Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Kunhalmok pusztulása(Attila
  2008-02-12 20:10:44, kedd
 
   
 
A Kunhalmok pusztulása(Attila és Árpád-kor)
http://www.netexpo.hu/dombegyhaz/kunattila.html A kunhalmok az alföldi táj sajátos antropogán formakincsei. Ezek "olyan 5-10 méter magas, 20-50 méter átmérőjû, kúp, vagy félgömb alakú képződmények, amelyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terültek el, s nagy százalékban temetkezőhelyek, sírdombok, őr, vagy határhalmok." (Győrfi István) A megállapítás helytálló, de természetesen a kunhalmokkal kapcsolatos kérdések nagy része még sokáig tisztázatlan marad. Vitatható az elnevezésük helytállósága, keletkezésük, földrajzi elhelyezkedésük rendszere, vagy rendszertelensége. (Dr. Tóth Albert véleménye.)
Iványi Grünwald Béla: A Hadúr kardja (Magyar Nemzeti Galéria)Az eddigi kutatások alapján elfogadható az a megállapítás, mely szerint a kunhalmok ember által épített legrégebbi kultúrtörténeti emlékeink i.e. 4000-3000-től. Több kor telepedett rá, amelyet az ásatások során előbukkant településrétegek is bizonyítanak.Alakjukat tekintve több funkcióra lehet következtetni, mint telephely, őrhely, vallási, temetkezési hely, stb. Nálunk leggyakrabban két tipusát találjuk meg, amelyek alakjukban is különböznek egymástól: a telep, vagy települési helyek és a temetkezés célját szolgáló kunhalmok. A lakhely, illetve település célját szolgáló kunhalmok nagyobb átmérőjûek, elnyúltabbak és laposabbak, míg a temetkezési, vagy szakrális célt szolgáló kunhalmok kisebb átmérőjûek, - csúcsosabbak, hegyesebbek, - ezek hasonlítanak legjobban a kelet-európai kurgánokhoz. (i.e. 2100-1100. keleti nomád jellegû nép sírhelye)
A régészet szerint a temetkezési halmok nagy része rézkori, kora-bronzkori temetkezések, bronzkori telepek, szarmata, germán, honfoglalás-kori temetők, Árpád-kori templomok és sírok, olykor valóban kun temetkezések nyomait őrzi. Gödörsíros temetkezési kultúrának nevezik, ahol annak ellenére, hogy a sírhely halom, maga a sír az eredeti talajszint alatt van, szemben az Európa nyugati részén található halmokkal, ahol a temetkezés a halmok emelése után történt, magasabban a talajszinttől.
A kunhalmok előfordulási helye hazánkban a Nagyalföldre korlátozódik, azon belül is a legnagyobb számban a Nagykunságban, Csongrád megye Tiszántúli részén, Békésben és a Hajdúháton fordulnak elő. Számukat tekintve még a múlt században is becslések szerint kb. negyvenezer lehetett belőlük a Nagyalföldön, amelyből Békés megyében kb. 1500 db található. Mára sajnos több mint 50-70 %-uk eltûnt, elhordták, elszántották, átvágták, fizikailag megsemmisítették. Pusztulásuk sajnos az elmúlt 20-30 évben gyorsult fel. Teljesen ép, vagy érintetlen az országban is alig akad, de Békés megyében nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy sincs, amely ne lett volna megbolygatva. Azok a halmok tekinthetők legépebbnek, ahol még ritkaságokat tartalmazó -az eredetire emlékeztető - gyepek vannak. Itt általában a rovarfajok, a pusztai kisemlősök számos válfaja is jobban előfordul. Kedvenc őrhelye volt a nappali ragadozó madaraknak a halmok teteje, mint pl.: a pusztai ölyv, amely fészkét gyakran ide is rakta - orosz neve - kurganyik.
