszerzett avar, avar kincseket, kabaroktól loptak, elrabolt aranykincseket, nagy árvíz, idegen papok, igazságos harc, elrabolt avar, megtépázott Atilla, velük egyesült, háború céljaként, magyarok kiirtassanak, annalium Boiarum, avarok ellen, német haderőnek, tartaléksereggel Ensburgnál, vitéz Luitpold, déli parton, király rokona, három hadosztály, ellenségnek szabad, magyar haderő, salzburgi érsek, további előnyomulást, könnyű magyar, nemzetségek zászlóaljai, összes magyar, ellenség hadtesteit, főpapok táborát, viharként rohanó, bajorok sűrű, erős fekvésű, magyarok ekkor, német táborra, csatározó támadások, lankadt bajorokra, megvívott tábort, viadal helyén, legnagyobb csendben, magyar hadsereg, németek tetemei, bajor nemesség, hajóhadra került, fedező hadosztályok, magyarok győzelme, halottak közt, magyarok három, koczka fordult, támadottak támadókká, szétvert hadak, magyarok szokásuk, királyi sereg, magyar lovasság, németek diadalt, erdő mellett, lesben álló, futamodók megfordítják, király kevesed, magyar vezérek, német hadsereg, magyarok birtokába, augsburgi nagy, veszteség ellenére, volt írva, erős Magyar, tartaléksereggel, visszaszerzésére, nyugtalanították, visszafoglalást, megsemmisítette, központosított, megszervezését, zászlóaljaikat, nyilvántartása, , ,
2021.02 2021. Március 2021.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 76
  • e Hét: 1803
  • e Hónap: 1237
  • e Év: 162553
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.