Dombegyháznál már a település nevében is felfedezhető a dombra, halomra való utalás, amely sejteti azt a tájat, ami jellemző volt egykor e vidékre. Évezredes emlékek hordozói a kunhalmok, amelyek Dombegyház környékére különösen jellemzőek voltak gyakoriságukkal, és alakjukkal egyaránt. A Maros alakította valamikori vízjárta terület maradványai, mint pl. a mai Száraz-ér, Cigányka-ér, Csík-ér, Vizes-ér, behálózták, éltették a vidéket. A víz a megélhetést szolgálta, bizonyítja ezt az ember itteni állandó jelenléte, évezeredes kultúrájának emlékei, régészeti leletei, amelyek hol tudatosan, hol véletlenül kerültek, vagy kerülnek felszínre. Különleges és egyedülálló az ú.n. pávaszem-szerû kunhalomrendszer, középen az Attila-halommal, amely több települést is érintve, még a Magyar-Román határon is túlnyúlik. A halomcsoport gyakorlatilag két, egymástól eltolt elipszis alakzatból állt, s az eddig fellelhető irodalmak, térképek alapján több mint 20 kunhalomból állhatott, amelyek közül a mai Dombegyház közigazgatási területén kb. 13 halom, vagy halomhely található.

Szelekovszky László: Dombegyház kunhalmai 1996.

És az egész téma egy kissé más megvilágításban is...

Bizonyára sokan találkoztak már az Alföldet (de nem csak az Alföldet) "benépesítő", többségében kör alaprajzú földépítményekkel, a kurgánokkal, népies (történeti) nevükön: a kunhalmokkal. Többen azt is tudhatják róluk, hogy valószínûleg temetkezési célokat szolgálhattak e nemes - de nem kizárólag a kunok által emelt - szakrális színhelyek.Vagy lehetett más szerepük is? És egyáltalán: véletlenszerûen épültek vagy fellelhető benne valamilyen rendszer? Ha igen, akkor milyen és miképpen? ...Éppen napjainkban került újrafelfedezésre az a módszer, melynek segítségével ezek a hatások mérhetőek, tanulmányozhatók. A radioesztéziáról van szó. A halmok ily módon feltérképezett láthatatlan világa a következő felismerésekre vezetett.
Kezdjük először is a legfontosabbal: a minket körülvevő tér nem homogén. A legkülönfélébb erőhatások járják át, szabdalják keresztül-kasul, melyek a táj szimbolikájában a mai napig is érvényre juttatják jelenlétüket. A halmok szempontjából lényeges erőhatások egyik része térhálós szerkezetû, másik részük pedig nagyobb területre kiterjedve épp a halmok egyikénél-másikánál mutat sûrûsödési gócpontokat és az asztrológia bolygóprinci- piumaival hozható kapcsolatba. Ezzel egyszersmind a csillagászati értelmezések lehetőségei irányába kanyarodunk vissza! De nézzük sorjában! Az eddigi vizsgálatok alapján valószínûsíthető, hogy a halmok nem véletlenszerûen épültek a tájba, hanem ezen erőhatások ("földsugárzások") messzemenő figyelembevételével. Ennek köszönhetően a halmok mind külön-külön, de csoportosan is a nem irányítható térhálós földsugárzások un.delej-vonalainak nevezetes csomópontjait, mágneses áramlási vonalait jelölik ki, teszik láthatóvá. Ezzel egyidejûleg a halmok felszínén (még a megbontott, sőt gyakran a teljesen elhordott halmok területén is!) irányítható (ártó egészségkárosító hatású) térhálós földsugárzás nem mérhető, az ugyanis a halom köré szorul le, mintegy "védő erőfalat" alkotva. Hasonlót tapasztaltam templomok, házi szentélyek közvetlen környezetében; itt tehát a szakrális tér szerkezetének általános sajátosságairól lehet szó, ami ezúttal a halmok ilyen irányú értelmezési lehetőségeihez vezet vissza bennünket. Sőt, ha bátran tovább bontjuk e gondolatot, a kerek halmok a körtemplomok; a hármas halmok a hajós templomok irányába biztosítanak átlátást... és gyakran egyben helyszínt is!
De mi célja lehetett a tér ilyen kiképzésének - kialakításának? Ennek megválaszolásához tudnunk kell, mit képviselnek a delejvonalak. Érdemes néphagyományunkhoz fordulni, mely ezeket a vonalakat sárkány- vagy tündéráramoknak nevezi és fő csomópontjait gyakran a sárkány legyőzése vagy a tündérekkel való - általában vészjósló kimenetelû - találkozás nevezetes helyszíneiként tartja számon, ahol egyszersmind halom, templom (esetleg temető) is található. A békési Kunágota határában álló Cikó-halommal kapcsolatban mesélik a helybeliek, hogy tavasszal, a napéjegyenlőség napján nem ajánlatos a halomra menni, mert az illető lelkét elviszi a tündér! Ha tudjuk, hogy a cikó a gólya gyakori megnevezése a régiségben, és mint ilyen, egyben a Rák havának középső holdház-jelző állata amely így éppen az ártó kilencvenfokos fényszöget zárja be a napéjegyenlőségi Kos havával, akkor korántsem tekinthetjük e történetet "naiv fantasztikumnak". De ha azt is tudjuk, hogy a halmon átmenő vonalak épp e napon érik el áramlásuk tetőzését, nos, akkor minden okunk megvan arra, hogy akár "halálosan" komolyan vegyük a fenti intést... Természetesen más vonalak máskor érik el áramlásuk tetőzését, de az valószínûsíthető, hogy e jelenség az egyes bolygók vagy csillagképek nevezetes égi helyzeteivel (kelés, delelés, nyugvás, átvonulás) áll összefüggésben és a tetőzés napja pedig egybeesik az adott területen tartott búcsú szokott időpontjával. A csomópontok tehát a "szakrális földmûvelés" kitüntetett pontjai, transzformációs központok, ahol a delejvonalon áramló energiák, a Föld energiái, a sárkányerők, az alkémia "prima materiája" és "szûzföldje" szellemíthetők át, emelhetők fel, egyesíthetők az égi erőkkel, hogy a Föld ismét paradicsomivá, aranykorivá válhassék. A sárkány feletti győzelem épp e szakrális földmûvelés kereteibe ágyazva Szent György szellemi oltalma alatt áll. Talán az sem lehet véletlen, hogy e delejvonalak a Szent György hálók interferenciáit alkotják.
Témánkhoz még két jellegzetes mondatípus kapcsolódhat. Az egyik az építési áldozatokról szóló, mint amilyen a közismert Déva várához kötődő. Az eleven ember feláldozására ugyanis talán épp annak következményeképp kerülhetett sor, hogy az építményt nem eleven rendszerre, azaz nem a fent vázolt élő lüktető energiarendszerre tervezték. A delejvonalak három különböző nagyságrendben bontják ki lüktető csomópont - erővonal rendszerüket. A legkisebb léptékûhöz a halmok, a közepeshez a patkó alakú földvárak, a legnagyobbhoz az ördögárkok (csörszárkok, illetve részben a földvárak) rendszere "vonzódik" előszeretettel. A második mondatípus ebben az esetben Attila személyéhez, annak temetéséhez kötődik. Békés délkeleti csücskében - Dombegyház határában - egy jelentős Attila- hagyománnyal együtt két Attila-halom is található. A temetési monda egyik változatában Attilát a Maros egyik mellékágába temetik el úgy, hogy a folyót elterelik és az így szárazon maradt folyómederbe helyezik hármas koporsóját, majd a szolgákat lenyilazva, a folyót visszaterelik medrébe. Temetési mondájának másik változata szerint viszont "Így szólt a táltosok parancsa: - Temessék el a királyt oly módon, hogy ásóvágás se történjen a birodalom sima földjében, oszt akik eltemették, hírül ne vihessék, hogy hová temették. Csaba királyfi, a hatalmas Attila legifjabbik fia, aki ott volt a gyászmeneten még három nap meg három éjjel gondolkozott, hogyan is történjék hát a király elföldelése. Amint így gondolkozott, meglátta, hogy az országon végig sírdombok emelkednek egy vonalban. Megparancsolta hát, hogy ássanak fel egy ilyen dombot. Hadd lássák, hogyan temették el a régi királyokat meg vezéreket... Amint ástak, hát egy kikövezett folyosóra bukkantak, amely az összes sírdombokat összekötötte egymással. Nos, most már tudott mindent Csaba királyfi. Ráparancsolt a koporsót hordó vitézekre, hogy menjenek be az alagútba, oszt vigyék a koporsót, amíg bírják vinni. Még a fölkantározott lovat is bevezették az alagútba. Azok elindultak, oszt vitték, vitték a koporsót. Csaba királyfi meg a többi kiséret kint maradt a föld színén. Amikor azok már jó messzire jártak, a királyfi kiadta a parancsot: - Most pedig földeljétek be a kijáratot, hogy mi se tudhassuk meg, hová tették a nagy király koporsóját. A nézők, meg a gyászkiséret ásót, kapát ragadott, oszt egykettőre beföldelte a sír nyílását. Így temették el Attilát úgy, hogy csak a dombba történt ásóvágás, de a birodalom sima földjébe egy sem, oszt ki tudja, akik bevitték a koporsót, meddig hordták a vállukon, mert visszajönni nem tudtak." A monda első változatából megtudhattuk tehát, hogy a temetés folyómederbe történt, és az eltemetett koporsóra terelték rá újból a folyót. A mítosz nyelvén itt arról lehet szó, hogy Attila lénye a temetést követően hullám- természetûvé lényegül át és él tovább a mai napig! Ebben a jelentésében pedig igencsak témánkba vág. (E folyó formájában születik ujjá és ölt testet az Árpád-házi királyok láncolatában krónikás hagyományunk tanusága szerint is.) Ugyanakkor a másik változat temetését halomhoz köti. Már most ami a folyóba temetést és a halmot összeköti, az épp a "halom-hullám", azaz szóban forgó vonalaink.Attila tehát temetését követően egy esszenciálisabb létszintre kerül. Valóban mondhatjuk, hogy e létforma esszenciálisabb, nem csak hullám-természete folytán, hanem azért is, mert e vonalakon éteri energia áramlik. Minthogy a folyó az idő képzetéhez is szorosan kötődik, Attila egy úttal más idősíkra terelődik át, de a mi időnkre szóló visszatérési lehetőséggel is, éppen hullámtermészete folytán, persze csak azok számára érzékelhetően, akik hajlandók e többletdimenziókra hangolódni.....

Born Gergely szociológus, Békés Megyei Hírlap

 
 
0 komment , kategória:  Elgondolkodtató  
Címkék: tanulmányozhatók, újrafelfedezésre, egészségkárosító, kunhalomrendszer, megsemmisítették, településrétegek, hullámtermészete, radioesztéziáról, interferenciáit, szimbolikájában, sajátosságairól, fantasztikumnak, megvilágításban, kultúrtörténeti, elhelyezkedésük, transzformációs, esszenciálisabb, gyakoriságukkal, tündéráramoknak, fölkantározott, legkülönfélébb, feltérképezett, felismerésekre, legfontosabbal, kilencvenfokos, földsugárzások, nagyságrendben, összefüggésben, kialakításának, helyszíneiként, megparancsolta, szerkezetének, dombegyháznál, természetesen, paradicsomivá, szolgálhattak, megállapítás helytálló, kunhalmokkal kapcsolatos, elnevezésük helytállósága, eddigi kutatások, kunhalmok ember, ásatások során, temetkezés célját, kelet-európai kurgánokhoz, régészet szerint, temetkezési halmok, sírhely halom, eredeti talajszint, halmok emelése, kunhalmok elõ, legnagyobb számban, múlt században, Tóth Albert, Iványi Grünwald Béla, Magyar Nemzeti Galéria, Szelekovszky László, Szent György, Born Gergely, Békés Megyei Hírlap,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
06.18. 13:01 Magyar világbajnoki címvédés SUP-ban
06.18. 13:01 Krónika 4. rész (adócsomag)
06.18. 12:51 Hét havi mélyponton a ZEW júniusi német gazdasági hangulatindexe
06.18. 12:31 MNB-alelnök: a Magyar Nemzeti Bank a magyar-kínai pénzügyi és gazdasági kap...
06.18. 12:31 Kormánypártok: Hadházy válaszoljon, kihez kerültek valójában a magyar válas...
06.18. 12:31 Illés Boglárka: a kormány elkötelezett a magyar-lengyel barátság iránt
06.18. 12:22 A vártnál nagyobb lett az euróövezet áruforgalmi többlete áprilisban
06.18. 12:21 ÁSZ: már érzékelhető a magyar családpolitika eredményessége
06.18. 12:21 Költségvetés - Átfogó módosító javaslatot és "Budapest-csomagot" nyújt be a...
06.18. 12:01 Vívó Eb - Mind a négy magyar főtáblás férfi párbajtőrben
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Sexy nők  A legnagyobb emberi ajándék  Szép estét  Facebookon kaptam  Erdő Péter bíboros atya meghir...  Nő kalapban  Facebookon kaptam  Naplemente  Nők virágokkal  Kislány legyezővel  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Esti kép  Fény a sötétben - jó éjt!  Kellemes délutánt  Pünkösd a húsvéti időszak megk...  Hőség ellen  Rózsaszín rózsa  Kellemes, szép napot!  Szép estét, jó éjt!  Naplemente  Facebookon kaptam  Szűz Mária, az Egyház Anyja 06...  A temetőgyalázás  Naplemente  Naplemente  Több holttestet is találtak a ...  Facebookon kaptam Krisztinát...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Harmadikszülött fiamtól Balázs...  Kellemes, szép napot!  Kellemes, szép hétvégét!  Kellemes, szép délutánt!  A világ minden pillanatában, m...  Szép estét, jó éjt!  A pizza  Kislány legyezővel  Kellemes délutánt!  Dáliák  Kellemes délutánt!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sexy nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szent Barnabás apostol 06.11 /...  Pünkösd a húsvéti időszak megk...  Balázskám Kedvesétől Emmácskám...  Szép estét, jó éjt!  Meghökkentő kegyelem  Jó reggelt , szép napot  A világ minden pillanatában, m...  Üdv. Június!  A hőség elleni védekezés alaps...  Vörös rózsák  Szép napot, kellemes hetet!  Szűz Mária, az Egyház Anyja 06...  Még mosolyog véremben a pohár...  Jó reggelt, szép napot kívánok...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Legyen szép a délutánod!  Éjszaka a tengeren  Kellemes, szép délutánt!  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt!  Png nő  Szép kora estét!  Meghökkentő kegyelem  Szentlelket váró himnusz  Kellemes kávézást!  Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkb...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Vidám, szép napot  Kellemes délutánt  Facebookon kaptam  Naplemente  Kamara zenekar virtuózok 2019 ...  Jó reggelt , szép napot  Mese-délután.........  Facebookon kaptam  Az 1956-os mártírok emlékére  Nő mezei virágokkal  Mai nyári képek - saját fotóz...  A legnagyobb emberi ajándék  Facebookon kaptam  Naplemente  Szép estét, jó éjt!  Ne legyél szomorú.....  A világ minden pillanatában, m...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt!  Png nő  A pizza  Kellemes délutánt 
Bejegyzés Címkék
megállapítás helytálló, kunhalmokkal kapcsolatos, elnevezésük helytállósága, eddigi kutatások, kunhalmok ember, ásatások során, temetkezés célját, kelet-európai kurgánokhoz, régészet szerint, temetkezési halmok, sírhely halom, eredeti talajszint, halmok emelése, kunhalmok el&#245, legnagyobb számban, múlt században, elmúlt 20-30, halmok tekinthet&#245, pusztai kiseml&#245, nappali ragadozó, halmok teteje, pusztai ölyv, település nevében, megélhetést szolgálta, ember itteni, halomcsoport gyakorlatilag, eddig fellelhet&#245, egész téma, kunok által, hatások mérhet&#245, minket körülvev&#245, legkülönfélébb er&#245, halmok szempontjából, asztrológia bolygóprinci-, csillagászati értelmezések, eddigi vizsgálatok, halmok mind, halmok felszínén, teljesen elhordott, halom köré, halmok ilyen, kerek halmok, hármas halmok, hajós templomok, sárkány legy&#245, tündérekkel való, békési Kunágota, halomra menni, gólya gyakori, ártó kilencvenfokos, halmon átmen&#245, fenti intést, egyes bolygók, adott területen, csomópontok tehát, delejvonalon áramló, sárkány feletti, építési áldozatokról, közismert Déva, eleven ember, fent vázolt, delejvonalak három, legkisebb lépték&#251, patkó alakú, második mondatípus, esetben Attila, temetési monda, folyót elterelik, szolgákat lenyilazva, folyót visszaterelik, táltosok parancsa, birodalom sima, hatalmas Attila, király elföldelése, országon végig, ilyen dombot, régi királyokat, kikövezett folyosóra, összes sírdombokat, koporsót hordó, fölkantározott lovat, többi kiséret, föld színén, királyfi kiadta, nagy király, gyászkiséret ásót, dombba történt, monda els&#245, temetés folyómederbe, eltemetett koporsóra, mítosz nyelvén, temetést követ&#245, jelentésében pedig, másik változat, folyóba temetést, halmot összeköti, esszenciálisabb létszintre, tanulmányozhatók, újrafelfedezésre, egészségkárosító, kunhalomrendszer, , ,
2019.05 2019. Június 2019.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64001 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1648
  • e Hét: 7017
  • e Hónap: 29623
  • e Év: 202141
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.